ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

A/A

ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

DOWNLOAD

1

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ-ΣΚΙΑ-ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ

Δημιουργός

Αλέξανδρος Ανδρεάδης

 

Διάκριση υλικών σε διαφανή,ημιδιαφανή και αδιαφανή. Η έννοια της σκιάς και εφαρμογές με applets, το φαινόμενο μέρας και νύχτας, οι φάσεις της Σελήνης και οι εκλείψεις με applets σε σύνδεση με το Internet.

Υλικό: Παρουσίαση PowerPoint, φύλλο εργασίας μαθητών, σχόλια για τη διδασκαλία.

INTERNET JAVA APPLETS POWERPOINT

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Μέγεθος 228ΚΒ

2

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Δημιουργός

Αλέξανδρος Ανδρεάδης

Κατανόηση της αρχής του Fermat, ενώ με το PowerPoint και άλλων applets θα μελετηθεί εικονικά το φαινόμενο της διάθλασης, της ολικής ανάκλασης και οι ιδιότητες της οπτικής ίνας. Δίνεται εξήγηση στο φαινόμενο του αντικατοπτρισμού ενώ το αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό είναι εξαιρετικό.

Υλικό: Φύλλο εργασίας μαθητών, σχόλια της διδασκαλίας, παρουσίαση PowerPoint, applets(μερικά στο αρχείο και άλλα με Internet σύνδεση).

INTERNET JAVA APPLETS POWERPOINT

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Μέγεθος 825KB

3

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΟΙΛΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΤΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ

Δημιουργός

Αλέξανδρος Ανδρεάδης

Με τη παρουσίαση PowerPoint οι μαθητές μαθαίνουν τις βασικές έννοιες των καθρεφτών(κοίλων και κυρτών), με τη χρήση του applet βλέπουν τις σχετικές θέσεις αντικειμένου-ειδώλου και με τη χρήση της ζωγραφικής των Windows σχηματίζουν είδωλα.

Υλικό: Φύλλο εργασίας μαθητών, σχόλια της διδασκαλίας, παρουσίαση PowerPoint, java applet, εικόνα bιtmap.

INTERNET JAVA APPLETS POWERPOINT ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ WINDOWS

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Μέγεθος 274KB

4

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΦΑΚΟΙ

Δημιουργός

Αλέξανδρος Ανδρεάδης

Με τη παρουσίαση PowerPoint οι μαθητές μαθαίνουν για τους συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακούς, πως σχηματίζονται τα είδωλα με τη χρήση του applet και στο τέλος με το εργαλείο Ζωγραφικής των Windows σχηματίζουν είδωλο.

Υλικό: Φύλλο εργασίας μαθητών, σχόλια της διδασκαλίας, παρουσίαση PowerPoint, java applet, εικόνα bitmap.

INTERNET JAVA APPLETS POWERPOINT ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ WINDOWS

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Μέγεθος 402Kb

5

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Δημιουργός

Αλέξανδρος Ανδρεάδης

Οι μαθητές με τη βοήθεια applet βλέπουν τη πορεία του φωτός κατά τη διέλευση του μέσα από ένα πρίσμα και μετρούν τη γωνία εκτροπής. Δίνεται εξήγηση στη δημιουργία του ουράνιου τόξου και με applet βλέπουν το αποτέλεσμα της διέλευσης του φωτός από μια σταγόνα νερού. Στο τέλος γίνεται αναφορά στα φάσματα εκπομπής και απορρόφησης.

Υλικό: Φύλλο εργασίας μαθητών, σχόλια της διδασκαλίας, παρουσίαση PowerPoint, applet shockwave, java applets

INTERNET JAVA APPLETS POWERPOINT SHOCKWAVE

 

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Μέγεθος 514KB

6

Α΄ ΕΛ

ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Δημιουργοί

Αλέξανδρος Ανδρεάδης Τριλιανός Γεώργιος

Επαναληπτική διδασκαλία της κυκλικής ομαλής κίνησης. Ζητήθηκε από τους μαθητές να γίνουν εικονικές μετρήσεις στην περίοδο και τη συχνότητα της κίνησης, να αντιληφθούν την κίνηση του σώματος όταν πάψει να ενεργεί η κεντρομόλος δύναμη, να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ γραμμικής και γωνιακής ταχύτητας και να υπολογίσουν πειραματικά την κεντρομόλο δύναμη και την ακτίνα της τροχιάς.

Υλικό: Δύο προσομοιώσεις του Interactive physics, φύλλο εργασίας για τους μαθητές, φύλλο οδηγιών χρήσης του λογισμικού και σχόλια της διδασκαλίας

INTERACTIVE PHYSICS

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Μέγεθος 74KB

7

Α' ΤΕΕ

ΝΟΜΟΙ NEWTON

Δημιουργός

Αναστάσιος Μπουσδρούκης

Επίδραση δυνάμεων σε ένα σώμα όταν ισορροπεί ή βρίσκεται σε ομαλή ευθύγραμμη κίνηση και με τη βοήθεια των προσομοιώσεων(6 συνολικά) επαλήθευση των σχέσεων που αναφέρονται στο 2ο νόμο του Newton. Υπολογισμοί από τη χρήση γραφικών παραστάσεων που δημιουργούνται με τις προσομοιώσεις.

Υλικό: Φύλλο εργασίας μαθητών, φύλλο οδηγιών χρήσης του Modellus, σχόλια διδασκαλίας και 6 προσομοιώσεις του Modellus.

MODELLUS

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Μέγεθος 52KB

8

Α' ΤΕΕ

ΤΡΙΒΗ

Δημιουργός

Αλέξανδρος Ζηκόπουλος

Έννοια της δύναμης τριβής και διερεύνηση του φαινομένου της τριβής με τη βοήθεια 6 προσομοιώσεων ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν ποια φυσικά μεγέθη επηρεάζουν την κίνηση του σώματος όταν υπάρχουν τριβές ώστε να διατυπώσουν τελικά τη μαθηματική σχέση του νόμου της τριβής ολίσθησης. Δίνεται και ένα εικονικό παράδειγμα στο φρενάρισμα αυτοκινήτων.

Υλικό: Φύλλο εργασίας, μαθητών, φύλλω οδηγιών χρήσης του Modellus, σχόλια διδασκαλίας και προσομοιώσεις 6 του Modellus.

MODELLUS

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Μέγεθος 59KB

9

Γ΄ ΕΛ ΚΑΤ

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ

Δημιουργός

Δήμος Μαυράκης

Με τη βοήθεια του PowerPoint το οποίο χειρίζονται οι μαθητές γίνεται μια αναφορά στη συμβολή κυμάτων και κατόπιν στις ιδιότητες των στάσιμων κυμάτων. Οι μαθητές συμπληρώνουν τα φύλλα εργασίας σύμφωνα από θέματα του PowerPoint αλλά κύρια από επιλεγμένα εικονικά εργαστήρια (applets) που επισκέπτονται στο Internet

Υλικό: Φύλλο εργασίας μαθητών, σχόλια της διδασκαλίας, παρουσίαση PowerPoint

INTERNET JAVA APPLETS POWERPOINT

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Μέγεθος 125ΚΒ

10
Β' ΕΛ ΚΑΤ

 

ΝΟΜΟΣ BOYLE MARIOTTE

Δημιουργός

Δήμος Μαυράκης

 

Σε εικονική πειραματική διάταξη γίνεται η μεταβολή P-V υπό σταθερή θερμοκρασία αρχικά για το διοξείδιο του άνθρακα και ύστερα για το Ήλιο. Από τις μετρήσεις δημιουργούνται τα αντίστοιχα γραφήματα και ζητείται από τους μαθητές να καταλήξουν σε συμπεράσματα.

Υλικό: Φύλλο εργασίας μαθητών, συνοπτικός οδηγός εργαστηρίου Θερμοδυναμικής ΣΕΠ, σχόλια διδασκαλίας.

ΣΕΠ

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Μέγεθος 624ΚΒ

11
Β' ΕΛ ΚΑΤ

NOMOI GAY-LYSSAC ΚΑΙ CHARLES

Δημιουργός

Δήμος Μαυράκης

 

Ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μια διδακτική ώρα για τη διδασκαλία των δύο νόμων ή να διαθέσει μια διδακτική ώρα για κάθε νόμο μια και τα φύλλα εργασίας είναι χωριστά. Οι μαθητές κάνουν εικονικές μετρήσεις για τους νόμους του Charles και Gay-Lyssac. Από τις μετρήσεις και τα αντίστοιχα γραφήματα ζητείται από τους μαθητές να καταλήξουν σε συμπεράσματα.

Υλικό: Φύλλο εργασίας μαθητών για το νόμο Gay-Lyssac, φύλλο εργασίας μαθητών για το νόμο Charles, συνοπτικός οδηγός θερμοδυναμικού εργαστηρίου του ΣΕΠ, σχόλια διδασκαλίας.

 

ΣΕΠ

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Μέγεθος 692ΚΒ

12
Β' ΕΛ ΚΑΤ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Δημιουργός

Δήμος Μαυράκης

 

Σε εικονική πειραματική διάταξη γίνεται η μεταβολή P-V υπό σταθερή θερμοκρασία αρχικά για το διοξείδιο του άνθρακα και ύστερα για το Ήλιο. Από τις μετρήσεις δημιουργούνται τα αντίστοιχα γραφήματα και ζητείται από τους μαθητές να καταλήξουν σε συμπεράσματα.

Υλικό: Φύλλο εργασίας μαθητών, συνοπτικός οδηγός θερμοδυναμικού εργαστηρίου του ΣΕΠ, σχόλια διδασκαλίας.

 

ΣΕΠ

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Μέγεθος 658ΚΒ

13

Β΄ ΕΛ ΚΑΤ

 

ΚΥΚΛΟΣ CARNOT

Δημιουργός

Δήμος Μαυράκης

Με τη βοήθεια του εικονικού εργαστηρίου λαμβάνονται οι τιμές του έργου, της εσωτερικής ενέργειας και της θερμότητας κατά την ισόθερμο εκτόνωση και συμπίεση καθώς και κατά την αδιαβατική εκτόνωση και συμπίεση. Σχηματίζοντας έναν πίνακα τιμών οι μαθητές απαντούν στα ερωτήματα του φύλλου εργασίας

Υλικό: Φύλλο εργασίας μαθητών, παρουσίαση PowerPoint, φάκελος του Applet, φύλλο οδηγιών και φύλλο με σχόλια για τη διδασκαλία. .

INTERNET JAVA APPLETS POWERPOINT

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Μέγεθος 244ΚΒ

14

Γ' ΕΛ ΚΑΤ

ΑΝΑΚΛΑΣΗ-ΔΙΑΘΛΑΣΗ

Δημιουργοί

Αλέξανδρος Ανδρεάδης, Γιάννης Σελλάς, Καίτη Χρηστίδου

Οι μαθητές διακρίνουν τι κατοπτρική ανάκλαση και τη διάχυση και με τη βοήθεια της προσομοίωσης επαληθεύουν το νόμο της ανάκλασης και κατόπιν το νόμο του Snell. Κατόπιν βρίσκουν την ορική γωνία κατά την ολική ανάκλαση για διάφορα υλικά μέσα και ζητείται από τουε μαθητές να αποδείξουν τη σχέση λ=λο/n

Υλικό: Φύλλο εργασίας μαθητών, προσομοίωση του Modellus(έτοιμη από το λογισμικό του προγράμματος), σχόλια διδασκαλίας και παρουσίαση PowerPoint

 

MODELLUS

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Μέγεθος

15

Γ΄ ΕΛ ΚΑΤ

 

ΑΝΑΚΛΑΣΗ-ΔΙΑΘΛΑΣΗ

Δημιουργός

Αλέξανδρος Ανδρεάδης

Με τo PowerPoint οι μαθητές μαθαίνουν τις έννοιες που χαρακτηρίζουν την ανάκλαση και διάθλαση του φωτός ενώ με τις μετρήσεις που παίρνουν από τη χρήση των δύο applets ζητείται να επιβεβαιώσουν τους νόμους της ανάκλασης και διάθλασης. Με τα χρήση των φύλλων Excel και ενός επιπλέον applet αντιλαμβάνονται τις μεταβολές στη ταχύτητα και στο μήκος κύματος του φωτός κατά τη διάθλαση.

Υλικό: Φύλλο εργασίας μαθητών, σχόλια της διδασκαλίας, παρουσίαση PowerPoint, φύλλα Excel, java applet,

INTERNET JAVA APPLETS, CABRIJAVA POWERPOINT

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Μέγεθος 359ΚΒ

16
Γ' ΕΛ ΚΑΤ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER

Δημιουργοί:

Αλέξανδρος Ανδρεάδης, Κώστας Αργυρός, Δήμος Μαυράκης, Παναγιώτης Πούγγουρας.

Οι μαθητές βλέπουν τη μορφή των κυμάτων στις διάφορες προσομοιώσεις και κάνουν υπολογισμούς για τη μέτρηση του μήκους κύματος για ακίνητο παρατηρητή και κινούμενη πηγή,κινούμενο παρατηρητή και κινούμενη πηγή ενώ κατά τη σύνδεση στο Internet έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν τη διαφορά στη συχνότητα στις παραπάνω περιπτώσεις. Η ταινία QuickTime δείχνει το μέτωπο κύματος σε μια υπερηχητική πτήση.

Υλικό: Φύλλο εργασίας μαθητών, τρία applets, ταινία QuickTime, σχόλια διδασκαλίας.

JAVA APPLETS, INTERNET, QUICK TIME MOVIE,

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Μέγεθος 1440ΚΒ