ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Να επισημάνετε ποιες από τις πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις είναι Ο(λικής άγνοιας) και ποιες είναι Μ(ερικής άγνοιας).