home


Κλιματισμός Αυτοκινήτων.


΄Ελεγχος στεγανότητας,δημιουργία κένου, καθαρισμός και πλήρωση του συστήματος. 

Το πρώτο βήμα είναι ο έλεγχος της στεγανότητας του κυκλώματος των σωληνώσεων. Για τον σκοπό αυτό υπάρχουν δύο μέθοδοι:
Η πρώτη συνιστά την πλήρωση του συστήματος με ψυκτικό αέριο μέχρι να αυξηθεί η πίεση στα 2.5 bar και στη συνέχεια συμπλήρωση με ξηρό άζωτο μέχρι την τιμή των 12 bar. Μετά εκτελούμε την διαδικασία εντοπισμού των διαρροών σε όλο το κύκλωμα.
Η δεύτερη μέθοδος συνιστά τη δημιουργία κενού και έλεγχο με μανόμετρα για την διατήρηση της τιμής που επιτεύχθηκε.
Γιά την μέτρηση του κενού και των πιέσεων εργασίας του συστήματος χρησιμοποιούνται γενικά μανόμετρα.
Για την μέτρηση της θερμοκρασίας του υπέρθερμου ατμού και της θερμοκρασίας του υπόψυκτου υγρού χρησιμοποιούνται γενικά θερμόμετρα.
Δημιουργία κενου και καθαρισμός του συστήματος
Η δημιουργία κενού στο σύστημα είναι απαραίτητη για την εξαγωγή των ατμών και του αέρα που περιέχει το κύκλωμα η δημιουργούνται από εσωτερική συμπύκνωση.
Ο καθαρισμός του συστήματος γίνεται για την απομάκρυνση των στερεών καταλοίπων που παράγονται κατά την μηχανουργική κατεργασία των εξαρτημάτων του κυκλώματος.
Μια μικρή ποσσότητα νερού στο κύκλωμα μπορεί να προκαλέσει απόφραξη των βαλβίδων η των τριχοειδών σωλήνων, μείωση της διηλεκτρικής σταθερής του λαδιού και οξείδωση του συστήματος.
Η παρουσία μη συμπυκνώσιμων αερίων σε πιέσεις και θερμοκρασίες εργασίας, προκαλούν την αύξηση της πίεσης συμπύκνωσης και αύξηση της θερμοκρασίας λειτουργίας του συμπιεστή.
Οι χαμηλές πιέσεις που επιτυγχάνονται με την δημιουργία κενού με ειδική αντλία επιτρέπουν την εξαγωγή των αερίων αλλά και την εξάτμηση και εξαγωγή του νερού εάν αυτό απαιτείται.
Η στάθμη του κενού που πρέπει να επιτευθχεί κυμαίνεται μεταξύ 0.5 και 0.3 mm Hg . Με αυτές τις τιμές έχουμε εξασφαλισμένη την εξαέρωση του νερού και την απομάκρινσή του από το κύκλωμα .
Με το σύστημα υπό κενό δεν πρέπει να εκκινηθεί ο συμπιεστής επειδή το λάδι ρέει στο κύκλωμα και δεν λιπαίνει επαρκώς τον συμπιεστή.

Πλήρωση του συστήματος.

Η πλήρωση του συστήματος με ψυκτικό ρευστό από την πλευρά υψηλής πίεσης του συστήματος, γίνεται με τον συμπιεστή εκτός λειτουργίας και τις βαλβίδες που τον συνδέουν με το σύστημα κλειστές. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η ανάμιξη του ψυκτικού μέσου, που είναι σε υγρή μορφή, με το λάδι λίπανσης γιατί θα διαλυθεί και θα σκορπιστεί το λάδι.
Εισάγουμε ψυκτικό ρευστό στο σύστημα έως ότου πάρουμε ένδειξη της τάξης των 3,4 bar στα μανόμετρα γιά HFC - R 134 a και 6-7 bar για R 22.
Ολοκληρώνουμε την πλήρωση μέχρι την σωστή ποσσότητα εισάγοντας ψυκτικό ρευστό από την πλευρά της χαμηλής πίεσης συστήματος, σε μορφή αερίου με τον συμπιεστή σε λειτουργία .
Η σωστή ποσότητα, σηματοδοτείται από την εξαφάνιση όλων των φυσαλίδων μη συμπυκνωμένου αερίου από τον δείκτη ροής.
Φορητές Μονάδες Εκκένωσης και Πλήρωσης Συστημάτων.

Οι μονάδες αυτές αποτελούνται από ένα φορείο, επάνω στο οποίο τοποθετούνται η αντλία κενού, ο διαβαθμισμένος κύλινδρος πλήρωσης , ένα set μανομέτρων με τέσσερις υποδοχές σύνδεσης,και οι εύκαμπτοι σωλήνες .
Ο βαθμονομημένος κύλινδρος διαθέτει μεταλλική δεξαμενή, ένα κύλινδρο από fiber glass στον οποίο υπάρχουν τοποθετημένες διάφορες κλίμακες σε γραμμάρια, ανάλογα με το είδος του ψυκτικού ρευστού, ένα γυάλινο σωλήνα που λειτουργεί σαν δείκτης στάθμης και ένα μανόμετρο που υποδεικνύει την επικρατούσα πίεση στο εσωτερικό της μεταλλικής δεξαμενής

Πίνακας Αντιστοιχιών πιέσεων - Θερμοκρασιών

Oλα αυτά τα εξαρτήματα και ο εξοπλισμός αυτός συνθέτουν μία κλιματιστική μονάδα αυτοκινήτου .
Ο συμπιεστής ανοικτού τύπου (open compressor ) λειτουργεί παίρνοντας κίνηση από τον κινητήρα του αυτοκινήτου. Ο αεροψυκτήρας είναι εφοδιασμένος με ανεμιστήρα, ο οποίος διαθέτει ηλεκτρονική ρύθμιση των στροφών του . Ο συμπυκνωτής ( condenser ) είναι εφοδιασμένος με ανεμιστήρα ο οποίος διαθέτει ηλεκτρονική ρύθμιση Στο σύστημα τοποθετείται δείκτης ροής και υγρασίας, Θερμοστατική βαλβίδα, φίλτρο ξηραντήρας, διακόπτης υψηλής και χαμηλής πίεσης, δεξαμενή συλλογής υγρού και ψηφιακό θερμόμετρο - θερμοστάτης για τον έλεγχο της θερμοκρασίας


Διακόπτης έλεγχου υψηλής και χαμηλής πίεσης Υψηλή πίεση 13 - 16 BAR για ON - OF του ανεμιστήρα του συμπυκνωτή Χαμηλή πίεση .3 - 16 BAR για ON - OF του συμπιεστή.

Το πρώτο βήμα είναι ο έλεγχος της στεγανότητας του κυκλώματος . Για τον σκοπό αυτό υπάρχουν δύο μέθοδοι:
Η πρώτη συνιστά την πλήρωση του συστήματος με αέριο μέχρι το όριο των 2,5 bar και στη συνέχεια αύξηση της πίεσης μέχρι την τιμή των 12 bar με ξηρό άζωτο Κατόπιν με την βοήθεια του ανιχνευτή διαρροών μπορεί να γίνει έλεγχος όλου του κυκλώματος για τον εντοπισμό πιθανής διαρροής.
Η δεύτερη μέθοδος συνιστά την δημιουργία κενού και έλεγχο με μανόμετρα για την διατήρηση της τιμής που επιτεύχθηκεΗ εκκένωση του συστήματος είναι απαραίτητη για την εξαγωγή του ατμού και του αέρα που περιέχει το κύκλωμα και ο οποίος εγκλωβίζεται στον συμπυκνωτή. Μία μικρή ποσότητα υδρατμού η νερού στο κύκλωμα μπορεί να προκαλέσει απόφραξη της βαλβίδας μείωση της διηλεκτρικής σταθερής του λαδιού και οξείδωση του συστήματος. Η παρουσία μη συμπυκνούμενων αερίων σε πιέσεις και θερμοκρασίες λειτουργίας προκαλεί την αύξηση της πίεσης συμπύκνωσης και συνεπώς την αύξηση της θερμοκρασίας λειτουργίας του συμπιεστήΕκκένωση συστημάτων με μεγάλο εσωτερικό όγκο.

Προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται
για την δημιουργία κενού η διαδικασία αυτή γίνεται
σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση γίνεται κενό μέχρι να επιτευχθεί η τιμή του 1,5 mmHg. Στη δεύτερη φάση επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία Στην τρίτη φάση το κενό θα πρέπει να φτάσει στη στάθμη του 1 mmHg (133 Pa) Εάν κατά την διάρκεια της κάθε φάσης εξουδετερώνεται το 95% των παρασιτικών ουσιών, στο τέλος της τρίτης φάσης , το ποσό που θα παραμένει στο κύκλωμα θα είναι 0.05x 0.05x 0.05 = 0.000125= 125 μέρη παρασιτικών ουσιών στο εκατομμύριο, τιμή που είναι αποδεκτή ως ποσοστό μόλυνσης.


Η πλήρωση του συστήματος γίνεται από την πλευρά της υψηλής με τον συμπιεστή εκτός λειτουργίας και τις βαλβίδες που τον συνδέουν
με το σύστημα κλειστές . Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε την ανάμιξη του ψυκτικού μέσου σε υγρή μορφή με το λάδι λίπανσης γιατί σε αυτή την
περίπτωση το υγρό θα διέλυε και θα σκόρπιζε το λάδι λίπανσης στο κύκλωμα. Οταν λοιπόν η πίεση φτάσει στα 3,4 bar για το HFC - R 134a και 6 -7 bar για το R 22 σταματούμε την πλήρωση και την επαναρχίζουμε εισάγοντας ψυκτικό ρευστό από την πλευρά της αναρρόφησης με την μορφή αερίου παρατηρώντας τον δείκτη ροής. Η κατάλληλη ποσότητα σηματοδοτείται από την εξαφάνιση όλων των φυσαλίδων μη συμπυκνωμένου αερίου.

Ο τρόπος της διάγνωσης των βλαβών
Με κλειστές τις βαλβίδες τις υψηλής και χαμηλής πίεσης στη κάσα των μανομέτρων, συνδέετε τους ελαστικούς σωλήνες στις βαλβίδες του συμπιεστή.
Κάνετε μια σύντoμη εξαέρωση. Εάν το σύστημα κλιματισμού λειτουργεί κανονικά ,η ένδειξη στο μανόμετρο της χαμηλής πίεσης θα είναι περίπου 1,5 έως 2 bar, και στο μανόμετρο υψηλής πίεσης 14,5 έως 15 bar περίπου, με θερμοκρασία εισόδου του αέρα 30 έως 35 βαθμούς Κελσίου στις 2000 rpm, με ψυκτικό ρευστό R 134a και ο ανεμιστήρα του εξατμιστή να λειτουργεί στην υψηλότερη κλίμακα και ο θερμοστάτης στο maximum.Οι παραπάνω ενδείξεις διαφοροποιούνται ελαφρά όταν διαφοροποιείται και η θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Μικρή ποσότητα ψυκτικού ρευστού στο σύστημα
Συμπτώματα:

Πιέσεις χαμηλότερες του κανονικού

Επικρατούσα πίεση στην πλευρά της αναρρόφησης 0,8 bar

Επικρατούσα πίεση στην πλευρά της κατάθλιψης 8-9 bar

Φυσαλίδες στον υαλοδείκτη.

Υψηλή η θερμοκρασία του προσαγόμενου αέρα
Αιτία

Διαρροή του ψυκτικού μέσου από κάποιο τμήμα του κυκλώματος
Αποκατάσταση
Βρείτε το σημείο διαρροής και επισκευάστετο
Επαναφορτίστε το σύστημα με ψυκτικό ρευστό

Μειωμένη απόδοση του συμπυκνωτή
Εμφανή συμπτώματα
Επικρατούσα πίεση στην πλευρά της αναρρόφησης 2,5 bar
Επικρατούσα πίεση στην πλευρά της κατάθλιψης 20 bar
Οι πιέσεις στην πλευρά της αναρρόφησης και της κατάθλιψης είναι υψηλότερες από τις προσδοκούμενες
Αιτία
Λόγω μεγάλης ποσότητας ψυκτικού ρευστού στο σύστημα υπολειτουργεί ο συμπυκνωτής
Ανεπαρκής κυκλοφορία του αέρα στο συμπυκνωτή
Διάγνωση
Υπερβολική ποσότητα ψυκτικού ρευστού στο σύστημα
Οι κυψέλες του συμπυκνωτή φραγμένες η ο ιμάντας του ανεμιστήρα χαλαρός (σε παλαιά αυτοκίνητα)
Αποκατάσταση
Καθαρίζουμε τον συμπυκνωτή, ρυθμίζουμε τον ιμάντα, ανακτούμε το ψυκτικό και επαναφορτίζουμε το σύστημα.

Εισαγωγή αέρα στο ψυκτικό κύκλωμα
Εμφανή συμπτώματα
Οι πιέσεις της αναρρόφησης και της κατάθλιψης είναι μεγαλύτερες από τις προσδοκούμενες
Επικρατούσα πίεση στην κατάθλιψη 23 bar
Επικρατούσα πίεση στην αναρρόφηση 2,5 bar
Ο σωλήνας της αναρρόφησης είναι χλιαρός στην επαφή με το χέρι
Αιτία
Είσοδος αέρα στο ψυκτικό κύκλωμα
Διάγνωση
Ύπαρξη αέρα στο κύκλωμα ίσως από κακή δημιουργία κενού
Αποκατάσταση βλάβης
Ανακτήσατε το ψυκτικό ρευστό, δημιουργήστε κενό στο σύστημα και πληρώστε το με την ανάλογη ποσότητα ψυκτικού μέσου.
Αντικαταστήστε τον συλλέκτη
Ελεγχος της ποιοτικής κατάστασης και της ποσότητας του λαδιού.Μάθε τώρα πώς λειτουργεί το κλιματιστικό του αυτοκινήτου σου και τα πάντα για τη συντήρησή του.

Τέλος εποχής… για τον κρύο χειμώνα και έναρξη της αντίστροφης μέτρησης, με τις επικείμενες αυξήσεις της θερμοκρασίας, που πάντα ταλαιπωρούν τους Έλληνες οδηγούς.

Δε χρειάζεται βέβαια να αναφερθεί πως, η οδήγηση, κάτω από συνθήκες έντονης ζέστης, εκτός από ενοχλητική, μπορεί να αποδειχθεί και επικίνδυνη, καθώς «αμβλύνει» τα αντανακλαστικά του οδηγού.

Βέβαια, η ύπαρξη απλώς του κλιματιστικού δεν εξασφαλίζει την καλυτέρευση των συνθηκών οδήγησης, απαιτείται η αποδοτική λειτουργία του και για αυτό βασική προϋπόθεση αποτελεί η σωστή συντήρησή του.

Αλλωστε ένα κακοσυντηρημένο κλιματιστικό είναι επιβλαβές και για την υγεία μας, ενώ σίγουρα θα προξενήσει και περαιτέρω φθορές στο σύστημα κλιματισμού.

Πώς λειτουργεί το σύστημα κλιματισμού

Ένα βασικό στοιχείο που αγνοούν οι περισσότεροι είναι πως ο κλιματισμός δεν ψύχει ένα χώρο, αλλά αφαιρεί τη θερμότητά του.
Το κύκλωμα κλιματισμού αποτελείται από τον συμπιεστή, ο οποίος κατά κανόνα λαμβάνει κίνηση από τον ιμάντα του κινητήρα και ρόλος του είναι να διοχετεύει το ψυκτικό μέσο (φρέον) στο σύστημα.

Στα σύγχρονα αυτοκίνητα χρησιμοποιούνται εξωτερικά ελεγχόμενοι συμπιεστές, οι οποίοι λιπαίνονται και σε περίπτωση έλλειψης ή διαρροής λαδιού, μπορεί να προκληθεί βλάβη.

Από τον συμπιεστή το φρέον φτάνει στον συμπυκνωτή με μεγαλύτερη θερμοκρασία από ότι ο αέρας. Εκεί το φρέον ψύχεται και υγροποιείται στους 15 βαθμούς και έπειτα φιλτράρεται ώστε να αποβληθεί η υγρασία, καθώς και ξένα σωματίδια, από τον ξηραντήρα του φίλτρου. Αυτός πρέπει να αλλάζεται μετά από κάθε άνοιγμα του συστήματος ή κάθε δύο χρόνια. Εν συνεχεία το φρέον κατευθύνεται προς τον εξατμιστή, ο οποίος βρίσκεται πίσω από το ταμπλό.

Στον εξατμιστή μια ειδική βαλβίδα, η βαλβίδα εκτόνωσης ρυθμίζει την ροή του ψυκτικού για βέλτιστη απόδοση ψύξης, το οποίο και το ψεκάζει στον εξατμιστή. Έπειτα ο εξατμιστής αναλαμβάνει να μετατρέψει εκ νέου το φρέον από υγρή σε αέρια μορφή, το οποίο επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης της πίεσης του υγρού. Το αέριο πλέον με θερμοκρασία -5 βαθμών, απορροφώντας τη θερμοκρασία και την υγρασία του εσωτερικού χώρου, ενώ παράλληλα ένας θερμοστάτης ελέγχει ότι η θερμοκρασία του φρέον παραμένει διαρκώς στους -5 βαθμούς.

Συντήρηση για υγεία, οικονομία και απόδοση

Τα συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτου εφοδιάζονται με ειδικά φίλτρα, τα οποία βρίσκονται στο τμήμα της εισαγωγής του αέρα και ως βασικό στόχο έχουν να απαγορεύουν την εισχώρηση γύρης, σκόνης και άλλων ουσιών μέσα στην καμπίνα του οχήματος.

Επίσης σε συνεργασία με τα φίλτρα καμπίνας ενεργού άνθρακα προστατεύουν από τις πλέον καταστροφικές ουσίες, όπως επικίνδυνα αέρια (κάδμιο, βανάδιο, μόλυβδο, βενζίνη), καθώς και άσχημες οσμές καυσαερίων.

Βέβαια με τον καιρό στα φίλτρα, αλλά και στους αγωγούς, δημιουργούνται συνθήκες για την ανάπτυξη βακτηρίων, μικροοργανισμών και μυκήτων, οι οποίοι ευθύνονται για πιθανές δυσάρεστες οσμές, ενώ μπορούν να προκαλέσουν πονοκεφάλους ή ακόμα και προβλήματα στο αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου.

Σε περίπτωση που το φίλτρο δεν αντικατασταθεί ο αέρας δυσκολεύεται να περάσει μέσα από το μπλοκαρισμένο από τους ρύπους φίλτρο, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται το σύστημα με τη λειτουργία του, προκαλώντας του κάποια βλάβη, ενώ επίσης θα αυξηθεί παράλληλα και η κατανάλωση του κινητήρα.

Παράλληλα αν κάποιος σωλήνας του συστήματος έχει κοπεί, θα χυθεί το ψυκτικό μέσον, μαζί με το λιπαντικό που διαθέτει, στο περιβάλλον, με συνέπεια ο κομπρέσσορας του κλιματισμού να μη λιπαίνεται και να προκληθεί σε αυτόν ανεπανόρθωτη βλάβη.

Τέλος, κάθε χρόνο το μέσο ψύξης έχει απώλειες περίπου κατά 15%, με αποτέλεσμα να υπάρχει και αντίστοιχη μείωση στην απόδοση του κλιματιστικού.

Ο ετήσιος έλεγχος-συντήρηση του συστήματος κλιματισμού λοιπόν θα φροντίσει ώστε να αναπνέετε υγιεινό αέρα, να λειτουργεί αποδοτικά το σύστημα και φυσικά να μην δημιουργηθούν ζημιές που θα σας κοστίσουν πολύ ακριβά για να τις επισκευάσετε.

Προσοχή! Ετήσια συντήρηση

Όπως όλα τα συστήματα του αυτοκινήτου σας έτσι και το κλιματιστικό χρειάζεται την σωστή και τακτική του συντήρηση ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν διαφαίνεται κάποιο πρόβλημα.

Η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση και ειδικά στην αρχή του καλοκαιριού, όπου και χρησιμοποιείται συχνότερα. Έτσι θα εντοπιστούν τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος, οι οποίες και θα σας κοστίσουν ακριβότερα, αλλά και θα εμποδίζουν τη λειτουργία του συστήματος.

TIP

Χρησιμοποιείτε τον κλιματισμό μια φορά το μήνα κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να κυκλοφορήσει στο κύκλωμα το ψυκτικό μέσo, ώστε να μην αναπτυχθούν βακτήρια. Παράλληλα στη λειτουργία της ανακύκλωσης, μειώνεται η υγρασία και συνεπώς στεγνώνουν το φίλτρο και οι αγωγοί.
Η προληπτική συντήρηση του συστήματος κλιματισμού είναι απαραίτητη και θα αποτρέψει τα προβλήματα πριν αυτά εκδηλωθούν και επιβαρύνουν την τσέπη και την υγεία σας.

Πολλές φορές ο χρήστης έχει την εντύπωση ότι το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά ενώ στην πραγματικότητα υπολειτουργεί. Τα μοντέρνα κλιματιστικά έχουν προδιαγραφές για θερμά κλίματα. Όταν η θερμοκρασία δεν είναι υψηλή ακόμα και αν το κλιματιστικό λειτουργεί στο 80% της κανονικής του απόδοσης ο χώρος κλιματίζεται.

Όταν όμως η εξωτερική θερμοκρασία αυξηθεί τότε ο χρήστης καταλαβαίνει ότι δεν καλύπτονται οι ψυκτικές ανάγκες του αυτοκινήτου του και συνειδητοποιεί ότι χρειάζεται συντήρηση.

Ένα κλιματιστικό που δεν έχει συντηρηθεί και η ποσότητα του ψυκτικού μέσου (φρέον) δεν είναι η ενδεδειγμένη λειτουργεί εκτός προδιαγραφών και συνεπώς η θερμοκρασία του κομπρεσέρ αυξάνεται. Το ψυκτέλαιο που εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του συμπιεστή (κομπρεσέρ) δεν κυκλοφορεί σωστά, απορροφά ακαθαρσίες και υγρασία, η ποιότητά του υποβαθμίζεται και χάνει τις ιδιότητές του.

Το κλιματιστικό είναι μία αντλία θερμότητας, απορροφά θερμότητα από το εσωτερικό του αυτοκινήτου και την αποβάλει στο περιβάλλον. Για να το πετύχει αυτό χρησιμοποιεί εναλλάκτες θερμότητας. Με την συνήθη χρήση στο επιβαρυμένο από ρύπους αστικό περιβάλλον οι εναλλάκτες λερώνονται, και η ικανότητά τους για μετάδοση θερμότητας ελαττώνεται. Ως επακόλουθο αυξάνεται η θερμοκρασία και η πίεση του ψυκτικού μέσου, ο συμπιεστής ζορίζεται, απορροφά περισσότερη ενέργεια για το ίδιο έργο και αυξάνεται η κατανάλωση.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν σαν αποτέλεσμα την αυξημένη φθορά του συμπιεστή (κομπρεσέρ), της καρδιάς του κλιματιστικού.
Ιδιαίτερα σημαντικός για την ποιότητα του εισπνεόμενου αέρα είναι ο καθαρισμός και η απολύμανση του εξατμιστή. Το υγρό και σκοτεινό περιβάλλον του αποτελεί ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη και αναπαραγωγή βακτηρίων και μυκήτων που αποτελούν την κυριότερη αιτία ανάπτυξης αλλεργιών και μολύνσεων του αναπνευστικού. Με την τακτική απολύμανση οι αλλεργιογόνοι παράγοντες και η βακτηριακή επιβάρυνση μηδενίζονται εξασφαλίζοντας μία υγιεινή και ευχάριστη ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Το αυτοκίνητο έχει πολλά κινούμενα μέρη. Ο κατασκευαστής φροντίζει όλα τα κομμάτια να είναι σταθερά ώστε να αποφεύγονται φθορές από τριβές. Όμως λόγο των κραδασμών οι συνδέσεις χαλαρώνουν με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τρύπες από την τριβή. Κατά την προληπτική συντήρηση τέτοια προβλήματα εντοπίζονται και διορθώνονται πριν οδηγήσουν σε διαρροές που επιβαρύνουν το περιβάλλον με αέρια που συντείνουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Κατά την διάρκεια της ολοκληρωμένης προληπτικής συντήρησης γίνεται καθαρισμός των εναλλακτών, έλεγχος και αναπλήρωση του ψυκτελαίου, σωστή πλήρωση του ψυκτικού μέσου (φρέον), έλεγχος των φίλτρων και απολύμανση.

Για το λόγο αυτό, λοιπόν, η προληπτική συντήρηση σημαίνει υγεία, οικονομία, ομαλή λειτουργία του κλιματιστικού σας και πάνω απ¶ όλα προστασία του περιβάλλοντος!

home