4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ                                                                      ΤΜΗΜΑ:  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                                     :………………………………………………………..

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ
ΣΥΝ :100

ΒΑΘΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.ΕΞΩΦΥΛΛΟ

2

 

 

2.ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1

 

 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1

 

 

4.ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1

 

 

5.ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

 

 

6.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

(20)

 

 

6.1 Παρουσίαση του προβλήματος

(5)

 

 

Α. Οριοθέτηση

2

 

 

Β. Μεταβλητές

3

 

 

 6.2 Υπόθεση της έρευνας

3

 

 

6.3  Μεθοδολογία της έρευνας

2

 

 

6.4  Σκοπός της έρευνας

2

 

 

6.5 Παρουσίαση των κοινωνικών αναγκών της έρευνας

3

 

 

6.6 Παράγοντες που δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της

3

 

 

6.7 Όρια της έρευνας

2

 

 

7. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

(14)

 

 

7.1 Ιστορική αναδρομή-γενικά στοιχεία

10

 

 

7.2. Ορισμοί των εννοιών που θα χρησιμοποιηθούν

2

 

 

7.3. Εποπτικό υλικό

2

 

 

 

8.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

(47)

 

 

8.1 Χρονοδιάγραμμα εργασιών (περιγραφή)

 

2

10

 

 

 8.2.Κατάλογος υλικών και μέσων

2

 

 

8.3.Εκτέλεση του πειράματος

10

 

 

8.4.Πίνακας παρατηρήσεων

10

 

 

8.5.Φωτογραφίες του πειράματος

15

 

 

8.6.Ανάλυση αποτελεσμάτων

8

 

 

9.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

(11)

 

 

9.1 Κατάλογος συμπερασμάτων

5

 

 

9.2 Αποδοχή ή απόρριψη της αρχικής υπόθεσης

2

 

 

9.3 Χρήσιμες προτάσεις, που προκύπτουν από τα συμπεράσματα

2

 

 

9.4 Προτάσεις για νέα συμπληρωματική έρευνα

2

 

 

10.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

2

 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

 

 

 

ΣΥΝ 100: 

 

 


ΣΥΝ 20: