Το R600a έχει κυριαρχήσει σήµερα στην αγορά των οικιακών ψυγείων. Πάνω από 100 εκατοµµύρια ψυγεία µε ψυκτικό µέσο υδρογονάνθρακες κυκλοφορούν σήµερα διεθνώς (κυρίως στην Ευρώπη, αλλά πλέον και στις ασιατικές αγορές και την Αυστραλία). Έρευνα για την ελληνική αγορά (Ιούνιος 20017 έδειξε ότι τουλάχιστον 260 µοντέλα ψυγείων (περίπου το 60% όλων των µοντέλων της αγοράς) χρησιµοποιούν σήµερα για ψυκτικό το R600a (τα υπόλοιπα χρησιµοποιούν τον υδροφθοράνθρακα R134a).

R600a χρησιµοποιούν επίσης και όλα τα µοντέλα (46) που κατασκευάζονται σήµερα στην Ελλάδα . Να σηµειωθεί ότι τα ψυγεία µε R600a είναι αποδοτικότερα κατά 20% περίπου σε σχέση µε τα αντίστοιχα µε R134a, ενώ είναι και λιγότερο θορυβώδη. Πιο αποδοτικοί ενεργειακά (σε ποσοστά της τάξης του 10-40%) αποδεικνύονται οι υδρογονάνθρακες και σε εµπορικές εφαρµογές ψύξης (π.χ. σε ψυγεία βιτρίνες ή επαγγελµατικά ψυγεία παγωτού). Όταν υπάρχει ανάγκη να συµπληρωθεί ψυκτικό ή να υποκατασταθεί το R12 που υπήρχε σε παλιές συσκευές, τότε ο ιδανικός συνδυασµός είναι ένα µίγµα R290/R600a (σε αναλογία 50- 50%). Στη διεθνή αγορά κυκλοφορούν µίγµατα υδρογονανθράκων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες για συσκευές ψύξης-κλιµατισµού, αντλίες θερµότητας, κ.λπ, πολλά από τα οποία µπορούν να υποκαταστήσουν άµεσα (drop-in) τα R12, R22, R134a, κ.λπ. Το µίγµα R290/R600a µπορεί π.χ. να υποκαταστήσει άµεσα το R12 και το R134a, το προπυλένιο (R1270) µπορεί να υποκαταστήσει το R22.


Πληροφορίες για το τετραφθορεθάνιο (Εμπορική ονομασία HARP R134a)
Η λίπανση των συμπιεστών.
Η αναμιξιμότητα του λαδιού με το ψυκτικό ρευστό είναι σημαντική προϋπόθεση για να διασφαλιστεί η επαρκής επιστροφή του λαδιού στον συμπιεστή. Το R134a δεν αναμειγνύεται με τα ορυκτέλαια που χρησιμοποιούν τα ψυκτικά συστήματα που λειτουργούν με R12. Πολλοί κατασκευαστές συστήνουν την χρήση πολυεστερικών λιπαντικών καθώς και λιπαντικών πολυαλκυλενίου-γλυκόλης. Και οι δύο αυτοί τύποι λιπαντικών απορροφούν γρήγορα την υγρασία και πρέπει να αποφεύγετε η παρατεταμένη έκθεσή τους στον αέρα.
Η τετραφθορεθάνη στον κλιματισμό.

Σε ψύκτες καθώς και σε ειδικά συστήματα κλιματισμού το R134a παρέχει ψυκτική ισχύ παρόμοια με αυτή του R12. Ήδη λειτουργούν φορητά κλιματιστικά και ψύκτες θετικής πίεσης.
Η τετραφθορεθάνη σε εφαρμογές χαμηλής θερμοκρασίας.
Σε χαμηλές θερμοκρασίες βρασμού ο λόγος συμπίεσης του R134a είναι μεγαλύτερος από αυτόν του R12, με αποτέλεσμα η ψυκτική απόδοση να μειώνεται σημαντικά. Εναλλακτική λύση είναι η χρήση μειγμάτων υδροφθορανθράκων τα οποία έχουν κατασκευαστεί για να αντικαταστήσουν το R502 σε εφαρμογές χαμηλής θερμοκρασίας.
Σε εφαρμογές μέσης και υψηλής θερμοκρασίας.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πλειοψηφία των εφαρμογών που λειτουργούν με R12. Μια θεωρητική ανάλυση με βάση τις θερμοδυναμικές ιδιότητες του R134a καταδεικνύει μείωση του ψυκτικού αποτελέσματος. Εάν όμως αναλυθεί η εξίσωση με άλλα δεδομένα, όπως για παράδειγμα η υπόψυξη του υγρού, η απόδοση του R134a είναι ίδια με αυτή του R12. Για αυτό μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τέτοιου είδους βελτιώσεις.
Εργασίες μετασκευής.
Το ορυκτέλαιο ή το αλκυλοβενζόλιο πρέπει να αντικατασταθεί από πολυεστερικό λιπαντικό σε υπολειμματικό ποσοστό του 5%. Για να πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση του λιπαντικού, πρέπει να προηγηθούν πολλές πλύσεις με πολυεστέρα, ανάλογα με τον σχεδιασμό της ψυκτικής εγκατάστασης. Επίσης πρέπει να γίνει έλεγχος για την συμβατότητα των υλικών κατασκευής, των εξαρτημάτων και των ξηραντήρων.

Παλινδρομικός συμπιεστής

Ενας παλινδρομικός συμπιεστής για να ανταποκρίνεται στις λειτουργικές απαιτήσεις του ψυκτικού κύκλου αποτελείται από τα εξής μέρη ή εξαρτήματα: 
η κυλινδροκεφαλή
η βαλβιδοφόρος πλάκα
οι βαλβίδες
το έμβολο
ο πείρος του εμβόλου
τα ελατήρια του εμβόλου
ο διωστήρας
ο κύλινδρος
ο στροφαλοθάλαμος
ο στροφαλοφόρος άξονας
τα έδρανα με τους τριβείς
ο ηλεκτροκινητήρας με τα ασφαλιστικά του συστήματα και τους μηχανισμούς εκκίνησης 
τα παρεμβύσματα
Η κυλινδροκεφαλή
Αφαιρέστε τους κοχλίες που στερεώνουν την κυλινδροκεφαλή του συμπιεστή. Στον κύλινδρο εσωτερικά διαμορφώνονται δύο κοιλότητες, θαλάμες, απομονωμένες μεταξύ τους. Ο εσωτερικός χώρος της κυλινδροκεφαλής που επικοινωνεί με τον ατμοποιητή λέγεται θαλάμη χαμηλής, ενώ ο χώρος που επικοινωνεί με τον συμπυκνωτή λέγεται θαλάμη υψηλής 
Εάν για οποιοδήποτε λόγο επικοινωνήσουν οι δύο θαλάμες μεταξύ τους, κάψιμο φλάντζας, σπάσιμο, τότε ο κύλινδρος δε δίνει έργο, η κυλινδροκεφαλή δέχεται μεγάλες πιέσεις, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο ψυκτικό ρευστό, γι αυτό απαιτείται προσεκτικό σφίξιμο των κοχλιών προκειμένου να διατηρηθεί η στεγανότητα.
Η βαλβιδοφόρος πλάκα
Αφαιρέστε την βαλβιδοφόρο πλάκα που είναι μεταλλική πάχους 3-5 cm και παρεμβάλλεται μεταξύ της κυλινδροκεφαλής και του κυλίνδρου αφού προηγουμένως αφαιρέστε τα ειδικά παρεμβύσματα για την στεγανότητα της. Πάνω στην βαλβιδοφόρο πλάκα στηρίζονται και λειτουργούν οι βαλβίδες της αναρρόφησης και της κατάθλιψης του συμπιεστή. Η επιφάνεια της βαλβιδοφόρου πλάκας πρέπει να είναι απόλυτα επίπεδη και λεία για να μην έχουν διαρροές οι βαλβίδες
Βαλβίδες
Αφαιρέστε τις βαλβίδες που στηρίζονται σε βαλβιδοφόρο πλάκα με κοχλίες ή πείρους.
Οι παλινδρομικοί συμπιεστές χρησιμοποιούν διάφορους τύπους βαλβίδων αναρρόφησης κα κατάθλιψης ανάλογα με την ισχύ τους, του αριθμού στροφών και του χρησιμοποιούμενου τύπου εμβόλων.
Οι βαλβίδες αποτελούνται από το εύκαμπτο χαλύβδινο έλασμα από το ελατήριο από την έδρα και τον κοχλία στήριξης.
Οι βαλβίδες είναι από τα κυριότερα εξαρτήματα του συμπιεστή. Η ελαττωματική λειτουργία των βαλβίδων προκαλεί μείωση του βαθμού απόδοσης του συμπιεστή. Μια βαλβίδα για να λειτουργεί σωστά πρέπει να έχει μικρό βάρος, μικρή τριβή και μικρή δύναμη πρόσφυσης μεταξύ βαλβίδας και έδρας
Λειτουργικά προβλήματα παρουσιάζουν μόνο οι βαλβίδες κατάθλιψης επειδή λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις
Στροφαλοφόρος άξονας
Ξεβιδώνουμε την φλάντζα που έχει μορφή πώματος από την πλευρά του ηλεκτροκινητήρα.
Από την άλλη πλευρά της ατράκτου υπάρχει μια μικρότερη για την επισκευή του εδράνου.
Επίσης στο κάτω μέρος της ατράκτου υπάρχει μια τρίτη φλάντζα στο Κάρτερ του στροφαλοθαλάμου από όπου επιθεωρούμε τον στροφαλοφόρο άξονα τους διωστήρες και τα έδρανα.
Απελευθερώστε την φτερωτή ψύξης του ηλεκτροκινητήρα και αφού φέρετε τα έμβολα στην κατάλληλη θέση βγάλτε τον στροφαλοφόρο άξονα.
Οι στροφαλοφόροι άξονες έχουν κατάλληλα αντίβαρα ζυγοστάθμισης για να μη προκαλούνται ταλαντώσεις κατά την λειτουργία του συμπιεστή.
Σε ορισμένες περιπτώσεις ο στροφαλοφόρος άξονας είναι ένας έκκεντρος άξονας απλός στην κατασκευή και τοποθετείτε σε συμπιεστές μικρής ισχύος.
Οι στροφαλοφόροι άξονες κατασκευάζονται από ειδικό χάλυβα του οποίου τα τριβόμενα μέρη έχουν υποστεί ειδική θερμική κατεργασία.
Διωστήρας και έμβολα
Απελευθερώστε τον στροφαλοφόρο άξονα από τον διωστήρα είτε λύνοντας την κεφαλή του διωστήρα είτε πιέζοντας τον άξονα. Ο διωστήρας συνδέει το έμβολο με το στροφαλοφόρο άξονα. Αφαιρέστε το έμβολο μέσα από τον κύλινδρο είτε πιέζοντας προς τα κάτω είτε πιέζοντας προς τα πάνω ανάλογα τον τύπο του συμπιεστή προσέχοντας τα ελατήρια του εμβόλου αν υπάρχουν.
Τα μικρά έμβολα έχουν περιφερειακά 2 έως 3 αυλακώσεις για να επιτυγχάνεται η λίπανση του κυλίνδρου
Το υλικό κατασκευής των εμβόλων είναι ο χυτοσίδηρος
Πείρος και ελατήρια
Απελευθερώστε τον πείρο του εμβόλου και αποδεσμεύστε τον διωστήρα από το έμβολο. Η διατομή του πείρου είναι σωληνοειδείς.
Ο τριβέας του διωστήρα είναι συνήθως ένα δαχτυλίδι από φωσφορούχο ορείχαλκο.
Αφαιρέστε τυχόν ελατήρια πάνω από το έμβολο με πολύ προσοχή τα άκρα του ανοίγματος των ελατηρίων δεν πρέπει να εφάπτονται μεταξύ τους αλλά να υπάρχει διάκενο για τη διαστολή τους. Το διάκενο κυμαίνεται από 0,05 ως 0,10 mm για κάθε 50mm διαμέτρου εμβόλου. Για μεγάλα έμβολα προβλέπονται 2 έως 3 ελατήρια

Η προστασία των συμπυκνωτών μικρών κλιματιστικών μονάδων από το περιβάλλον


Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι εξαιρετικά βλαβερή για τα στοιχεία των συμπυκνωτών που είναι απόλυτα εκτεθειμένα στον περιβάλλοντα αέρα με επακόλουθες συνέπειες την διάβρωση, μειωμένη αποδοτικότητα και αύξηση κατανάλωσης της ενέργειας και σε μεσοπρόθεσμο διάστημα την αντικατάσταση του συμπυκνωτή. Η λύση για όλα αυτά είναι η μέθοδος αντι-διαβρωτικής προστασίας για συμπυκνωτές μικρών κλιματιστικών μονάδων ( με εμβαδόν επιφανείας στοιχείου μέχρι 0,75 τ.μ. ) που σταματά τη διαδικασία διάβρωσης και την επιζήμια μείωση της απόδοσης της εγκατάστασης ψύξης. Με τα ανάλογα προϊόντα, που δεν προσβάλλουν συγκεκριμένα μέταλλα, απομακρύνουμε τα λιπαρά λύματα ( γράσο, λάδια, σιλικόνες, καπνιά και έντομα ) χωρίς χλωριούχα διαλυτικά μέσα. 
Εργαλεία καθαρισμού:
Προστατευτικά γάντια 
Μονωτική ταινία 
Μάσκα ασφαλείας
Φιάλη ψεκασμού
Υλικά καθαρισμού: 
Χημική σύνθεση: 
Ασετόν, Ισοπροπανόλη 
Φυσική σύνθεση:
Υγρό άχρωμο με αμβλυμμένη μορφή 
Έλεγχος και τρόπος καθαρισμού:
Ένας εύκολος τρόπος ελέγχου καλής λειτουργίας, είναι να μετρηθεί η θερμοκρασία του αέρα που εξέρχεται από τον συμπυκνωτή. Αυτή δεν πρέπει να είναι υψηλότερη κατά 15 βαθμούς Κελσίου από την θερμοκρασία περιβάλλοντος. Επίσης ελέγξτε τη θερμοκρασία αέρα που εισέρχεται στον συμπυκνωτή, πρέπει να είναι ίδια με την θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κατά τον καθαρισμό, προσπαθήστε να ψεκάσετε στην πλευρά εξόδου του συμπυκνωτή και από πάνω προς τα κάτω. Επίσης καθαρίστε τα φτερά ή τις λεπίδες του ανεμιστήρα χρησιμοποιώντας ειδικές μακριές βούρτσες καθαρισμού.


Ο κινητήρας του ανεμιστήρα συμπυκνωτή, πρέπει να καθαρίζεται μία φορά το χρόνο και να ελέγχεται Ο αγωγός συμπυκνωμάτων του συμπυκνωτή πρέπει να είναι καθαρός, έτσι ώστε να μπορεί να στραγγίζει έξω ο συμπυκνωμένος αέρας. 
Τα μικρά πτερύγια του συμπυκνωτή πρέπει να μην είναι στρεβλωμένα γιατί μειώνουν την ροή του αέρα. Τα πτερύγια επισκευάζονται με ειδικό χτένι. 


Η σωστή πίεση λειτουργίας σε έναν αερόψυκτο εξοπλισμό
Η μέγιστη κανονική πίεση πρέπει να αντιστοιχεί με την μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του συμπυκνωτή. Οι περισσότεροι αερόψυκτοι συμπυκνωτές συμπυκνώνουν το ψυκτικό μέσο σε μια θερμοκρασία 15 βαθμών Κελσίου πάνω από την θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εάν ο συμπυκνωτής είναι χαμηλής απόδοσης ή είναι υπερμεγέθης τότε μπορεί να συμπυκνώνει σε θερμοκρασία 12 βαθμών Κελσίου πάνω από την θερμοκρασία περιβάλλοντος. Για μια θερμοκρασία συμπύκνωσης 52 βαθμών Κελσίου η πίεση για το R 134 A πρέπει να είναι 13 bar και για το R22 19 bar ή 280 psi. 

Φίλτρα αέρα 

Τα φίλτρα του αέρα πρέπει να αντικαθίστανται από νέα του ιδίου τύπου και μεγέθους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση και η σωστή κυκλοφορία του αέρα. Εάν τα φίλτρα έχουν λερωθεί, μπορούν να καθαριστούν με μία ηλεκτρική σκούπα η με απλό τίναγμα. 
 
 
 

Μέγιστη αποδοτικότητα στις ψυκτικές μηχανές

Με την κατασκευή τους, πριν 60 έτη, οι φυγοκεντρικές ψυκτικές μηχανές έγιναν η πιο οικονομική επιλογή για την ψύξη των μεγάλων κτηρίων. 80.000 φυγοκεντρικές ψυκτικές μηχανές χρησιμοποιούνται σήμερα. Αποκρινόμενοι στην ζήτηση της αγοράς, οι κατασκευαστές HVAC συνεχίζουν να βελτιώνουν την αποδοτικότητα αυτών των συστημάτων κλιματισμού. Το πρώτο βήμα προς τη σωστή διατήρηση ενός αποτελεσματικά λειτουργικού συστήματος κλιματισμού υψηλής τεχνολογίας είναι η καθημερινή συντήρηση. Παλιά μέθοδος, όπως μπορεί να φανεί, αυτή η συντήρηση επιτρέπει την δημιουργία μιας λίστας βασικών ελέγχων η οποία θα συμπεριλαμβάνει θερμοκρασίες, πιέσεις, το επίπέδο του ρευστού, και το ποσοστό ροής. Στους αληθινούς ελέγχους, με μικροεπεξεργαστές δίνεται όλο και περισσότερο έμφαση σε αυτές τις στατιστικές. Αλλά δεν υπάρχει ακόμα κανένα υποκατάστατο για τον καθημερινό έλεγχο που γίνεται από τον τεχνικό στον χώρο των ψυκτικών μηχανών. Διάφορες μεταβλητές έχουν επιπτώσεις στην αποδοτικότητα. Οι εργασίες που περιγράφονται εδώ τονίζουν τις βασικές διαδικασίες παροχής υπηρεσίας, εφαρμόσιμες σε όλες τις φυγοκεντρικές ψυκτικές μηχανές για να διατηρήσουν την υψηλή αποδοτικότητα, τη χαμηλή συντήρηση, και τη μακριά ζωή.
Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ των αγωγών του νερού των υδρόψυκτων συμπυκνωτών
Η μετάδοση θερμότητας έχει την ενιαία μεγαλύτερη επίδραση στην αποδοτικότητα ψυκτικών μηχανών. Οι μεγάλες ψυκτικές μηχανές μπορούν να έχουν χιλιόμετρα σωλήνωσης στους εναλλάκτες τύπου σωλήνας - κελύφους, των συμπυκνωτών και εξατμιστών. Όσο πιο καθαροί οι εναλλάκτες τόσο υψηλότερη είναι η απόδοσή τους Η αποδοτικότητα των ψυκτικών μηχανών μειώνεται γρήγορα με τους λερωμένους εναλλάκτες. Τα μεταλλεύματα και η λάσπη αυξάνουν την θερμική αντίσταση και υποβιβάζουν τη γενική απόδοση.

Από τον συμπυκνωτή αφαιρούμε το νερό από την αποχέτευση αφού πρώτα μειώσουμε την πίεση και κλείσουμε την παροχή.

Χρησιμοποιώντας μια μηχανική περιστρεφόμενη μηχανή βουρτσίσματος σωλήνων με νάιλον βούρτσα καθαρίστε κατά μήκος κάθε σωλήνα, αφαιρώντας τα μαλακά ρινίσματα και τη λάσπη. Για τα σκληρά ορυκτά αποθέματα αγοράστε το ανάλογο χημικό παρασκεύασμα.

Μη χρησιμοποιείται σκληρά μεταλλικά εργαλεία καθαρισμού.

Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ των αγωγών του νερού των υδρόψυκτων εξατμιστών

Δεν απαιτείται καθαρισμός και αυτό οφείλεται στον κλειστό βρόχο κρύου νερού (αν είναι απαραίτητο, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή) Για να καθορίσετε την αναγκαιότητα καθαρισμού του εξατμιστή ελέγξτε τις θερμοκρασίες προσπέλασης. Ελέγξτε την πτώση πίεσης για να επιβεβαιώσετε την κατάλληλη ροή του νερού Στους υδρόψυκτους συμπυκνωτές όταν υπάρχει υπόνοια διαρροής του ψυκτικού ρευστού συγκεντρώνουμε το ψυκτικό ρευστό στον συμπυκνωτή, κλείνουμε τις βαλβίδες του νερού, τον αποστραγγίζουμε από την βαλβίδα εκκενώσεως και αφαιρούμε τα καλύμματα. Ο έλεγχος με παρουσία ψυκτικού ρευστού γίνεται με την λυχνία σύμφωνα με τον τρόπο ελέγχου διαρροών η με ηλεκτρονικό ανιχνευτή. Εάν ο έλεγχος φανερώσει διαρροή ψυκτικού ρευστού αφαιρούμε το ψυκτικό ρευστό με συσκευή ανακύκλωσης, τον αφήνουμε να αερισθεί λόγω πιθανής παρουσίας άλλων αερίων, αφού πρώτα αφαιρεθεί από την εγκατάσταση και μετά συγκολλούμε το σημείο της διαρροής

ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΏΝ 

Μία φορά το χρόνο, πάρτε ένα δείγμα του λαδιού λίπανσης από τον συμπιεστή και στείλτε το σε ένα εργαστήριο για μια χημική ανάλυση. Αυτή θα δώσει τα επίπεδα περιεκτικότητας σε υγρασία, μετάλλων, οξέων και άλλων μολυσματικών παραγόντων που έχουν επιπτώσεις στην απόδοση. Σε οποιοδήποτε ερμητικά σφραγισμένο σύστημα κλιματισμού και ψύξης, το λάδι πρέπει να αντικατασταθεί εάν αυτό υποδεικνύεται από την ανάλυση. Τέλος, οι Καθημερινές, οι εβδομαδιαίες, μηνιαίες και ετήσιες λειτουργικές επιθεωρήσεις δίνουν τη βέλτιστη αποδοτικότητα των ψυκτικών μηχανών. Αυτό θα βοηθήσει να αποτρέψει τις σημαντικές αποτυχίες, να μειώσει το χρόνο διακοπής και να ελαχιστοποιήσει τις έκτακτες ανάγκες. Με τις βελτιωμένες τεχνολογίες, έχουμε περισσότερες πληροφορίες για να κρατήσουμε τις ψυκτικές μηχανές στο επίπεδο που αναμένουμε.

Ένδειξη Πιθανής Βλάβης 

1.Υψηλή πίεση κατάθλιψης. Μη συμπυκνούμενα αέρια Ανεπαρκής ποσότητα νερού. Φράξιμο του συμπυκνωτή ή σχηματισμός ασβεστίου. Υπερβολική ποσότητα ψυκτικού ρευστού

2.Χαμηλή πίεση κατάθλιψης. Μεγάλη ποσότητα νερού Επιστροφή υγρού στο συμπιεστή. Διαρροή νερού 

3.Διακοπή της λειτουργίας του συμπιεστή από πιεσσοστάτη υψηλής. Χαλασμένη ή αρρύθμιστη βαλβίδα νερού. Έλλειψη νερού 

Αντλίες Θερμότητας. Διαδικασίες συντήρησης

· Εξωτερικός εναλλάκτης. Το ποιο σημαντικό είναι ο έλεγχος του στοιχείου που λειτουργεί στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο. Επειδή στο στοιχείο αυτό η θερμότητα απάγεται με την βοήθεια του αέρα, για αυτό δημιουργείτε μια σημαντική ποσότητα πάγου. Ο πάγος αυτός απομακρύνετε με αναστροφή του κύκλου και διαρροή του στοιχείου με θερμούς ατμούς ψυκτικού μέσου. Το στοιχείο πρέπει να ελέγχετε ως προς την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα αυτής της λειτουργίας. Αναποτελεσματική λειτουργία, μπορεί να οφείλετε στον χρονοδιακόπτη, στον θερμοστάτη προστασίας, στην βαλβίδα αναστροφής, ή στην επίδραση του ανέμου
 

Πρακτικό Βοήθημα και προδιαγραφές για μια ψυκτική εγκατάσταση. (1)

Γενικές Αρχές.
Η πρόψυξη και η συντήρηση θα πραγματοποιηθεί με 9 αεροψυκτήρες οριζόντιας ροής αέρα, σε 7 ψυκτικούς θαλάμους. Η θερμοκρασία συντήρησης θα διατηρείται μεταξύ 0 και -1 βαθμούς Κελσίου, σε σχετική υγρασία 90%. Θα χρησιμοποιηθεί ψυκτικό ρευστό R 22. 
Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται: 

· Δύο παλινδρομικοί συμπιεστές ανοικτού τύπου 

· Ένας κοχλιωτός συμπιεστής 

· Εξατμιστικός συμπυκνωτής 

· Αεροψυκτήρες οριζόντιας διάταξης

· Όργανα ελέγχου και αυτοματισμού 

· Σύστημα αφύγρανσης ψυκτικού μέσου. 

· Σύστημα επανάκτησης λαδιού 

· Παγίδα υγρών

· Δίκτυο ψυκτικού μέσου.

Προδιαγραφές 
Συμπιεστής κοχλιωτός με διάταξη αυτόματης μεταβολή του φορτίου, σύστημα ψύξης και διανομής λαδιού με ψύκτη, διαχωριστή και αντλίες λαδιού και σύστημα economizer. 

Συμπιεστής ανοικτός, πολύκύλινδρος, εμβολοφόρος. Θερμοκρασία αναρρόφησης - 5 βαθμούς Κελσίου. Θερμοκρασία συμπύκνωσης 35 βαθμούς Κελσίου, με αυτόματη διάταξη ρύθμισης της απόδοσης. 

Στους συμπιεστές περιλαμβάνονται τα εξής εξαρτήματα και όργανα: 

Πιεσοστάτης υψηλής και χαμηλής πίεσης, διαφορικός πιεσοστάτης ελλείψεως λαδιού, διάταξη κλιμάκωσης της ισχύος, διάταξη για άφορτη εκκίνηση, προστασία στην αναρρόφησης του ψυκτικού ρευστού R 22, αντλία κυκλοφορίας λαδιού, Μανόμετρα υψηλής και χαμηλής πίεσης και πίεσης λαδιού. Φίλτρο λαδιού, φίλτρο ψυκτικού μέσου στην αναρρόφηση και στη κατάθλιψη, βάνες απομόνωσης στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη, διαχωριστή λαδιού με αυτόματη επιστροφή λαδιού στο συλλέκτη λαδιού, σύστημα θέρμανσης λαδιού με θερμοστάτη στον στροφαλοθάλαμο, δείκτης στάθμης λαδιού στον στροφαλοθάλαμο, σύστημα ελέγχου στάθμης λαδιού κατά την παράλληλη λειτουργία πολλών συμπιεστών.
 

Εξατμιστικός συμπυκνωτής. 

Θερμοκρασία συμπυκνώσεως 35 βαθμούς Κελσίου. Θερμοκρασία υγρού θερμομέτρου 25 βαθμούς Κελσίου Για την ανακυκλοφορία του νερού στον εξατμιστικό συμπυκνωτή προβλέπεται μια αντλία νερού που θα είναι ενσωματωμένη 
Οι αεροψυκτήρες είναι οριζόντιας αναρρόφησης - οριζόντιας κατάθλιψης κατάλληλοι για R 22 με μέση θερμοκρασιακή διαφορά 7 βαθμών Κελσίου 
Τα όργανα διακοπής και ελέγχου είναι ειδικά κατασκευασμένα για λειτουργία με R22. Το ψυκτικό μέσο μετά την υγροποίηση θα οδηγήται σε οριζόντιο κυλινδρικό δοχείο κατάλληλης χωριτικότητας. Η εγκατάσταση των μηχανημάτων, δικτύων, οργάνων κ.λ.π γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Το δίκτυο του ψυκτικού μέσου θα κατασκευαστεί μικτό, από χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής ( τύπου Mannesmann ) κατά DIN και από χαλκοσωλήνες κατά A.S.T.M Η σύνδεση των συμπιεστών με τους διάφορους συλλέκτες και τον συμπυκνωτή θα γίνει με χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής. Λοιπές συνδέσεις, επιστροφές λαδιών - γραμμή ψυκτικού υγρού, από χαλκοσωλήνες. Κεντρικοί σωλήνες διατομής από 4 ΄΄ και πάνω με χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής, οι υπόλοιποι με χαλκοσωλήνα ψυκτικού τύπου. Οι σωληνώσεις θα μονωθούν σε όλοι τους την διαδρομή και θα εξασφαλισθούν σε όλο το μήκος του δικτύου οι απαιτούμενες κλίσεις για την ασφαλή επιστροφή του λαδιού και θα προβλεφτούν οι απαραίτητες ελαιοπαγίδες. Όλα τα δίκτυα του ψυκτικού μέσου θα χρωματισθούν σύμφωνα με τον κώδικα χρωμάτων. · Ψυκτικό υγρό: κίτρινο · Ψυκτικό αέριο αναρρόφηση : Μπλε με απόχρωση γκρι · Ψυκτικό αέριο κατάθλιψη : κεραμιδί · Λάδι: καφέ · Ικριώματα : μαύρο. Μετά την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού και την σύνδεση των μηχανημάτων πριν την μόνωση του δικτύου θα γίνει δοκιμή στεγανότητας της εγκατάστασης σε πίεση 18 bar επί δύο ώρες, με την χρησιμοποίηση αερίου αζώτου. Στη συνέχεια θα γίνει δοκιμή στεγανότητας σε κενό με την χρήση αντλίας κενού. Ακολούθως θα πληρωθεί η εγκατάσταση με ψυκτικό υγρό Στη συνέχεια γίνονται δοκιμές και ρυθμίσεις όλων των μηχανημάτων και των οργάνων και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.


 
 
 
 

Υπερθέρμανση είναι το ποσό θερμότητας που προστίθεται σε ξηρό ατμό, και αυξάνει τη θερμοκρασία του ατμού επάνω από το σημείο βρασμού του, (σημείο κορεσμού) και αντιστοιχεί σε μια πίεση. Εάν υπάρχουν στοιχεία υγρού στο ψυκτικό αέριο, το ψυκτικό ρευστό δεν βρίσκεται σε υπέρθερμη κατάσταση.
Το ψυκτικό ρευστό εισέρχεται στον εξατμιστήρα με μορφή μίγματος υγρού / ατμού. Το μίγμα απορροφά θερμότητα (από την περιοχή που ψύχεται) καλύπτοντας τα 2/3 της επιφάνειας του εξατμιστήρα και ταυτόχρονα αλλάζει φάση και μετατρέπεται σε ατμός. Η θερμότητα που προστίθεται στο ψυκτικό ρευστό στο τέλος της σερπαντίνας λέγεται υπερθέρμανση. Στην έξοδο του εξατμιστήρα και στην αρχή της αναρρόφησης το ψυκτικό ρευστό είναι ένας υπέρθερμος ατμός. Για να λειτουργήσει σωστά ο συμπιεστής πρέπει η υπερθέρμανση να κυμαίνεται στα όρια που προτείνει ο κατασκευαστής. Ένα ποσό θερμότητας προστίθεται στο ψυκτικό μέσο από τον συμπιεστή και οφείλεται στις τριβές που δημιουργούνται στο εσωτερικό του και στην λειτουργία του κινητήρα. 
Για να ελέγξουμε την υπερθέρμανση πρώτα μετρούμε την επικρατούσα πίεση στην έξοδο του εξατμιστήρα και την μετατρέπουμε σε ισοδύναμη θερμοκρασία κορεσμού, μετά μετρούμε την επικρατούσα θερμοκρασία στην είσοδο του συμπιεστή. Η διαφορά αυτή των δύο θερμοκρασιών είναι η επικρατούσα υπερθέρμανση.

Υπόψυξη είναι το ποσό θερμότητας που αφαιρείται από το ψυκτικό υγρό όταν η θερμοκρασιακή του κατάσταση είναι σεχαμηλότερο σημείο από το σημείο κορεσμού. 
Εάν στο ψυκτικό υγρό υπάρχουν στοιχεία ατμού το ψυκτικό υγρό δεν βρίσκετε σε υπόψυκτη κατάσταση. Το ψυκτικό ρευστό εισέρχεται στον συμπυκνωτή σε αέρια μορφή. Το αέριο αποβάλει θερμότητα καλύπτοντας τα 2/3 της επιφάνειας του συμπυκνωτή και ταυτόχρονα αλλάζει φάση και γίνεται υγρό. 
Το ποσό της θερμότητας που αποβάλλεται στο υπόλοιπο 1/3 της επιφάνειας του συμπυκνωτή λέγεται υπόψυξη. Η ιδανική θερμοκρασιακή διαφορά στην έξοδο του εξατμιστή και η ιδανική θερμοκρασιακή διαφορά στην έξοδο του συμπυκνωτή επιφέρει την μείωση της ροής του αέρα στον εξατμιστή ( χαμηλότερες ταχύτητες ), την μείωση της ποσότητας του ψυκτικού ρευστού ( κατά βάρος ), την καλύτερη απόδοση του εξατμιστήρα και την αύξηση της ψυκτική ικανότητας του συστήματος.
Η χρήση αυτών των διαγνωστικών διαδικασιών δημιουργούν ένα παράθυρο στο εσωτερικό του κυκλώματος για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του συστήματος

Θυμηθείτε: Εάν υπάρχει σωστή υπόψυξη υπάρχει και υγρό Εάν υπάρχει σωστή υπερθέρμανση υπάρχει και ατμός.
 

Συσκευές ανακύκλωσης των ψυκτικών ρευστών

Μια σύγχρονη συσκευή ανακύκλωσης πρέπει να έχει μικρό βάρος ,να μπορεί να ανακτεί ατμό και υγρό κατευθείαν μέσω του συμπιεστή, να μπορεί να ανακτεί και να καθαρίζει κάθε είδος ψυκτελαίου και να λειτουργεί με όλα τα ψυκτικά ρευστά. ( χαμηλών ή υψηλών πιέσεων ) 
Αν και τα συστήματα ανακύκλωσης είναι στην παραγωγή περίπου μια δεκαετία προκύπτουν προβλήματα ( λόγω της μεταλλασσόμενης τεχνολογίας ) και αυτά μεταβιβάζονται από τους τεχνικούς στην βιομηχανία κατασκευής τέτοιων συστημάτων. Κάποια συνηθισμένα προβλήματα είναι τα εξής: Επιστροφή ψυκτικού ρευστού στο κύκλωμα ενώ έχει επιτελεστεί η ανάκτηση Αυτό δεν θα συμβεί εάν πρώτα κλείσουμε της βαλβίδες του συμπιεστή της μονάδας και μετά σταματήσουμε την συσκευή ανακύκλωσης. 
Προβλήματα στους συμπιεστές των συστημάτων ανακύκλωσης. 
Σε κανονικά διαστήματα πρέπει να ελέγχετε το λάδι του συμπιεστή γιατί υπάρχει μια μικρή απώλεια λόγω χρήσης. 
Δεν είναι δυνατόν να συμπληρώνεται αυτόματα το λάδι με κάποιον αυτοματισμό γιατί στους συμπιεστές που χρησιμοποιούνται στην ψύξη και στον κλιματισμό δεν υπάρχει αποθηκευτική ελαιολεκάνη 
Χρήση της συσκευής σε συστήματα που λειτουργούν με ψυκτικά ρευστά που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 
Οι συσκευές ανακύκλωσης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. 
Αυτές που λειτουργούν με ψυκτικά ρευστά που βασίζονται στο πρότυπο 740 ( εκτός από το 
R 717 ) και με πίεση λειτουργίας μέχρι 550 psi.
Αυτές που λειτουργούν με ψυκτικά ρευστά που βασίζονται στο πρότυπο R 200

Αντλίες θερμότητας και νέα ψυκτικά μέσα

Κατά την εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας, που φορτίζεται με νέας τεχνολογίας ψυκτικό μέσο το βάρος του προς φόρτιση ψυκτικού ρευστού πρέπει να ελέγχεται με ακρίβεια σύμφωνα με τις εργοστασιακές οδηγίες.
Επίσης, η τοποθέτηση ενός φίλτρου αφυγραντήρα κρίνεται απαραίτητη όταν το παλιό ψυκτικό ρευστό αντικαθίσταται με νέο καινούργιας τεχνολογίας, επίσης είναι απαραίτητο μετά την ανάκτηση του παλαιού ψυκτικού ρευστού να δημιουργείται κενό στο σύστημα και όχι εξαέρωση γιατί θα δημιουργηθούν προβλήματα αργότερα
Το ζύγισμα του ψυκτικού ρευστού κατά την διάρκεια της πλήρωσης είναι η καλύτερη μέθοδος ελέγχου, υπό τον όρο ότι λαμβάνονται υπόψη τα εξαρτήματα που μπορεί να έχουν τοποθετηθεί στην γραμμή υγρού, το μήκος των σωληνώσεων κ.α. Συνήθως οι εταιρείες χρησιμοποιούν άφθονο ψυκτικό ρευστό σε προφορτισμένες
Μονάδες και δηλώνουν ότι έχουν αρκετό ψυκτικό ρευστό για να καλύψουν ένα ¨χ ¨ μήκος σωληνώσεων.

 

Η ροή του αέρα στις αντλίες θερμότητας

Ένας σημαντικός παράγοντας για την σωστή λειτουργία της αντλίας θερμότητας σε δίκτυο αεραγωγών είναι η ροή του αέρα. Ας υποθέσουμε ότι ακολουθούμε όλες τις κατάλληλες διαδικασίες και πληρώνουμε το σύστημα με ακρίβεια ως προς το βάρος του ψυκτικού ρευστού. Αποφασίζουμε έπειτα να ελέγξουμε την θερμοκρασίας του προσαγόμενου αέρα και την βρίσκουμε να αποκλίνει κατά 5 +- βαθμούς από την προσδοκούμενη. Συνήθως, ένας τεχνικός θα προσθέσει ή θα αφαιρέσει ψυκτικό ρευστό προσπαθώντας να πάρει τις επιθυμητές τιμές μεταβάλλοντας το βάρος του ψυκτικού ρευστού. Πριν προβούμε σε οποιανδήποτε μεταβολή πρέπει να ελέγξουμε την ροή του αέρα γιατί η ποσότητα του αέρα που ρέει στη μονάδα του χρόνου είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την απόδοση της αντλίας θερμότητας, πέρα από την σωστή πλήρωση με ψυκτικό ρευστό
 
 

 

Χλωροφθοράνθρακες ή CFCs 
 Στα ψυγεία από το 1800 έως το 1929 χρησιμοποιούσαν σαν ψυκτικές ουσίες τα τοξικά αέρια, αμμωνία (nh3), μεθυλικό χλωρίδιο (CH3Cl), και διοξείδιο θείου (SO2). Διάφορα μοιραία ατυχήματα εμφανίστηκαν στη δεκαετία του '20 λόγω της διαρροής του μεθυλικού χλωριδίου.  Μια συνεργάσιμη προσπάθεια άρχισε μεταξύ τριών αμερικανικών εταιριών, της Frigidaire, της General Motors και της DuPont στην αναζήτηση μιας λιγότερο επικίνδυνης ψυκτικής ουσίας. Το 1928, ο Thomas Midgley, βοηθός του Charles Franklin Kettering, ανακάλυψε  ένα " νέο ψυκτικό ρευστό"  το αποκαλούμενο  φρέον. Το φρέον είναι χλωροφθωράνθρακας, ή CFC, που χρησιμοποιείται στο εμπόριο και τη βιομηχανία. Τα CFCs είναι μια ομάδα  οργανικών ενώσεων που περιέχουν άνθρακα και φθόριο, σε πολλές όμως περιπτώσεις χλώριο και υδρογόνο. Τα Freons είναι άχρωμα, άφλεκτα, αέρια ή υγρά. 

Σημείωση: Ο Franklin Kettering κατασκεύασε το πρώτο ηλεκτρικό σύστημα ανάφλεξης αυτοκινήτων. Ο Thomas Midgley ανακάλυψε τη μολυβδούχο βενζίνη.

Ο Thomas Midgley επιλέχτηκε από τον Charles Franklin Kettering για να διευθύνει την έρευνα για τις νέες ψυκτικές ουσίες. Στην εταιρία κατασκευής ψυγείων Frigidaire δόθηκε το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, US1,886,339, για τα CFCs στις 31 Δεκεμβρίου, 1928, Το 1930, η General Motors και η DuPont διαμόρφωσαν την Kinetic Chemical Company για να παραγάγουν το φρέον. Μέχρι το 1935,  η Frigidaire και άλλοι κατασκευαστές είχαν πωλήσει 8 εκατομμύρια νέα ψυγεία στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιώντας το φρέον. Το 1932, η εταιρία εφαρμοσμένης μηχανικής Carιer χρησιμοποίησε το φρέον σε μονάδα κλιματισμού.

Σημείωση: Το φρέον είναι ένα καταχωρημένο εμπορικό σήμα που ανήκει  στη Du Pont de Nemours (DuPont).

Επειδή το φρέον είναι μη τοξικό, εξάλειψε τον κίνδυνο από τις διαρροές. Τα ψυγεία  με συμπιεστές που χρησιμοποιούσαν φρέον έγιναν πρότυπα. Το 1930, ο Thomas Midgley πραγματοποίησε μια επίδειξη των  ιδιοτήτων του φρέον με την εισπνοή μιας ποσότητας του νέου αερίου  και την εκπνοή του έξω επάνω σε μια φλόγα κεριών, η οποία έσβησε, παρουσιάζοντας με τέτοιο τρόπο της άφλεκτες ιδιότητες του αερίου και την μη-τοξικότητα του. Δεκαετίες αργότερα οι άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι οι χλωροφθωράνθρακες καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος  ολόκληρου του πλανήτη.

Σημείωση:  Τα CFCs, ή φρέον, είναι τώρα ακατάλληλα και συμβάλουν  πολύ   στη μείωση του γήινου όζοντος.


   

 
R 32:

Βασικές Οδηγίες

1. Όταν εκτελούνται εργασίες σε εσωτερικό χώρο βεβαιώσου ότι υπάρχει πάντα βεβιασμένος αερισμός με ανεμιστήρα (+ 500 m³/h) ώστε να υπάρχει ροή νωπού αέρα και ταυτόχρονα να απομακρύνεται το αέριο R32 για να αποφευχθεί η αύξηση της συγκέντρωσης άνω του ορίου LFL (Lower Flammable Limit).

2. Όταν εκτελούνται εργασίες σε εξωτερικό χώρο βεβιασμένος εξαερισμός απαιτείται μόνο όταν υπάρχει δυνατότητα συσσώρευσης του αερίου λόγω περιορισμένου χώρου από τοίχους, ή αν η μονάδα είναι εγκατεστημένη σε κλειστό χώρο.

Διαρροή R32

Βεβαιώσου ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός. Κλείσε την παροχή ρεύματος της μονάδας και σβήσε όποια πηγή φλόγας έχει προκύψει. Εκκένωσε το χώρο και μην επιστρέψεις σε αυτόν, έως ότου όλο το αέριο έχει διαφύγει από το χώρο.

3. Αέρας στο ψυκτικό κύκλωμα

Η εισαγωγή αέρα (οξυγόνο) στο ψυκτικό κύκλωμα πρέπει να αποφεύγεται. Συνίσταται να μετράται θερμοκρασία και πίεση κορεσμένου μέσου όταν η μονάδα έχει κάνει συλλογή υγρών (pump down) ή όταν υπάρχει υποψία ότι έχει εισχωρήσει αέρας στο κύκλωμα. Χρησιμοποίησε τους πίνακες πίεσης/θερμοκρασίας για να διαπιστώσεις εάν έχει εισχωρήσει ατμοσφαιρικός αέρας ή άλλο αέριο στο κύκλωμα.

4. Παγιδευμένο R32 στο κύκλωμα

Πρέπει να επιβεβαιώνεται πάντα εάν υπάρχει παγιδευμένο ψυκτικό μέσο Προχώρα σε διαδικασία ανάκτησης του ψυκτικού και συνέκρινε την ανακτημένη ποσότητα με αυτή της πλήρωσης της μονάδας. Πάντα να αποκόπτεις (με κοπτικό εργαλείο/όχι με χρήση οξυγόνου) τα μέρη που πρέπει να επισκευαστούν. Αν δεν είναι δυνατή η αποκοπή των μερών, τρύπησε το μέρος του σωλήνα.

5. Επιπλέον Προφυλάξεις

Προφυλάξεις για την έναρξη εργασιών που έχουν σχέση με ηλεκτρικά μέρη είτε και αντικατάσταση αυτών. 

Κράτα αρκετή απόσταση από πιθανές αιτίες φωτιάς, όπως εξοπλισμός ανάφλεξης αερίων ή ηλεκτρικών αντιστάσεων σε μέρη όπου πραγματοποιείται η εγκατάσταση, η επισκευή ή αντίστοιχη εργασία σε εξοπλισμό κλιματισμού. Βεβαιώσου ότι υπάρχει πυροσβεστήρας σε κοντινή απόσταση. Εάν το αέριο έρθει σε επαφή με ελεύθερη φλόγα ή άλλο υλικό θερμαινόμενο πάνω από 300 ως 400ºC, θα προκαλέσει θερμική αποσύνθεση, παράγοντας πιθανά τοξικά αέρια. Η παραγωγή τοξικών αερίων είναι όμοια με αυτή των ψυκτικών μέσων R410A, R22 Χρησιμοποίησε ανταλλακτικά του κατασκευαστή . Μην προσπαθήσεις να κάνει μετατροπή ή να προσθέσεις ηλεκτρικά φορτία ή άλλα υλικά στην μονάδα.  Αντικατέστησε οποιαδήποτε υλικά/ανταλλακτικά μόνο με τα προτεινόμενα από τον κατασκευαστή της μονάδας.

Προφυλάξεις κατά τη διαδικασία κενού και πλήρωσης 

Μην προσθέτεις παραπάνω ψυκτικό από το προβλεπόμενο στο ψυκτικό κύκλωμα.  Βεβαιώσου ότι δεν συμβαίνει οποιαδήποτε μίξη με διαφορετικά ψυκτικά μέσα κατά την πλήρωση της μονάδας.

Μια μέθοδος για τον έλεγχο της απόδοσης ενός οικιακού ψυγείο-καταψύκτη 

Τα οικιακά ψυγεία και οι καταψύκτες έγιναν περισσότερο αποδοτικά κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας. Αυτές οι βελτιώσεις έχουν δημιουργηθεί, εν μέρει, από το πρότυπο (AHAM 1993). Η βελτίωση της απόδοσης στα ψυγεία έγινε λόγω της καλύτερης μόνωσης και του καλύτερου κλεισίματος της πόρτας. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της απόδοσης των συμπιεστών είναι η θερμοκρασία εξάτμισης που κυμαίνεται από -12 βαθμούς C έως -28 βαθμούς C, ανάλογα με τον τύπο του ψυγείου, και η θερμοκρασία συμπύκνωσης που είναι 54 βαθμούς C, με θερμοκρασία περιβάλλοντος 32 βαθμούς C. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται συνήθως στη βιομηχανία αλλά δεν είναι ρητά καθορισμένα σε οποιαδήποτε πρότυπα. Αυτή η θερμοκρασία συμπύκνωσης είναι κατάλληλη όταν χρησιμοποιούνται συμπυκνωτές φυσικής κυκλοφορίας , σε πιο σύγχρονες συσκευές χρησιμοποιούνται αναγκασμένης κυκλοφορίας συμπυκνωτές με θερμοκρασίες συμπύκνωσης σημαντικά χαμηλότερες. Για να αξιολογήσουμε την απόδοση του ψυγείου είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ακριβώς τη μάζα της ψυκτικής ουσίας, την ιπποδύναμη του συμπιεστή και τις περιβαλλοντικές θερμοκρασίες. Με αυτά τα δεδομένα ελέγχουμε τη κατανάλωση ενέργειας. Αύξηση στην θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου έχει σαν αποτέλεσμα την μειωμένη μεταφορά θερμότητας από τον συμπυκνωτή. Αύξηση στη θερμοκρασία κατάθλιψης έχει σαν αποτέλεσμα υψηλότερη πίεση κατάθλιψης και μεγαλύτερη ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος. Πάγος ή παρεμπόδιση του αέρα στον εξατμιστή έχει σαν αποτέλεσμα μειωμένη απόδοση του εξατμιστή και χαμηλότερες θερμοκρασίες εξάτμισης. 

Έλεγχος για την σωστή λειτουργία μιάς τετράοδης βαλβίδας.

Η αντιστροφή του ψυκτικού κύκλου σε μια αντλία θερμότητας, γίνεται με την τετράοδη βαλβίδα. Τα βασικά στοιχεία μιας τεράοδης βαλβίδας είναι το σώμα της βαλβίδας και το έμβολο. Το έμβολο έχει τέσσερις εσοχές. Η μία είναι μόνιμα συνδεμένη με την γραμμή κατάθλιψης και επικοινωνεί διαμέσου διόδων με τις δύο ακραίες εσοχές. Έτσι ανάλογα με την θέση του εμβόλου τροφοδοτείται με υπέρθερμο ατμό ψυκτικού ρευστού ο συμπυκνωτής. Η θέση του εμβόλου καθορίζεται από την ενεργοποίηση της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας- πιλότου. ΄Ελεγχος της βαλβίδας. Η βαλβίδα ελέγχεται ηλεκτρικά και μηχανικά για σωστή λειτουργία. Ηλεκτρολογικός έλεγχος. ΄Ελεγχος τάσης τροφοδοσίας. Μέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης του πηνίου της βαλβίδας πιλότου. 

Μηχανικός έλεγχος. Τοποθετούμε ένα αισθητήρα θερμοκρασίας στην έξοδο του εξατμιστή και ένα αισθητήρα θερμοκρασίας στον προσαγόμενο αέρα. Λειτουργούμε την συσκευή για 20 λεπτά. Αν η θερμοκρασιακή διαφορά δεν είναι μεγαλύτερη από 4 βαθμούς Κελσίου τότε η τετράοδη βαλβίδα λειτουργεί κανονικά. 

Έλεγχος γιά την σωστή λειτουργία μιάς αντλίας θερμότητας.

Μετρούμε την θερμοκρασία ατμοποίησης με το όργανο μέτρησης πιέσεων και θερμοκρασιών. Με ένα αισθητήριο θερμοκρασίας μετρούμε την θερμοκρασία του προσαγόμενου αέρα. Αν η θερμοκρασιακή διαφορά είναι μεταξύ των 8 βαθμών Κελσίου και 12 βαθμών Κελσίου τότε η συσκευή λειτουργεί ικανοποιητικά 
 
 


 

Πώς πληρώνεται κατάλληλα ένα σύστημα ψύξης με νέα ψυκτικά ρευστά στο οποίο δεν γνωρίζουμε το ακριβές βάρος του ψυκτικού ρευστού και αυτό οφείλεται στην αδυναμία να ληφθούν τα στοιχεία των σωληνώσεων και σε ελλιπή τεχνικά στοιχεία από τον κατασκευαστή. Πώς πληρώνεται ένα σύστημα ψύξης με σταθερή μετρητική συσκευή ( τριχοειδής σωλήνας )

Ένα σύστημα ψύξης με υαλοδείκτη μπορεί να πληρωθεί με ψυκτικό ρευστό έως ότου εμφανιστούν στον υαλοδείκτη μόνο μερικές μικρές φυσαλίδες. Εάν συνεχίσουμε να προσθέτουμε περισσότερο ψυκτικό ρευστό θα το υπερφορτώσουμε χωρίς πάντα να δούμε απάλειψη φυσαλίδων από τον υαλοδείκτη. Αυτό προκαλείται από διάφορες καταστάσεις, τα νέα ψυκτικά ρευστά έχουν μικρότερη πυκνότητα από τα CFCs. Επομένως, ένα μικρό ποσό φυσαλίδων μπορεί να εμφανιστεί. Εάν εμφανίζεται μεγάλη ποσότητα φυσαλίδων όταν υποψιάζεστε ότι η πλήρωση είναι σωστή, ελέγξτε την υπερθέρμανση στην αναρρόφηση και την υπόψυξη. . Εάν και οι δύο τιμές είναι παρόμοιες με τις αναμενόμενες αξίες για τα παλαιά ψυκτικά ρευστά, μην συνεχίστε να πληρώνετε. Εάν ξέρετε το βάρος του παλαιού ψυκτικού ρευστού, είναι καλύτερο να αρχίσετε με το 75% εκείνου του βάρους. Το ιδανικό βάρος του ψυκτικού ρευστού ποικίλλει κάπως και αυτό βασίζεται σε διάφορους παράγοντες, αλλά γενικά το βάρος του νέου ψυκτικού ρευστού είναι μικρότερο κατά 80% έως 90% από την σειρά CFC. Επίσης πάντα να αποφεύγετε να προσθέτετε υγρό από την αναρρόφηση. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει φυσαλίδες στη γραμμή της κατάθλιψης και πρόβλημα στην λειτουργία της εκτονωτικής βαλβίδας.
Σχετικά με τους τριχοειδείς εκτονωτές τύπου σωλήνα. 
Χρησιμοποιήστε τον υαλοδείκτη εάν υπάρχει. Φυσικά, πολλά μικρά ερμητικά συστήματα ψύξης δεν έχουν υαλοδείκτη. Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες σε κάποια λίστα οπουδήποτε στη συσκευή, η καλύτερη σύστασή είναι η δημιουργία επαφής με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού και να καθοριστεί η καλύτερη εκτίμηση. Είναι δύσκολο να υπολογιστεί η σωστή πλήρωση χωρίς μερική οπτική ένδειξη. 
 
 

Ψυκτικές Αποθήκες 

Η διατήρηση των κατάλληλων συνθηκών συντήρησης κατά την αποθήκευση με ψύξη χαρακτηρίζετε από κάποιους παράγοντες που πρέπει να βρίσκονται υπό έλεγχο. Οι παράγοντες είναι: α) Τα επίπεδα λειτουργίας των αεροψυκτήρων. (Φόρτιση) β) Οι διαδικασίες διακίνησης των προϊόντων. γ) Η εισροή ανεπιθύμητων ποσοτήτων εξωτερικού αέρα και υγρασίας. Συχνά οι παράγοντες αυτοί είναι η αφετηρία για την ποιοτική και οικονομική ψυκτική αποθήκευση αγαθών. Για να διατηρήσουμε σταθερούς αυτούς τους παράγοντες πρέπει: Nα ρυθμιστεί η θερμοκρασία του θαλάμου στους 7 βαθμούς Κελσίου και όχι χαμηλότερα. Σε πολλές αποθήκες η θερμοκρασίες των θαλάμων είναι ίσες με 4 βαθμούς ή και χαμηλότερες, κάτι τέτοιο δεν συνιστάτε γενικά εξαιτίας των προβλημάτων με την υγρασία. Tα εισερχόμενα προϊόντα να είναι προψυγμένα σε προθάλαμο για να αποφευχθεί η μεταφορά θερμού αέρα και υδρατμών. Να καταπολεμηθεί η υγρασία του δαπέδου με την χρησιμοποίηση ειδικών εξαεριστήρων με σχεδιασμένο ΔΤ από 3 έως 5 βαθμούς Κελσίου. Οι εξαεριστήρες θα πρέπει να μπορούν να μεταφέρουν τον αέρα μέσα από την αποθήκη και να τον φθάνουν μέχρι την επιφάνεια του δαπέδου. Στη συνέχεια πρέπει να οδηγούν τον αέρα πάλι πίσω στον εξατμιστήρα, με επαρκεί ταχύτητα, ώστε να στεγνώνει το δάπεδο και να διατηρείται ξηρό. Ένας απλός πρακτικός κανόνας, για μια αποθήκη στην οποία απαιτούνται 30 ή 40 ψυκτικοί τόνοι, ορίζει, ότι χρειάζονται τρία ή τέσσερα ψυκτικά συστήματα. Αυτά τα συστήματα πρέπει να έχουν αρκετές μονάδες συμπύκνωσης με αρκετούς εξατμιστήρες. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνετε καλύτερη κάλυψη και δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες. Εάν μια μονάδα σταματήσει οι απομένουσες εξασφαλίζουν την απαραίτητη ψύξη. Τα πολλαπλά συστήματα πρέπει να αποψύχονται σταδιακά, με μια μονάδα σε κατάσταση απόψυξης πάντα. 

Ο καθαρισμός του συμπυκνωτή


ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Να είστε προσεκτικοί στη χρήση των χημικών ατμών. Να έχετε μια μάσκα προσώπου και μακριά ρούχα και γάντια.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Πλυντήριο πίεσης που να συνδυάζεται με τη χρήση χημικών ουσιών ή την έγχυση σαπουνιών. Μάνικα και ακροφύσιο · ψεκαστήρας αντλιών · χημικός εγχυτήρας, χτένα πτερυγίων.
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Διάφορα σαπούνια και ειδικά χημικά καθαριστικά. 
Το υδροφθορικό οξύ ενδείκνυται για εξωτερική χρήση μόνο με μεγάλη προσοχή και αφού πρώτα κάνουμε τους κατάλληλους ελέγχους
Η κακή συντήρηση του συμπυκνωτή έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας και της πίεσης συμπυκνώσεως, την δημιουργία του φαινομένου flash gas, ανύπαρκτη υπόψυξη και αύξηση της έντασης του ρεύματος. 
Επίσης η ελλιπής συντήρηση μειώνει την δυνατότητα απόρριψης θερμότητας από τον ανεμιστήρα και την αύξηση του ρεύματος λειτουργίας αυτού. Αυξάνεται η πίεση αναρρόφησης των συμπιεστών με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν σωστά τα συστήματα ελέγχου και να μειώνεται η απόδοση της συσκευής.


 
  Πρακτικό Βοήθημα και προδιαγραφές για μια ψυκτική εγκατάσταση. (2)

Προβλεπόμενοι αυτοματισμοί
Καθένας από τους εμβολοφόρους συμπιεστές διαθέτει σύστημα αυτόματης ρύθμισης της ψυκτικής απόδοσης του, κατά βαθμίδες, έτσι ώστε να προσαρμόζεται ικανοποιητικά στις συνθήκες ζήτησης. Αυτό επιτυγχάνεται με την βοήθεια ενός βηματικού ρυθμιστή ο οποίος δέχεται εντολές από τον πρεσοστάτη χαμηλής. Προβλέπεται σύστημα εναλλαγής της σειράς εκκίνησης των συμπιεστών για την ομοιόμορφη φθορά. Για την προστασία των εμβολοφόρων συμπιεστών από τυχόν αναρρόφηση υγρού προβλέπεται η εγκατάσταση παγίδας επιστρεφόμενου υγρού με ειδικό ηλεκτρικό πλωτήρα που ελέγχει τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες των αεροψυκτήρων Ο κοχλιωτός συμπιεστής διαθέτει αυτόνομο σύστημα αναλογικής ρύθμισης της απόδοσης του. Η ρύθμιση και ο έλεγχος της θερμοκρασίας των θαλάμων γίνεται με θερμοστάτες χώρου, δύο σταδίων, που επενεργούν στην ηλεκτρομαγνητική του αεροψυκτήρα και στην αλλαγή της ταχύτητας του ανεμιστήρα ή στο σταμάτημά τους. Η ηλεκτρική αποπάγωση του αεροψυκτήρα ρυθμίζεται και ελέγχετε από χρονοδιακόπτη. Η πίεση συμπύκνωσης ελέγχεται από δύο πιεσσοστάτες που επενεργούν στους ανεμιστήρες του συμπυκνωτή, ρυθμίζοντας αυτόματα την λειτουργία τους σε τρεις βαθμίδες. Για την λειτουργία της αντλίας του εξατμιστικού συμπυκνωτή προβλέπεται η εγκατάσταση στη λεκάνη του, ειδικών διακοπτών ελέγχου στάθμης. ·
 
 


 
 


 
  Ο έλεγχος και η συντήρηση της αντλίας κενού

Είναι πολύ σημαντικός ο έλεγχος και η σωστή συντήρηση της αντλίας του κενού, που είναι ένα εργαλείο που βοηθά στη σωστή εκτέλεση ψυκτικών εργασιών. Για αυτό η συντήρηση και ο έλεγχος πρέπει να γίνεται σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Πολλές φορές οι αντλίες κενού λειτουργούν αλλά δεν κάνουν σωστά την εργασία για την οποία προορίζονται και είναι αναξιόπιστες. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να απομένουν ίχνη υγρασίας στα ψυκτικά κυκλώματα όταν εκτελούνται εργασίες επισκευής ή όταν υπάρχει διαρροή στο δίκτυο των σωληνώσεων. Η μίξη της υγρασίας με το ψυκτικό ρευστό έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία οξέος που διαβρώνει τους ηλεκτροκινητήρες και τις φέρουσες επιφάνειες. Επίσης δημιουργείται μία λάσπη που μειώνει την απόδοση των διηθητήρων, των εκτονωτικών βαλβίδων και φράζει τις βαλβίδες αναστροφής του ψυκτικού κύκλου. Αυτό το οξύ εγκλωβίζεται στο λάδι της αντλίας του κενού και από κοινού με την ανεπαρκή συντήρηση μειώνει την αποδοτικότητα της αντλίας δημιουργώντας ατελέσφορο κενό


 
  Η λειτουργία κλιματιστικών μηχανημάτων VRV INVERTER - HEAT RECOVERY

Είναι συστήματα θέρμανσης - ψύξης μεταβλητής απόδοσης,, για κάλυψη των αναγκών για ψύξη - θέρμανση σε χώρους συνήθως μικρού και μεσαίου μεγέθους, όπου οι απαιτήσεις για ψύξη δεν ξεπερνούν το 50% έως 60% των αναγκών για θέρμανση. Η απόδοση αυτή επιτυγχάνεται με την μεταβολή της τάσης και της συχνότητας του συμπιεστή η οποία κυμαίνεται μεταξύ 30 και 150 χιλιοκύκλων. Με αυτό τον τρόπο γίνεται μεταβολή της απόδοσης λόγω στροφών, από 25% έως 100%. Ένας παράγοντας που συντελεί για την καλή λειτουργία του συστήματος είναι το χαμηλό ΔΘ των εναλλακτών. Στα νεότερα συστήματα έχει κατεβεί ποιο πολύ η συχνότητα μέχρι και τους 14 χιλιοκύκλους, αφού πρώτα επιλύθηκαν διάφορα προβλήματα, όπως τα προβλήματα συντονισμού στις χαμηλές στροφές. VRV Το VRV είναι ένα κεντρικό σύστημα κλιματισμού, με μεταβλητό τον όγκο του ψυκτικού μέσου, στο οποίο μία εξωτερική μονάδα μπορεί να συνδεθεί με 8 εσωτερικές μονάδες με κεντρικό δίκτυο σωληνώσεων. Το σύστημα μπορεί να λειτουργεί και σε ακραίες εξωτερικές περιβαλλοντολογικές συνθήκες γιατί ο συντελεστής COP μειώνεται ελάχιστα με την πτώση της εξωτερικής θερμοκρασίας. Η εξωτερική μονάδα μπορεί να απέχει από την εσωτερική μέχρι 100 πραγματικά μέτρα μήκος. Η υψομετρική διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας μπορεί να φτάσει τα 50 μέτρα. Η εγκατάσταση του συστήματος είναι απλή αφού από το εξωτερικό μηχάνημα ξεκινούν δύο σωλήνες (αναρρόφηση και κατάθλιψη) που μέσω ειδικών συνδέσμων διακλαδίζονται με τις εσωτερικές μονάδες. Η επιλογή των σωληνώσεων υπολογίζεται από το φορτίο μεταφοράς. Τα εσωτερικά μηχανήματα συνδέονται με το εξωτερικό με ένα απλό καλώδιο αυτοματισμού 2x1. Οι εσωτερικές μονάδες ελέγχονται είτε με Remote control ή σαν group Επίσης υπάρχει η δυνατότητα κεντρικού ελέγχου με Centralized Control. Η αποφόρτιση γίνεται χωρίς μηχανικά τμήματα, αλλά με ρύθμιση των στροφών. Ο έλεγχος των βημάτων λειτουργίας είναι γραμμικός και γίνεται με ανίχνευση κάθε 20 sec της πίεσης αναρρόφησης και της πίεσης κατάθλιψης. Ο έλεγχος των εκτονωτικών βαλβίδων γίνεται με microcomputer από αισθητήριο τοποθετημένο στην επιστροφή του αέρα και από αισθητήριο που ελέγχει την υπερθέρμανση. VRV - Heat Recovery. Με το Heat Recovery μπορούμε να έχουμε ταυτόχρονα ψύξη και θέρμανση από τις εσωτερικές μονάδες του ίδιου συστήματος. Η εγκατάσταση είναι και αυτή απλή αφού ξεκινούν τρεις σωλήνες ( κατάθλιψη, σωλήνας υγρού, αναρρόφηση ), οι οποίοι καταλήγουν σε ένα κουτί διακλάδωσης (BT UNITS) .Από τα κουτά διακλάδωσης αναχωρούν δύο πλέον σωλήνες οι οποίοι μπορούν να συνδεθούν ή απευθείας με την εσωτερική μονάδα ή με συλλέκτη. 
 
 

Οικιακά Ψυγεία και απλές βλάβες.

Ένα οικιακό ψυγείο χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές ψύξης για να εξαγάγει τη θερμότητα από τον αέρα. Το ψυκτικό ρευστό κυκλοφορεί μεταξύ εξατμιστή και συμπυκνωτή σε ένα κλειστό σύστημα στο οποίο ένας συμπιεστής παρέχει συνεχή κύκλο. Ο θάλαμος των ψυγείων είναι μονωμένος έτσι ώστε πολύ λίγη ψύξη να απορροφάται από τον εξωτερικό αέρα. Σήμερα, τα περισσότερα ψυγεία είναι αυτόματης απόψυξης. Ένας αυτοματισμός απόψυξης στο σύστημα, περιλαμβάνει ένα χρονοδιακόπτη, έναν διακόπτη ασφαλείας, και μια αντίσταση που λειώνει τον πάγο. Όταν τα οικιακά ψυγεία δεν λειτουργούν σωστά, τις περισσότερες φορές το πρόβλημα είναι πιθανώς στο ηλεκτρικό σύστημα παρά στο σύστημα ψύξης (όπως ο χρονοδιακόπτης ή ο έλεγχος θερμοκρασίας, γιατί έχουν ατέλειες). Ιδανική θερμοκρασία Η ιδανική θερμοκρασία για μία κατάψυξη κυμαίνεται μεταξύ -21 και -15 βαθμούςC, και μεταξύ 2 και 4 βαθμούς C για τη συντήρηση τροφίμων. Εάν ένα οικιακό ψυγείο λειτουργεί αλλά δεν κάνει ικανοποιητική ψύξη , μπορεί να είναι βρώμικες οι σπείρες του συμπυκνωτή, η πόρτα να μην σφραγίζει καλά, ή ένας ελαττωματικός αυτοματισμός ελέγχου της θερμοκρασίας. Εάν η θερμοκρασία του ψυγείου κυμαίνεται ή δεν είναι ικανοποιητική, μπορεί αιτία να είναι, το συχνό άνοιγμα της πόρτας μία ζεστή ημέρα. Για να εντοπίσετε το πρόβλημα στον θερμοστάτη γυρίστε τον διακόπτη στο maximum και έπειτα στο minimum. Εάν ο συμπιεστής δεν σταματήσει να λειτουργεί πιθανώς να υπάρχει πρόβλημα Εάν υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα απόψυξης, αποκτήστε πρόσβαση στον εξατμιστή, ξεπαγώστε τον εξατμιστή με το χέρι με έναν στεγνωτήρα μαλλιών, κρατώντας το στεγνωτήρα έτσι ώστε να μην λειώσουν τα πλαστικά μέρη του ψυγείου. Εάν δημιουργείται πάγος (ακόμη και όταν το σύστημα απόψυξης λειτουργεί σωστά) και ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος στο minimum, το οικιακό ψυγείο έχει πιθανώς περισσότερο ψυκτικό ρευστό. 

Πολυβάθμιος θερμοστάτης, για την δημιουργία συνθηκών άνεσης σε διαφορετικούς χώρους.

Το σύστημα παρέχει αυξημένες δυνατότητες δημιουργίας άνεσης σε χώρους που επιθυμούμε να δημιουργήσουμε διαφορετικά θερμοκρασιακά δεδομένα. Παλαιότερα η δημιουργία τέτοιων συνθηκών είχε μεγάλο οικονομικό κόστος.

Το σύστημα έχει ψηφιακούς απομακρυσμένους αισθητήρες σημάτων, οι οποίοι μπορούν να τοποθετηθούν σε τρεις διαφορετικές κλιματιζόμενες ζώνες σε ένα σπίτι ή μια οικοδομή. Αυτοί οι ψηφιακοί αισθητήρες επιτρέπουν την ανάγνωση της θερμοκρασίας που την μετατρέπουν σε ψηφιακό σήμα και την διαβιβάζουν στον θερμοστάτη. Αντίθετα από τους αναλογικούς αισθητήρες, η ακρίβεια του σήματος δεν θα επηρεαστεί από το μήκος του καλωδίου του αισθητήρα. Το σύστημα μπορεί να δίνει προτεραιότητα για θέρμανση η ψύξη στις ζώνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Εάν για παράδειγμα ο θερμοστάτης είναι τοποθετημένος στο ισόγειο ενός διώροφου κτιρίου, με προγραμματισμό μπορεί να δοθεί προτεραιότητα κατά την διάρκεια της ημέρας στο ισόγειο και κατά την διάρκεια της νύκτας στον επάνω όροφο Ο θερμοστάτης με δυνατότητες προγραμματισμού μπορεί και ελέγχει δύο διαφορετικούς κλιματιζόμενους χώρους, στους οποίους επικρατεί διαφορετικό θερμοκρασιακό καθεστώς, το οποίο μπορεί να κυμανθεί σε μια διαφορά της τάξης των 6 βαθμών Κελσίου. Ο θερμοστάτης μπορεί να εγκατασταθεί και σε παλαιάκλιματιστικά συστήματα και προσφέρει την δυνατότητα αποταμίευσης ενέργειας.Για να συνδεθεί ο θερμοστάτης με το εσωτερικό και το εξωτερικό σύστημα της κλιματιστικής μηχανής χρειάζονται δύο γραμμές με 5 και 6 αγωγούς αντίστοιχα .Ενώνουμε της απολήξεις του εσωτερικού μηχανήματος με της αντίστοιχες του θερμοστάτη ακολουθώντας το σχέδιο και επαναλαμβάνουμε την διαδικασία και για το εξωτερικό μηχάνημα

Μέθοδοι ύγρανσης σε ένα ενιαίο σύστημα ψύξης, αερισμού και κλιματισμού

Η ύγρανση γίνεται με ψεκαστές ατμού στο σύστημα διανομής του αέρα μετά από τον εξατμιστή
Η χρήση του ατμού είναι η ποιο κατάλληλη μέθοδος για να αυξηθεί η ποσότητα της υγρασίας στον αέρα. Οι ψεκαστές τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις.
Οι εγκαταστάσεις ψύξης έχουν σχεδιαστεί μόνο για αφύγρανση που γίνεται με την πτώση της θερμοκρασίας του αέρα
Σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, όπως τα νοσοκομεία, τα φαρμακεία ή τα ξενοδοχεία, αυξάνουμε την ποσότητα της υγρασίας στον αέρα. Αυτές όμως οι μονάδες έχουν προθερμαντήρα και μεταθερμαντήρες, στους αεραγωγούς.
Σε κοινές εγκαταστάσεις ψύξης αερισμού και κλιματισμού, ύγρανση δεν γίνεται γιατί το κόστος είναι μεγάλο

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Είδη ψυκτικών εγκαταστάσεων. 

Οι ψυκτικές εγκαταστάσεις διακρίνονται αναλόγως του τρόπου λειτουργίας τους σε δύο βασικές κατηγορίες. 

1. Απλή ψυκτική εγκατάσταση λέγεται η εγκατάσταση εκείνη στην οποία όλα τα στοιχεία των ψυκτικών θαλάμων λειτουργούν στην αυτή θερμοκρασία και με ένα συμπιεστή. 

2. Σύνθετη ψυκτική εγκατάσταση λέγεται η εγκατάσταση στην οποία δύο η περισσότερα στοιχεία τοποθετημένα σε διαφορετικούς θαλάμους λειτουργούν με διαφορετικές θερμοκρασίες , αλλά με ένα συμπιεστή. Η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των διαφόρων στοιχείων θα πρέπει να είναι άνω των 7 βαθμών κελσίου. 

Στις εμπορικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται συγκεντροποιημένες ψυκτικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση μερικών ψυκτικών χώρων.(προσθήκες, βιτρίνες) στις οποίες δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι επιπρόσθετοι ψυκτικοί μηχανισμοί και έχουν σταθερά φορτία και την ίδια θερμοκρασία. Τέτοιες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται όταν έχουμε μεγάλο αριθμό ομοιότυπων εμπορικών ψυκτικών εξοπλισμών και υπάρχει στην επιχείρηση έλλειψη αρκετού χώρου για το μηχανοστάσιο. 

Η αυτόματη μικρή ψυκτική εγκατάσταση λειτουργεί ως εξής: 

Οι εξατμιστές στο ψυκτικό συγκρότημα είναι συνδεμένοι μεταξύ τους παράλληλα. 

Οι σωληναγωγοί οι οποίοι ξεκινούν από τους εξατμιστές , συνδέονται με τους αγωγούς υγρού και του αερίου με συλλέκτες. Στους συλλέκτες υπάρχουν διακόπτες για περίπτωση ανάγκης ( στην περίπτωση επισκευής της Θ.Ε.Β, του εξατμιστή, η για αποπάγωση.) 

Η απαραίτητη θερμοκρασία στον ψυχωμένο χώρο διατηρείται με την βοήθεια του πιεσσοστάτη χαμηλής πίεσης, ο οποίος ελέγχει την λειτουργία του ψυκτικού συγκροτήματος 

·Η ρύθμιση της πλήρωσης με ψυκτικό ρευστό του εξατμιστή γίνεται με την βοήθεια της Θ.Ε.Β. 

Μεταβολές της θερμοκρασίας ατμοποιήσεως σε μικρά όρια μπορούν να επέρθουν ρυθμίζοντας την Θ.Ε.Β. Κατά την μείωση της παροχής του ψυκτικού ρευστού στον εξατμιστή η ενεργός επιφάνεια μειώνεται , ενώ αυξάνεται η θερμοκρασία στον θάλαμο. 

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος της σωλήνωσης είναι 15 μέτρα Όταν το μήκος είναι μεγαλύτερο από 5 μέτρα πρέπει να προσθέσετε 12 gr ψυκτικού μέσου ανά μέτρο. 

Σε περίπτωση που η εξωτερική μονάδα τοποθετηθεί πιο ψηλά σε σχέση με την εσωτερική, παρουσιάζεται το πρόβλημα της επιστροφής του λαδιού. Για διαφορές ύψους μέχρι 3 μέτρα δεν παρουσιάζονται μεγάλα προβλήματα, αλλά όταν η διαφορά ύψους είναι μεγαλύτερη στην σωλήνωση της αναρρόφησης πρέπει να τοποθετηθούν ορισμένα σιφόνια. Το λάδι που στάζει από τα τοιχώματα καταλήγει μέσα στα σιφόνια. Όταν το σιφόνι γεμίσει, ο θρόμβος του λαδιού που σχηματίστηκε εκτοξεύεται προς τα πάνω από το αέριο. 

Οι ψυκτικές εγκαταστάσεις ομοιότυπων εμπορικών ψυκτικών εξοπλισμών που έχουν σταθερά φορτία και ίδια θερμοκρασία αποτελούνται από τα εξής εξαρτήματα και αυτοματισμούς. 

1. Ψυκτικό συγκρότημα με υδρόψυκτο συμπυκνωτή. 

2. Θερμοεναλάκτης 

3. Φίλτρο-αφυγραντήρας. 

4.Συλλέκτες 

5. Εξατμιστές 

6. Μανόμετρα 

7. Ψυχόμενοι χώροι.
 
 

Πραγματικός ψυκτικός κύκλος

Το σημείο 1 σε ένα πραγματικό σύστημα κανονικά μετατοπίζεται από την καμπύλη μετάβασης μέσα στην περιοχή του κορεσμένου ατμού υπό σταθερή πίεση Για αυτό φροντίζει η θερμοστατική Βαλβίδα Εκτόνωσης με τη βοήθεια του αισθητηρίου θερμοκρασίας που διαθέτει Το μέσο φτάνει έτσι στην κατάσταση του υπέρθερμου ατμού

Επιπλέον με την υπερθέρμανση επιτυγχάνεται να μην υπάρχουν υδρατμοί στο μέσο οι οποίοι θα προκαλούσαν φθορές στο έμβολο του συμπιεστή σε περίπτωση συμπίεσης. 

Κραδασμοί λόγω σταγονιδίων

Λόγω εσωτερικών τριβών στο υπό μορφή ατμού ψυκτικό μέσο και απώλειες μηχανικών τριβών στον συμπιεστή η συμπίεση δεν είναι ακριβώς ισοεντροπική αλλά το σημείο 2 μετατοπίζεται ελαφρώς δεξιά Συγκρινόμενο με το θεωρητικό ψυκτικό κύκλο απαιτείται περισσότερο έργο από τον συμπιεστή για να επιτευχθεί η ίδια τελική πίεση

Με επιπλέον ψύξη του είδη υγρού ψυκτικού μέσου στην έξοδο του συμπυκνωτή αυτό σημαίνει μετατόπιση αριστερά του σημείου 3 και επιτυγχάνεται υψηλότερη ενθαλπία εξάτμισης και ταυτόχρονα καλύτερος βαθμός απόδοσης της συσκευής Η επιπλέον ψύξη γίνεται όταν αφαιρείται από το υγρό θερμότητα καθώς βρίσκεται στην καμπύλη πήξης Αυτό επιτυγχάνεται με κατάλληλη κατασκευή του συμπυκνωτή.


 
  Η μεταβολή της κατάστασης που επιτελείται σε ένα ψυκτικό μέσο

Οι μεταβολές των καταστάσεων του ψυκτικού μέσου παρακολουθούνται εύκολα σε ένα διάγραμμα λογαρίθμου πίεσης ενθαλπίας  Σ΄ ένα διάγραμμα λογ. πίεσης- ενθαλπίας η πίεση απεικονίζεται συναρτήσει της ειδικής ενθαλπίας. Η ενθαλπία αντιπροσωπεύει το συνολικό θερμικό περιεχόμενο ενός αερίου ή του ατμού του .Η ειδική ενθαλπία σύμφωνα με τα προηγούμενα είναι το ολικό περιεχόμενο ενέργειας του αερίου
  Το διάγραμμα λογ. Πίεσης - ενθαλπίας προσφέρει το πλεονέκτημα ότι οι ποσότητες θερμότητας που εισέρχονται ή εξέρχονται από το σύστημα είναι ουσιαστικά μήκη του άξονα της πίεσης

  Για τα διάφορα ψυκτικά μέσα υπάρχουν αντίστοιχα ειδικά διαγράμματα πίεσης ενθαλπίας τα οποία δημιουργήθηκαν κατά τον ίδιο τρόπο.

  1-2. Ισεντροπική Συμπίεση του ψυκτικού μέσου που είναι σε αέρια φάση με υπερθέρμανση έως τη θερμ. Συμπύκνωσης. Δεν υπάρχει έκλυση θερμότητας.  2-2. Ισοβαρής ψύξη του αερίου έως τη θερμοκρασία υγροποίησης έκλυση της ενθαλπίας υπερθέρμανσης h2-h2΄Ακολούθως ισοβαρής υγροποίηση στην περιοχή ακόρεστης αέριας φάσης καμπύλη μετάβασης έκλυση της θερμότητας ενθαλπίας υγροποίησης
. 3-4. Εκτόνωση στην περιοχή ακόρεστης φάσης αερίου. Δεν υπάρχει έκλυση θερμότητας ψύξη και μερική εξάτμιση. 4-1. Εξάτμιση του ψυκτικού μέσου σε σταθερή θερμοκρασία ισοβαρής εξάτμιση έως τη γραμμή μετάβασης Απορρόφηση θερμότητας ενθαλπία εξάτμισης 

 

Υδροχλωροφθοράνθρακες. (R-410A)

Η επιτάχυνση της διαδικασίας σταδιακής αντικατάστασης των προϊόντων με βάση τους υδροχλωροφθοράνθρακες οδήγησε σε εντοπισμό μιας σειράς ψυκτικών μιγμάτων ως εναλλακτικών λύσεων για το HCFC. Το R-410A αναπτύχθηκε σαν ψυκτικό με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (Ozone Depletion Pontential-ODP) με στόχο να χρησιμοποιηθεί σαν υποκατάστατο του HCFC. Είναι ζεοτροπικό μείγμα και αποτελείται από τους υδροχλωροφθοράνθρακες R-32 και R-125.

Εφαρμογές: Οι ψυκτικές εφαρμογές στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η ουσία είναι οι κλιματιστικές συσκευές, οι ψύκτες καθώς και ορισμένοι τομείς της εμπορικής ψύξης.

Μετασκευή: Το R-410Α δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα εγκατεστημένα και λειτουργούντα συστήματα.

Λίπανση: Το R410A συνεργάζεται μόνο με πολυεστερικό λάδι (POE) για να εξασφαλιστεί η πλήρης αναμειξιμότητά του.

Απόδοση: Σε νέες εγκαταστάσεις με κατάλληλα μελετημένο και εγκατεστημένο εξοπλισμό και με τα ανάλογα μεγέθη στις γραμμές υγρού, κατάθλιψης και αναρρόφησης, το R410A έχει υψηλότερο Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης (Energy Efficiency Rating, EER) από το HCFC.
Αυτό ανοίγει το δρόμο στο σχεδιασμό μικρότερων, πιο συμπαγών κλιματιστικών μηχανημάτων.

Συμπιεστές και κεντρικά συστήματα ψύξης.

Ένα χαμηλής θερμοκρασίας, κεντρικό ψυκτικό σύστημα ραφιών ήταν μειωμένης ικανότητας. Έγινε η αντικατάσταση ενός συμπιεστή 10-HP με ένα 15-HP. Είχε γίνει έλεγχος της έντασης του ρεύματος λειτουργίας της μηχανής. Όταν η εγκατάσταση του συμπιεστή ολοκληρώθηκε, η απόδοση του συμπιεστή στα ράφια ήταν ακόμα ελλιπής και η ένταση του ρεύματος ήταν αμετάβλητη. 

Γιατί; Κατ' αρχάς, εξετάζουμε το συμπιεστή. Ήταν ημιερμητικός. Το σημαντικότερο είναι ότι ο συμπιεστής περιορίζεται μόνο σε μια ταχύτητα. Αυτή εξαρτάται από τον αριθμό των πόλων του ηλεκτροκινητήρα και της συχνότητας της ηλεκτρικής ενέργειας. Για 60-Hz, η ταχύτητα είναι συνήθως 1.800 περιστροφές / λεπτό. Αυτή είναι η σύγχρονη ταχύτητα. Ο ηλεκτροκινητήρας υποβάλλεται σε κάποια ολίσθηση και η πραγματική ταχύτητα είναι 1.750 περιστροφές / λεπτό. Ο ίδιος συμπιεστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συχνότητα 50-Hz. Η ικανότητα σε αυτή την συχνότητα μειώνεται σε σχέση με την ονομαστική κατά τα πέντε / έκτα. Οπότε η ψυκτική ικανότητα του συμπιεστή δεν είναι 15 HP.

Με σταθερό το εκτόπισμα των εμβόλων η αλλαγή της παραμέτρου δίνει τη διαφορά στην ψυκτική ικανότητα . Αυτό σημαίνει ότι η ιπποδύναμη είναι διαθέσιμη. Ένας συμπιεστής 10-HP θα παραδώσει έργο 5-HP και όχι διαφορετικό έως ότου αυξηθεί το φορτίο. Η διαφορά είναι ότι ο συμπιεστής 10-HP δεν θα υπερθερμανθεί με ένα θερμικό φορτίο 10-HP. Ο συμπιεστής 5-HP μπορεί να συναντήσει θερμικό φορτίο 10-HP, αλλά θα υπερθερμανθεί. 

Στην ψύξη, χρησιμοποιούμε συνήθως τα μεσαία και υψηλών πιέσεων ψυκτικά ρευστά. Ένα χαρακτηριστικό ψυκτικό ρευστό μεσαίας πίεσης είναι το R134a. Για ψυκτικό ρευστό υψηλής πίεσης, χρησιμοποιούμε το R22. Τα ψυκτικά ρευστά υψηλών πιέσεων έχουν ένα καθορισμένο πλεονέκτημα: Μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ψυκτική ικανότητα στις καταψύξεις σε μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας σπουδαιότητα, όσον αφορά, για ένα συμπιεστή σε κεντρικό ψυκτικό σύστημα ραφιών. Αυτό δικαιολογεί τη χρήση ψυκτικών ρευστών υψηλής πίεσης.

Το γεγονός αυτό δημιούργησε τη χαμηλή ψυκτική ικανότητα στο χαμηλής θερμοκρασίας, κεντρικό σύστημα ραφιών. 

Τα πραγματικά δεδομένα λειτουργίας του συμπιεστή ανταποκρίνονταν για μια εφαρμογή μέσης-θερμοκρασίας. 
 

Βαλβίδα αναστροφής. 

Ένα ανοικτό ή καμένο πηνίο στη βαλβίδα αυτή μπορεί να σημαίνει καταστροφή της βαλβίδας και παραμονή του κύκλου στη θέση " ψύξη". Μια μικρή διαρροή στην βαλβίδα αυτή θα προκαλέσει θερμοκρασιακή πτώση και εκτόνωση μια ποσότητας ψυκτικού υγρού. Εάν κολλήσει σε "ανοικτή" θέση τότε θα έχουμε αντιροή ψυκτικού υγρού με αποτέλεσμα την αύξηση της πίεσης. Αντίθετα αν η βαλβίδα κολλήσει σε κλειστή θέση, θα αποθηκευτεί το ψυκτικό ρευστό στο στοιχείο του συμπυκνωτή, με αποτέλεσμα να έχουμε υψηλή πίεση κατάθλιψης και χαμηλή πίεση αναρρόφησης.

Ανεμιστήρες. Οι αντιστάσεις τριβής που συνολικά παρουσιάζονται στην εισαγωγή του αέρα του περιβάλλοντος από τα στοιχεία , τα φίλτρα, σε άλλες διατάξεις και στους αεραγωγούς, καθορίζουν την πίεση λειτουργίας του ανεμιστήρα. Είναι προφανές ότι οποιανδήποτε προσαύξηση των αντιστάσεων αυτών λόγω περιορισμού της ροής του αέρα, μειώνει αντίστοιχα και την ποσότητα του παρεχόμενου αέρα. Οποιανδήποτε σημαντική μείωση της πίεσης λειτουργίας, μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση του κινητήρα, καθώς επιτρέπει στον ανεμιστήρα να αυξήσει την παροχή του αέρα πέρα από την ονομαστική τιμή. 
 

Πυκνωτές και μονοφασικοί συμπιεστές .
Ανίχνευση βλάβης σε πυκνωτή
Η ανίχνευση βλάβης σε μονοφασικό συμπιεστή απαιτεί μια ικανή γνώση για την λειτουργία των πυκνωτών. Ο πυκνωτής λειτουργίας είναι ένας από δύο τύπους πυκνωτών που θα μπορούσαν να βρεθούν σε μονοφασικούς συμπιεστές. Ο πυκνωτής λειτουργίας χρησιμοποιείται για να βελτιώσει την αποδοτικότητα ενός ηλεκτροκινητήρα συμπιεστή. Ο πυκνωτής λειτουργίας τοποθετείται παράλληλα με το τύλιγμα του συμπιεστή και θα παραμείνει στο κύκλωμα καθώς η μηχανή λειτουργεί. Η ροή του ρεύματος μέσω του πυκνωτή και του τυλίγματος του ηλεκτροκινητήρα, προκαλεί μια μετατόπιση της φάσης του ρεύματος της μηχανής, βελτιώνοντας κατά συνέπεια τον παράγοντα ροπής της μηχανής. Δεδομένου ότι ο πυκνωτής λειτουργίας παραμένει στο κύκλωμα, πρέπει να είναι σε θέση να απαγάγει τη θερμότητα που παράγεται από την τοποθέτηση του σε συνεχή λειτουργία. Αυτό γίνεται από την κατασκευή του. Οι ελαττωματικοί πυκνωτές λειτουργίας δημιουργούν προβλήματα με τη λειτουργία των μονοφασικών συμπιεστών. Ένας ελαττωματικός πυκνωτής λειτουργίας μπορεί να αναγκάσει το συμπιεστή να σύρει υψηλότερα από την κανονική την ένταση του ρεύματος και ενδεχομένως την υπερφόρτωση του ηλεκτροκινητήρα. 
Κατά την αντικατάσταση ενός πυκνωτή λειτουργίας, υπάρχουν δύο σημαντικές προδιαγραφές που πρέπει να καθοριστούν: η εκτίμηση των microfarad του (MFD) και η λειτουργούσα τάση του. Είναι πάντα καλύτερο να χρησιμοποιηθεί ένας πυκνωτής λειτουργίας που να ταιριάζει ακριβώς με τα MFD και την τάση του αρχικού πυκνωτή λειτουργίας 
Έλεγχος πυκνωτή:
Εάν χρησιμοποιώντας ένα ωμόμετρο πάρουμε μια ένδειξη άπειρης αντίστασης στα τερματικά του πυκνωτή, αυτό θα δηλώνει πρόβλημα. Κανονικά μια οπτική επιθεώρηση ενός πυκνωτή θα δείξει αυτό το πρόβλημα. Η σωστή ανίχνευση βλάβης μπορεί να αποτρέψει έναν καλό συμπιεστή από την αντικατάστασή του όταν το πρόβλημα είναι απλά ένας πυκνωτής λειτουργίας
 
 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 
ΣΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ.

Ο εμπλουτισμός του αέρα με υγρασία γίνεται με τη παροχή νερού σε μορφή ατμού η με διασκορπιστή νερού σε μορφή σταγονιδίων . Όταν ο αέρας θερμαίνεται μπορεί να απορροφήσει περισσότερη υγρασία. Αν η εξωτερική θερμοκρασία του αέρα είναι -15 βαθμούς Κελσίου και το ποσοστό της σχετικής υγρασίας 100% και τον θερμάνουμε στους 22 βαθμούς Κελσίου τότε η σχετική υγρασία 
θα είναι στο επίπεδο του 5%. Το φαινόμενο της ξηρής ατμόσφαιρας επιδρά στο δέρμα του ανθρώπου στην αναπνοή, συντελείται η απώλεια ποσοστού υγρασίας 
από υγροσκοπικές ουσίες όπως ξύλο ύφασμα και τρόφιμα και αυξάνεται ο στατικός ηλεκτρισμός. Για να αποφεύγονται τέτοιες καταστάσεις πρέπει να
αυξάνεται και να ελέγχεται η υγρασία. Η σχετική υγρασία μπορεί να ελεγχθεί από τους υγροστάτες και να αυξηθεί από τους υγραντήρες. 

Οι υγραντήρες είναι 
όργανα που προσθέτουν ατμοποιημένο νερό στον αέρα η διασκορπίζουν νερό σε μορφή σταγονιδίων και δημιουργούν υδρονέφωση. Για την εξάτμιση 1 pound 
νερού ( 7000 κόκκοι ειδικής υγρασίας ) απαιτείται ποσό θερμότητας ίσο με 1 000 
BTU
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ 

Για να εκκινήσει το κύκλωμα κρύου νερού σε ένα υδρόψυκτο σύστημα 
πρέπει να πιεστεί το κουμπί εκκίνησης να διεγερθεί ο εκκινητής των αντλιών και να τεθούν σε λειτουργία οι αντλίες. Με το νερό να κυκλοφορεί μέσα στον εξατμιστή κλείνει ο διακόπτης ροής και ο θερμοστάτης που βρίσκεται στην
είσοδο του εξατμιστή καταγράφει τη θερμοκρασία του νερού και κλείνει την επαφή του. Τοποθετώντας τον μεταγωγικό διακόπτη των αντλιών του πύργου ψύξης στη θέση ΟΝ διεγείρεται ο εκκινητής των αντλιών και αυτές τίθενται σε λειτουργία. Με το νερό να κυκλοφορεί στον συμπυκνωτή κλείνει ο διακόπτης ροής και τροφοδοτεί τον κεντρικό εκκινητή του συστήματος. Ο θερμοστάτης καταγράφει αύξηση της θερμοκρασίας του νερού του συμπυκνωτή και κλείνει την επαφή του για να εκκινήσουν οι ανεμιστήρες του πύργου ψύξης.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ.

Ο διακόπτης ροής είναι ένας απλός διακόπτης δύο επαφών (ανοίγματος 
κλεισίματος ) που ελέγχει τη ροή του νερού στο κύκλωμα με ένα έλασμα που είναι εμβαπτισμένο μέσα στον σωλήνα που είναι στην έξοδο του συμπυκνωτή. Όταν το νερό κυκλοφορεί στο συμπυκνωτή σύρεται το έλασμα και κλείνει η επαφή του διακόπτη. Ο διακόπτης επιδέχεται μικρορυθμίσεις που γίνονται από ένα ρυθμιστικό κοχλία. Για να γίνει εφικτό αυτό θέτουμε σε λειτουργία το σύστημα μετρούμε από το μανόμετρο που υπάρχει στην έξοδο του συμπυκνωτή την πίεση του νερού και εάν είναι προσδεχόμενη τότε ρυθμίζουμε την επαφή του διακόπτη να είναι ανοικτή η κλειστή κατ'επιλογή. Η χρήση του διακόπτη δύο θέσεων επιτρέπει τον έλεγχο των κινητήρων των συμπιεστών επιλέγοντας μία εκ των δύο θέσεων του. Για αυτό χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εκκίνησης και στάσης των συμπιεστών .
 

Οι αντλίες θερμότητας και η απόδοση τους στις κρίσιμες θερμοκρασιακές περιοχές, η μακροζωία τους, και η χρησιμότητα τους.

Αυτό το εμπορικό προϊόν, που φάνηκε αρχικά να δημιουργεί προσδοκίες υψηλής καταναλωτικής ικανοποίησης, είχε αύξηση των πωλήσεων του πάνω από 10% κατά τη διάρκεια του περασμένου χρόνου. Τα τελευταία χρόνια, ορισμένα χαρακτηριστικά εξαρτήματα, όπως οι διακόπτες χαμηλής και υψηλής πίεσης και οι αισθητήρες ροών αέρος, έχουν επανασχεδιαστεί, ενδεχομένως με χαμηλότερο κόστος. Εντούτοις, ένα μεγάλο κομμάτι βελτιώσεων (καλύτερες πρακτικές πλήρωσης των ψυκτικών ρευστών, σωστοί υπολογισμοί φορτίων) πρέπει να προέλθει από τους τους εφαρμοστές, και τα services. Το ποιο κοινό πρόβλημα ήταν: "ο αέρας βγαίνει από τον αεραγωγό κρύος." Φυσικά, αυτό είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται κατά την χειμερινή λειτουργία της αντλίας. Εντούτοις, δείχνει ότι τα προβλήματα που εμφανίζονται στο σύστημα μπορεί να έχουν επιπτώσεις στη λειτουργία, την αποδοτικότητα και τη μακροζωία. Σύμφωνα με έναν ανάδοχο που αποκρίθηκε στις ερωτήσεις, οι βασικές αιτίες του αέρα που έρχεται κρύος, είναι ο κακώς σχεδιασμένος ή/και εγκατεστημένος αερισμός, η ακατάλληλη ροή αέρος, και μηχανικά προβλήματα που προκαλούνται από τις κακώς υπολογισμένες ποσότητες πλήρωσης των ψυκτικών ρευστών. Παλαιότερες αντλίες θερμότητας είναι εγκατεστημένες χωρίς τον υπαίθριο θερμοστάτη, έτσι ο ιδιοκτήτης βλέπει ότι η αντλία εργάζεται, αλλά δεν έχει την απόδοση που πρέπει. Εντούτοις, κατά την ανίχνευση λαθών ενός συστήματος κλιματισμού με αντλία θερμότητας, πρώτη θέση στα προβλήματα κατέχει η διανομή του αέρα. Οι περισσότεροι εφαρμοστές δεν δίνουν την ανάλογη προσοχή στη ροή του αέρα. Τα προκύπτοντα προβλήματα των αντλιών θερμότητας δεν έχουν σχέση με το σχεδιασμό των μονάδων. Οι αντλίες θερμότητας δεν λειτουργούν χωρίς την κατάλληλη ροή αέρος. Η στατική πίεση στον εύκαμπτο αγωγό αέρα είναι υψηλή. Προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας σε μια αντλία θερμότητας, πρέπει να ελεγχθούν οι αγωγοί. Η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας δεν είναι εύκολη και δυνατή μέσα από τις εκτιμήσεις του σχεδίου του εγκαταστάτη. Χρειάζεται εκπαίδευση στην τεχνολογία ή εκπαιδευμένος μηχανικός για να το κάνει αυτό.
 Ένας αιώνας με κλιματισμό.

Το 1902, ο Willis Carrier εγκατέστησε μια "συσκευή για τον έλεγχο των συνθηκών που επικρατούν στον αέρα" σε μια επιχείρηση στο Μπρούκλιν. Εκείνο το μοντέλο θεωρείται το πρώτο σύγχρονο κλιματιστικό μηχάνημα επειδή είναι παρόμοιο με τα σημερινά συστήματα κλιματισμού (χρησιμοποιήθηκαν εξατμιστές για να δροσίσουν τον αέρα και να χαμηλώσουν την υγρασία σε ποσοστό κάτω του 55 τοις εκατό. 
Φυσικά, δηλώνουμε ότι ο κλιματισμός εφευρέθηκε από τον John Gorrie, ο οποίος δημιούργησε μια μηχανή που περνούσε τον αέρα μέσα από έναν κάδο με πάγο για την ψύξη των δωματίων του νοσοκομείων που είχε ασθενείς που υπόφεραν από ελονοσία και κίτρινο πυρετό.  Πράγματι, του χορηγήθηκε το πρώτο Αμερικανικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τη μηχανική ψύξη το 1851. Αλλά η εφεύρεσή του δεν έγινε αποδεκτή ευρέως, και πέθανε άπορος. Στις δεκαετίες που ακολουθούν το 1902, τα συστήματα κλιματισμού του αέρα εγκαταστάθηκαν σχεδόν σε όλες τις αμερικανικές επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφών, σε πολλά ζυθοποιεία και σε μερικά νοσοκομεία. Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ο κλιματισμός διαδραμάτισε έναν βασικό ρόλο στην προσπάθεια των εργαζομένων και των στρατιωτών στη βιομηχανία πυρομαχικών. Τα εργοστάσια πυρομαχικών ήταν σε θέση να παρέχουν τον ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας και της υγρασίας για να αποτρέψουν τις εκρήξεις, γιατί σε υψηλές θερμοκρασίες η συμπεριφορά των εκρηκτικών υλών γινόταν ασταθής. Το 1922, ο Carrier έκανε δύο σημαντικές βελτιώσεις στο αρχικό σχέδιο: Το χρησιμοποιούμενο ψυκτικό ρευστό αντικαταστάθηκε με μία λιγότερο επικίνδυνη ουσία, και ένας κεντρικός συμπιεστής προστέθηκε για να μειώσει το μέγεθος της μονάδας. Αυτό επέτρεψε στην εγκατάσταση των κλιματιστικών μηχανημάτων στις αυτοκινητάμαξες των σιδηροδρόμων.
Οι μονάδες κλιματισμού τύπου παραθύρου εμφανίστηκαν μετά από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.  Το 1970, μόνο το 34 τοις εκατό των νέων σπιτιών είχαν κλιματισμό. Μέχρι το 1999, ήταν το 74 τοις εκατό.
Η εφεύρεση του κλιματισμού άλλαξε τη μορφή των κτηρίων. Οι ουρανοξύστες κατασκευάστηκαν αφότου ο κλιματισμός ήταν διαθέσιμος. Με τον κλιματισμό, ο αρχιτέκτονας μπορούσε να σχεδιάσει ένα απλό κιβώτιο, με ελάχιστα παράθυρα για να αποφευχθεί η απώλεια του δροσερού αέρα. Ο κλιματισμός δεν είναι μόνο μια σημαντική εφεύρεση για την δημιουργία συνθηκών άνεσης, αλλά διευκόλυνε να αναπτυχθούν και άλλες τεχνολογίες. Παραδείγματος χάριν, οι υπολογιστές και άλλος ευαίσθητος ηλεκτρονικός εξοπλισμός στους οποίους στηριζόμαστε και οι οποίοι είναι ευαίσθητοι στις υψηλές θερμοκρασίες. Επιπλέον, τα τσιπ των υπολογιστών κατασκευάζονται στα "καθαρά εργαστήρια," στα οποία η θερμοκρασία και η υγρασία ελέγχονται αυστηρά. Είναι μια βοήθεια για εκείνους που υποφέρουν από το άσθμα, τις αλλεργίες, ή από μόνιμες άλλες αναπνευστικές παθήσεις. Εχει βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας στους εργασιακούς χώρους. Ετσι, στην 100ή επέτειο του κλιματισμού, χαιρετίζουμε τον Gorrie και τον Carrier για το όραμα και την εμμονή τους για να καταφέρουν αυτή τη καθημερινή δημιουργία συνθηκών άνεσης του αέρα. 

Αυτά που πρέπει να ξέρετε για τα ψυκτικά ρευστά κατά την αγορά ή την επισκευή ενός συστήματος κλιματισμού ή της αντλίας θερμότητας

Η απαγόρευση της παραγωγής των ψυκτικών ρευστών που συμβάλλουν στην μείωσης του όζοντος της ατμόσφαιρας. 
Το 1987 το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, μια διεθνής περιβαλλοντική συμφωνία, καθιέρωσε τις διαδικασίες αντικατάστασης των CFCs (χλωρο-φθοριο-άνθρακες) για την προστασία του όζοντος. Αυτές οι διαδικασίες τροποποιήθηκαν αργότερα, οδηγώντας στην απόφαση να σταματήσει το 1996 η παραγωγής CFC σε όλα τα αναπτυγμένα έθνη. Επιπλέον, μια τροποποίηση του 1992 στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ καθιέρωσε ένα πρόγραμμα για την αντικατάσταση των HCFCs(hydrochlorofluorocarbons). Τα HCFCs είναι ουσιαστικά λιγότερο καταστρεπτικά στο στρώμα όζοντος από CFCs, αλλά περιέχουν και αυτά χλώριο. Το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ υλοποιείται ανά τον κόσμο μέσω της πράξης VI για καθαρή ατμόσφαιρα, η οποία εφαρμόζεται από τους οργανισμούς για την προστασία της ατμόσφαιρας. Ένα HCFC που είναι γνωστό ως R 22 είναι το ψυκτικό ρευστό επιλογής για τα συστήματα κλιματισμού και αντλιών θερμότητας για περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες. Δυστυχώς για το περιβάλλον, οι ποσότητες του R 22 που οδηγούνται στην ατμόσφαιρα από τις διαρροές στα συστήματα κλιματισμού συμβάλλουν στη μείωση όζοντος. Επιπλέον, τα υποπροϊόντα που είναι αποτέλεσμα της παραγωγής από την κατασκευή του R 22 συμβάλλουν σημαντικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Δεδομένου ότι η παραγωγή του R 22 θα συνεχίζετε μειωμένη για τα επόμενα έτη, ως τμήμα της συμφωνίας για την απόσυσρση του HCFCs, οι κατασκευαστές των συστημάτων κλιματισμού αρχίζουν να προσφέρουν εξοπλισμό που χρησιμοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον ψυκτικά ρευστά. Πολλοί χρήστες αυτών των συστημάτων μπορεί να παραπληροφορηθούν για το χρονικό διάστημα που το R 22 θα είναι διαθέσιμο για την συντήρηση των συστημάτων κλιματισμού και των αντλίων θερμότητας τους. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο παρέχει τις πληροφορίες για το μεταβατικό στάδιο χρήσης του R 22, τη μελλοντική διαθεσιμότητα του R 22, και τα νέα ψυκτικά ρευστά που αντικαθιστούν R 22 
Πρόγραμμα αντικατάστασης των HCFCs συμπεριλαμβανομένου και το R 22 
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, ορισμένα κράτη συμφώνησαν να τηρήσουν ορισμένες υποχρεώσεις και συγκεκριμένες ημερομηνίες για να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα από την χρήση υδρογονανθράκων στην βιομηχανία αντλιών θερμότητας: 
1 Ιανουαρίου ..2004: 
Σύμφωνα με τους όρους του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, το ποσό όλου του HCFCs που μπορεί να είναι παραχθέν σε εθνικό επίπεδο πρέπει να μειωθεί κατά 35% μέχρι το 2004. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι ΗΠΑ παύουν την παραγωγή HCFC-141b, και την παραγωγή αυτής της κλάσης χημικών ουσίων, την 1η Ιανουαρίου, του 2003. Αυτή η απαγόρευση παραγωγής θα μειώσει πολύ τη σε παγκόσμιο επίπεδο την χρήση HCFCs ως ομάδα, και καθιστά πιθανό ότι η προθεσμία του 2004 θα έχει μια ελάχιστη επίδραση στις προμήθειες του R 22.
1 Ιανουαρίου ..2010:
Μετά από το 2010, οι κατασκευαστές χημικών μπορούν ακόμα να παραγάγουν το R 22 για χρήση στον υπάρχοντα εξοπλισμό, αλλά όχι για τη χρήση σε νέο εξοπλισμό. Κατά συνέπεια, οι κατασκευαστές ψυκτικών σστημάτων, εξαερισμών και συστημάτων κλιματισμού αέρα (HVAC) θα είναι σε θέση μόνο να χρησιμοποιήσουν τους προϋπάρχοντες ανεφοδιασμούς R 22 για να παραγάγουν τα νέα κλιματιστικά μηχάνημα και τις αντλίες θερμότητας. Αυτοί οι υπάρχοντες ανεφοδιασμοί R 22 θα ανακτώνται από υπάρχοντα συστήματα και θα ανακυκλώνονται.
1 Ιανουαρίου ..2020: 
Η χρήση του υπάρχοντος ψυκτικού ρευστού, συμπεριλαμβανομένου του ψυκτικού ρευστού που έχει ανακτηθεί και έχει ανακυκλωθεί, θα επιτραπεί πέρα από το 2020 στα υπάρχοντα συστήματα κλιματισμού , αλλά οι χημικοί δεν θα είναι σε θέση πλέον να παραγάγουν R 22 για της υπάρχουσες αντλίες θερμότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα ενημερωτικά δελτία για το πρόγραμμα HCFC Phaseout και την αναπροσαρμογή στους κανονισμούς των συστημάτων κλιματισμού που χρησιμοποιούν HCFCs.
Εναλλακτικές λύσεις στον κλιματισμό
Η EPA ( Οργάνωση για την προστασία του περιβάλλοντος ) έχει συγκεντρώσει τις εναλλακτικές λύσεις για το R 22 και έχει φτιάξει έναν κατάλογο υποκατάστατων που η EPA θεωρεί αποδεκτά. Ένα από αυτά τα υποκατάστατα είναι το R 410a, ένα μίγμα των hydrofluorocarbons (HFCs), ουσίες που δεν συμβάλλουν στη μείωση του στρώματος όζοντος, αλλά, όπως το R 22, συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. ΤΟ R 410a κατασκευάζεται και πωλείται κάτω από τα διάφορα εμπορικά ονόματα, GENETRON AZ- 20, SUVA 410A, και Puron. Τα πρόσθετα ψυκτικά ρευστά στον κατάλογο αποδεκτών υποκατάστατων είναι το R 13β και το R 407c. Αυτά τα δύο ψυκτικά ρευστά δεν είναι ακόμα διαθέσιμα για τις εφαρμογές στις ΗΠΑ, αλλά βρίσκονται συνήθως στα συστήματα κλιματισμού και τις αντλίες θερμότητας A/C στην Ευρώπη 
Συντήρηση των υπαρχουσών μονάδων
Οι υπάρχουσες μονάδες που χρησιμοποιούν R 22 μπορούν να συνεχίσουν να συντηρούνται με R 22. Κατά συνέπεια, οι τεχνικοί που παρέχουν υπηρεσίες και επισκευάζουν τις διαρροές, θα συνεχίσουν να πληρώνουν με R 22 τα συστήματα κλιματισμού. 
Εγκατάσταση των νέων μονάδων 
Η μετάβαση από το R 22 στα συστήματα κλιματισμού που στηρίζονται σε ψυκτικά ρευστά όπως το R 410a έχει απαιτήσει τον επανασχεδιασμό των συστημάτων κλιματισμού και αντλιών θερμότητας. Στα νέα συστήματα κλιματισμού οι συμπιεστές και άλλα εξαρτήματα σχεδιάζονται για συγκεκριμένη χρήση με τα εναλλακτικά ψυκτικά ρευστά. 
Η συντήρηση του συστήματος κλιματισμού 
Μαζί με την απαγόρευση της παραγωγής των παλαιών ψυκτικών ρευστών, η πράξη προστασίας της ατμόσφαιρας εξουσιοδοτεί τους ψυκτικούς για τη χρήση και το χειρισμό των ψυκτικών ρευστών. Δηλαδή για την ανάκτηση, την ανακύκλωση, και με τη μείωση των διαρροών για να προστατευτεί το όζον και το φαινόμενο του θερμοκηπίου να ελαχιστοποιειθεί. Το περιεχόμενο της πράξης προστασίας της ατμόσφαιρας περιγράφει τις συγκεκριμένες πρακτικές διαχείρισης των ψυκτικών ρευστών για τους κατασκευαστές HVAC, τους διανομείς, τους εμπόρους και τους τεχνικούς. Τα εγκατεστημένα συστήματα κλιματισμού βασικής άνεσης αναπτύσσουν σπάνια διαρροές ψυκτικών ρευστών, και με την κατάλληλη συντήρηση, ένα σύστημα κλιματισμού που χρησιμοποιεί R 22, R 410a ή ένα άλλο ψυκτικό ρευστό θα ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπό που προβάλει η χρήση του στο περιβάλλον. Ένα πράγμα που πρέπει να κάνει ένας ιδιοκτήτης κλιματιστικού για το περιβάλλον, ανεξάρτητα από το ψυκτικό ρευστό που χρησιμοποιείται, είναι να επιλέξει ένα αξιόπιστο τεχνικό με πιστοποιημένες γνώσεις για να χειριστή τα ψυκτικά ρευστά. Η πιστοποίηση αυτή αναφέρεται σε τμήμα της πράξης για την προστασία του περιβάλλοντος.
Τα νέα συστήματα κλιματισμού
Ένα άλλο σημαντικό πράγμα μπορεί να κάνει ένας καταναλωτής για το περιβάλλον είναι να αγοράσει ένα ιδιαίτερο σύστημα κλιματισμού αποταμίευσης ενέργειας. Τα συστήματα κλιματισμού αποταμίευσης ενέργειας οδηγούν στην μείωση του κόστους λειτουργίας για τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Τα σημερινά καλά κλιματιστικά μηχάνημα χρησιμοποιούν πολύ λιγότερη ενέργεια για να παραγάγουν το ίδιο ποσό ψύξης με τα κλιματιστικά μηχάνημα που κατασκευάστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του '70. Ακόμα κι αν το κλιματιστικό μηχάνημα σας είναι μόνο 10 έτη παλαιό, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας με την αντικατάσταση του με ένα νεώτερο, αποδοτικότερο μοντέλο. Τα προϊόντα με την ετικέτα Star ενέργεια EPA μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση της ενέργειας κατά 10% έως 40% κάθε έτος. Αυτά τα προϊόντα γίνονται από τους περισσότερους σημαντικούς κατασκευαστές και έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά γνωρίσματα με τα πρότυπα προϊόντα αλλά και ενσωματώνουν την τεχνολογία αποταμίευσης ενέργειας. Και τα συστήματα με R 22 και R 410a κλιματισμού μπορούν να έχουν την ετικέτα Star ενέργεια. Ο εξοπλισμός που παρουσιάζει την ετικέτα Star ενέργεια πρέπει να έχει έναν ελάχιστο λόγο ενεργειακής αποδοτικότητας (SEER). Όσο υψηλότερη η SEER , τόσο αποδοτικότερος ο εξοπλισμός. .
Και μην ξεχνάτε: Με την αγορά ενός νέου συστήματος κλιματισμού, μπορείτε να επιταχύνη την μετάβαση από το R 22 προς τα φιλικά προς το περιβάλλον ψυκτικά ρευστά.

 
 

image Έλεγχος της κατάστασης του αέρα

Για διευκόλυνση του ελέγχου υγρού αέρα και την συνοπτική παρουσίαση των μεταβάσεων κατάστασης χρησιμεύει το διάγραμμα ενθαλπίας - πίεσης του Mollier. Είναι ένα επικλινές σύστημα συντεταγμένων το οποίο στην τεταγμένη απεικονίζει την απόλυτη υγρασία x και στην τετμημένη την ειδική ενθαλπία h .
Η τεταγμένη κλίνει ελαφρώς δεξιά κάτω, γι' αυτό το διάγραμμα αποκαλείται επικλινές.
Στο διάγραμμα έχει εισαχθεί η καμπύλη κορεσμού (j=100%) για την συνολική πίεση των 1.013 bar, η οποία διαχωρίζει την περιοχή του ακόρεστου αέρα από την περιοχή κορεσμένου (περιοχή ομίχλης).
Οι ισόθερμες καμπύλες (Τ=σταθ.) είναι στην ακόρεστη περιοχή καμπύλες με μικρή θετική κλίση και στην καμπύλη της κορεσμένης περιοχής κλίνουν προς τα δεξία και τρέχουν σχέδον παράλληλα με τις ευθείες σταθερής ενθαλπίας.
Επιπλέον έχουν εισαχθεί οι καμπύλες σταθερής σχετικής υγρασίας άερα (j) .
Στον άξονα των τετμημένων υπάρχει η περιμετρική κλίμακα ενθαλπίας υδρατμών . Αυτή η κλίμακα χρησιμοποιείται στην ύγρανση του αέρα με ατμό.
Κατά την ανάγνωση των ενθαλπιών από το διάγραμμα πρέπει να δοθεί προσοχή στο γεγονός ότι τα μεγέθη αναφέρονται και σε υγρό αέρα. Αν το αναφερόμενο μέγεθος είναι ξηρός αέρας, τότε απαιτούνται επιπλέον υπολογισμοί:

h υγρός=h ξηρός · (1+x)
Η υγρασία του αέρα διακρίνεται σε: απόλυτη υγρασία x
Αυτή είναι η πραγματική περιεκτικότητα του αέρα σε νερό με μονάδα μέτρησης γραμμάρια νερού προς χιλιόγραμμα ξηρού αέρα (ο ξηρός αέρας έχει 0 % περιεκτικότητα σε νερό). Η απορροφητικότητα σε νερό του αέρα εξαρτάται από την θερμοκρασία του. Οσο πιό θερμός ο άερας τόσο πιό πολύ νερό μπορεί να απορροφήσει.

σχετική υγρασία j
Αέρας μίας ορισμένης θερμοκρασίας μπορεί να απορροφήσει μόνο μία συγκεκριμένη ποσότητα νερού. Αν απορροφήσει τη μέγιστη ποσότητα νερού τότε έχει σχετική υγρασία 100%. 
Σχετική σημαίνει λοιπόν "αναφερόμενη στη μέγιστη απορροφητικότητα νερού ".
Συνεπάγονται τα ακόλουθα:
· Αν μειωθεί η θερμοκρασία του αέρα τότε αυτόματα αυξάνεται η σχετική της υγρασία.
· Αν μειωθεί η θερμοκρασία του αέρα του οποίου η σχετική υγρασία είναι ήδη 100% τότε αποβάλλεται νερό (συμπύκνωμα). Η απόλυτη υγρασία του αέρα μειώνεται.


Αρχική σελίδα. Κατασκευή. Ο Τεχνικός. Σύστημα Ελέγχου. Οικιακή Ψύξη. Κλιματισμός. Βιομηχανική Ψύξη. Κλιματισμός Αυτοκινήτων