ΕΡΓΑΣΙΕΣ - WRITINGS

 

36. Δημητρόπουλος, Α. (πρόλ.) (2010). Εκπαίδευση Ενηλίκων και Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες. Συμβολή στον Αποκλεισμό του Αποκλεισμού. Εκπαίδευση Ενηλίκων, τ. 20 (5-8/2010), σσ. 3-4.

35. Δημητρόπουλος, Α. (2010). Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός στο Πλαίσιο των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.): Ανύπαρκτη Υπόθεση σε Υπαρκτές Ανάγκες. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τ. 90-91, σσ. 282-296.

34. Δημητρόπουλος, Α. (επιμ.) (2010). Εκπαιδευτικό Υλικό για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.. Αθήνα: Υ.Π.δ.Β.Μ.&Θ./Γ.Γ.δ.Β.Μ./Ι.Δ.ΕΚ.Ε..

33. Δημητρόπουλος, Α. (2010). Υποστηρικτική Απασχόληση και Εκπαίδευση Ενηλίκων με Αναπηρία: Υποστηρίζοντας την Ενηλικιότητα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Αποκατάσταση των Πολιτών με Αναπηρία, στο Βεργίδης, Δ. & Κόκκος, Α. (επ.) (2010). Εκπαίδευση Ενηλίκων. Διεθνείς Προσεγγίσεις και Ελληνικές Διαδρομές. Αθήνα: Μεταίχμιο, σσ. 241-267.

32. Παπαβασιλείου, Ι., Δημητρόπουλος, Α. (2009). Ο Συμβουλευτικός Ρόλος της/του Εκπαιδεύτριας/-τη Ενηλίκων. Μελέτη Περίπτωσης: το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ., τ. 2 (9/2009), σσ. 171-194. Διαθέσιμο εδώ.

31. Δημητρόπουλος, Α. (επιμ.) (2008). Πολυοδηγός για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας (εργασία στο πλαίσιο του έργου "Market on Wheels"/EQUAL για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας από πολίτες με αναπηρία). Αθήνα: Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αναπηρία Τώρα. Διαθέσιμο εδώ.

30. Τερλιξίδου, Μ., Δημητρόπουλος, Α. (2008). Αναβάθμιση Προσόντων Συμβούλων Απασχόλησης που Εργάζονται με Άτομα τα Οποία Ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (εργασία στο πλαίσιο του έργου "ΣυνΠράξις-Συνεργασία για την Απσχόληση"/EQUAL). Αθήνα: Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτισμικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών (Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο.) «ΝΟΣΤΟΣ»

29. Δημητρόπουλος, Α., Κοτσιαρίδης, Δ. (2008). Οι Στάσεις και οι Πρακτικές στη Ζωή των Ενηλίκων (από τη σκοπιά της εκπαίδευσης ενηλίκων) - Συμβολή στην Εξάλειψη της Σωματικής Τιμωρίας. Εισήγηση στο συνέδριο με θέμα: "Η Εξάλειψη της Σωματικής Τιμωρίας στα Παιδιά" που οργάνωσε το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον Βόλο (26-27/9/2008) (υπό δημοσίευση)

28. Δημητρόπουλος, Α. (2008). Προστασία-Υποστήριξη: Δυο Σταθμοί στην Ίδια Διαδρομή της Επαγγελματικής Αποκατάστασης των Πολιτών με Αναπηρία. Εισήγηση σε διημερίδα με θέμα: «Κατάρτιση, Επαγγελματική Ένταξη και Συνοδευτικές Υπηρεσίες για Άτομα με Νοητική Υστέρηση: Η Ελληνική Πραγματικότητα». Αθήνα: Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα» (υπό δημοσίευση)

27. Δημητρόπουλος, Α. (2008). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση των Συμβούλων. Εμπειρίες από τη Διδασκαλία των Τ.Π.Ε. στο Π.Μ.Σ." Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός" στο Τμήμα Φ,Π,Ψ της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού, τ. 82-83, 3-6/2008, σ.σ. 23-34.

26. Δημητρόπουλος, Α. (2007). H Eκπαίδευση Eνηλίκων ως Eργαλείο Aλλαγής Στάσεων και Αντιλήψεων (για την Αναπηρία): Θεωρητική Συζήτηση και Εμπειρίες από την Πράξη. Εισήγηση σε Ημερίδα του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Ι.Κ.Π.Α) με θέμα: Η Ένταξη της Διάστασης της Αναπηρίας στις Πολιτικές και Πρακτικές, Λάρισα, 20/11/2007(υπό δημοσίευση).

25. Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού/Ινστιτούτο κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (2007). Η Εξάλειψη της Σωματικής Τιμωρίας στα Παιδιά. Αθήνα: Ι.Υ.Π./Ι.Κ.Π.Α. (Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ενηλίκων). Διαθέσιμο εδώ (.pdf, zip 3Mb).

24. Δημητρόπουλος, Α. Ε. (2007) Ιστορική Αναδρομή στην Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Άτομα με κινητική Αναπηρία (Τρία κεφάλαια στο εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος εκπαίδευσης των Στελεχών των Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και των Αξιολογητών των Επιτροπών Πιστοποίησης των Στελεχών αυτών). Αθήνα: Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ./Ερμής.

23. Δημητρόπουλος, Α. Ε. (2004) Πολίτες με Αναπηρία και Εργασία. Εκπαιδευτική Κοινότητα, τ. 68 (10/2003-1/2004). Αθήνα, σσ. 32-36.

22. Δημητρόπουλος, Α. Ε. (2003) Σχολιασμός του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) της δραστηριότητας του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού σχετικά με την Ενταξιακή Εκπαίδευση Τυφλών Μαθητών (εργασία για το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών). Αθήνα.

21. Δημητρόπουλος, Α. Ε. (2003) Σχολιασμός του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) του Μαθήματος της Τεχνολογίας σχετικά με την Ενταξιακή Εκπαίδευση Τυφλών Μαθητών (εργασία για το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών). Αθήνα.

20. Δημητρόπουλος, Α. Ε. (2002) Συμβουλευτική και Νέες Τεχνολογίες (σπουδαστικό βοήθημα). Αθήνα.

19. Δημητρόπουλος, Α. Ε. (επιστ. επιμ.) (2001) Μαθαίνω το Κερί (εκπαιδευτικό βοήθημα σε CD για τον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο). Αθήνα: Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής.

18. Δημητρόπουλος, Α. Ε. (επιστ. επιμ.) (2001) Μαθαίνω το Μπατίκ (εκπαιδευτικό βοήθημα σε CD για τον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο). Αθήνα: Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής.

17. Δημητρόπουλος, Α. Ε. (2001) Η Άτυπη Ένταξη Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο Γενικό Γυμνάσιο. Δυνατότητες Υποστηρικτικής και Συμβουλευτικής Παρέμβασης στο Πλαίσιο ενός μη Ειδικού Σχολείου. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού , τ. 58-59. Αθήνα: ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.-Ελληνικά Γράμματα, σ. 251-262.

16. Δημητρόπουλος, Α. Ε. (2000) Πρακτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Ένταξης Παιδιών με Κινητικές Αναπηρίες . Στο: Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (επιμ.) (2000) Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και η Ένταξή τους (Πρακτικά Επιμορφωτικών Σεμιναρίων). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 65-78.

15. Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Σ., Δημητρόπουλος, Α. (2000) Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Ατόμων που Κινδυνεύουν από Κοινωνικό Αποκλεισμό. Στο: Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (επιμ.) (2000) Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και η Ένταξή τους (Πρακτικά Επιμορφωτικών Σεμιναρίων). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 125-144.

14. Δημητρόπουλος, Α. Ε. (επιμ.) (1999) Κείμενα για τη Συμβουλευτική των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Ατόμων που Κινδυνεύουν από Κοινωνικό Αποκλεισμό (σπουδαστικό βοήθημα). Αθήνα.

13. Δημητρόπουλος, Α. Ε. (1998) Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο 1ο Γυμνάσιο της Αγίας Παρασκευής . Περιοδικό Το Δικό μας Βήμα (περιοδική έκδοση της Α-Γ Ε.Λ.Μ.Ε. Ανατολικής Αττικής), τ. 2, 6/1998, σ. 20-23.

12. Δημητρόπουλος, Α. Ε. (1998) Δράσεις για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Ατόμων που Κινδυνεύουν από Κοινωνικό Αποκλεισμό στο Πλαίσιο του Β΄ Κ.Π.Σ.. Εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο του Πανελλήνιου Επιστημονικού και Παιδαγωγικού Συλλόγου Εργαζομένων στην Ειδική Εκπαίδευση. Περιοδικό: Θέματα Ειδικής Αγωγής, τ. 3, 10-12/1998. Αθήνα, σ. 35-42.

11. Δημητρόπουλος, Α. Ε., Μαρνελάκη, Γ. (1997) Ερωτηματολόγιο Συγκέντρωσης Ατομικών Πληροφοριών και Διερεύνησης Επαγγελματικών Κλίσεων και Ενδιαφερόντων. Αθήνα.

10. Δημητρόπουλος, Α. Ε. (1996) Η Μετάβαση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες από το Σχολείο στην Εργασία-Σκέψεις και Προβληματισμοί από τη Σημερινή Ελληνική Πραγματικότητα. Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών, τ. 14, 7-8/1996. Αθήνα: εκδ. Σ. Πατάκης Α.Ε., σ. 35-37.

9. Δημητρόπουλος, Α. Ε., Τσοσκούνογλου, Μ. Ν. (1996) Μελέτη Βιωσιμότητας Επιχείρησης Ανθοδετικής (Ξηρών Ανθέων) με Απασχόληση Ατόμων με Νοητική Καθυστέρηση. Εργασία για λογαριασμό του Κ.Ε.Κ. Ηριδανός της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Ζωγράφου. Αθήνα.

8. Δημητρόπουλος, Α. Ε. (συντον.), (1996) Η Προσπελασιμότητα των Κοινόχρηστων Δημόσιων και Ιδιωτικών Χώρων του Δήμου της Αγίας Παρασκευής για Άτομα με Κινητικές Αναπηρίες (πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης). Αγία Παρασκευή: 1ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής.

7. Δημητρόπουλος, Α. Ε. (1995) Η Επαγγελματική Εκπαίδευση των Νοητικώς Καθυστερημένων στην Ελλάδα (διδακτορική διατριβή). Τμήμα Φ.Π.Ψ./Φιλοσοφική Σχολή/Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αθήνα. Η εργασία μπορεί να ανακτηθεί από το διαδίκτυο. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο αυτόν στον διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

6. Δημητρόπουλος, Α. Ε. (1994) Για πιο Ανοικτούς Ορίζοντες. Σκέψεις για τα Προγράμματα των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας HORIZON. Περιοδικό Ελληνικό Δίκτυο Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Κοινοτική Πρωτοβουλία HORIZON , τ. 2, 12/1994. Αθήνα, σ. 17-20.

5. Δημητρόπουλος, Α. Ε. (1994) Πληροφορία, Πληροφόρηση και Πληροφορική στους Χώρους Ειδικής Αγωγής και Αποκατάστασης στην Ελλάδα. Εισήγηση στο Διεπιστημονικό Ευρωπαϊκό Συμπόσιο με θέμα: Άτομα με Ειδικές Ανάγκες: Σύγχρονες Κατευθύνσεις και Απόψεις σε Προβλήματα Πρόληψης, Παρέμβασης, Αντιμετώπισης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Παιδαγωγικά Τμήματα, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Ρόδος, Μάιος, 1992). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 572-575.

4. Νικόδημος, Σ., Δημητρόπουλος, Α., Πόλης, Γ., Γκρούμας, Ν., Γαλάτουλας, Ν., Μανώλη, Μ. (1993) Σύγχρονη Οργάνωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες. Αθήνα: Ο.Ε.Ε.Κ./Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων/Τμήμα Α΄.

3. Δημητρόπουλος, Α. Ε. (1991) Λειτουργίες της Οργάνωσης και Διοίκησης σε Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης Ατόμων με Νοητική Καθυστέρηση. Εισήγηση στο 1ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: Το Οδοιπορικό της Επαγγελματικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση, Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής/Δήμος Ν. Ψυχικού. Αθήνα, 3-6/5/1991.

2. Καλαντζή-Azizi, Α., Μπεζεβέγκης, Η., Δημητρόπουλος, Α., Μανταδάκη, Ε., Μαρνελάκης, Μ. (1991) Έρευνα: Αιτιολογικοί Παράγοντες που Συνδέονται με την Επαγγελματική Ένταξη και Αποκατάσταση Ατόμων με Νοητική Καθυστέρηση - Πρώτα ευρήματα. Ανακοίνωση στο 1ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: Το Οδοιπορικό της Επαγγελματικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση, Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής/Δήμος Ν. Ψυχικού. Αθήνα, 3-6/5/1991.

1. Δημητρόπουλος, Α., Αρβανίτη-Παπαδοπούλου, Τ., Τρανουλίδου, Χ. (1991) Κριτήρια Επιλογής Επαγγελματικών Ειδικεύσεων για Άτομα με Νοητική Καθυστέρηση. Εισήγηση στο 1ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: Το Οδοιπορικό της Επαγγελματικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση, Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής/Δήμος Ν. Ψυχικού, Αθήνα, 3-6/5/1991.