ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α'- ΚΕΦ. 1-8

 

 

ΤΑ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ

ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΔΑΒΔΙΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- Η ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΒΡΑΑΜ  

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ - ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΔΩΜ

                                    Η γενεαλογία από τον Αδάμ μέχρι τον Αβραάμ

Α Παραλ. 1,1      Ἀδάμ, Σήθ, Ἐνώς,

Α Παραλ. 1,1            Ο Αδάμ, ο Σηθ, ο Ενώς,

Α Παραλ. 1,2      Καϊνᾶν, Μαλελεήλ, Ἰάρεδ,

Α Παραλ. 1,2            ο Καϊνάν, ο Μαλελεήλ, ο Ιάρεδ,

Α Παραλ. 1,3      Ἐνώχ, Μαθουσάλα, Λάμεχ,

Α Παραλ. 1,3            ο Ενώχ, ο Μαθουσάλα, ο Λαμεχ,

Α Παραλ. 1,4      Νῶε. υἱοὶ Νῶε· Σήμ, Χάμ, Ἰάφεθ.

Α Παραλ. 1,4            ο Νώε, οι υιοί του Νώε, ο Σημ, ο Χαμ και ο Ιάφεθ.

Α Παραλ. 1,5      υἱοὶ Ἰάφεθ· Γαμέρ, Μαγώγ, Μαδαΐμ, Ἰωϋάν, Ἑλισά, Θοβέλ, Μοσὸχ καὶ Θίρας.

Α Παραλ. 1,5            Οι υιοί του Ιάφεθ ήσαν· ο Γαμέρ, ο Μαγώγ, ο Μαδαΐμ, ο Ιωϋάν, ο Ελισά, ο Θοβέλ, ο Μοσόχ και ο Θιρας.

Α Παραλ. 1,6      καὶ οἱ υἱοὶ Γαμέρ· Ἀσχανὰζ καὶ Ῥιφὰθ καὶ Θοργαμά.

Α Παραλ. 1,6            Οι υιοι του Γαμέρ ήσαν· ο Ασχανάζ, ο Ριφάθ και ο Θοργαμά.

Α Παραλ. 1,7      καὶ οἱ υἱοὶ Ἰωϋάν· Ἑλισὰ καὶ Θαρσίς, Κίτιοι καὶ Ῥόδιοι.

Α Παραλ. 1,7            Οι υιοί του Ιωϋάν ήσαν· ο Ελισά, ο Θαρσίς, οι Κιτιοι και οι Ροδιοι.

Α Παραλ. 1,8      καὶ οἱ υἱοὶ Χάμ· Χοὺς καὶ Μεσραΐμ, Φούδ, καὶ Χαναάν.

Α Παραλ. 1,8            Οι υιοί του Χαμ ήσαν· ο Χούς, ο Μεσραΐμ, ο Φουδ και ο Χαναάν.

Α Παραλ. 1,9      καὶ υἱοὶ Χούς· Σαβὰ καὶ Εὐιλὰ καὶ Σαβαθὰ καὶ Ῥεγμά, καὶ Σεβεθαχά. καὶ υἱοὶ Ῥεγμά· Σαβὰ καὶ Δαδάν.

Α Παραλ. 1,9            Οι υιοί του Χους ήσαν· ο Σαβά, ο Ευιλά, ο Σαβαθα, ο Ρεγμά και ο Σεβεθαχά. Οι υιοί του Ρεγμά ήσαν· ο Σαβά και ο Δαδάν.

Α Παραλ. 1,10    καὶ Χοὺς ἐγέννησε τὸν Νεβρώδ· οὗτος ἤρξατο εἶναι γίγας κυνηγὸς ἐπὶ τῆς γῆς.

Α Παραλ. 1,10          Ο Χους εγέννησε τον Νεδρώδ. Αυτός υπήρξε γίγας ονομαστός κυνηγός εις την χώραν του.

Α Παραλ. 1,11    [Καὶ Μεσραΐμ ἐγέννησε τοὺς Λωδιεὶμ καὶ τοὺς Ἀναμιεὶμ καὶ τοὺς Λαβεὶν καὶ τοὺς Νεφθαλὶμ

Α Παραλ. 1,11           Ο Μεσραΐμ εγέννησε τους Λωδιείμ, τους Αναμιείμ, τους Λαβείν και τους Νεφθαλίμ,

Α Παραλ. 1,12    καὶ τοὺς Πατροσωνιεὶμ καὶ τοὺς Χασλωνιείμ, ὅθεν ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν Φυλιστιείμ, καὶ τοὺς Χαφοριεὶμ

Α Παραλ. 1,12          τους Πατροσωνιείμ, τους Χασλωνιείμ, από αυτούς δε προήλθον οι Φιλισταίοι, και τους Χαφοριείμ.

Α Παραλ. 1,13    καὶ Χαναὰν ἐγέννησε τὸν Σιδῶνα πρωτότοκον καὶ τὸν Χετταῖον

Α Παραλ. 1,13          Ο Χαναάν εγέννησε τον πρωτοτόκον υιόν του, τον Σιδώνα, και τον Χετταίον,

Α Παραλ. 1,14    καὶ τὸν Ἰεβουσαῖον καὶ τὸν Ἀμοῤῥαῖον καὶ τὸν Γεργεσαῖον

Α Παραλ. 1,14          τον Ιεβουσαίον, τον Αμορραίον και τον Γεργεσαίον,

Α Παραλ. 1,15    καὶ τὸν Εὐαῖον καὶ τὸν Ἀρουκαῖον καὶ τὸν Ἀσενναῖον

Α Παραλ. 1,15          τον Ευαίον, τον Αρουκαίον, τον Ασενναίον,

Α Παραλ. 1,16    καὶ τὸν Ἀράδιον καὶ τὸν Σαμαραῖον καὶ τὸν Ἀμαθί.]

Α Παραλ. 1,16          τον Αράδιον, τον Σαμαραίον και τον Αμαθί.

Α Παραλ. 1,17    υἱοὶ Σήμ· Αἰλὰμ καὶ Ἀσσοὺδ καὶ Ἀρφαξάδ.

Α Παραλ. 1,17          Οι υιοί του Σημ ήσαν· ο Αιλάμ, ο Ασσούδ και ο Αρφαξάδ.

Α Παραλ. 1,18    [Καὶ Ἀρφαξὰδ ἐγέννησε τὸν Καϊνᾶν, καὶ Καϊνᾶν ἐγέννησε τὸν Σαλά, καὶ Σαλὰ ἐγέννησε τὸν Ἐβέρ,

Α Παραλ. 1,18          Ο Αρφαξάδ εγέννησε τον Καϊνάν, ο Καϊνάν εγέννησε τον Σαλά και ο Σαλά εγέννησε τον Εβέρ.

Α Παραλ. 1,19    καὶ τῷ Ἐβὲρ ἐγεννήθησαν δύο υἱοί· ὄνομα τῷ ἑνὶ Φαλέκ, ὅτι ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ διεμερίσθη ἡ γῆ, καὶ ὄνομα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ Ἰεκτάν.

Α Παραλ. 1,19          Ο Εβέρ απέκτησε δύο υιούς· ο πρώτος ωνομάζετο Φαλέκ· του εδόθη δε αυτό το όνομα, διότι επί των ημερών του εχωρίσθησαν οι άνθρωποι μεταξύ των και διεσκορπίσθησαν. Ο δε αδελφός του ωνομάσθη Ιεκτάν.

Α Παραλ. 1,20    καὶ Ἰεκτὰν ἐγέννησε τὸν Ἐλμωδὰδ καὶ τὸν Σαλὲφ καὶ τὸν Ἀραμὼθ

Α Παραλ. 1,20         Ο Ιεκτάν εγέννησε τον Ελμωδάδ, τον Σαλέφ και τον Αραμώθ,

Α Παραλ. 1,21    καὶ τὸν Κεδουρὰν καὶ τὸν Αἰγὴν καὶ τὸν Δεκλὰμ

Α Παραλ. 1,21          τον Κεδουράν, τον Αιγήν, τον Δεκλάμ,

Α Παραλ. 1,22    καὶ τὸν Γεμιὰν καὶ τὸν Ἀβιμέκλ καὶ τὸν Σαβὰν

Α Παραλ. 1,22         τον Γεμιάν, τον Αβιμέκλ και τον Σαβάν,

Α Παραλ. 1,23    καὶ τὸν Οὐφεὶρ καὶ τὸν Εὐὶ καὶ τὸν Ὠράμ· πάντες οὗτοι υἱοὶ Ἰεκτάν.

Α Παραλ. 1,23         και τον Ουφείρ, τον Ευί και τον Ωράμ. Ολοι αυτοί ήσαν παιδιά του Ιεκτάν.

Α Παραλ. 1,24    υἱοὶ Σήμ· Αἰλὰμ καὶ Ἀσοὺρ καὶ Ἀρφαξάδ.]

Α Παραλ. 1,24         Οι υιοί δε και απόγονοι του Σημ ήσαν ο Αιλάμ, ο Ασούρ, ο Αρφαξάδ, ο Σαλά,

Α Παραλ. 1,24    Σαλά,

Α Παραλ. 1,24         Σαλά,

Α Παραλ. 1,25    Ἔβερ, Φαλέγ, Ῥαγαῦ,

Α Παραλ. 1,25         ο Εβερ, ο Φαλέγ, ο Ραγαύ,

Α Παραλ. 1,26    Σερούχ, Νεχώρ, Θάρα,

Α Παραλ. 1,26         ο Σερούχ, ο Ναχώρ, ο Θαρα

Α Παραλ. 1,27    Ἁβραάμ.

Α Παραλ. 1,27         και ο Αβραάμ.

 

                                   Οι απόγονοι του Αβραάμ

Α Παραλ. 1,28    υἱοὶ δὲ Ἁβραάμ· Ἰσαὰκ καὶ Ἰσμαήλ.

Α Παραλ. 1,28         Οι υιοί δε του Αβραάμ ήσαν ο Ισαάκ και ο Ισμαήλ.

Α Παραλ. 1,29    αὗται δὲ αἱ γενέσεις πρωτοτόκου Ἰσμαήλ· Ναβαιὼθ καὶ Κηδάρ, Ναβδεήλ, Μαβσάμ,

Α Παραλ. 1,29         Οι απόγονοι του πρωτοτόκου υιού του Αβραάμ του Ισμαήλ ήσαν ο Ναβαιώθ, ο Κηδάρ, ο Ναβδεήλ, ο Μαβσάμ,

Α Παραλ. 1,30    Μασμά, Ἰδουμά, Μασσή, Χονδάν, Θαιμάν,

Α Παραλ. 1,30         ο Μασμά, ο Ιδουμά, ο Μασσή, ο Χονδάν, ο Θαιμάν,

Α Παραλ. 1,31    Ἰεττούρ, Ναφὲς καὶ Κεδμά. οὗτοί εἰσιν υἱοὶ Ἰσμαήλ.

Α Παραλ. 1,31          ο Ιεττούρ, ο Ναφές και ο Κεδμά. Αυτοί είναι απόγονοι του Ισμαήλ.

Α Παραλ. 1,32    καὶ υἱοὶ Χεττούρας παλλακῆς Ἁβραάμ· καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Ζεμβράμ, Ἰεξάν, Μαδιάμ, Μαδάμ, Σοβάκ, Σωέ. καὶ υἱοὶ Ἰεξάν· Δαιδὰν καὶ Σαβά.

Α Παραλ. 1,32         Οι υιοί δε της Χεττούρας, συζύγου δευτέρας σειράς του Αβραάμ, τους οποίους αυτή εγέννησε με τον Αβραάμ ήσαν ο Ζεμβράμ, ο Ιεξάν, ο Μαδιάμ, ο Μαδάμ, ο Σοβάκ και ο Σωέ. Οι υιοί δε του Ιεξάν ήσαν ο Δαιδάν και ο Σαβά.

Α Παραλ. 1,33    καὶ υἱοὶ Μαδιάμ· Γαιφὰρ καὶ Ὀφὲρ καὶ Ἐνὼχ καὶ Ἀβιδὰ καὶ Ἐλλαδά. πάντες οὗτοι υἱοὶ Χεττούρας.

Α Παραλ. 1,33          Οι υιοί δε του Μαδιάμ ήσαν ο Γαιφάρ, ο Οφέρ, ο Ενώχ, ο Αβιδά και ο Ελλαδά. Ολοι αυτοί ήσαν υιοί και απόγονοι της Χεττούρας.

Α Παραλ. 1,34    καὶ ἐγέννησεν Ἁβραὰμ τὸν Ἰσαάκ. καὶ υἱοὶ Ἰσαάκ· Ἰακὼβ καὶ Ἡσαῦ.

Α Παραλ. 1,34         Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, οι υιοί δε του Ισαάκ ήσαν ο Ιακώβ, και ο Ησαύ.

Α Παραλ. 1,35    υἱοὶ Ἡσαῦ· Ἐλιφὰζ καὶ Ῥαγουὴλ καὶ Ἰεοὺλ καὶ Ἰεγλὸμ καὶ Κορέ.

Α Παραλ. 1,35          Οι υιοί του Ησαύ ήσαν ο Ελιφάζ, ο Ραγουήλ, ο Ιεούλ, ο Ιεγλόμ και ο Κορέ.

Α Παραλ. 1,36    υἱοὶ Ἐλιφάζ· Θαιμὰν καὶ Ὠμάρ, Σωφὰρ καὶ Γοωθὰμ καὶ Κενὲζ καὶ τῆς Θαμνὰ Ἀμαλήκ.

Α Παραλ. 1,36         Οι υιοί δε του Ελιφάζ ήσαν ο Θαιμάν, ο Ωμάρ, ο Σωφάρ, ο Γοωθάμ, ο Κενέζ και εκ της Θαμνά, συζύγου του δευτέρας σειράς, ο Αμαλήκ.

Α Παραλ. 1,37    καὶ υἱοὶ Ῥαγουήλ· Ναχές, Ζαρέ, Σομὲ καὶ Μοζέ.

Α Παραλ. 1,37          Οι υιοί του Ραγουήλ ήσαν ο Ναχές, ο Ζαρέ, ο Σομέ και ο Μοζέ.

Α Παραλ. 1,38    υἱοὶ Σηΐρ· Λωτάν, Σωβάλ, Σεβεγών, Ἀνά, Δησών, Ὡσὰρ καὶ Λισάν.

Α Παραλ. 1,38         Οι υιοί του Σηΐρ ήσαν ο Λωτάν, ο Σωβάλ, ο Σεβεγών, ο Ανά, ο Δησών, ο Ωσάρ και ο Λισάν.

Α Παραλ. 1,39    καὶ υἱοὶ Λωτάν· Χοῤῥὶ καὶ Αἰμάν, ἀδελφὴ δὲ Λωτὰν Θαμνά.

Α Παραλ. 1,39         Οι υιοί του Λωτάν ήσαν ο Χορρί και ο Αιμάν. Αδελφή δε του Λωτάν ήτο η Θαμνά.

Α Παραλ. 1,40    υἱοὶ Σωβάλ· Γωλάμ, Μαναχάθ, Γαιβήλ, Σὼβ καὶ Ὠνάν. υἱοὶ δὲ Σεβεγών· Ἀϊὰ καὶ Ἀνά.

Α Παραλ. 1,40         Υιοί του Σωβάλ ήσαν ο Γωλάμ, ο Μαναχάθ, ο Γαιβήλ, ο Σωβ, και ο Ωνάν. Υιοί δε του Σεβεγών ήσαν ο Αϊά και ο Ανά.

Α Παραλ. 1,41    υἱοὶ Ἀνά· Δαισών. υἱοὶ δὲ Δαισών· Ἐμερὼν καὶ Ἐσεβὰν καὶ Ἰεθρὰν καὶ Χαῤῥάν.

Α Παραλ. 1,41          Υιός δε του Ανά ήτο εις, ο Δαισών. Υιοί δε του Δαισών ήσαν ο Εμερών, ο Εσεβάν, ο Ιεθράν και ο Χαρράν.

Α Παραλ. 1,42    καὶ υἱοὶ Ὡσάρ· Βαλαὰμ καὶ Ζουκὰμ καὶ Ἰωκάν. υἱοὶ Δαισάν· Ὢς καὶ Ἀράν.

Α Παραλ. 1,42         Υιοί δε του Ωσάρ ήσαν ο Βαλαάμ, ο Ζουκάμ και ο Ιωκάν. Υιοί του Δαισάν ήσαν ο Ως και ο Αράν.

 

                                    Οι βασιλιάδες της Εδώμ

Α Παραλ. 1,43    καὶ οὗτοι οἱ βασιλεῖς αὐτῶν· Βαλὰκ υἱὸς Βεώρ, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Δενναβά.

Α Παραλ. 1,43         Οι δε βασιλείς αυτών, των Ιδουμαίων, ήσαν ο Βαλάκ, ο υιός του Βεώρ. Η πόλις δέ, όπου αυτός κατοικούσεν, ωνομάζετο Δενναβά.

Α Παραλ. 1,44    καὶ ἀπέθανε Βαλάκ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ Ἰωβὰβ υἱὸς Ζαρὰ ἐκ Βοσόῤῥας.

Α Παραλ. 1,44         Ο Βαλάκ απέθανε και αντ' αυτού έγινε βασιλεύς ο υιός του ο Ιωβάβ, ο οποίος ήτο υιός του Ζαρά εκ της Βοσόρρας.

Α Παραλ. 1,45    καὶ ἀπέθανεν Ἰωβάβ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ Ἀσὸμ ἐκ γῆς Θαιμανών.

Α Παραλ. 1,45         Ο Ιωβάβ απέθανε και αντ' αυτού έγινε βασιλεύς ο Ασόμ, ο οποίος κατήγετο από την χώραν Θαιμανών.

Α Παραλ. 1,46    καὶ ἀπέθανεν Ἀσόμ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ Ἀδὰδ υἱὸς Βαρὰδ ὁ πατάξας Μαδιὰμ ἐν τῷ πεδίῳ Μωάβ, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Γεθθαίμ.

Α Παραλ. 1,46         Ο Ασόμ απέθανε και αντ' αυτού έγινε βασιλεύς ο Αδάδ, ο υιός του Βαράδ, ο οποίος είχε πολεμήσει και κτυπήσει τους Μαδιανίτας εις την πεδιάδα της Μωάβ. Η πόλις δέ, όπου αυτός έμενεν ωνομάζετο Γεθθαίμ.

Α Παραλ. 1,47    καὶ ἀπέθανεν Ἀδάδ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ Σεβλὰ ἐκ Μασεκκᾶς.

Α Παραλ. 1,47         Ο Αδάδ απέθανε και αντ' αυτού έγινε βασιλεύς ο Σεβλά, ο οποίος κατήγετο από την Μασεκκά.

Α Παραλ. 1,48    καὶ ἀπέθανε Σεβλά, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ Σαοὺλ ἐκ Ῥοωβὼθ τῆς παρὰ ποταμόν.

Α Παραλ. 1,48         Μετά τον θάνατον του Σεβλά έγινε βασιλεύς αντ' αυτού ο Σαούλ, ο οποίος κατήγετο από την πόλιν Ροωβώθ, την κειμένην πλησίον ενός ποταμού.

Α Παραλ. 1,49    καὶ ἀπέθανε Σαούλ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ Βαλαεννὼρ υἱὸς Ἀχοβώρ.

Α Παραλ. 1,49         Ο Σαούλ απέθανε και αντ' αυτού βασιλεύς έγινεν ο Βαλαεννώρ ο υιός του Αχοβώρ.

Α Παραλ. 1,50    καὶ ἀπέθανε Βαλαεννώρ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ Ἀδὰδ υἱὸς Βαράδ, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Φογώρ.

Α Παραλ. 1,50         Ο Βαλαεννώρ απέθανε και εβασίλευσεν αντ' αυτού ο Αδάδ, ο υιός του Βαράδ. Η δε πόλις, εις την οποίαν αυτός κατοικούσε, ωνομάζετο Φογώρ.

Α Παραλ. 1,51    ἡγεμόνες Ἐδώμ· ἡγεμὼν Θαμνά, ἡγεμὼν Γωλαδά, ἡγεμὼν Ἰεθέρ,

Α Παραλ. 1,51          Μετά δε τον θάνατον αυτού ηγεμόνες της Ιδουμαίας ήσαν ο ηγεμών της Θαμνά, ο ηγεμών της Γωλαδά, ο ηγεμών της Ιεθέρ,

Α Παραλ. 1,52    ἡγεμὼν Ἐλιβαμάς, ἡγεμὼν Ἠλάς, ἡγεμὼν Φινών,

Α Παραλ. 1,52         ο ηγεμών της Ελιβαμάς, ο ηγεμών της Ηλάς, ο ηγεμών της Φινών,

Α Παραλ. 1,53    ἡγεμὼν Κενέζ, ἡγεμὼν Θαιμάν, ἡγεμὼν Μαβσάρ, ἡγεμὼν Μαγεδιήλ, ἡγεμὼν Ζαφωΐν. οὗτοι ἡγεμόνες Ἐδώμ.

Α Παραλ. 1,53          ο ηγεμών της Κενέζ, ο ηγεμών της Θαιμάν, ο ηγεμών της Μαβσάρ, ο ηγεμών της Μαγεδιήλ, ο ηγεμών της Ζαφωΐν. Αυτοί ήσαν ηγεμόνες των περιοχών της Ιδουμαίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ, ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ, ΤΟΥ ΑΡΑΜ, ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ  

                                    Οι γιοί του Ιακώβ

Α Παραλ. 2,1      Ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ἰσραήλ· Ῥουβήν, Συμεών, Λευί, Ἰούδα, Ἰσσάχαρ, Ζαβουλών,

Α Παραλ. 2,1            Αυτά δε ήσαν τα ονόματα των υιών του Ιακώβ· Ρουβήν, Συμεών, Λευι, Ιούδας, Ισσάχαρ, Ζαβουλών,

Α Παραλ. 2,2      Δάν, Ἰωσήφ, Βενιαμίν, Νεφθαλί, Γάδ, Ἀσήρ.

Α Παραλ. 2,2           Δαν, Ιωσήφ, Βενιαμίν, Νεφθαλί, Γαδ, και Ασήρ.

 

                                    Οι απόγονοι του Ιούδα

Α Παραλ. 2,3      υἱοὶ Ἰούδα· Ἤρ, Αὐνάν, Σηλώμ, τρεῖς ἐγεννήθησαν αὐτῷ ἐκ τῆς θυγατρὸς Σαύας τῆς Χανανίτιδος. καὶ ἦν Ἢρ ὁ πρωτότοκος Ἰούδα πονηρὸς ἐναντίον Κυρίου, καὶ ἀπέκτεινεν αὐτόν.

Α Παραλ. 2,3           Υιοί του Ιούδα ήσαν· ο Ηρ, ο Αυνάν, ο Σηλώμ. Τους τρεις αυτούς απέκτησεν ο Ιούδας εκ της συζύγου του, θυγατρός της Σαύας της Χανανίτιδος. Ο Ηρ, ο πρωτοτόκος υιός του Ιούδα, εδείχθη κακός ενώπιον του Κυρίου, ο δε Κυριος τον εθανάτωσε.

Α Παραλ. 2,4      καὶ Θάμαρ ἡ νύμφη αὐτοῦ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρά. πάντες υἱοὶ Ἰούδα πέντε.

Α Παραλ. 2,4           Η νύμφη του Ιούδα η Θαμαρ εγέννησε δια του Ιούδα τον Φαρές και τον Ζαρά. Και έτσι όλοι οι υιοί του Ιούδα ήσαν πέντε.

Α Παραλ. 2,5      υἱοὶ Φαρές· Ἐσρὼμ καὶ Ἰεμουήλ.

Α Παραλ. 2,5           Υιοί του Φαρές ήσαν· ο Εσρώμ και ο Ιεμουήλ.

Α Παραλ. 2,6      καὶ υἱοὶ Ζαρά· Ζαμβρὶ καὶ Αἰθὰν καὶ Αἰμὰν καὶ Καλχὰλ καὶ Δαράδ, πάντες πέντε.

Α Παραλ. 2,6           Υιοί του Ζαρά ήσαν ο Ζαμβρί, ο Αιθάν, ο Αιμάν, ο Καλχάλ και ο Δαράδ, πέντε εν όλω.

Α Παραλ. 2,7      καὶ υἱοὶ Χαρμί· Ἄχαρ ὁ ἐμποδοστάτης Ἰσραήλ, ὃς ἠθέτησεν εἰς τὸ ἀνάθεμα.

Α Παραλ. 2,7           Υιός του Χαρμί ήτο ο Αχαρ, εμπόδιον και σκανδαλοποιός εν μέσω του ισραηλιτικού λαού, ο οποίος κατεδολιεύθη αφιερώματα του Κυρίου.

Α Παραλ. 2,8      καὶ υἱοὶ Αἰθάν, Ἀζαρίας.

Α Παραλ. 2,8           Υιοί του Αιθάν ήσαν ένας, ο Αζαρίας.

Α Παραλ. 2,9      καὶ υἱοὶ Ἐσρώμ, οἳ ἐτέχθησαν αὐτῷ· ὁ Ἱεραμεὴλ καὶ ὁ Ἀρὰμ καὶ ὁ Χαλέβ.

Α Παραλ. 2,9           Υιοί δε του Εσρώμ, τους οποίους αυτός απέκτησεν, ήσαν ο Ιεραμεήλ, ο Αράμ και ο Χαλέβ.

 

                                    Οι απόγονοι του Αράμ

Α Παραλ. 2,10    καὶ Ἀρὰμ ἐγέννησε τὸν Ἀμιναδὰβ καὶ Ἀμιναδὰβ ἐγέννησε τὸν Ναασσὼν ἄρχοντα οἴκου Ἰούδα,

Α Παραλ. 2,10         Ο Αράμ εγέννησε τον Αμιναδάβ, ο Αμιναδάβ εγέννησε τον Ναασσών, άρχοντα μιας φυλής του Ιούδα.

Α Παραλ. 2,11    καὶ Ναασσὼν ἐγέννησε τὸν Σαλμών, καὶ Σαλμὼν ἐγέννησε τὸν Βοόζ,

Α Παραλ. 2,11          Ο Ναασσών εγέννησε τον Σαλμών, ο Σαλμών εγέννησε τον Βοόζ,

Α Παραλ. 2,12    καὶ Βοὸζ ἐγέννησε τὸν Ὠβήδ, καὶ Ὠβὴδ ἐγέννησε τὸν Ἰεσσαί,

Α Παραλ. 2,12         Ο Βοόζ εγέννησε τον Ωβήδ, και ο Ωβήδ εγέννησε τον Ιεσσαί.

Α Παραλ. 2,13    καὶ Ἰεσσαὶ ἐγέννησε τὸν πρωτότοκον αὐτοῦ τὸν Ἐλιάβ· Ἀμιναδὰβ ὁ δεύτερος, Σαμαὰ ὁ τρίτος,

Α Παραλ. 2,13         Ο Ιεσσαί εγέννησε πρωτότοκον αυτού οίον τον Ελιάβ. Δεύτερος υιός του Ιεσσαί ήτο ο Αμιναδάβ, τρίτος ο Σαμαά,

Α Παραλ. 2,14    Ναθαναὴλ ὁ τέταρτος, Ζαδδαΐ ὁ πέμπτος,

Α Παραλ. 2,14         τέταρτος ο Ναθαναήλ, πέμπτος ο Ζαδδαΐ,

Α Παραλ. 2,15    Ἀσὸμ ὁ ἕκτος, Δαυὶδ ὁ ἕβδομος,

Α Παραλ. 2,15         έκτος ο Ασόμ, έβδομος δε ο Δαυίδ.

Α Παραλ. 2,16    καὶ ἡ ἀδελφὴ αὐτῶν Σαρουία καὶ Ἀβιγαία· καὶ υἱοὶ Σαρουία· Ἀβισὰ καὶ Ἰωὰβ καὶ Ἀσαήλ, τρεῖς.

Α Παραλ. 2,16         Αδελφαί δε αυτών ήσαν η Σαρουία και η Αβιγαία. Υιοί της Σαρουίας ήσαν· ο Αβεσά, ο Ιωάβ και ο Ασαήλ, τρεις εν όλω.

Α Παραλ. 2,17    καὶ Ἀβιγαία ἐγέννησε τὸν Ἀμεσσά· καὶ πατὴρ Ἀμεσσὰ Ἰοθὸρ ὁ Ἰσμαηλίτης.

Α Παραλ. 2,17         Η Αβιγαία εγέννησε τον Αμεσσά, πατήρ δε του Αμεσσά ήτο ο Ιοθόρ ο Ισμαηλίτης.

 

                                    Οι απόγονοι του Χάλεβ

Α Παραλ. 2,18    καὶ Χαλὲβ υἱὸς Ἐσρὼμ ἔλαβε τὴν Γαζουβὰ γυναῖκα καὶ τὴν Ἱεριώθ. καὶ οὗτοι υἱοὶ αὐτῆς· Ἰασὰρ καὶ Σουβὰβ καὶ Ὀρνά.

Α Παραλ. 2,18         Ο Χαλέβ, ο υιός του Εσρώμ, επήρεν ως σύζυγον την Γαζουβά και την Ιεριώθ. Υιοί της Γαζουβά ήσαν ο Ιασάρ, ο Σουβάβ και ο Ορνά.

Α Παραλ. 2,19    καὶ ἀπέθανε Γαζουβά, καὶ ἔλαβεν ἑαυτῷ Χαλὲβ τὴν Ἐφράθ, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Ὤρ·

Α Παραλ. 2,19         Η Γαζουβά απέθανε και ο Χαλέβ επήρε ως σύζυγόν του την Εφράθ. Αυτή δε εγέννησεν εις αυτόν τον Ωρ.

Α Παραλ. 2,20    καὶ Ὢρ ἐγέννησε τὸν Οὐρί, καὶ Οὐρὶ ἐγέννησε τὸν Βεσελεήλ.

Α Παραλ. 2,20        Ο Ωρ εγέννησε τον Ουρί, ο Ουρί εγέννησε τον Βεσελεήλ.

Α Παραλ. 2,21    καὶ μετὰ ταῦτα εἰσῆλθεν Ἐσρὼν πρὸς τὴν θυγατέρα Μαχὶρ πατρὸς Γαλαάδ, καὶ οὗτος ἔλαβεν αὐτήν, καὶ αὐτὸς ἑξηκονταπέντε ἐτῶν ἦν. καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Σερούχ.

Α Παραλ. 2,21         Μετά ταύτα ο Εσρών ενυμφεύθη την θυγατέρα του Μαχίρ, ο οποίος ήτο πατήρ των κατοίκων της χώρας Γαλαάδ. Ο Εσρών εις ηλικίαν εξήκοντα πέντε ετών ενυμφεύθη αυτήν. Αυτή δε εγέννησεν εις αυτήν τον Σερούχ.

Α Παραλ. 2,22    καὶ Σεροὺχ ἐγέννησε τὸν Ἰαΐρ. καὶ ἦσαν αὐτῷ εἴκοσι καὶ τρεῖς πόλεις ἐν τῇ Γαλαάδ.

Α Παραλ. 2,22        Ο Σερούχ εγέννησε τον Ιαΐρ. Εις τον Ιαΐρ ανήκον είκοσι τρεις πόλεις της χώρας Γαλαάδ.

Α Παραλ. 2,23    καὶ ἔλαβε Γεδσοὺρ καὶ Ἀρὰμ τὰς κώμας Ἰαΐρ ἐξ αὐτῶν, τὴν Κανὰθ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς, ἑξήκοντα πόλεις· πᾶσαι αὗται υἱῶν Μαχὶρ πατρὸς Γαλαάδ.

Α Παραλ. 2,23         Ο Γεδσούρ και ο Αράμ κατέλαβον από τας πόλστου Ιαΐρ την πόλιν Κανάθ και τας γύρω από αυτήν κώμας, εν όλω εξήκοντα πύλεις. Ολαι αυταί αι πόλεις ανήκον στους υιούς του Μαχίρ του πατρός της χώρας Γαλαάδ.

Α Παραλ. 2,24    καὶ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Ἐσρὼν ἦλθε Χαλὲβ εἰς Ἐφραθά. καὶ ἡ γυνὴ Ἐσρὼν Ἀβιά, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Ἀσχὼδ πατέρα Θεκωέ.

Α Παραλ. 2,24        Οταν δε απέθανεν ο Εσρών, ήλθεν ο Χαλέβ εις Εφραθά. Η γυνή του Εσρών, η Αβιά, εγέννησεν εις αυτόν τον Ασχώδ, τον πατέρα του Θεκωέ.

 

                                    Οι απόγονοι του Ιεραμεήλ

Α Παραλ. 2,25    καὶ ἦσαν οἱ υἱοὶ Ἱεραμεὴλ πρωτοτόκου Ἐσρών, ὁ πρωτότοκος Ῥάμ, καὶ Βαανὰ καὶ Ἀρὰν καὶ Ἀσὸμ ἀδελφὸς αὐτοῦ.

Α Παραλ. 2,25         Υιοί του Ιεραμεήλ, πρωτοτόκου του Εσρών, ήσαν οι εξής· Πρωτοτόκος ο Ραμ, έπειτα από αυτόν ο Βαανά, ο Αράν και ο Ασόμ ο αδελφός του.

Α Παραλ. 2,26    καὶ ἦν γυνὴ ἑτέρα τῷ Ἱεραμεήλ, καὶ ὄνομα αὐτῇ Ἀτάρα· αὕτη ἐστὶ μήτηρ Ὀζόμ.

Α Παραλ. 2,26        Ο Ιεραμεήλ είχε και δεύτερον σύζυγον, η οποία ωνομάζετο Ατάρα. Αυτή ήτο μήτηρ του Οζόμ.

Α Παραλ. 2,27    καὶ ἦσαν υἱοὶ Ῥὰμ πρωτοτόκου Ἱεραμεήλ· Μαὰς καὶ Ἰαμὶν καὶ Ἀκόρ.

Α Παραλ. 2,27         Υιοί του Ραμ, πρωτοτόκου Ιεραμεήλ, ήσαν ο Μαάς, ο Ιαμίν και ο Ακόρ.

Α Παραλ. 2,28    καὶ ἦσαν υἱοὶ Ὀζόμ· Σαμαΐ καὶ Ἰαδαέ. καὶ υἱοὶ Σαμαΐ· Ναδὰβ καὶ Ἀβισούρ.

Α Παραλ. 2,28        Υιοί του Οζόμ ήσαν ο Σαμαΐ, και ο Ιαδαέ. Υιοί του Σαμαΐ ήσαν ο Ναδάβ και ο Αβισούρ.

Α Παραλ. 2,29    καὶ ὄνομα τῆς γυναικὸς Ἀβισοὺρ Ἀβιχαία, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Ἀχαβὰρ καὶ τὸν Μωήλ.

Α Παραλ. 2,29        Η σύζυγος του Αβισούρ ωνομάζετο Αβιχαία. Αυτή εγέννησεν εις αυτόν τον Αχαβάρ και τον Μωήλ.

Α Παραλ. 2,30    καὶ υἱοὶ Ναδάβ· Σαλὰδ καὶ Ἀπφαίν. καὶ ἀπέθανε Σαλὰδ οὐκ ἔχων τέκνα.

Α Παραλ. 2,30         Υιοί του Ναδάβ ήσαν ο Σαλάδ και ο Απφαίν. Ο Σαλάδ απέθανε χωρίς να αποκτήση τέκνα.

Α Παραλ. 2,31    καὶ υἱοὶ Ἀπφαίν· Ἰσεμιήλ. καὶ υἱοὶ Ἰσεμιήλ· Σωσάν. καὶ υἱοὶ Σωσάν· Ἀαδαί.

Α Παραλ. 2,31         Υιός του Απφαίν ήτο ο Ισεμιήλ, υιός του Ισεμιήλ ήτο ο Σωσάν, υιός του Σωσάν ήτο ο Ααδαί.

Α Παραλ. 2,32    καὶ υἱοὶ Ἀαδαί· Ἀχισαμάς, Ἰεθέρ, Ἰωνάθαν· καὶ ἀπέθανεν Ἰεθὲρ οὐκ ἔχων τέκνα.

Α Παραλ. 2,32         Υιοί του Ααδαί ήσαν ο Αχισαμάς, ο Ιεθέρ, ο Ιωνάθαν. Ο Ιεθέρ απέθανε, χωρίς να αποκτήση τέκνα.

Α Παραλ. 2,33    καὶ υἱοὶ Ἰωνάθαν· Φαλὲδ καὶ Ὁζάμ. οὗτοι ἦσαν υἱοὶ Ἱεραμεήλ.

Α Παραλ. 2,33         Υιοί του Ιωνάθαν ήσαν ο Φαλέδ και ο Οζάμ. Ολοι αυτοί ήσαν απόγονοι του Ιεραμεήλ.

Α Παραλ. 2,34    καὶ οὐκ ἦσαν τῷ Σωσὰν υἱοί, ἀλλ᾿ ἢ θυγατέρες· καὶ τῷ Σωσὰν παῖς Αἰγύπτιος, καὶ ὄνομα αὐτῷ Ἰωχήλ,

Α Παραλ. 2,34         Ο Σωσάν δεν είχεν αποκτήσει υιούς, ειμή μόνον θυγατέρας. Ο Σωσάν είχε δούλον τινά Αιγύπτιον, ο οποίος ωνομάζετο Ιωχήλ.

Α Παραλ. 2,35    καὶ ἔδωκε Σωσὰν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ τῷ Ἰωχὴλ παιδὶ αὐτοῦ εἰς γυναῖκα, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Ἐθθί.

Α Παραλ. 2,35         Εις αυτόν έδωκε ο Σωσάν την θυγατέρα του ως σύζυγον. Αυτή του εγέννησε τον Εθθί.

Α Παραλ. 2,36    καὶ Ἐθθὶ ἐγέννησε τὸν Ναθάν, καὶ Ναθὰν ἐγέννησε τὸν Ζαβέδ,

Α Παραλ. 2,36         Ο Εθθί εγέννησε τον Ναθάν· ο Ναθάν εγέννησε τον Ζαβέδ,

Α Παραλ. 2,37    καὶ Ζαβὲδ ἐγέννησε τὸν Ἀφαμήλ, καὶ Ἀφαμὴλ ἐγέννησε τὸν Ὠβήδ,

Α Παραλ. 2,37         ο Ζαβέδ εγέννησε τον Αφαμήλ, ο Αφαμήλ εγέννησε τον Ωβήδ,

Α Παραλ. 2,38    καὶ Ὠβὴδ ἐγέννησε τὸν Ἰηού, καὶ Ἰηοὺ ἐγέννησε τὸν Ἀζαρίαν,

Α Παραλ. 2,38         Ο Ωβήδ εγέννησε τον Ιηού, ο Ιηού εγέννησε τον Αζαρίαν,

Α Παραλ. 2,39    καὶ Ἀζαρίας ἐγέννησε τὸν Χελλής, καὶ Χελλὴς ἐγέννησε τὸν Ἐλεασά,

Α Παραλ. 2,39         ο Αζαρίας εγέννησε τον Χελλής, ο Χελλής εγέννησε τον Ελεασά.

Α Παραλ. 2,40    καὶ Ἐλεασὰ ἐγέννησε τὸν Σοσομαΐ, καὶ Σοσομαΐ ἐγέννησε τὸν Σαλούμ,

Α Παραλ. 2,40        Ο Ελεασά εγέννησε τον Σοσομαΐ, ο Σοσομαΐ εγέννησε τον Σαλούμ,

Α Παραλ. 2,41    καὶ Σαλοὺμ ἐγέννησε τὸν Ἰεχεμίαν, καὶ Ἰεχεμίας ἐγέννησε τὸν Ἐλισαμά, καὶ Ἐλισαμὰ ἐγέννησε τὸν Ἰσμαήλ.

Α Παραλ. 2,41         ο Σαλούμ εγέννησε τον Ιεχεμίαν, ο Ιεχεμίας εγέννησε τον Ελισαμά, ο Ελισαμά εγέννησε τον Ισμαήλ.

 

                                    Άλλος κατάλογος των απογόνων του Χάλεβ

Α Παραλ. 2,42    καὶ υἱοὶ Χαλὲβ ἀδελφοῦ Ἱεραμεήλ· Μαρισὰ ὁ πρωτότοκος αὐτοῦ, οὗτος πατὴρ Ζίφ· καὶ υἱοὶ Μαρισὰ πατρὸς Χεβρών.

Α Παραλ. 2,42        Υιοί του Χαλέβ, αδελφού του Ιεραμεήλ, ήσαν ο πρωτότοκος αυτού ο Μαρισά. Ούτος ήτο πατήρ του Ζιφ και ο υιός του Μαρισά ο πατήρ του Χεβρών.

Α Παραλ. 2,43    καὶ υἱοὶ Χεβρών· Κορὲ καὶ Θαπφοὺς καὶ Ῥεκὸμ καὶ Σαμαά.

Α Παραλ. 2,43         Υιοί του Χεβρών ήσαν ο Κορέ, ο Θαπφούς, ο Ρεκόμ και ο Σαμαά.

Α Παραλ. 2,44    καὶ Σαμαὰ ἐγέννησε τὸν Ῥαὲμ πατέρα Ἰεκλάν, καὶ Ἰεκλὰν ἐγέννησε τὸν Σαμαΐ·

Α Παραλ. 2,44        Ο Σαμαά εγέννησε τον Ραέμ, τον πατέρα του Ιεκλάν. Ο Ιεκλάν εγέννησε τον Σαμαΐ.

Α Παραλ. 2,45    καὶ υἱὸς αὐτοῦ Μαών, καὶ Μαὼν πατὴρ Βαιθσούρ.

Α Παραλ. 2,45         Ο υιός του Σαμαΐ ήτο ο Μαών, ο δε Μαών ήτο ο πατήρ της πόλεως Βαιθσούρ.

Α Παραλ. 2,46    καὶ Γαιφὰ ἡ παλλακὴ Χαλὲβ ἐγέννησε τὸν Ἀῤῥὰν καὶ τὸν Μωσὰ καὶ τὸν Γεζουέ.

Α Παραλ. 2,46        Η Γαιφά, η δευτέρας σειράς σύζυγος του Χαλέβ, εγέννησε τον Αρράν, τον Μωσά και τον Γεζουέ.

Α Παραλ. 2,47    καὶ υἱοὶ Ἀδδαΐ· Ῥαγὲμ καὶ Ἰωάθαμ καὶ Σωγὰρ καὶ Φαλὲκ καὶ Γαιφὰ καὶ Σαγαέ.

Α Παραλ. 2,47         Υιοί του Αδδαΐ ήσαν ο Ραγέμ, ο Ιωάθαμ, ο Σωχάρ, ο Φαλέκ, ο Γαιφά και ο Σαγαέ.

Α Παραλ. 2,48    καὶ ἡ παλλακὴ Χαλὲβ Μωχὰ ἐγέννησε τὸν Σαβὲρ καὶ τὸν Θαράμ.

Α Παραλ. 2,48        Η δευτέρας σειράς σύζυγος του Χαλέβ η Μωχά εγέννησε τον Σαβέρ και τον Θαράμ.

Α Παραλ. 2,49    καὶ ἐγέννησε Σαγαὲ πατέρα Μαρμηνὰ καὶ τὸν Σαοὺ πατέρα Μαχαμηνὰ καὶ πατέρα Γαιβαά· καὶ θυγάτηρ Χαλὲβ Ἀσχά.

Α Παραλ. 2,49        Αυτή εγέννησεν επίσης τον Σαγαέ, τον πατέρα της πόλεως Μαρμηνά και τον Σαού τον πατέρα της πόλεως Μαχαμηνά και τον πατέρα της πόλεως Γαιβαά. Η δε θυγάτηρ του Χαλέβ ωνομάζετο Ασχά.

Α Παραλ. 2,50    οὗτοι ἦσαν υἱοὶ Χαλέβ. υἱοὶ Ὢρ πρωτοτόκου Ἐφραθά· Σωβὰλ πατὴρ Καριαθιαρίμ.

Α Παραλ. 2,50         Αυτοί ήσαν οι υιοί του Χαλέβ. Υιοί του Ωρ, του πρωτοτόκου του Εφραθά, ήταν ο Σωβάλ, πατήρ της Καριαθιαρίμ,

Α Παραλ. 2,51    Σαλωμὼν πατὴρ Βαιθλαὲμ καὶ Ἀρὶμ πατὴρ Βαιθγεδώρ.

Α Παραλ. 2,51         ο Σαλωμών πατήρ της Βαιθλαέμ, και ο Αρίμ πατήρ της Βαιθγεδώρ.

Α Παραλ. 2,52    καὶ ἦσαν υἱοὶ τῷ Σωβὰλ πατρὶ Καριαθιαρίμ· Ἀραὰ καὶ Αἰσὶ καὶ Ἀμμανὶθ

Α Παραλ. 2,52         Εις τον Σωβάλ, τον πατέρα της πόλεως Καριαθιαρίμ, ήσαν οι εξής υιοί· Ο Αραά, ο Αισί, ο Αμμανίθ,

Α Παραλ. 2,53    καὶ Οὐμασφαέ, πόλις Ἰαΐρ, Αἰθαλὶμ καὶ Μιφιθὶμ καὶ Ἡσαμαθὶμ καὶ Ἡμασαραΐμ· ἐκ τούτων ἐξήλθοσαν οἱ Σαραθαῖοι καὶ υἱοὶ Ἐσθαάμ.

Α Παραλ. 2,53         και ο Ουμασφαέ, πόλεις Ιαΐρ, Αιθαλίμ, Μιφιθίμ, Ησαμαθίμ και Ημασαραΐμ. Απ' αυτούς προήλθον οι Σαραθαίοι οι απόγονοι του Εσθαάμ.

Α Παραλ. 2,54    υἱοὶ Σαλωμών· Βαιθλαέμ, Νετωφαθί, Ἀταρὼθ οἴκου Ἰωὰβ καὶ ἥμισυ τῆς Μαλαθί, Ἠσαρί,

Α Παραλ. 2,54         Υιοί του Σαλωμών ήσαν ο Βαιθλαέμ, ο Νετωφαθί, ο Αταρώθ εκ του οίκου του Ιωάβ. Το ήμισυ των Μαλαθί, Ησαρίται

Α Παραλ. 2,55    πατριαὶ γραμματέων κατοικοῦντες ἐν Ἰάβις, Θαργαθιΐμ, Σαμαθιΐμ, καὶ Σωχαθίμ· οὗτοι οἱ Κιναῖοι οἱ ἐλθόντες ἐκ Μεσημὰ πατρὸς οἴκου Ῥηχάβ.

Α Παραλ. 2,55         αι οικογένειαι των γραμματέων, οι οποίοι εκατοικούσαν εις την Ιάβις, Θαργαθιΐμ, την Σαμαθιΐμ και εις Σωχαθίμ. Αυτοί είναι οι Κιναίοι, οι οποίοι κατήγοντο εκ του Μεσημά, πατρός της φυλής του Ρηχάβ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3- ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

                                    Οι απόγονοι του Δαβίδ

Α Παραλ. 3,1      Καὶ οὗτοι ἦσαν υἱοὶ Δαυὶδ οἱ τεχθέντες αὐτῷ ἐν Χεβρών· ὁ πρωτότοκος Ἀμνὼν τῇ Ἀχιναὰμ τῇ Ἰεζραηλίτιδι, ὁ δεύτερος Δαμνιὴλ τῇ Ἀβιγαίᾳ τῇ Καρμηλίᾳ,

Α Παραλ. 3,1            Οι υιοί του Δαυΐδ, τους οποίους αυτός απέκτησεν εις την πόλιν Χεβρών, ήσαν ο πρωτότοκος αυτού ο Αμνών, ο οποίος εγεννήθη από την Αχιναάμ την Ιεζραηλίτιδα. Δεύτερος ήτο ο Δαμνιήλ, ο οποίος ενεννήθη από την Αβιγαίαν την Καρμηλίαν.

Α Παραλ. 3,2      ὁ τρίτος Ἀβεσσαλὼμ υἱὸς Μωχὰ θυγατρὸς Θολμαΐ βασιλέως Γεδσούρ, ὁ τέταρτος Ἀδωνία υἱὸς Ἀγγίθ,

Α Παραλ. 3,2           Τρίτος ο Αβεσσαλώμ, υιός της Μωχά θυγατρός του Θολμαί του βασιλέως της Γεδσούρ. Τέταρτος ήτο ο Αδωνία, υιός της Αγγίθ.

Α Παραλ. 3,3      ὁ πέμπτος Σαφατία τῆς Ἀβιτάλ, ὁ ἕκτος Ἰεθραὰμ τῇ Ἀγλᾷ γυναικὶ αὐτοῦ.

Α Παραλ. 3,3           Πέμπτος ο Σαφατία, ο υιός της Αβιτάλ. Εκτος ο Ιεθραάμ, εκ της Αγλά της συζύγου Δαυίδ.

Α Παραλ. 3,4      ἓξ ἐγεννήθησαν αὐτῷ ἐν Χεβρών, καὶ ἐβασίλευσεν ἐκεῖ ἑπτὰ ἔτη καὶ ἑξάμηνον. καὶ τριάκοντα καὶ τρία ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ.

Α Παραλ. 3,4           Οι εξ αυτοί υιοί εγεννήθησαν εις Χεβρών, όπου ο Δαυίδ έμεινε βασιλεύς επί επτά έτη και εξ μήνας. Τα δε έτη, κατά τα οποία εβασίλευσεν αυτός εις την Ιερουσαλήμ, ανήλθον εις τριάκοντα και τρία.

Α Παραλ. 3,5      καὶ οὗτοι ἐτέχθησαν αὐτῷ ἐν Ἱερουσαλήμ· Σαμαά, Σωβάβ, Νάθαν καὶ Σαλωμών, τέσσαρες τῇ Βηρσαβεὲ θυγατρὶ Ἀμιήλ,

Α Παραλ. 3,5           Οι υιοί, τους οποίους απέκτησεν ο Δαυίδ εις την Ιερουσαλήμ, ήσαν, ο Σαμαά, ο Σωβάβ, ο Ναθαν και ο Σολομών. Οι τέσσαρες αυτοί εγεννήθησαν από την Βηρσαβεέ, θυγατέρα του Αμιήλ·

Α Παραλ. 3,6      καὶ Ἰεβαὰρ καὶ Ἐλισὰ καὶ Ἐλιφαλὴθ

Α Παραλ. 3,6           και ο Ιεβαάρ, ο Ελισά, ο Ελιφαλήθ,

Α Παραλ. 3,7      καὶ Ναγαὶ καὶ Ναφὲκ καὶ Ἰαφιὲ

Α Παραλ. 3,7           ο Ναγαί, ο Ναφέκ, ο Ιαφιέ.

Α Παραλ. 3,8      καὶ Ἑλισαμὰ καὶ Ἐλιαδὰ καὶ Ἐλιφαλά, ἐννέα.

Α Παραλ. 3,8           Ο Ελισαμά, ο Ελιαδά, ο Ελιφαλά εν όλω εννέα.

Α Παραλ. 3,9      πάντες υἱοὶ Δαυίδ, πλὴν τῶν υἱῶν τῶν παλλακῶν, καὶ Θημὰρ ἀδελφὴ αὐτῶν.

Α Παραλ. 3,9           Ολοι αυτοί είναι υιοί του Δαυίδ εκτός των υιών του, που εγεννήθησαν από τας συζύγους του της δευτέρας σειράς. Η δε Θημάρ ήτο αδελφή των.

Α Παραλ. 3,10    υἱοὶ Σαλωμών· Ῥοβοάμ, Ἀβιὰ υἱὸς αὐτοῦ, Ἀσὰ υἱὸς αὐτοῦ, Ἰωσαφὰτ υἱὸς αὐτοῦ,

Α Παραλ. 3,10         Οι απόγονοι του Σολομώντος ήσαν ο Ροβοάμ, ο υιός του Ροβοάμ Αβιά, ο υιός του Αβιά ο Ασά, ο υιός του Ασά ο Ιωσαφάτ.

Α Παραλ. 3,11    Ἰωρὰμ υἱὸς αὐτοῦ, Ὀχοζίας υἱὸς αὐτοῦ, Ἰωὰς υἱὸς αὐτοῦ,

Α Παραλ. 3,11          Ο υιός του Ιωσαφάτ ο Ιωράμ, ο υιός του Ιωράμ ο Οχοζίας, ο υιός του Οχοζία ο Ιωάς,

Α Παραλ. 3,12    Ἀμασίας υἱὸς αὐτοῦ, Ἀζαρίας υἱὸς αὐτοῦ, Ἰωάθαμ υἱὸς αὐτοῦ,

Α Παραλ. 3,12         ο υιός του Ιωάς ο Αμασίας, ο υιός του Αμασία ο Αζαρίας, ο υιός του Αζαρία ο Ιωάθαμ,

Α Παραλ. 3,13    Ἄχαζ υἱὸς αὐτοῦ, Ἐζεκίας υἱὸς αὐτοῦ, Μανασσῆς υἱὸς αὐτοῦ,

Α Παραλ. 3,13          ο υιός του Ιωάθαμ ο Αχαζ, ο υιός του Αχαζ ο Εζεκίας, ο υιός του Εζεκία ο Μανασσής.

Α Παραλ. 3,14    Ἀμὼν υἱὸς αὐτοῦ, Ἰωσία υἱὸς αὐτοῦ.

Α Παραλ. 3,14         Ο υιός του Μανασσή ο Αμών, ο υιός του Αμών ο Ιωσίας.

Α Παραλ. 3,15    καὶ υἱοὶ Ἰωσία· πρωτότοκος Ἰωανάν, ὁ δεύτερος Ἰωακίμ, ὁ τρίτος Σεδεκίας, ὁ τέταρτος Σαλούμ.

Α Παραλ. 3,15          Υιοί δε του Ιωσία ήσαν· ο πρωτότοκος αυτού ο Ιωανάν, δεύτερος ο Ιωακίμ, τρίτος ο Σεδεκίας, τέταρτος δε ο Σαλούμ.

Α Παραλ. 3,16    καὶ υἱοὶ Ἰωακίμ· Ἰεχονίας υἱὸς αὐτοῦ, Σεδεκίας υἱὸς αὐτοῦ.

Α Παραλ. 3,16         Οι υιοί και απόγονοι του Ιωακίμ ήσαν· ο υιός αυτού ο Ιεχονίας, ο υιός του Ιεχονία ο Σεδεκίας.

Α Παραλ. 3,17    καὶ υἱοὶ Ἰεχονία· Ἀσίρ, Σαλαθιὴλ υἱὸς αὐτοῦ,

Α Παραλ. 3,17          Υιός του Ιεχονία ήτο ο Ασίρ και ο υιός του Ασίρ ο Σαλαθιήλ.

Α Παραλ. 3,18    Μελχιρὰμ καὶ Φαδαΐας καὶ Σανεσὰρ καὶ Ἰεκεμία καὶ Ὡσαμὰθ καὶ Ναβαδίας.

Α Παραλ. 3,18         Ο Μελχιράμ, ο Φαδαΐας, ο Σανεσάρ, ο Ιεκεμίας, ο Ωσαμάθ και ο Ναβαδίας.

Α Παραλ. 3,19    καὶ υἱοὶ Σαλαθιήλ· Ζοροβάβελ καὶ Σεμεΐ. καὶ υἱοὶ Ζοροβάβελ· Μοσολλὰμ καὶ Ἀνανία καὶ Σαλωμεθὶ ἀδελφὴ αὐτῶν

Α Παραλ. 3,19         Οι υιοί του Σαλαθιήλ ήσαν ο Ζοροδάβελ και ο Σεμεΐ. Οι υιοί του Ζοροβάβελ ήσαν ο Μοσολλάμ, ο Ανανίας και η αδελφή αυτών η Σαλωμεθί.

Α Παραλ. 3,20    καὶ Ἀσουβὲ καὶ Ὀὸλ καὶ Βαραχία καὶ Ἀσαδία καὶ Ἀσοβέδ, πέντε.

Α Παραλ. 3,20         Ακόμη δε ο Ασουβέ, ο Οόλ, ο Βαραχίας, ο Ασαδίας, ο Ασοβέδ, εν όλω πέντε.

Α Παραλ. 3,21    καὶ υἱοὶ Ἀνανία· Φαλεττία καὶ Ἰεσίας υἱὸς αὐτοῦ, Ῥαφὰλ υἱὸς αὐτοῦ, Ὀρνὰ υἱὸς αὐτοῦ, Ἀβδία υἱὸς αὐτοῦ, Σεχενίας υἱὸς αὐτοῦ.

Α Παραλ. 3,21         Απόγονοι του Ανανία ήσαν· ο Φαλεττία, υιός του Φαλεττία ο Ιεσίας, υιός του Ιεσία ο Ραφάλ, ο υιός του Ραφάλ ο Ορνά, ο υιός του Ορνά ο Αβδία, ο υιός του Αβδία ο Σεχενίας,

Α Παραλ. 3,22    καὶ υἱὸς Σεχενία, Σαμαΐα, καὶ υἱοὶ Σαμαΐα· Χαττοὺς καὶ Ἰωὴλ καὶ Βεῤῥὶ καὶ Νωαδία καὶ Σαφάθ, ἓξ.

Α Παραλ. 3,22         ο υιός του Σεχενία ήτο ο Σαμαΐα. Οι υιοί του Σαμαΐα ήσαν ο Χαττούς, ο Ιωήλ, ο Βερρί, ο Νωαδία, ο Σαφάθ, εξ εν όλω.

Α Παραλ. 3,23    καὶ υἱοὶ Νωαδία· Ἐλιθενὰν καὶ Ἐζεκία καὶ Ἐζρικάμ, τρεῖς.

Α Παραλ. 3,23         Υιοί του Νωαδία ήσαν ο Ελιθενάν, ο Εζεκία, ο Εζρικάμ, εν όλω τρεις.

Α Παραλ. 3,24    καὶ υἱοὶ Ἐλιθενάν· Ὀδολία καὶ Ἑλιασεβὼν καὶ Φαδαΐα καὶ Ἀκοὺβ καὶ Ἰωανὰν καὶ Δαλααΐα καὶ Ἀνάν, ἑπτά.

Α Παραλ. 3,24         Οι υιοί του Ελιθενάν ήσαν ο Οδολία, ο Ελιασεβών, ο Φαδαΐας, ο Ακούβ, ο Ιωανάν, ο Δαλααΐα και ο Ανάν, επτά εν όλω.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4- ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ  

                                    Οι απόγονοι του Ιούδα

Α Παραλ. 4,1      Καὶ υἱοὶ Ἰούδα· Φαρές, Ἐσρὼμ καὶ Χαρμὶ καὶ Ὤρ, Σουβὰλ

Α Παραλ. 4,1            Οι υιοί του Ιούδα ήσαν· ο Φαρές, ο Εσρώμ, ο Χαρμί, ο Ωρ, ο Σουβάλ

Α Παραλ. 4,2      καὶ Ῥάδα υἱὸς αὐτοῦ· καὶ Σουβὰλ ἐγέννησε τὸν Ἰέθ, καὶ Ἰὲθ ἐγέννησε τὸν Ἀχιμαΐ, καὶ τὸν Λαάδ· αὗται αἱ γενέσεις τοῦ Σαραθί.

Α Παραλ. 4,2           και ο Ραδα, ο υιός αυτού. Ο Σουβάλ εγέννησε τον Ιέθ, ο Ιέθ εγέννησε τον Αχιμαΐ και τον Λαάδ. Οι δε απόγονοι του Σαραθί ήσαν·

Α Παραλ. 4,3      καὶ οὗτοι υἱοὶ Αἰτάμ· Ἰεζραὴλ καὶ Ἰεσμὰν καὶ Ἰεβδάς, καὶ ὄνομα ἀδελφῆς αὐτῶν Ἐσηλεββών.

Α Παραλ. 4,3           Κατά πρώτον οι υιοί του Αιτάμ ο Ιεζραήλ, ο Ιεσμάν, ο Ιεβδάς και η αδελφή των, η οποία ωνομάζετο Εσηλεββών.

Α Παραλ. 4,4      καὶ Φανουὴλ πατὴρ Γεδώρ, καὶ Ἀζὴρ πατὴρ Ὠσάν. οὗτοι υἱοὶ Ὢρ τοῦ πρωτοτόκου Ἐφραθὰ πατρὸς Βαθαλαέν.

Α Παραλ. 4,4           Φανουήλ ο πατήρ της πόλεως Γεδώρ, και Αζήρ ο πατήρ της πόλεως Ωσάν. Αυτοί ήσαν υιοί του Ωρ του πρωτοτόκου του Εφραθά, πατρός της Βαιθαλαέν.

Α Παραλ. 4,5      καὶ τῷ Ἀσοὺρ πατρὶ Θεκωὲ ἦσαν δύο γυναῖκες, Ἀωδὰ καὶ Θοαδά.

Α Παραλ. 4,5           Ο Ασούρ ο πατήρ της πόλεως Θεκωέ είχε δύο συζύγους, την Αωδά και την Θοαδά.

Α Παραλ. 4,6      καὶ ἔτεκεν αὐτῷ Ἀωδὰ τὸν Ὠχαία καὶ τὸν Ἠφὰλ καὶ τὸν Θεμὰν καὶ τὸν Ἀασθήρ· πάντες οὗτοι υἱοὶ Ἀωδᾶς.

Α Παραλ. 4,6           Η Αωδά εγέννησεν εις αυτόν τον Ωχαίαν, τον Ηφάλ, τον Θαιμάν και τον Αασθήρ. Ολοι αυτοί είναι παιδιά της Αωδάς.

Α Παραλ. 4,7      καὶ υἱοὶ Θοαδᾶς· Σερὲθ καὶ Σαὰρ καὶ Ἐθνάν.

Α Παραλ. 4,7           Οι υιοί της Θοαδάς είναι· ο Σερέθ, ο Σαάρ και ο Εθνάν.

Α Παραλ. 4,8      καὶ Κὼς ἐγέννησε τὸν Ἐνὼβ καὶ τὸν Σαβαθά. καὶ γεννήσεις ἀδελφοῦ Ῥηχὰβ υἱοῦ Ἰαρίν.

Α Παραλ. 4,8           Ο Κως εγέννησε τον Ενώβ και τον Σαβαθά, και τας οικογενείας του Ρηχάβ υιού του Ιαρίν.

Α Παραλ. 4,9      καὶ ἦν Ἰγαβὴς ἔνδοξος ὑπὲρ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ· καὶ ἡ μήτηρ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰγαβὴς λέγουσα· ἔτεκον ὡς γαβής.

Α Παραλ. 4,9           Ο Ιγαβής ήτο ο περισσότερον ένδοξος μεταξύ των αδελφών του. Η μητέρα του τον ωνόμασεν Ιγαβής λέγουσα· “τον εγέννησα με πόνον”.

Α Παραλ. 4,10    καὶ ἐπεκαλέσατο Ἰγαβὴς τὸν Θεὸν Ἰσραὴλ λέγων· ἐὰν εὐλογῶν εὐλογήσῃς με καὶ πληθύνῃς τὰ ὅριά μου καὶ ᾖ ἡ χείρ σου μετ᾿ ἐμοῦ, καὶ ποιήσεις γνῶσιν τοῦ μὴ ταπεινῶσαί με· καὶ ἐπήγαγεν ὁ Θεὸς πάντα, ὅσα ᾐτήσατο.

Α Παραλ. 4,10         Ο Ιγαβής παρεκάλεσε τον Θεόν του Ισραήλ λέγων· “εάν μου στείλης πλουσίας τας ευλογίας σου και μεγαλώσης τα σύνορά μου και η παντοδύναμος δεξιά σου ευρίσκεται πάντοτε μαζή μου, με φωτίσης δε εις γνώσιν, ώστε να μη εξευτελισθώ, εγώ θα είμαι ιδικός σου”. Ο Θεός έδωσεν εις αυτόν όλα όσα εζήτησε.

Α Παραλ. 4,11    καὶ Χαλὲβ πατὴρ Ἀσχὰ ἐγέννησε τὸν Μαχίρ· οὗτος πατὴρ Ἀσσαθών.

Α Παραλ. 4,11          Ο Χαλέβ, ο πατήρ του Ασχά, εγέννησε τον Μαχίρ. Αυτός υπήρξε πατήρ του Ασσαθών.

Α Παραλ. 4,12    καὶ Ἀσσαθὼν ἐγέννησε τὸν Βαθραίαν καὶ τὸν Βεσσηὲ καὶ τὸν Θανὰ πατέρα πόλεως Ναᾶς ἀδελφοῦ Ἐσελὼμ τοῦ Κενεζί· οὗτοι ἄνδρες Ῥηφά.

Α Παραλ. 4,12         Ο Ασσαθών εγέννησε τον Βαθραίαν, τον Βεσσηέ και τον Θανά, πατέρα της πόλεως Ναάς. Ο Ναάς ήτο αδελφός του Εσελώμ, υιού του Κενεζί. Αυτοί είναι οι άνδρες της Ρηφά.

Α Παραλ. 4,13    καὶ υἱοὶ Κενέζ· Γοθονιὴλ καὶ Σαραΐα. καὶ υἱοὶ Γοθονιήλ, Ἀθάθ.

Α Παραλ. 4,13         Υιοί του Κενέζ είναι· ο Γοθονιήλ και ο Σαραΐα. Υιός του Γοθονιήλ είναι ο Αθάθ.

Α Παραλ. 4,14    καὶ Μαναθὶ ἐγέννησε τὸν Γοφερά. καὶ Σαραΐα ἐγέννησε τὸν Ἰωὰβ πατέρα Ἀγεαδδαΐρ, ὅτι τέκτονες ἦσαν.

Α Παραλ. 4,14         Ο Μαναθί απέκτησεν υιόν τον Γοφερά. Ο Σαραΐα εγέννησε τον Ιωάβ τον πατέρα των Αγεαδδαΐρ, οι οποίοι ήσαν οικοδόμοι.

Α Παραλ. 4,15    καὶ υἱοὶ Χαλὲβ υἱοῦ Ἰεφοννή· Ἠρά, Ἀδὰ καὶ Νοόμ. καὶ υἱοὶ Ἀδά, Κενέζ.

Α Παραλ. 4,15         Υιοί του Χαλέβ, υιού του Ιεφοννή ήσαν· ο Ηρά, ο Αδά και ο Νοόμ. Υιός του Αδά ήτο ένας ο Κενέζ.

Α Παραλ. 4,16    καὶ υἱοὶ Γεσεήλ· Ζὶφ καὶ Ζεφὰ καὶ Θεφιὰ καὶ Ἐσεραήλ.

Α Παραλ. 4,16         Οι υιοί του Γεσεήλ ήσαν· ο Ζιφ, ο Ζεφά, ο Θεφιά και ο Εσεραήλ.

Α Παραλ. 4,17    καὶ υἱοὶ Ἐσρί· Ἰεθέρ, Μωρὰδ καὶ Ἄφερ καὶ Ἰαμών. καὶ ἐγέννησεν Ἰεθὲρ τὸν Μαρὼν καὶ τὸν Σεμαΐ καὶ τὸν Μαρὲθ πατέρα Ἐσθαιμών.

Α Παραλ. 4,17         Υιοί του Εσρί ήσαν· ο Ιεθέρ, ο Μωράδ, ο Αφερ και ο Ιαμών. Ο Ιεθέρ εγέννησε τον Μαρών, τον Σεμαΐ και τον Μαρέθ πατέρα του Εσθαιμών.

Α Παραλ. 4,18    καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ (αὕτη Ἀδία) ἔτεκε τὸν Ἰάρεδ πατέρα Γεδὼρ καὶ τὸν Ἀβὲρ πατέρα Σωχὼν καὶ τὸν Χετιὴλ πατέρα Ζαμών. καὶ οὗτοι υἱοὶ Βετθία θυγατρὸς Φαραώ, ἣν ἔλαβε Μωρήδ.

Α Παραλ. 4,18         Η δε άλλη σύζυγος αυτού (η Αδία) εγέννησε τον Ιάρεδ πατέρα του Γεδώρ, και τον Αβέρ τον πατέρα του Σωχών, τον Χετιήλ πατέρα του Ζαμών. Αυτοί είναι οι υιοί της Βετθία, θυγατρός του Φαραώ, την οποίαν είχε λάβει ως σύζυγον ο Μωρήδ.

Α Παραλ. 4,19    καὶ υἱοὶ γυναικὸς τῆς Ἰδουΐας ἀδελφῆς Ναχὲμ πατρὸς Κεϊλά, Γαρμὶ καὶ Ἐσθαιμών, Νωχαθί.

Α Παραλ. 4,19         Υιοί της γυναικός Ιδουΐας, αδελφής του Ναχέμ, πατρός του Κεϊλά είναι ο Γαρμί, ο Εσθαιμών, ο Νωχαθί.

Α Παραλ. 4,20    καὶ υἱοὶ Σεμιών· Ἀμνὼν καὶ Ἀνὰ υἱὸς Φανὰ καὶ Θιλών. καὶ υἱοὶ Σεΐ· Ζωὰθ καὶ υἱοὶ Ζωάβ,

Α Παραλ. 4,20        Υιοί του Σεμιών είναι· ο Αμνών, ο Ανά ο υιός του Φανά και ο Θιλών. Υιοί του Σεί είναι ο Ζωάθ και υιοί Ζωάβ.

Α Παραλ. 4,21    υἱοὶ Σηλὼμ υἱοῦ Ἰούδα· Ἢρ πατὴρ Ληχάβ, καὶ Λααδὰ πατὴρ Μαρισὰ καὶ γενέσεις οἰκείων Ἐφραδαβὰκ τῷ οἴκῳ Ἐσοβὰ

Α Παραλ. 4,21         Υιοί του Σηλώμ, υιού του Ιούδα, είναι· ο Ηρ, ο πατήρ του Ληχάβ, ο Λααδά ο πατήρ του Μαρισά και αι οικογένειαι των συγγενών Εφραδαβάκ του οίκου Εσοβά.

Α Παραλ. 4,22    καὶ Ἰωακὶμ καὶ ἄνδρες Χωζηβὰ καὶ Ἰωὰς καὶ Σαράφ, οἳ κατῴκησαν ἐν Μωάβ· καὶ ἀπέστρεψεν αὐτοὺς ἀβεδηρὶν ἀθουκιΐμ.

Α Παραλ. 4,22        Ο Ιωακίμ, οι άνδρες Χωζηβά, ο Ιωάς και ο Σαράφ, οι οποίοι κατοικούσαν εις την Μωάβ, και τους οποίους κάποιος μετωνόμασεν Αβεδηρίν Αθουκιΐμ.

Α Παραλ. 4,23    οὗτοι κεραμεῖς οἱ κατοικοῦντες ἐν Ἀταΐμ καὶ Γαδηρὰ μετὰ τοῦ βασιλέως, ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ ἐνίσχυσαν καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ.

Α Παραλ. 4,23         Αυτοί ήσαν κεραμοποιοί, κατοικούσαν εις την Αταμ και Γαδηρά μετά του βασιλέως και ειργάζοντο δια την βασιλείαν αυτού και είχαν κατοικήσει εκεί.

 

                                  Οι απόγονοι του Συμεών

Α Παραλ. 4,24    υἱοὶ Συμεών· Ναμουὴλ καὶ Ἰαμίν, Ἰαρίβ, Ζαρέ, Σαούλ·

Α Παραλ. 4,24        Οι υιοί του Συμεών ήσαν· ο Ναμουήλ, ο Ιαμίν, ο Ιαρίβ, ο Ζαρέ και ο Σαούλ.

Α Παραλ. 4,25    Σαλὲμ υἱὸς αὐτοῦ, Μαβασὰμ υἱὸς αὐτοῦ, Μασμὰ υἱὸς αὐτοῦ,

Α Παραλ. 4,25         Ο Σαλέμ ήτο υιός του Σαούλ, ο Μαβασάμ υιός του Σαλέμ, και ο Μασμά ήτο υιός του Μαβασάμ.

Α Παραλ. 4,26    Ἀμουὴλ υἱὸς αὐτοῦ, Σαβοὺδ υἱὸς αὐτοῦ, Ζακχοὺρ υἱὸς αὐτοῦ, Σεμεΐ υἱὸς αὐτοῦ.

Α Παραλ. 4,26        Ο Αμουήλ ήτο υιός του Μασμά, ο Σαβούδ υιός του Αμουήλ, ο Ζακχούρ ήτο υιός του Σαβούδ, ο Σεμεΐ ήτο υιός του Ζακχούρ.

Α Παραλ. 4,27    Καὶ τῷ Σεμεΐ υἱοὶ ἑκκαίδεκα καὶ θυγατέρες τρεῖς· καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν οὐκ ἦσαν υἱοὶ πολλοί· καὶ πᾶσαι αἱ πατριαὶ αὐτῶν οὐκ ἐπλεόνασαν ὡς υἱοὶ Ἰούδα.

Α Παραλ. 4,27         Ο Σεμεί είχε δεκαέξ υιούς και τρεις θυγατέρας. Εις τους αδελφούς αυτούς όμως δεν υπήρχαν πολλοί υιοί και αι οικογένειαί των δεν επληθύνθησαν, όπως αι οικογένειαι του Ιούδα.

Α Παραλ. 4,28    καὶ κατῴκησαν ἐν Βηρσαβεὲ καὶ Σαμὰ καὶ Μωλαδά, καὶ ἐν Ἐσηρσουὰλ

Α Παραλ. 4,28        Αυτοί είχαν κατοικήσει εις την Βηρσαβεέ, εις την Σαμά, εις την Μωλαδά και εις την Εσηρσουάλ,

Α Παραλ. 4,29    καὶ ἐν Βαλαὰ καὶ ἐν Βοασὸμ καὶ ἐν Θουλὰδ

Α Παραλ. 4,29        εις Βαλαά, εις Βοασόμ, εις Θουλάδ,

Α Παραλ. 4,30    καὶ ἐν Βαθουὴλ καὶ ἐν Ἑρμὰ καὶ ἐν Σικελὰγ

Α Παραλ. 4,30         εις Βαθουήλ, εις Ερμά, εις Σικελάγ,

Α Παραλ. 4,31    καὶ ἐν Βαιθμαριμὼθ καὶ Ἡμισουσεωσὶν καὶ οἶκον Βαρουσεωρίμ· αὗται αἱ πόλεις αὐτῶν ἕως βασιλέως Δαυίδ.

Α Παραλ. 4,31         εις Βαιθμαριμώθ, εις Ημισουσεωσίν και στον οίκον Βαρουσεωρίμ. Αυταί ήσαν αι πόλεις των μέχρι της εποχής του βασιλέως Δαυίδ.

Α Παραλ. 4,32    καὶ ἐπαύλεις αὐτῶν· Αἰτὰν καὶ Ἠνρεμμὼν καὶ Θοκκὰν καὶ Αἰσάν, πόλεις πέντε.

Α Παραλ. 4,32         Εις αυτάς υπήρχον και αι αγροτικαί κατοικίαι των. Επίσης ιδικαί των ήσαν η Αιτάν, η Ηνρεμμών, η Θοκκάν, η Αισάν, εν όλω πέντε πόλεις.

Α Παραλ. 4,33    καὶ πᾶσαι ἐπαύλεις αὐτῶν κύκλῳ τῶν πόλεων τούτων ἕως Βάαλ· αὕτη ἡ κατάσχεσις αὐτῶν καὶ ὁ καταλοχισμὸς αὐτῶν.

Α Παραλ. 4,33         Αι αγροτικαί κατοικίαι ήσαν γύρω από τας πόλεις αυτάς έως εις την πόλιν Βααλ. Αυταί είναι αι περιοχαί που κατείχον και αι γενεαλογίαι των.

Α Παραλ. 4,34    καὶ Μοσωβὰβ καὶ Ἰεμολὸχ καὶ Ἰωσία υἱὸς Ἀμασία

Α Παραλ. 4,34         Ο Μοσωβάβ, ο Ιεμολόχ, ο Ιωσία ο υιός του Αμασία,

Α Παραλ. 4,35    καὶ Ἰωὴλ (καὶ οὗτος υἱὸς Ἀσαβία), υἱὸς Σαραία, υἱὸς Ἀσιὴλ

Α Παραλ. 4,35         ο Ιωήλ (αυτός ήτο υιός του Ασαβία), ο υιός του Σαραία, ο υιός του Ασιήλ,

Α Παραλ. 4,36    καὶ Ἐλιωναΐ καὶ Ἰακαβὰ καὶ Ἰασουΐα καὶ Ἀσαΐα καὶ Ἰεδιὴλ καὶ Ἰσμαὴλ καὶ Βαναίας

Α Παραλ. 4,36         ο Ελιωναΐ, ο Ιακαβά, ο Ιασουΐα, ο Ασαΐα, ο Ιεδιήλ, ο Ισμαήλ, ο Βαναίας,

Α Παραλ. 4,37    καὶ Ζουζὰ υἱὸς Σαφαΐ υἱοῦ Ἀλὼν υἱοῦ Ἰεδιὰ υἱοῦ Σεμρὶ υἱοῦ Σαμαίου.

Α Παραλ. 4,37         ο Ζουζά ο υιός του Σαφαΐ υιού του Αλών υιού του Ιεδάα υιού Σεμρί υιού του Σαμαίου.

Α Παραλ. 4,38    οὗτοι οἱ διελθόντες ἐν ὀνόμασιν ἀρχόντων ἐν ταῖς γενέσεσιν αὐτῶν· καὶ ἐν οἴκοις πατριῶν αὐτῶν ἐπληθύνθησαν εἰς πλῆθος,

Α Παραλ. 4,38         Αυτοί, των οποίων τα ονόματα ανεφέρθησαν ήσαν αρχηγοί των οικογενειών αυτών. Αι πατριαρχικαί των οικογένειαι επληθύνθησαν εις μεγάλον αριθμόν.

Α Παραλ. 4,39    καὶ ἐπορεύθησαν ἕως τοῦ ἐλθεῖν Γέραρα ἕως τῶν ἀνατολῶν τῆς Γαὶ τοῦ ζητῆσαι νομὰς τοῖς κτήνεσιν αὐτῶν·

Α Παραλ. 4,39         Δι' αυτό δε και επορεύθησαν και έφθασαν μέχρι της Γέραρα προς ανατολάς της Γαι εις αναζήτησιν λειβαδιών δια τα κτήνη των.

Α Παραλ. 4,40    καὶ εὗρον νομὰς πλείονας καὶ ἀγαθάς, καὶ ἡ γῆ πλατεῖα ἐναντίον αὐτῶν καὶ εἰρήνη καὶ ἡσυχία, ὅτι ἐκ τῶν υἱῶν Χὰμ τῶν κατοικούντων ἐκεῖ ἔμπροσθεν.

Α Παραλ. 4,40        Ευρήκαν δε πολλάς και πλουσίας βοσκάς και η χώρα ενώπιόν των ηπλώνετο μεγάλη, ειρηνική και ήσυχος. Εκείνοι οι οποίοι κατοικούσαν προηγουμένως εις τας χώρας αυτάς ήσαν από τους απογόνους του Χαμ.

Α Παραλ. 4,41    καὶ ἤλθοσαν οὗτοι οἱ γεγραμμένοι ἐπ᾿ ὀνόματος ἐν ἡμέραις Ἐζεκίου βασιλέως Ἰούδα καὶ ἐπάταξαν τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ τοὺς Μιναίους, οὓς εὕροσαν ἐκεῖ, καὶ ἀναθεμάτισαν αὐτοὺς ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ᾤκησαν ἀντ᾿ αὐτῶν, ὅτι νομαὶ τοῖς κτήνεσιν αὐτῶν ἐκεῖ.

Α Παραλ. 4,41         Αυτοί οι άνδρες, των οποίων τα ονόματα ανεφέρθησαν, ήλθαν, όταν εβασίλευσεν ο Εζεκίας ο βασιλεύς του βασιλείου του Ιούδα εις τας περιοχάς αυτάς. Κατέστρεψαν τας σκηνάς και τους Μιναίους, τους οποίους ευρήκαν εκεί. Παρέδωκαν αυτούς εις αναθεματισμόν και όλεθρον και εγκατεστάθησαν αυτοί εις τον τόπον των μέχρι της ημέρας αυτής, διότι εκεί υπήρχον βοσκότοποι δια τα κτήνη των.

Α Παραλ. 4,42    καὶ ἐξ αὐτῶν ἀπὸ τῶν υἱῶν Συμεὼν ἐπορεύθησαν εἰς ὄρος Σηὶρ ἄνδρες πεντακόσιοι, καὶ Φαλαεττία καὶ Νωαδία καὶ Ῥαφαΐα καὶ Ὀζιὴλ υἱοὶ Ἰεσὶ ἄρχοντες αὐτῶν·

Α Παραλ. 4,42        Πεντακόσιοι ακόμη άνδρες από τους υιούς της φυλής του Συμεών μετέβησαν και εγκατεστάθησαν στο όρος Σηίρ. Αρχηγοί δε αυτών ήσαν ο Φαλαεττία, ο Νωαδία, ο Ραφαΐα και ο Οζιήλ υιοί του Ιεσί.

Α Παραλ. 4,43    καὶ ἐπάταξαν τοὺς καταλοίπους τοὺς καταλειφθέντας τοῦ Ἀμαλὴκ καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

Α Παραλ. 4,43         Αυτοί προσέβαλαν και εθανάτωσαν όσους είχον απομείνει από τους Αμαληκίτας και εγκατεστάθησαν εκεί μέχρι της ημέρας αυτής.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5- ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΟΥΒΗΝ, ΤΟΥ ΓΑΔ, ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ  

                                    Οι απόγονοι του Ρουβήν

Α Παραλ. 5,1      Καὶ υἱοὶ Ῥουβὴν πρωτοτόκου Ἰσραήλ, ὅτι οὖτος ὁ πρωτότοκος, καὶ ἐν τῷ ἀναβῆναι ἐπὶ τὴν κοίτην τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἔδωκε τὴν εὐλογίαν αὐτοῦ τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰωσὴφ υἱῷ Ἰσραήλ, καὶ οὐκ ἐγενεαλογήθη εἰς πρωτοτόκια·

Α Παραλ. 5,1            Οι υιοί του Ρουβήν, του πρωτοτόκου του Ιακώβ, (τον οποίον πρωτότοκον ο Ιακώβ επειδή εμόλυνε την πατρικήν κοίτην δεν τον ηυλόγησε, αλλά έδωσε την ευλογίαν του στον υιόν του τον Ιωσήφ, και δι' αυτό ο Ρουβήν δεν ελήφθη υπ' όψιν δια τα πρωτοτόκια·

Α Παραλ. 5,2      ὅτι Ἰούδας δυνατὸς ἰσχύϊ καὶ ἐν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ καὶ εἰς ἡγούμενον ἐξ αὐτοῦ, καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Ἰωσήφ.

Α Παραλ. 5,2           ο Ιούδας υπήρξε δυνατός κατά την ισχύν, αυτός και οι απόγονοί του, και εξ αυτού εβγήκαν οι αρχηγοί του ισραηλιτικού λαού. Το κληρονομικόν όμως δικαίωμα των πρωτοτόκων εδόθη στον Ιωσήφ).

Α Παραλ. 5,3      υἱοὶ Ῥουβὴν πρωτοτόκου Ἰσραήλ· Ἐνὼχ καὶ Φαλλούς, Ἀσρὼμ καὶ Χαρμί.

Α Παραλ. 5,3           Υιοί του Ρουβήν, του πρωτοτόκου του Ιακώβ, ήσαν οι εξής· Ο Ενώχ, ο Φαλλούς, ο Ασρώμ και ο Χαρμί.

Α Παραλ. 5,4      υἱοὶ Ἰωήλ· Σεμεΐ καὶ Βαναία υἱὸς αὐτοῦ. καὶ υἱοὶ Γοὺγ υἱοῦ Σεμεΐ·

Α Παραλ. 5,4           Οι απόγονοι του Ιωήλ είναι· ο Σεμεί και ο Βαναία ο υιός αυτού, και οι υιοί του Γουγ υιού του Σεμεΐ.

Α Παραλ. 5,5      υἱὸς αὐτοῦ Μιχά, υἱὸς αὐτοῦ Ῥηχά, υἱὸς αὐτοῦ Ἰωήλ,

Α Παραλ. 5,5           Ο υιός αυτού ο Μιχά, ο υιός του Μιχά ο Ρηχά, ο υιός του Ρηχά ο Ιωήλ.

Α Παραλ. 5,6      υἱὸς αὐτοῦ Βεήλ, ὃν μετῴκισε Θαγλαθφαλλασὰρ βασιλεὺς Ἀσσούρ· οὗτος ἄρχων τῶν Ῥουβήν.

Α Παραλ. 5,6           Ο υιός του Ιωήλ ο Βεήλ, τον οποίον ο Θαγλαθφαλλασάρ ο βασιλεύς της Ασσούρ επήρεν αιχμάλωτον και τον μετώκισεν αλλού. Αυτός υπήρξεν ένας από τους αρχηγούς της φυλής του Ρουβήν.

Α Παραλ. 5,7      καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ τῇ πατρίδι αὐτοῦ ἐν τοῖς καταλοχισμοῖς αὐτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν· ὁ ἄρχων Ἰωὴλ καὶ Ζαχαρία

Α Παραλ. 5,7           Οι αδελφοί του Βεήλ, όπως ήσαν εις την περιοχήν αυτού γραμμένοι στους καταλόγους κατά τας γενεαλογίας των, ήσαν οι εξής· Ο αρχηγός Ιωήλ και ο Ζαχαρίας,

Α Παραλ. 5,8      καὶ Βαλὲκ υἱὸς Ἀζοὺζ υἱὸς Σαμά, υἱὸς Ἰωήλ· οὗτος κατῴκησεν ἐν Ἀροὴρ καὶ ἐπὶ Ναβαῦ, καὶ Βελμασσὼν

Α Παραλ. 5,8           ο Βαλέκ υιός του Αζούζ, ο υιός του Σαμά, ο υιός του Ιωήλ. Ο Βαλέκ αυτός εγκατεστάθη εις την Αροήρ μέχρι και της Ναβαύ και της πόλεως Βελμασσών.

Α Παραλ. 5,9      καὶ πρὸς ἀνατολὰς κατῴκησεν ἕως ἐρχομένων τῆς ἐρήμου, ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτου, ὅτι κτήνη αὐτῶν πολλὰ ἐν γῇ Γαλαάδ.

Α Παραλ. 5,9           Προς ανατολάς επεξετάθησαν έως εις την αρχήν της ερήμου, η οποία οδηγεί προς τον Ευφράτην ποταμόν, διότι είχον πολλά κτήνη εις την χώραν Γαλαάδ.

Α Παραλ. 5,10    καὶ ἐν ἡμέραις Σαοὺλ ἐποίησαν πόλεμον πρὸς τοὺς παροίκους, καὶ ἔπεσον ἐν χερσὶν αὐτῶν κατοικοῦντες ἐν σκηναῖς αὐτῶν πάντες κατ᾿ ἀνατολὰς τῆς Γαλαάδ.

Α Παραλ. 5,10         Κατά τας ημέρας του Σαούλ επολέμησαν εναντίον των περιοίκων λαών, οι οποίοι έπεσαν εις τα χέρια των, και εγκατεστάθησαν όλοι εις τας σκηνάς των επί της ανατολικής περιοχής της χώρας Γαλαάδ.

 

                                    Οι απόγονοι του Γαδ

Α Παραλ. 5,11    υἱοὶ Γὰδ κατέναντι αὐτῶν κατῴκησαν ἐν γῇ Βασὰν ἕως Σελχά.

Α Παραλ. 5,11          Οι απόγονοι του Γαδ εγκατεστάθησαν απέναντι της φυλής Ρουβήν εις την χώραν Βασάν έως την Σελχά.

Α Παραλ. 5,12    Ἰωὴλ πρωτότοκος καὶ Σαφὰμ ὁ δεύτερος, καὶ Ἰανὶν ὁ γραμματεὺς ἐν Βασάν.

Α Παραλ. 5,12         Αυτοί ήσαν· Ο πρωτότοκος Ιωήλ, ο δευτερότοκος Σαφάμ και ο γραμματεύς Ιανίν εις Βασάν.

Α Παραλ. 5,13    καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν κατ᾿ οἴκους πατριῶν αὐτῶν· Μιχαήλ, Μοσολλὰμ καὶ Σεβεὲ καὶ Ἰωρεὲ καὶ Ἰωαχὰν καὶ Ζουέ, καὶ Ὠβήδ, ἑπτά.

Α Παραλ. 5,13          Οι αδελφοί των κατά τας πατριαρχικάς των οικογενείας ήσαν οι εξής· Ο Μιχαήλ, ο Μοσολλάμ, ο Σεβεέ, ο Ιωρεέ, ο Ιωαχάν, ο Ζουέ και ο Ωβήδ εν όλω επτά.

Α Παραλ. 5,14    οὗτοι υἱοὶ Ἀβιχαία υἱοῦ Οὐρὶ υἱοῦ Ἰδαΐ υἱοῦ Γαλαὰδ υἱοῦ Μιχαὴλ υἱοῦ Ἰεσαΐ υἱοῦ Ἰεδδαΐ υἱοῦ Ζαβουχὰμ

Α Παραλ. 5,14         Αυτοί ήσαν υιοί του Αβιχαία οιού του Ουρί, υιού του Ιδαΐ, υιού του Γαλαάδ, υιού του Μιχαήλ, υιού Ιεσαΐ, υιού του Ιεδδαΐ, υιού του Ζαβουχάμ,

Α Παραλ. 5,15    ἀδελφοῦ υἱοῦ Ἀβδιὴλ υἱοῦ Γουνί· ἄρχων οἴκου πατριῶν.

Α Παραλ. 5,15          του αδελφού του υιού Αβδιήλ υιού του Γουνί. Αυτός ήτο ο αρχηγός της πατριαρχικής των οικογενείας.

Α Παραλ. 5,16    κατῴκουν ἐν Γαλαάδ, ἐν Βασὰν καὶ ἐν ταῖς κώμαις αὐτῶν καὶ πάντα τὰ περίχωρα Σαρὼν ἕως ἐξόδου.

Α Παραλ. 5,16         Αυτοί κατοικούσαν εις την Γαλαάδ, εις την περιοχήν Βασάν, εις τας κώμας αυτών και εις όλα τα περίχωρα της Σαρών έως τα σύνορά της.

Α Παραλ. 5,17    πάντων ὁ καταλοχισμὸς ἐν ἡμέραις Ἰωάθαμ βασιλέως Ἰούδα καὶ ἐν ἡμέραις Ἱεροβοὰμ βασιλέως Ἰσραήλ.

Α Παραλ. 5,17          Ολοι αυτοί της φυλής Γαδ κατεγράφησαν στους γενεαλογικούς πίνακας επί της εποχής του Ιωάθαμ βασιλέως του βασιλείου του Ιούδα και επί της εποχής Ιεροβοάμ βασιλέως του βασιλείου του Ισραήλ.

Α Παραλ. 5,18    υἱοὶ Ῥουβὴν καὶ Γὰδ καὶ ἥμισυ φυλῆς Μανασσῆ ἐξ υἱῶν δυνάμεως, ἄνδρες αἴροντες ἀσπίδας καὶ μάχαιραν καὶ τείνοντες τόξον καὶ δεδιδαγμένοι πόλεμον, τεσσαράκοντα καὶ τέσσαρες χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι καὶ ἑξήκοντα ἐκπορευόμενοι εἰς παράταξιν.

Α Παραλ. 5,18         Οι απόγονοι του Ρουβήν, του Γαδ και του ημίσεως της φυλής του Μανασσή ήσαν άνδρες πολεμισταί, οι οποίοι έφεραν ασπίδα και μάχαιραν, και με πολλήν ικανότητα εκτυπούσαν δια του τόξου. Ησαν διδαγμένοι και ησκημένοι στον πόλεμον εν όλω τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες επτακόσιοι εξήκοντα άνδρες, δυνάμενοι να λάβουν μέρος εις μάχας.

Α Παραλ. 5,19    καὶ ἐποίουν πόλεμον μετὰ τῶν Ἀγαρηνῶν καὶ Ἰτουραίων καὶ Ναφισαίων καὶ Ναδαβαίων

Α Παραλ. 5,19         Αυτοί έκαμαν πόλεμον εναντίον των Αγαρηνών, των Ιτουραίων, των Ναφισαίων και των Ναδαβαίων.

Α Παραλ. 5,20    καὶ κατίσχυσαν ἐπ᾿ αὐτῶν, καὶ ἐδόθησαν εἰς χεῖρας αὐτῶν οἱ Ἀγαραῖοι καὶ πάντα τὰ σκηνώματα αὐτῶν, ὅτι πρὸς τὸν Θεὸν ἐβόησαν ἐν τῷ πολέμῳ, καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῖς, ὅτι ἤλπισαν ἐπ᾿ αὐτόν.

Α Παραλ. 5,20         Τους ενίκησαν, διο και οι Αγαραίοι και όλοι εκείνοι, οι οποίοι κατοικούσαν μαζή των, παρεδόθησαν εις τας χείρας των με όλας τας σκηνάς των. Αυτοί δε ενικήθησαν και παρεδόθησαν στους Ισραηλίτας, διότι οι Ισραηλίται παρεκάλεσαν τον Θεόν εξ όλης καρδίας δια τον πόλεμον αυτόν, ο δε Θεός ήκουσεν αυτούς, επειδή είχον στηρίξει τας ελπίδας των εις αυτόν.

Α Παραλ. 5,21    καὶ ᾐχμαλώτευσαν τὴν ἀποσκευὴν αὐτῶν, καμήλους πεντακισχιλίας καὶ προβάτων διακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας, ὄνους δισχιλίους καὶ ψυχὰς ἀνδρῶν ἑκατὸν χιλιάδας·

Α Παραλ. 5,21         Οι Ισραηλίται ηχμαλώτευσαν όλα τα ζώα των εχθρών των, πέντε χιλιάδες καμήλους, διακοσίας πεντήκοντα χιλιάδες πρόβατα, δύο χιλιάδες όνους και άνδρας εκατόν χιλιάδας.

Α Παραλ. 5,22    ὅτι τραυματίαι πολλοὶ ἔπεσον, ὅτι παρὰ τοῦ Θεοῦ ὁ πόλεμος. καὶ κατῴκησαν ἀντ᾿ αὐτῶν ἕως τῆς μετοικεσίας.

Α Παραλ. 5,22         Από τους εχθρούς έπεσαν κατά την μάχην πολλοί, διότι στον πόλεμον αυτόν ο Θεός εβοήθησε τους Ισραηλίτας. Οι Ισραηλίται κατώκησαν αντί εκείνων εις τας χώρας των μέχρι της αιχμαλωσίας Βαβυλώνος.

 

                                    Οι απόγονοι του Μανασσή

Α Παραλ. 5,23    καὶ ἡμίσεις φυλῆς Μανασσῆ κατῴκησαν ἐν τῇ γῇ ἀπὸ Βασὰν ἕως Βαὰλ Ἐρμὼν καὶ Σανὶρ καὶ ὄρος Ἀερμών· καὶ ἐν τῷ Λιβάνῳ αὐτοὶ ἐπλεονάσθησαν.

Α Παραλ. 5,23         Το ήμισυ της φυλής του Μανασσή εγκατεστάθη εις την χώραν αυτήν από της Βασάν έως της Βαάλ Ερμών και της Σανίρ και του όρους Αερμών. Αυτοί στο όρος Λιβανον επληθύνθησαν πολύ.

Α Παραλ. 5,24    καὶ οὗτοι ἀρχηγοὶ οἴκου πατριῶν αὐτῶν· Ὀφὲρ καὶ Σεΐ καὶ Ἐλιὴλ καὶ Ἱερμία καὶ Ὠδουΐα καὶ Ἰεδιήλ, ἄνδρες ἰσχυροὶ δυνάμει, ἄνδρες ὀνομαστοί, ἄρχοντες τῶν οἴκων πατριῶν αὐτῶν.

Α Παραλ. 5,24         Αυτοί είναι οι αρχηγοί των πατριαρχικών οικογενειών· ο Οφέρ, ο Σεϊ, ο Ελιήλ, ο Ιερμία, ο Ωδουΐα και ο Ιεδιήλ. Ησαν δε αυτοί πολύ ισχυροί, ονομαστοί άνδρες αρχηγοί των πατριαρχικών των οικογενειών.

Α Παραλ. 5,25    καὶ ἠθέτησαν ἐν Θεῷ πατέρων αὐτῶν καὶ ἐπόρνευσαν ὀπίσω θεῶν τῶν λαῶν τῆς γῆς, οὓς ἐξῇρεν ὁ Θεὸς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν.

Α Παραλ. 5,25         Αυτοί όμως κατεπάτησαν τον Νομον, τον οποίον ο Θεός είχε δώσει στους προγόνους των, παρεδόθησαν εις την πορνείαν, εγκατέλειψαν τον αληθινόν Θεόν· και ηκολούθησαν άλλους θεούς των λαών της χώρας, τους οποίους ο Θεός είχε ξερριζώσει εμπρός από αυτούς.

Α Παραλ. 5,26    καὶ ἐπήγειρεν ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ τὸ πνεῦμα Φαλὼχ βασιλέως Ἀσσοὺρ καὶ τὸ πνεῦμα Θαγλαθφαλλασὰρ βασιλέως Ἀσσούρ, καὶ μετῴκισε τὸν Ῥουβὴν καὶ τὸν Γαδδὶ καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆς Μανασσῆ καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς Χαλὰχ καὶ Χαβὼρ καὶ ἐπὶ ποταμὸν Γωζὰν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

Α Παραλ. 5,26         Δια τούτο ο Θεός του Ισραήλ εξήγειρε το πνεύμα του Φαλώχ βασιλέως της Ασσυρίας, το πνεύμα του Θαγλαθφαλλασάρ βασιλέως της Ασσυρίας, και απήγαγεν εις αιχμαλωσίαν τας φυλάς Ρουβήν και Γαδ και το ήμισυ της φυλής του Μανασσή και έφερεν αυτούς εις την Χαλάχ, εις την Χαβώρ και στον ποταμόν Γωζάν, όπου ευρίσκονται έως την ημέραν αυτήν.

 

                                   Οι απόγονοι του Λευΐ

Α Παραλ. 5,27    Υἱοὶ Λευί· Γεδσών, Καὰθ καὶ Μεραρί.

Α Παραλ. 5,27         Οι υιοί και απόγονοι του Λευί ήσαν ο Γεδσών, ο Καάθ και ο Μεραρί.

Α Παραλ. 5,28    καὶ υἱοὶ Καάθ· Ἄμβραμ καὶ Ἰσσάαρ, Χεβρὼν καὶ Ὀζιήλ.

Α Παραλ. 5,28         Οι υιοί του Καάθ ήσαν ο Αμβραμ, ο Ισσάαρ, ο Χεβρών και ο Οζιήλ.

Α Παραλ. 5,29    καὶ υἱοὶ Ἄμβραμ· Ἀαρὼν καὶ Μωυσῆς καὶ Μαριάμ. καὶ υἱοὶ Ἀαρών· Ναδὰβ καὶ Ἀβιούδ, Ἐλεάζαρ καὶ Ἰθάμαρ.

Α Παραλ. 5,29         Οι υιοί του Αμβραμ ήσαν ο Ααρών, ο Μωϋσής, η Μαριάμ. Υιοί του Ααρών ήσαν· ο Ναδάδ, ο Αβιούδ, ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ.

Α Παραλ. 5,30    Ἐλεάζαρ ἐγέννησε τὸν Φινεές, Φινεὲς ἐγέννησε τὸν Ἀβισού,

Α Παραλ. 5,30         Ο Ελεάζαρ απέκτησεν υιόν τον Φινεές, ο Φινεές απέκτησε τον Αβισού,

Α Παραλ. 5,31    Ἀβισοὺ ἐγέννησε τὸν Βωκαΐ, Βωκαΐ ἐγέννησε τὸν Ὀζί,

Α Παραλ. 5,31          Ο Αβισού απέκτησε τον Βωκαΐ, ο Βωκαΐ απέκτησε τον Οζί,

Α Παραλ. 5,32    Ὀζὶ ἐγέννησε τὸν Ζαραία, Ζαραία ἐγέννησε τὸν Μαριὴλ

Α Παραλ. 5,32         Ο Οζί απέκτησε τον Ζαραία, ο Ζαραία απέκτησε τον Μαριήλ,

Α Παραλ. 5,33    καὶ Μαριὴλ ἐγέννησε τὸν Ἀμαρία, καὶ Ἀμαρία ἐγέννησε τὸν Ἀχιτώβ,

Α Παραλ. 5,33         ο Μαριήλ απέκτησε τον Αμαρία, ο Αμαρία απέκτησε τον Αχιτώβ,

Α Παραλ. 5,34    καὶ Ἀχιτὼβ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ, καὶ Σαδὼκ ἐγέννησε τὸν Ἀχιμάας,

Α Παραλ. 5,34         ο Αχιτώβ απέκτησε τον Σαδώκ, ο Σαδώκ απέκτησε τον Αχιμάας,

Α Παραλ. 5,35    καὶ Ἀχιμάας ἐγέννησε τὸν Ἀζαρίαν, καὶ Ἀζαρίας ἐγέννησε τὸν Ἰωανάν,

Α Παραλ. 5,35         Ο Αχιμάας απέκτησε τον Αζαρία, ο Αζαρίας απέκτησε τον Ιωανάν,

Α Παραλ. 5,36    καὶ Ἰωανὰν ἐγέννησε τὸν Ἀζαρίαν· οὗτος ἱεράτευσεν ἐν τῷ οἴκῳ, ᾧ ᾠκοδόμησε Σαλωμὼν ἐν Ἱερουσαλήμ.

Α Παραλ. 5,36         ο Ιωανάν απέκτησε τον Αζαρίαν. Αυτός υπήρξεν αρχιερεύς στον ναόν του Κυρίου, τον οποίον είχεν οικοδομήσει ο Σολομών εις την Ιερουσαλήμ.

Α Παραλ. 5,37    καὶ ἐγέννησεν Ἀζαρίας τὸν Ἀμαρία, καὶ Ἀμαρία ἐγέννησε τὸν Ἀχιτώβ,

Α Παραλ. 5,37         Ο Αζαρίας απέκτησε τον Αμαρία, ο Αμαρία, απέκτησε τον Αχιτώβ,

Α Παραλ. 5,38    καὶ Ἀχιτὼβ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ, καὶ Σαδὼκ ἐγέννησε τὸν Σαλώμ,

Α Παραλ. 5,38         ο Αχιτώβ απέκτησε τον Σαδώκ, ο Σαδώκ απέκτησε τον Σαλώμ,

Α Παραλ. 5,39    καὶ Σαλὼμ ἐγέννησε τὸν Χελκίαν, καὶ Χελκίας ἐγέννησε τὸν Ἀζαρίαν,

Α Παραλ. 5,39         ο Σαλώμ απέκτησε τον Χελκίαν, ο Χελκίας απέκτησε τον Αζαρίαν,

Α Παραλ. 5,40    καὶ Ἀζαρίας ἐγέννησε τὸν Σαραία, καὶ Σαραίας ἐγέννησε τὸν Ἰωσαδάκ,

Α Παραλ. 5,40         ο Αζαρίας απέκτησε τον Σαραία, ο Σαραίας απέκτησε τον Ιωσαδάκ,

Α Παραλ. 5,41    καὶ Ἰωσαδὰκ ἐπορεύθη ἐν τῇ μετοικεσίᾳ μετὰ Ἰούδα καὶ Ἱερουσαλὴμ ἐν χειρὶ Ναβουχοδονόσορ.

Α Παραλ. 5,41         ο Ιωσαδάκ επήρε τον δρόμον της αιχμαλωσίας μαζή με την φυλήν του Ιούδα, όταν η Ιερουσαλήμ έπεσεν εις τας χείρας του Ναδουχοδονόσορος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6- ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΑΡΩΝ  

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΛΕΥΙΤΩΝ

                                    Οι απόγονοι του Λευΐ

Α Παραλ. 6,1      Υἱοὶ Λευί· Γεδσών, Καὰθ καὶ Μεραρί.

Α Παραλ. 6,1            Οι υιοί του Λευί ήσαν ο Γεδσών, ο Καάθ και ο Μεραρί.

Α Παραλ. 6,2      καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Γεδσών· Λοβενὶ καὶ Σεμεΐ.

Α Παραλ. 6,2           Αυτά δε είναι τα ονόματα των υιών του Γεδσών· ο Λοβενί και ο Σεμεΐ.

Α Παραλ. 6,3      υἱοὶ Καάθ· Ἄμβραμ καὶ Ἰσσάαρ, Χεβρὼν καὶ Ὀζιήλ.

Α Παραλ. 6,3           Υιοί του Καάθ ήσαν· ο Αμβραμ και ο Ισσάαρ, ο Χεβρών και ο Οζιήλ.

Α Παραλ. 6,4      υἱοὶ Μεραρί· Μοολὶ καὶ Ὁμουσί. καὶ αὗται αἱ πατριαὶ τοῦ Λευὶ κατὰ πατριὰς αὐτῶν.

Α Παραλ. 6,4           Υιοί του Μεραρί ήσαν ο Μοολί και ο Ομουσί. Αυταί είναι αι οικογένειαι των Λευιτών κατά τους οίκους των πατέρων των.

Α Παραλ. 6,5      τῷ Γεδσών· τῷ Λοβενὶ υἱῷ αὐτοῦ Ἰὲθ υἱὸς αὐτοῦ, Ζαμμὰ υἱὸς αὐτοῦ,

Α Παραλ. 6,5           Εις τον Γεδσών υιοί και απόγονοι ήσαν οι εξής· Ο υιός του ο Λοβενί, ο υιός του Λοβενί ο Ιέθ, ο υιός του Ιέθ ο Ζαμμά,

Α Παραλ. 6,6      Ἰωὰχ υἱὸς αὐτοῦ, Ἀδδὶ υἱὸς αὐτοῦ, Ζαρὰ υἱὸς αὐτοῦ, Ἰεθρὶ υἱὸς αὐτοῦ.

Α Παραλ. 6,6           ο υιός του Ζαμά ο Ιωάχ, ο υιός του Ιωάχ ο Αδδί, ο υιός του Αδδί ο Ζαρά, ο υιός του Ζαρά ο Ιεθρί.

Α Παραλ. 6,7      υἱοὶ Καάθ· Ἀμιναδὰβ υἱὸς αὐτοῦ, Κορὲ υἱὸς αὐτοῦ, Ἀσὴρ υἱὸς αὐτοῦ.

Α Παραλ. 6,7           Οι απόγονοι δε του Καάθ ήσαν οι εξής· Αμιναδάβ ο υιός του, ο Κορέ ο υιός του Αμιναδάδ, ο Ασήρ ο υιός του Κορέ,

Α Παραλ. 6,8      Ἑλκανὰ υἱὸς αὐτοῦ, Ἀβισὰφ υἱὸς αὐτοῦ,

Α Παραλ. 6,8           ο Ελκανά ο υιός του Ασήρ, ο Αβισάφ ο υιός του Ελκανά, ο Ασήρ ο υιός του Αβισάφ,

Α Παραλ. 6,9      Θαὰθ υἱὸς αὐτοῦ, Οὐριὴλ υἱὸς αὐτοῦ, Ὀζία υἱὸς αὐτοῦ, Σαοὺλ υἱὸς αὐτοῦ.

Α Παραλ. 6,9           ο Θαάθ ο υιός του Ασήρ, ο Ουριήλ ο υιός του Θαάθ, ο Οζία ο υιός του Ουριήλ, ο Σαούλ ο υιός του Οζία.

Α Παραλ. 6,10    καὶ υἱοὶ Ἑλκανά, Ἀμασὶ καὶ Ἀχιμώθ,

Α Παραλ. 6,10         Οι υιοί του Ελκανά ήσαν ο Αμασί και ο Αχιμώθ,

Α Παραλ. 6,11    Ἑλκανὰ υἱὸς αὐτοῦ, Σουφὶ υἱὸς αὐτοῦ καὶ Ναὰθ υἱὸς αὐτοῦ,

Α Παραλ. 6,11          ο Ελκανά, οι υιοί του Ελκανά τούτου είναι ο Σουφί, ο Ναάθ ο υιός του Σουφί.

Α Παραλ. 6,12    Ἐλιὰβ υἱὸς αὐτοῦ, Ἱερεὰμ υἱὸς αὐτοῦ, Ἑλκανὰ υἱὸς αὐτοῦ.

Α Παραλ. 6,12         Ο Ελιάβ ο υιός του Ναάθ, ο Ιερεάμ ο υιός του Ελιάβ, ο Ελκανά ο υιός του Ιερεάμ.

Α Παραλ. 6,13    υἱοὶ Σαμουήλ· ὁ πρωτότοκος Σανὶ καὶ Ἀβιά.

Α Παραλ. 6,13         Υιοί του Σαμουήλ είναι· ο πρωτότοκος αυτού ο Σανί και ο Αβιά.

Α Παραλ. 6,14    υἱοὶ Μεραρί· Μοολί, Λοβενὶ υἱὸς αὐτοῦ, Σεμεΐ υἱὸς αὐτοῦ, Ὀζὰ υἱὸς αὐτοῦ,

Α Παραλ. 6,14         Οι απόγονοι του Μεραρί είναι· ο υιός του ο Μοολί, ο Λοβενί ο υιός του Μοολί, ο Σεμεΐ ο υιός του Λοβενί, ο Οζά ο υιός του Σεμεΐ,

Α Παραλ. 6,15    Σαμαὰ υἱὸς αὐτοῦ, Ἀγγία υἱὸς αὐτοῦ, Ἀσαΐας υἱὸς αὐτοῦ.

Α Παραλ. 6,15         ο Σαμαά ο υιός του Οζά, ο Αγγία ο υιός του Σαμαά, ο Ασαΐας ο υιός του Αγγία.

 

                                    Τα καθήκοντα των Λευιτών

Α Παραλ. 6,16    καὶ οὗτοι, οὓς κατέστησε Δαυὶδ ἐπὶ χεῖρας ᾀδόντων ἐν οἴκῳ Κυρίου ἐν τῇ καταπαύσει τῆς κιβωτοῦ,

Α Παραλ. 6,16         Αυτοί είναι εκείνοι τους οποίους είχε καταστήσει ο Δαυίδ διευθυντάς των ψαλτών στον οίκον του Κυρίου, έπειτα από την εγκατάστασιν της Κιβωτού.

Α Παραλ. 6,17    καὶ ἦσαν λειτουργοῦντες ἐναντίον τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐν ὀργάνοις, ἕως οὗ ᾠκοδόμησε Σαλωμὼν τὸν οἶκον Κυρίου ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ἔστησαν κατὰ τὴν κρίσιν αὐτῶν ἐπὶ τὰς λειτουργίας αὐτῶν.

Α Παραλ. 6,17         Αυτοί υπηρετούσαν ενώπιον της Σκηνής του Μαρτυρίου με τα μουσικά των όργανα, έως ότου ο Σολομών οικοδόμησε τον ναόν του Κυρίου εις την Ιερουσαλήμ. Αυτοί δε κατενεμήθησαν αναλόγως των υπηρεσιών των ως ακολούθως·

Α Παραλ. 6,18    καὶ οὗτοι οἱ ἑστηκότες καὶ υἱοὶ αὐτῶν ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Καάθ· Αἰμὰν ὁ ψαλτῳδὸς υἱὸς Ἰωήλ, υἱοῦ Σαμουήλ,

Α Παραλ. 6,18         Πρώτον εκείνοι οι οποίοι είχαν ορισθή να προσφέρουν τας υπηρεσίας των μαζή με τους υιούς των. Από τους υιούς του Καάθ ήσαν Αιμάν ο ψάλτης ο υιός του Ιωήλ, ο οποίος ήτο υιός Σαμουήλ,

Α Παραλ. 6,19    υἱοῦ Ἑλκανά, υἱοῦ Ἱερεβὰμ υἱοῦ Ἐλιὴλ υἱοῦ Θοοὺ

Α Παραλ. 6,19         ο οποίος πάλιν Σαμουήλ ήτο υιός του Ελκανά, υιού του Ιερεβάμ υιού Ελιήλ, υιού του Θοού,

Α Παραλ. 6,20    υἱοῦ Σοὺφ υἱοῦ Ἑλκανὰ υἱοῦ Μαὰθ υἱοῦ Ἀμαθὶ

Α Παραλ. 6,20        ο Θοού ήτο υιός του Σουφ υιού του Ελκανά, υιού του Μαάθ, υιού του Αμαθί.

Α Παραλ. 6,21    υἱοῦ Ἑλκανὰ υἱοῦ Ἰωὴλ υἱοῦ Ἀζαρία υἱοῦ Σαφανία

Α Παραλ. 6,21         Ο Αμαθί ήτο υιός του Ελκανά, υιού του Ιωήλ, υιού του Αζαρία, υιού του Σαφανία.

Α Παραλ. 6,22    υἱοῦ Θαὰθ υἱοῦ Ἀσὴρ υἱοῦ Ἀβιασὰφ υἱοῦ Κορὲ

Α Παραλ. 6,22        Ο Σαφανίας ήτο υιός του Θαάθ, υιού του Ασήρ, υιού του Αβιασάφ, υιού του Κορέ,

Α Παραλ. 6,23    υἱοῦ Ἰσάαρ υἱοῦ Καὰθ υἱοῦ Λευὶ υἱοῦ Ἰσραήλ.

Α Παραλ. 6,23         υιού του Ισάαρ, υιού του Κααθ, ο οποίος Κααθ ήτο υιός του Λευί υιού του Ιακώβ.

Α Παραλ. 6,24    καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Ἀσὰφ ὁ ἑστηκὼς ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ· Ἀσὰφ υἱὸς Βαραχία υἱοῦ Σαμαὰ

Α Παραλ. 6,24        Ο αδελφός του Αιμαν ο Ασάφ ίστατο εις τα δεξιά του αδελφού του. Αυτός ο Ασάφ ήτο υιός του Βαραχία υιού του Σαμαά,

Α Παραλ. 6,25    υἱοῦ Μιχαὴλ υἱοῦ Βαασία υἱοῦ Μελχία

Α Παραλ. 6,25         υιού του Μιχαήλ, υιού του Βαασία, υιού του Μελχία.

Α Παραλ. 6,26    υἱοῦ Ἀθανὶ υἱοῦ Ζαραΐ υἱοῦ Ἀδαΐ

Α Παραλ. 6,26        Ο Μελχίας ήτο υιός του Αθανί, υιού του Ζαραΐ, υιού του Αδαΐ.

Α Παραλ. 6,27    υἱοῦ Αἰθὰν υἱοῦ Ζαμμὰ υἱοῦ Σεμεΐ

Α Παραλ. 6,27         Ο Αδα ήτο υιός του Αιθάν, υιού του Ζαμά, υιού του Σεμεΐ.

Α Παραλ. 6,28    υἱοῦ Ἰεὲθ υἱοῦ Γεθσὼν υἱοῦ Λευί.

Α Παραλ. 6,28        Ο Σεμεί ήτο υιός του Ιεέθ, υιού του Γεθσών, υιού του Λευι.

Α Παραλ. 6,29    καὶ υἱοὶ Μεραρὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν ἐξ ἀριστερῶν· Αἰθὰν υἱὸς Κισὰ υἱοῦ Ἀβαΐ υἱοῦ Μαλὼχ

Α Παραλ. 6,29        Οι απόγονοι του Μεραρί, οι αδελφοί του οι ευρισκόμενοι εις τα αριστερά ήσαν ο Αιθάν ο υιός του Κισά, υιού του Αβαΐ, υιού του Μαλών.

Α Παραλ. 6,30    υἱοῦ Ἀσεβὶ υἱοῦ Ἀμεσία υἱοῦ Χελκίου

Α Παραλ. 6,30         Ο Μαλώχ ήτο υιός του Ασεβί, υιού του Αμεσίου, υιού του Χελκίου.

Α Παραλ. 6,31    υἱοῦ Ἀμασαΐ υἱοῦ Βανὶ υἱοῦ Σεμὴρ

Α Παραλ. 6,31         Ο Χελκίας ήτο υιός του Αμασα, υιού του Βανί, υιού του Σεμήρ.

Α Παραλ. 6,32    υἱοῦ Μοολὶ υἱοῦ Μουσὶ υἱοῦ Μεραρὶ υἱοῦ Λευί.

Α Παραλ. 6,32         Ο Σεμήρ ήτο υιός του Μοολί, υιού του Μουσί, υιού του Μεραρί, υιού του Λευι.

Α Παραλ. 6,33    καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν κατ᾿ οἴκους πατριῶν αὐτῶν, οἱ Λευῖται οἱ δεδομένοι εἰς πᾶσαν ἐργασίαν λειτουργίας σκηνῆς οἴκου τοῦ Θεοῦ.

Α Παραλ. 6,33         Οι αδελφοί των οι Λευίται κατά τας πατριαρχικάς των οικογενείας είχον ορισθή και είχον αναλάβει όλην την εξωτερικήν εργασίαν της Σκηνής του οίκου του Θεού.

 

                                    Οι απόγονοι του Ααρών

Α Παραλ. 6,34    καὶ Ἀαρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ θυμιῶντες ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν θυμιαμάτων εἰς πᾶσαν ἐργασίαν ἅγια τῶν ἁγίων καὶ ἐξιλάσκεσθαι περὶ Ἰσραὴλ κατὰ πάντα, ὅσα ἐνετείλατο Μωυσῆς παῖς τοῦ Θεοῦ.

Α Παραλ. 6,34         Ο Ααρών και οι υιοί του έκαιαν, ως ιερείς, επάνω στο θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων τα προς θυσίαν προσφερόμενα και προσέφερον θυμίαμα στο θυσιαστήριον των θυμιαμάτων. Αυτοί είχαν αναλάβει να εκπληρώνουν όλας τας υπηρεσίας εις τα Αγια των Αγίων και να εξιλεώνουν τον ισραηλιτικόν λαόν ενώπιον του Θεού σύμφωνα με όλα, όσα είχε διατάξει ο Μωϋσής, ο δούλος του Θεού.

Α Παραλ. 6,35    καὶ οὗτοι υἱοὶ Ἀαρών· Ἐλεάζαρ υἱὸς αὐτοῦ, Φινεὲς υἱὸς αὐτοῦ, Ἀβισοὺ υἱὸς αὐτοῦ,

Α Παραλ. 6,35         Αυτοί δε είναι οι υιοί και οι απόγονοι του Ααρών· ο Ελεάζαρ ο υιός του Ααρών, ο Φινεές ο υιός του Ελεάζαρ, ο Αβισού ο υιός του Φινεές,

Α Παραλ. 6,36    Βωκαὶ υἱὸς αὐτοῦ, Ὀζὶ υἱὸς αὐτοῦ, Ζαραΐα υἱὸς αὐτοῦ,

Α Παραλ. 6,36         ο Βωκαί ο υιός του Αβισού, ο Οζί ο υιός του Βωκαί, ο Ζαραΐα ο υιός του Οζί,

Α Παραλ. 6,37    Μαριὴλ υἱὸς αὐτοῦ, Ἀμαρία υἱὸς αὐτοῦ, Ἀχιτὼβ υἱὸς αὐτοῦ,

Α Παραλ. 6,37         ο Μαριήλ ο υιός του Ζαραΐα, ο Αμαρία ο υιός του Μαριήλ, ο Αχιτώβ ο υιός του Αμαρία.

Α Παραλ. 6,38    Σαδὼκ υἱὸς αὐτοῦ, Ἀχιμάας υἱὸς αὐτοῦ.

Α Παραλ. 6,38         Ο Σαδώκ ο υιός του Αχιτώβ, ο Αχιμάας ο υιός του Σαδώκ.

 

                                    Οι πόλεις των Λευιτών

Α Παραλ. 6,39    καὶ αὗται αἱ κατοικίαι αὐτῶν ἐν ταῖς κώμαις αὐτῶν, ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῶν· τοῖς υἱοῖς Ἀαρὼν τῇ πατριᾷ τοῦ Κααθὶ -ὅτι αὐτοῖς ἐγένετο ὁ κλῆρος-

Α Παραλ. 6,39         Αυταί δε ήσαν αι κατοικίαι των εις τας διαφόρους πόλεις και τα περίχωρα αυτών. Εις τους υιούς του Ααρών και εις την οικογένειαν του Κααθί

Α Παραλ. 6,40    καὶ ἔδωκαν αὐτοῖς τὴν Χεβρὼν ἐν γῇ Ἰούδα καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς κύκλῳ αὐτῆς·

Α Παραλ. 6,40        εδόθη δια κλήρου η Χεβρών εις την γην του Ιούδα και αι γύρω καλλιεργήσιμοι εκτάσεις.

Α Παραλ. 6,41    καὶ τὰ πεδία τῆς πόλεως καὶ τὰς κώμας αὐτῆς ἔδωκαν τῷ Χαλὲβ υἱῷ Ἰεφοννή.

Α Παραλ. 6,41         Αλλά τους αγρούς της πόλεως και τας κωμοπόλεις αυτής έδωκαν στον Χαλέβ, τον υιόν του Ιεφοννή.

Α Παραλ. 6,42    καὶ τοῖς υἱοῖς Ἀαρὼν ἔδωκαν τὰς πόλεις τῶν φυγαδευτηρίων, τὴν Χεβρὼν καὶ τὴν Λοβνὰ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Σελνὰ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Ἐσθαμὼ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς

Α Παραλ. 6,42        Εις τους υιούς του Ααρών έδωσαν τας πόλεις- άσυλα την Χεβρών, την Λοβνά και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους εκτάσεις, την Σελνά και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους εκτάσεις, την Εσθαμώ και τας γύρω από αυτήν καλιεργησίμους γαίας,

Α Παραλ. 6,43    καὶ τὴν Ἰεθθὰρ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Δαβὶρ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς

Α Παραλ. 6,43         την Ιεθθάρ και τους γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους αγρούς, την Δαβίρ και τους γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους αγρούς,

Α Παραλ. 6,44    καὶ τὴν Ἀσὰν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Βασαμὺς καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς.

Α Παραλ. 6,44        την Ασάν και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους γαίας, την Βασαμύς και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους γαίας.

Α Παραλ. 6,45    καὶ ἐκ φυλῆς Βενιαμὶν τὴν Γαβαὲ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Γαλεμὲθ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Ἀναθὼθ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς· πᾶσαι αἱ πόλεις αὐτῶν τρισκαίδεκα πόλεις κατὰ πατριὰς αὐτῶν.

Α Παραλ. 6,45         Από δε την περιοχήν της φυλής Βενιαμίν έδωκαν την Γαβαέ και τας γύρω αυτής καλλιεργησίμους γαίας, την Γαλεμέθ και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους γαίας, την Αναθώθ και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους γαίας. Ολαι αυταί αι πόλεις ήσαν εν όλω δεκατρείς, ανά τας διαφόρους πατριαρχικάς οικογενείας.

Α Παραλ. 6,46    καὶ τοῖς υἱοῖς Καὰθ τοῖς καταλοίποις ἐκ τῶν πατριῶν ἐκ τῆς φυλῆς ἐκ τοῦ ἡμίσους φυλῆς Μανασσῆ κλήρῳ πόλεις δέκα.

Α Παραλ. 6,46        Εις τους άλλους υιούς του Καάθ έδωσαν δια κλήρου δέκα πόλεις από τας οικογενείας της φυλής και από το ήμισυ της φυλής του Μανασσή.

Α Παραλ. 6,47    καὶ τοῖς υἱοῖς Γεδσὼν κατὰ πατριὰς αὐτῶν ἐκ φυλῆς Ἰσσάχαρ, ἐκ φυλῆς Ἀσήρ, ἀπὸ φυλῆς Νεφθαλί, ἐκ φυλῆς Μανασσῆ ἐν τῇ Βασὰν πόλεις τρισκαίδεκα.

Α Παραλ. 6,47         Εις τους απογόνους του Γεδσών έδωσαν δια κλήρου κατά τας πατριαρχικάς αυτών οικογενείας δεκατρείς πόλεις από την φυλήν Ισσάχαρ, την φυλήν Ασήρ, την φυλήν Νεφθαλί και την φυλήν Μανασσή εις την χώραν Βασάν.

Α Παραλ. 6,48    καὶ τοῖς υἱοῖς Μεραρί κατὰ πατριὰς αὐτῶν ἐκ φυλῆς Ῥουβήν, ἐκ φυλῆς Γάδ, ἐκ φυλῆς Ζαβουλὼν κλήρῳ πόλεις δεκαδύο.

Α Παραλ. 6,48        Εις τους απογόνους του Μεραρί έδωσαν κατά τας πατριαρχικάς αυτών οικογενείας δια κλήρου δώδεκα πόλεις από την φυλήν Ρουβήν, από την φυλήν Γαδ, από την φυλήν Ζαβουλών.

Α Παραλ. 6,49    καὶ ἔδωκαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τοῖς Λευίταις τὰς πόλεις καὶ τὰ περισπόρια αὐτῶν·

Α Παραλ. 6,49        Οι Ισραηλίται έδωκαν στους Λευίτας τας πόλεις αυτάς και τας γύρω από αυτάς καλλιεργησίμους γαίας.

Α Παραλ. 6,50    καὶ ἔδωκαν ἐν κλήρῳ ἐκ φυλῆς υἱῶν Ἰούδα καὶ ἐκ φυλῆς υἱῶν Συμεὼν καὶ ἐκ φυλῆς υἱῶν Βενιαμὶν τὰς πόλεις ταύτας, ἃς ἐκάλεσεν αὐτὰς ἐπ᾿ ὀνόματος.

Α Παραλ. 6,50         Εδωκαν δηλαδή δια κλήρου από την φυλήν του Ιούδα, από την φυλήν Συμεών, από την φυλήν Βενιαμίν τας πόλεις αυτάς, αι οποίαι ανεφέρθησαν με τα ονόματά των.

Α Παραλ. 6,51    καὶ ἀπὸ τῶν πατριῶν υἱῶν Καὰθ καὶ ἐγένοντο πόλεις τῶν ὁρίων αὐτῶν ἐκ φυλῆς Ἐφραίμ.

Α Παραλ. 6,51         Οσον δε δια τας άλλας οικογενείας των απογόνων του Καάθ αι πόλεις, αι οποίαι δια κλήρου τους εδόθησαν, ήσαν από την φυλήν του Εφραίμ.

Α Παραλ. 6,52    καὶ ἔδωκαν αὐτοῖς τὰς πόλεις τῶν φυγαδευτηρίων, τὴν Συχὲμ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς ἐν ὄρει Ἐφραὶμ καὶ τὴν Γαζὲρ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς

Α Παραλ. 6,52         Εδωκαν εις αυτούς ως πόλεις- φυγαδευτήρια την πόλιν Συχέμ και τας γύρω αυτής καλλιεργησίμους γαίας στο όρος Εφραίμ και την Γαζέρ με την γύρω αυτής καλλιεργήσιμον περιοχήν.

Α Παραλ. 6,53    καὶ τὴν Ἰεκμαὰν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Βαιθωρὼν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς

Α Παραλ. 6,53         Εδωκαν επίσης την πόλιν Ιεκμαάν και τους γύρω αυτής καλλιεργησίμους αγρούς, την Βαιθωρών και τους γύρω αυτής καλλιεργησίμους αγρούς.

Α Παραλ. 6,54    καὶ τὴν Ἐγλὰμ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Γεθρεμμὼν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς

Α Παραλ. 6,54         Την Εγλάμ και τους γύρω αυτής καλιεργησίμους αγρούς, την Γεθρεμμών και την γύρω αυτής καλλιεργήσιμον περιοχήν.

Α Παραλ. 6,55    καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσους φυλῆς Μανασσῆ τὴν Ἀνὰρ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Ἰεμβλάαν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς, κατὰ πατριὰν τοῖς υἱοῖς Καὰθ τοῖς καταλοίποις.

Α Παραλ. 6,55         Εις δε τας υπολοίπους οικογενείας των άλλων υιών του Καάθ έδωσαν από το ήμισυ της φυλής Μανασσή την πόλιν Ανάρ και τας γύρω αυτής καλλιεργησίμους γαίας, την Ιεμβλάαν και τας γύρω αυτής καλλιεργησίμους γαίας.

Α Παραλ. 6,56    τοῖς υἱοῖς Γεδσὼν ἀπὸ πατριῶν ἡμίσους φυλῆς Μανασσῆ τὴν Γωλὰν ἐκ τῆς Βασὰν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Ἀσηρὼθ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς·

Α Παραλ. 6,56         Εις τους υιούς του Γεδσών έδωσαν από τας οικογενείας του ημίσεος της φυλής του Μανασσή την πόλιν Γωλάν από την χώραν Βασάν και τας γύρω αυτής καλλιεργησίμους εκτάσεις. Την Ασηρώθ και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους εκτάσεις.

Α Παραλ. 6,57    καὶ ἐκ φυλῆς Ἰσσάχαρ τὴν Κέδες καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Δεβερὶ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Δαβὼρ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς

Α Παραλ. 6,57         Από την φυλήν του Ισσάχαρ έδωσαν την Κέδες και τας γύρω αυτής καλλιεργησίμους εκτάσεις, την Δεβερί και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους εκτάσεις, την Δαβώρ και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους εκτάσεις.

Α Παραλ. 6,58    καὶ τὴν Ζαβὼρ καὶ τὴν Αἰνὰν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς·

Α Παραλ. 6,58         Την Ζαβώρ και την Αινάν και τας γύρω από αυτάς καλλιεργησίμους γαίας.

Α Παραλ. 6,59    καὶ ἐκ φυλῆς Ἀσὴρ τὴν Μαασὰλ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Ἀβδὼν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς

Α Παραλ. 6,59         Από την φυλήν του Ασήρ έδωκαν την Μαασάλ και τας γύρω αυτής καλλιεργησίμους γαίας, την Αβδών και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους γαίας.

Α Παραλ. 6,60    καὶ τὴν Ἀκὰκ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Ῥοὼβ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς·

Α Παραλ. 6,60        Την Ακάκ και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους γαίας, την Ροώβ και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους γαίας.

Α Παραλ. 6,61    καὶ ἀπὸ φυλῆς Νεφθαλὶ τὴν Κέδες ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Χαμὼθ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Καριαθαΐμ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς.

Α Παραλ. 6,61         Από την φυλήν του Νεφθαλί έδωσαν την Κέδες εις την Γαλιλαίαν και τους γύρω από αυτούς καλλιεργησίμους αγρούς, την Χαμώθ και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους γαίας, την Καριαθαΐμ και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους εκτάσεις.

Α Παραλ. 6,62    τοῖς υἱοῖς Μεραρὶ τοῖς καταλοίποις ἐκ φυλῆς Ζαβουλὼν τὴν Ῥεμμὼν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Θαλλιὰ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς,

Α Παραλ. 6,62        Εδωσαν στους υπολοίπους Λευίτας, απογόνους του Μεραρί, από την φυλήν Ζαβουλών την πόλιν Ρεμμών και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους εκτάσεις, την Θαλλιά και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους εκτάσεις.

Α Παραλ. 6,63    ἐκ τοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου τὴν Ἱεριχὼ κατὰ δυσμὰς τοῦ Ἰορδάνου· ἐκ φυλῆς Ῥουβὴν τὴν Βοσὸρ ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Ἰασὰ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς

Α Παραλ. 6,63         Από δε την πέραν του Ιορδάνου περιοχήν απέναντι από την Ιεριχώ, την κειμένην προς δυσμάς του Ιορδάνου ποταμού, έδωσαν από την φυλήν του Ρουβήν την Βοσόρ, η οποία ευρίσκεται εις την έρημον με τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους εκτάσεις, την Ιασά και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους εκτάσεις,

Α Παραλ. 6,64    καὶ τὴν Καδμὼθ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Μαεφλὰ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς

Α Παραλ. 6,64        την Καδμώθ και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους γαίας, την Μαεφλά και τους γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους αγρούς.

Α Παραλ. 6,65    καὶ ἐκ φυλῆς Γὰδ τὴν Ῥαμμὼθ Γαλαὰδ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Μααναΐμ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς

Α Παραλ. 6,65         Από δε την φυλήν του Γαδ έδωσαν την Ραμμώθ εις την χώραν Γαλαάδ και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους εκτάσεις, την Μααναΐμ και τας γύρω από αυτήν καλλιεργησίμους εκτάσεις.

Α Παραλ. 6,66    καὶ τὴν Ἐσεβὼν καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς καὶ τὴν Ἰαζὴρ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς.

Α Παραλ. 6,66        Την Εσεβών και τας γύρω αυτής καλλιεργησίμους εκτάσεις και την Ιαζήρ και τας γύρω αυτής καλλιεργησίμους εκτάσεις.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7- ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΣΣΑΧΑΡ, ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ, ΤΟΥ ΝΕΦΘΑΛΙ,  ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ, ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΗΡ

                                    Οι απόγονοι του Ισσάχαρ

Α Παραλ. 7,1      Καὶ τοῖς υἱοῖς Ἰσσάχαρ· Θωλὰ καὶ Φουὰ καὶ Ἰασοὺβ καὶ Σεμερών, τέσσαρες.

Α Παραλ. 7,1            Οι υιοί του Ισσάχαρ ήσαν ο Θωλά, ο Φουα, ο Ιασούβ, ο Σεμερών, τέσσαρες εν όλω.

Α Παραλ. 7,2      καὶ υἱοὶ Θωλά· Ὀζί, Ῥαφαΐα καὶ Ἰεριὴλ καὶ Ἰαμαΐ καὶ Ἰεβασὰμ καὶ Σαμουήλ, ἄρχοντες οἴκων πατριῶν αὐτῶν τῷ Θωλά, ἰσχυροὶ δυνάμει κατὰ γενέσεις αὐτῶν. ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ἐν ἡμέραις Δαυὶδ εἴκοσι καὶ δύο χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι.

Α Παραλ. 7,2           Οι υιοί του Θωλά, ήσαν ο Οζί, ο Ραφαΐα, ο Ιεριήλ, ο Ιαμαΐ, ο Ιεβασάμ και ο Σαμουήλ. Ολοι αυτοί ήσαν αρχηγοί των πατριαρχικών οικογενειών, που είχαν εξέλθει από τον Θωλά, άνδρες γενναίοι, καταγεγραμμένοι κατά τας γενεαλογίας των και των οποίων ο αριθμός κατά την εποχήν του Δαυίδ ανήλθεν εις είκοσι δύο χιλιάδας εξακοσίους.

Α Παραλ. 7,3      καὶ υἱοὶ Ὀζί· Ἰεζραΐα καὶ υἱοὶ Ἰεζραΐα· Μιχαήλ, Ἀβδιοὺ καὶ Ἰωὴλ καὶ Ἰεσία, πέντε, ἄρχοντες πάντες.

Α Παραλ. 7,3           Υιός του Οζί ήτο ένάς, ο Ιεζραΐα. Υιοί του Ιεζραΐα ήσαν ο Μιχαήλ, ο Αβδιού, ο Ιωήλ, ο Ιεσία, εν όλω πέντε αρχηγοί πατριαρχικών οικογενειών.

Α Παραλ. 7,4      καὶ ἐπ᾿ αὐτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν, κατ᾿ οἴκους πατριῶν αὐτῶν, ἰσχυροὶ παρατάξασθαι εἰς πόλεμον τριάκοντα καὶ ἓξ χιλιάδες, ὅτι ἐπλήθυναν γυναῖκας καὶ υἱούς.

Α Παραλ. 7,4           Μαζή με αυτούς, κατά τας γενεαλογίας των και τας πατριαρχικάς των οικογενείας, ήσαν άνδρες ισχυροί στον πόλεμον εν όλω τριανταέξ χιλιάδες. Τούτο δε διότι είχον πρλλάς γυναίκας και πολλά παιδιά.

Α Παραλ. 7,5      καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν εἰς πάσας πατριὰς Ἰσσάχαρ καὶ ἰσχυροὶ δυνάμει ὀγδοήκοντα καὶ ἑπτὰ χιλιάδες, ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν τῶν πάντων.

Α Παραλ. 7,5           Οι αδελφοί αυτών, οι της ιδίας φυλής άνδρες εις όλας τας πατριαρχικάς οικογενείας της φυλής του Ισσάχαρ, ήσαν γενναίοι άνδρες, των όποίων ο αριθμός ανήρχετο εν συνόλω εις ογδοήκοντα επτά χιλιάδας.

 

                                   Οι απόγονοι του Βενιαμίν

Α Παραλ. 7,6      υἱοὶ Βενιαμίν· Βαλὲ καὶ Βαχὶρ καὶ Ἰαδιήλ, τρεῖς.

Α Παραλ. 7,6           Υιοί του Βενιαμίν ήσαν ο Βαλέ, ο Βαχίρ και ο Ιαδιήλ, τρεις εν όλω.

Α Παραλ. 7,7      καὶ υἱοὶ Βαλέ· Ἀσεβὼν καὶ Ὀζὶ καὶ Ὀζιὴλ καὶ Ἰεριμὼθ καὶ Οὐρί, πέντε, ἄρχοντες οἴκων πατριῶν ἰσχυροὶ δυνάμει, καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν εἴκοσι καὶ δύο χιλιάδες καὶ τριακοντατέσσαρες.

Α Παραλ. 7,7           Οι υιοί του Βαλέ ήσαν ο Ασεβών, ο Οζί, ο Οζιήλ, ο Ιεριμώθ και ο Ουρί, εν όλω πέντε. Αρχηγοί πατριαρχικών οίκων, άνδρες γενναίοι, των οποίων ο αριθμός της φυλής αυτής ανήρχετο εις είκοσι δύο χιλιάδας τριάκοντα τέσσαρας.

Α Παραλ. 7,8      καὶ υἱοὶ Βαχίρ· Ζεμιρὰ καὶ Ἰωὰς καὶ Ἐλιέζερ καὶ Ἐλιθενὰν καὶ Ἀμαρία καὶ Ἰεριμὼθ καὶ Ἀβιοὺδ καὶ Ἀναθὼθ καὶ Ἐλμεμέθ· πάντες οὗτοι υἱοὶ Βαχίρ.

Α Παραλ. 7,8           Οι υιοί του Βαχίρ ήσαν ο Ζεμιρά, ο Ιωάς, ο Ελιέζερ, ο Ελιθενάν, ο Αμαρία, ο Ιεριμώθ, ο Αβιούδ, ο Αναθώθ και ο Ελμεμέθ. Ολοι αυτοί ήσαν υιοί του Βαχίρ·

Α Παραλ. 7,9      καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν, ἄρχοντες οἴκων πατριῶν αὐτῶν ἰσχυροὶ δυνάμει, εἴκοσι χιλιάδες καὶ διακόσιοι.

Α Παραλ. 7,9           οι εγγεγραμμένοι εις τας γενεαλογίας κατά τας γενεάς των, αρχηγοί πατριαρχικών οίκων, άνδρες γενναίοι, εν όλω είκοσι χιλιάδες διακόσιοι.

Α Παραλ. 7,10    καὶ υἱοὶ Ἰαδιήλ· Βαλαάν. καὶ υἱοὶ Βαλαάν· Ἰαοὺς καὶ Βενιαμὶν καὶ Ἀὼθ καὶ Χανανὰ καὶ Ζαιθὰν καὶ Θαρσὶ καὶ Ἀχισαάρ.

Α Παραλ. 7,10         Υιός του Ιαδιήλ ήτο εις, ο Βαλαάν, υιοί του Βαλαάν ήσαν ο Ιαούς, ο Βενιαμίν, ο Αώθ, ο Χανανά, ο Ζαιθάν, ο Θαρσί και ο Αχισαάρ.

Α Παραλ. 7,11    πάντες οὗτοι υἱοὶ Ἰαδιήλ, ἄρχοντες τῶν πατριῶν ἰσχυροὶ δυνάμει ἑπτακαίδεκα χιλιάδες καὶ διακόσιοι, ἐκπορευόμενοι δυνάμει τοῦ πολεμεῖν.

Α Παραλ. 7,11          Ολοι αυτοί ήσαν υιοί του Ιαδιήλ, αρχηγοί πατριαρχικών οικογενειών, γενναίοι άνδρες, ανερχόμενοι εις δέκα επτά χιλιάδας διακοσίους και οι οποίοι ηδύναντο να εκστρατεύουν και να λαμβάνουν μέρος στον πόλεμον.

Α Παραλ. 7,12    καὶ Σαπφὶν καὶ Ἀπφὶν καὶ υἱοὶ Ῥαώμ· υἱὸς αὐτοῦ Ἀέρ.

Α Παραλ. 7,12         Ο Σαπφίν και ο Απφίν ήσαν υιοί του Ραώμ, του οποίου έγγονος ήτο ο Αέρ.

 

                                     Οι απόγονοι του Νεφθαλί

Α Παραλ. 7,13    υἱοὶ Νεφθαλί· Ἰασιήλ, Γωνὶ καὶ Ἰσσιὴρ καὶ Σαλλούρ, υἱοὶ Βαλαά.

Α Παραλ. 7,13          Οι υιοί του Νεφθαλί ήσαν ο Ιασιήλ, ο Γωνί, ο Ισσιήρ, ο Σαλλούρ, απόγονοι, της Βαλαά.

 

                                    Οι απόγονοι του Μανασσή

Α Παραλ. 7,14    υἱοὶ Μανασσῆ· Ἀσεριήλ, ὃν ἔτεκεν ἡ παλλακὴ αὐτοῦ ἡ Σύρα· ἔτεκε δὲ αὐτῷ καὶ Μαχὶρ πατέρα Γαλαάδ.

Α Παραλ. 7,14         Υιοί του Μανασσή ήσαν· ο Ασεριήλ, τον οποίον εγέννησεν η δευτέρας σειράς εκ Συρίας σύζυγος του. Αυτή δε εγέννησεν εις αυτόν και τον Μαχίρ, τον πατέρα της χώρας Γαλαάδ.

Α Παραλ. 7,15    καὶ Μαχὶρ ἔλαβε γυναῖκα τῷ Ἀμφὶν καὶ Μαμφίν· καὶ ὄνομα ἀδελφῆς αὐτοῦ Μοωχά. καὶ ὄνομα τῷ δευτέρῳ Σαλπαάδ, καὶ ἐγεννήθησαν τῷ Σαλπαὰδ θυγατέρες.

Α Παραλ. 7,15          Ο Μαχίρ εξέλεξεν αυτός συζύγους δια τους υιούς του Αμφίν και Μαμφίν. Το όνομα δε της αδελφής του ήτο Μοωχά. Το όνομα του δευτέρου του υιού ήτο Σαλπαάδ. Ο Σαλπαάδ απέκτησε μόνον θυγατέρας.

Α Παραλ. 7,16    καὶ ἔτεκε Μοωχὰ γυνὴ Μαχὶρ υἱὸν καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Φαρές, καὶ ὄνομα ἀδελφοῦ αὐτοῦ Σόρος· υἱοὶ αὐτοῦ Οὐλὰμ καὶ Ῥοκόμ.

Α Παραλ. 7,16         Η Μοωχά, σύζυγος του Μαχίρ, εγέννησεν υιόν τον οποίον εκάλεσε Φαρές. Το όνομα του αδελφού του ήτο Σορος. Υιοί του δε ήσαν ο Ουλάμ και ο Ροκόμ.

Α Παραλ. 7,17    καὶ υἱοὶ Οὐλάμ, Βαδάν. οὗτοι υἱοὶ Γαλαὰδ υἱοῦ Μαχὶρ υἱοῦ Μανασσῆ.

Α Παραλ. 7,17          Υιός του Ουλάμ ήτο ένας, ο Βαδάν. Αυτοί είναι οι υιοί του Γαλαάδ, υιού του Μαχίρ, υιού του Μανασσή.

Α Παραλ. 7,18    καὶ ἡ ἀδελφὴ αὐτοῦ ἡ Μαλεχὲθ ἔτεκε τὸν Ἰσαδὲκ καὶ τὸν Ἀβιέζερ καὶ τὸν Μαελά.

Α Παραλ. 7,18         Η αδελφή αυτού η Μαλεχέθ εγέννησε τον Ισαδέκ, τον Αβιέζερ και τον Μαελά.

Α Παραλ. 7,19    καὶ ἦσαν υἱοὶ Σεμιρά· Ἰααὶμ καὶ Συχὲμ καὶ Λαχὶμ καὶ Ἀνιάν.

Α Παραλ. 7,19         Οι υιοί του Σεμιρά ήσαν ο Ιααίμ, ο Συχέμ, ο Λαχίμ και ο Ανιάν.

 

                                    Οι απόγονοι του Εφραίμ

Α Παραλ. 7,20    καὶ υἱοὶ Ἐφραίμ· Σωθαλὰ καὶ Βαρὰδ υἱὸς αὐτοῦ καὶ Θαὰθ υἱὸς αὐτοῦ, Ἐλεαδὰ υἱὸς αὐτοῦ, Νομεὲ υἱὸς αὐτοῦ,

Α Παραλ. 7,20         Οι απόγονοι του Εφραίμ ήσαν ο Σωθαλά, ο Βαράδ υιός του Σωθαλά, ο Θαάθ υιός του Βαράδ, ο Ελεαδά υιός του Θαάθ, ο Νομεέ υιός του Ελεαδά.

Α Παραλ. 7,21    Ζαβὲδ υἱὸς αὐτοῦ, Σωθελὲ υἱὸς αὐτοῦ καὶ Ἀζὲρ καὶ Ἐλεάδ. καὶ ἀπέκτειναν αὐτοὺς οἱ ἄνδρες Γὲθ οἱ τεχθέντες ἐν τῇ γῇ, ὅτι κατέβησαν τοῦ λαβεῖν τὰ κτήνη αὐτῶν.

Α Παραλ. 7,21         Ο Ζαβέδ, ο υιός του Νομεέ, ο Σωθελέ ο υιός του Ζαβέδ, του οποίου υιός επίσης ήτο ο Αζέρ και ο Ελεάδ, τους οποίους εφόνευσαν άνθρωποι της Γέθ, οι εντόπιοι, διότι αυτοί είχαν κατεβή προς εκείνους, δια να αρπάσουν τα κτήνη των.

Α Παραλ. 7,22    καὶ ἐπένθησεν Ἐφραὶμ ὁ πατὴρ αὐτῶν ἡμέρας πολλάς, καὶ ἦλθον οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ τοῦ παρακαλέσαι αὐτόν.

Α Παραλ. 7,22         Ο πατέρας των ο Εφραίμ επένθησεν αυτούς επί πολλάς ημέρας και ήλθον οι αδελφοί αυτού να τον παρηγορήσουν.

Α Παραλ. 7,23    καὶ εἰσῆλθε πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔλαβεν ἐν γαστρὶ καὶ ἔτεκεν υἱόν, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Βαραγά, ὅτι ἐν κακοῖς ἐγένετο ἐν οἴκῳ μου.

Α Παραλ. 7,23         Αυτός ήλθεν εις επικοινωνίαν με την γυναίκα του, εκείνη δε συνέλαβε και εγέννησεν υιόν, τον οποίον και εκάλεσε Βαραγά. Του έδωσε δε αυτό το όνομα, διότι μεγάλαι συμφοραί είχον πέσει τότε στον οίκον του.

Α Παραλ. 7,24    καὶ ἐν ἐκείνοις τοῖς καταλοίποις καὶ ᾠκοδόμησε τὴν Βαιθωρὼν τὴν κάτω καὶ τὴν ἄνω. καὶ υἱοὶ Ὀζάν· Σεηρά,

Α Παραλ. 7,24         Με τους υπολοίπους αυτού υιούς οικοδόμησε την Ανω και Κατω Βαιθωρών. Υιοί του Οζάν ήσαν ο Σεηρά,

Α Παραλ. 7,25    καὶ Ῥαφὴ υἱοὶ αὐτοῦ, Σαρὰφ καὶ Θαλεὲς υἱοὶ αὐτοῦ, Θαὲν υἱὸς αὐτοῦ.

Α Παραλ. 7,25         υιοί δε του Σεηρά ο Ραφή, ο Σαράφ, ο Θαλεές και ο Θαέν ο υιός αυτού.

Α Παραλ. 7,26    τῷ Λααδὰν υἱῷ αὐτοῦ υἱὸς Ἀμιούδ, Ἐλισαμαΐ υἱὸς αὐτοῦ,

Α Παραλ. 7,26         Υιοί του Θαέν ήσαν ο Λααδάν και ο υιός του Λααδάν ο Αμιούδ, υιός του Αμιούδ ο Ελισαμαΐ.

Α Παραλ. 7,27    Νοὺμ υἱὸς αὐτοῦ, Ἰησουὲ υἱὸς αὐτοῦ.

Α Παραλ. 7,27         Υιός του Ελισαμα ο Νούμ, υιός του Νουμ ο Ιησουέ.

Α Παραλ. 7,28    καὶ κατάσχεσις αὐτῶν καὶ κατοικία αὐτῶν· Βαιθὴλ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, κατ᾿ ἀνατολὰς Νοαράν, πρὸς δυσμαῖς Γαζὲρ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς· καὶ Συχὲμ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς ἕως Γαιὰν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς.

Α Παραλ. 7,28         Αι κατακτηθείσαι περιοχαί και κατοικίαι αυτών ήσαν η Βαιθήλ και αι κώμαι αι περί αυτήν. Προς ανατολάς η Νοαράν, προς δυσμάς η Γαζέρ και αι κώμαι, που εξηρτώντο από αυτήν. Η Συχέμ και αι κώμαι αυτής μέχρι της Γαιάν και των κωμοπόλεων, που εξηρτώντο από αυτήν.

Α Παραλ. 7,29    καὶ ἕως ὁρίων υἱῶν Μανασσῆ· Βαιθσαὰν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, Θαανὰχ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, Μαγεδδὼ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, Δὼρ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς. ἐν ταύταις κατῴκησαν υἱοὶ Ἰωσὴφ υἱοῦ Ἰσραήλ.

Α Παραλ. 7,29         Εις την περιοχήν των υιών Μανασσή, ήσαν αι πόλεις Βαιθσαάν και αι περί αυτήν κώμαι, η Θαανάχ και αι κώμαι που εξηρτώντο από αυτήν. Η Μαγεδδώ και αι κώμαι που εξηρτώντο από αυτήν. Η Δωρ και αι περί αυτήν κώμαι. Εις αυτάς είχον εγκατασταθή οι απόγονοι του Ιωσήφ, του υιού του Ιακώβ.

 

                                   Οι απόγονοι του Ασήρ

Α Παραλ. 7,30    υἱοὶ Ἀσήρ· Ἰεμνὰ καὶ Σουΐα. καὶ Ἰσουΐ καὶ Βεριὰ καὶ Σορὲ ἀδελφὴ αὐτῶν.

Α Παραλ. 7,30         Οι υιοί του Ασήρ ήσαν ο Ιεμνά, ο Σουΐα, ο Ισουΐ, ο Βεριά και η αδελφή αυτών η Σορέ.

Α Παραλ. 7,31    καὶ υἱοὶ Βεριά· Χάβερ καὶ Μελχιήλ, οὗτος πατὴρ Βερζαΐθ.

Α Παραλ. 7,31          Υιοί του Βεριά ήσαν ο Χαβερ και ο Μελχιήλ. Αυτός ήτο πατήρ του Βερζαΐθ.

Α Παραλ. 7,32    καὶ Χάβερ ἐγέννησε τὸν Ἰαφλὴτ καὶ τὸν Σαμὴρ καὶ τὸν Χωθὰμ καὶ τὴν Σωλὰ ἀδελφὴν αὐτῶν.

Α Παραλ. 7,32         Ο Χαβερ εγέννησε τον Ιαφλήτ, τον Σαμήρ, τον Χωθάμ και την αδελφήν αυτών την Σωλά.

Α Παραλ. 7,33    καὶ υἱοὶ Ἰαφλήτ· Φασὲκ καὶ Βαβαὴλ καὶ Ἀσίθ· οὗτοι υἱοὶ Ἰαφλήτ.

Α Παραλ. 7,33         Υιοί του Ιαφλήτ ήσαν ο Φασέκ, ο Βαμαήλ και ο Ασίθ. Αυτοί είναι οι υιοί του Ιαφλήτ.

Α Παραλ. 7,34    καὶ υἱοὶ Σεμμήρ· Ἀχιουραογὰ καὶ Ὀβὰ καὶ Ἀρὰμ

Α Παραλ. 7,34         Οι υιοί του Σεμμήρ ήσαν ο Αχιουραογά, ο Οβά, ο Αράμ,

Α Παραλ. 7,35    καὶ Βανηελάμ· ἀδελφοὶ αὐτοῦ Σοφὰ καὶ Ἰμανὰ καὶ Σελλὴς καὶ Ἀμάλ.

Α Παραλ. 7,35         ο Βανηελάμ. Αδελφοί αυτού ήσαν ο Σωφά, ο Ιμανά, ο Σελλής και ο Αμάλ.

Α Παραλ. 7,36    υἱοὶ Σωφά· Σουὲ καὶ Ἀρναφὰρ καὶ Σουδὰ καὶ Βαρὶν καὶ Ἰμρὰν

Α Παραλ. 7,36         Οι υιοί του Σωφά ήσαν ο Σουέ, ο Αρναφάρ, ο Σουδά, ο Βαρίν, ο Ιμράν,

Α Παραλ. 7,37    καὶ Σοβὰλ καὶ Ὢδ καὶ Σεμμὰ καὶ Σαλισὰ καὶ Ἰεθρὰν καὶ Βεηρά.

Α Παραλ. 7,37         ο Σοβάλ, ο Ωδ, ο Σεμμά, ο Σαλισά, ο Ιεθράν και ο Βεηρά.

Α Παραλ. 7,38    καὶ υἱοὶ Ἰεθήρ· Ἰεφινὰ καὶ Φασφὰ καὶ Ἀρά.

Α Παραλ. 7,38         Οι υιοί του Ιεθήρ ήσαν ο Ιεφινά, ο Φασφά και ο Αρά.

Α Παραλ. 7,39    καὶ υἱοὶ Ὡλά· Ὀρέχ, Ἀνιὴλ καὶ Ῥασιά.

Α Παραλ. 7,39         Οι υιοί του Ωλά ήσαν ο Ορέχ, ο Ανιήλ και ο Ρασιά.

Α Παραλ. 7,40    πάντες οὗτοι υἱοὶ Ἀσήρ, πάντες ἄρχοντες πατριῶν ἐκλεκτοὶ ἰσχυροὶ δυνάμει, ἄρχοντες ἡγούμενοι· ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν εἰς παράταξιν τοῦ πολεμεῖν, ἀριθμὸς αὐτῶν ἄνδρες εἰκοσιὲξ χιλιάδες.

Α Παραλ. 7,40         Ολοι αυτοί ήσαν απόγονοι του Ασήρ, όλοι αρχηγοί πατριαρχικών οικογενειών, εκλεκτοί και γενναίοι άνδρες, άρχοντες και ηγούμενοι. Ο αριθμός εκείνων, που ηδύναντο να λάβουν μέρος εις πολεμικάς επιχειρήσεις, ανήρχετο εις εικοσιέξ χιλιάδας άνδρας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8- ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ

                                    Οι απόγονοι του Βενιαμίν

Α Παραλ. 8,1      Καὶ Βενιαμὶν ἐγέννησε Βαλὲ πρωτότοκον αὐτοῦ καὶ Ἀσβὴλ τὸν δεύτερον, Ἀαρὰ τὸν τρίτον,

Α Παραλ. 8,1            Ο Βενιαμίν απέκτησε πρωτότοκον υιόν τον Βαλέ, δευτερότοκον τον Ασβήλ, τρίτον τον Ααρά,

Α Παραλ. 8,2      Νωὰ τὸν τέταρτον καὶ Ῥαφὴ τὸν πέμπτον.

Α Παραλ. 8,2           τέταρτον τον Νωα, πέμπτον τον Ραφή.

Α Παραλ. 8,3      καὶ ἦσαν υἱοὶ τῷ Βαλέ· Ἀδὶρ καὶ Γηρὰ καὶ Ἀβιοὺδ

Α Παραλ. 8,3           Οι δε υιοί του Βαλέ ήσαν οι εξής· Ο Αδίρ, ο Γηρά, ο Αβιούδ,

Α Παραλ. 8,4      καὶ Ἀβισουὲ καὶ Νοαμὰ καὶ Ἀχιὰ

Α Παραλ. 8,4           ο Αβισουέ, ο Νοαμά, ο Αχιά,

Α Παραλ. 8,5      καὶ Γηρὰ καὶ Σεφουφὰμ καὶ Οὐράμ.

Α Παραλ. 8,5           ο Γηρά, ο Σεφουφάμ και ο Ουράμ.

Α Παραλ. 8,6      οὗτοι υἱοὶ Ἀώδ· οὗτοί εἰσιν ἄρχοντες πατριῶν τοῖς κατοικοῦσι Γαβεέ, καὶ μετῴκισαν αὐτοὺς εἰς Μαναχαθί·

Α Παραλ. 8,6           Αυτοί δε ήσαν οι υιοί του Αώδ, οι οποίοι και ήσαν άρχοντες πατριαρχικών οίκων, κατοικούσαν δε την Γαβεέ, όπου και τους μετέφεραν εις Μαναχαθί.

Α Παραλ. 8,7      καὶ Νοομὰ καὶ Ἀχιὰ καὶ Γηρά· οὗτος Ἰεγλαὰμ καὶ ἐγέννησε τὸν Ἀζὰ καὶ τὸν Ἰαχιχώ.

Α Παραλ. 8,7           Ο Νοομά, ο Αχιά και ο Γηρά. Αυτός ο Ιεγλαάμ εγέννησε τον Αζά και τον Ιαχιχώ.

Α Παραλ. 8,8      καὶ Σααρὶν ἐγέννησεν ἐν τῷ πεδίῳ Μωὰβ μετὰ τὸ ἀποστεῖλαι αὐτὸν Ὡσὶν καὶ τὴν Βααδὰ γυναῖκα αὐτοῦ.

Α Παραλ. 8,8           Ο Σααρίν απέκτησεν υιούς εις την πεδιάδα της χώρας Μωάβ, αφού διεζεύχθη τας συζύγους του Ωσίν και την Βααδά.

Α Παραλ. 8,9      καὶ ἐγέννησεν ἐκ τῆς Ἀδὰ γυναικὸς αὐτοῦ τὸν Ἰωβὰβ καὶ τὸν Σεβιὰ καὶ τὸν Μισὰ καὶ τὸν Μελχὰμ

Α Παραλ. 8,9           Απέκτησε δε αυτός από την γυναίκα του την Αδά τον Ιωβάβ, τον Σελά, τον Μισά, τον Μελχάμ,

Α Παραλ. 8,10    καὶ τὸν Ἰαὼς καὶ τὸν Σαβιὰ καὶ τὸν Μαρμά· οὗτοι ἄρχοντες τῶν πατριῶν.

Α Παραλ. 8,10         τον Ιαώς, τον Σαβιά και τον Μαρμά. Αυτοί ήσαν αρχηγοί πατριαρχικών οικονενειών.

Α Παραλ. 8,11    καὶ ἐκ τῆς Ὡσὶν ἐγέννησε τὸν Ἀβιτὼλ καὶ τὸν Ἀλφαάλ.

Α Παραλ. 8,11          Από δε την Ωσίν απέκτησε τον Αβιτώλ και τον Αλφαάλ.

Α Παραλ. 8,12    καὶ υἱοὶ Ἀλφαάλ· Ὠβήδ, Μισαάλ, Σεμμήρ· οὗτος ᾠκοδόμησε τὴν Ὠνὼ καὶ τὴν Λὼδ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς·

Α Παραλ. 8,12         Του Αλφαάλ δε οι υιοί ήσαν ο Ωβήδ, ο Μισαάλ, ο Σεμμήρ. Ο Σεμμήρ ανοικοδόμησε την Ωνώ και την Λωδ και τας κωμοπόλεις αυτής·

Α Παραλ. 8,13    καὶ Βεριὰ καὶ Σαμά. οὗτοι ἄρχοντες πατριῶν τοῖς κατοικοῦσιν Αἰλάμ, καὶ οὗτοι ἐξεδίωξαν τοὺς κατοικοῦντας Γέθ.

Α Παραλ. 8,13         και ο Βεριά και ο Σαμά, οι οποίοι ήσαν αρχηγοί πατριαρχικών οίκων, κατοικούσαν δε εις την Αιλάμ· αυτοί εξεδίωξαν τους κατοίκους της πόλεως Γέθ.

Α Παραλ. 8,14    καὶ ἀδελφὸς αὐτοῦ Σωσὴκ καὶ Ἀριμὼθ

Α Παραλ. 8,14         Οι αδελφοί αυτού ήσαν ο Σωσήκ, ο Αριμώθ,

Α Παραλ. 8,15    καὶ Ζαβαδία, καὶ Ὠρὴδ καὶ Ἔδερ

Α Παραλ. 8,15         ο Ζαβαδία, ο Ωρήδ, ο Εδερ,

Α Παραλ. 8,16    καὶ Μιχαὴλ καὶ Ἰεσφὰ καὶ Ἰωδά, υἱοὶ Βεριά.

Α Παραλ. 8,16         ο Μιχαήλ, ο Ιεσφά, ο Ιωδά. Ησαν αυτοί υιοί του Βεριά.

Α Παραλ. 8,17    καὶ Ζαβαδία καὶ Μοσολλὰμ καὶ Ἀζακὶ καὶ Ἀβὰρ

Α Παραλ. 8,17         Υιοί του Ελφαάλ ήσαν ο Ζαβαδία, ο Μοσολλάμ, ο Αζακί, ο Αβάρ,

Α Παραλ. 8,18    καὶ Ἰσαμαρὶ καὶ Ἰεζλίας καὶ Ἰωβάβ, υἱοὶ Ἐλφαάλ.

Α Παραλ. 8,18         ο Ισαμαρί, ο Ιεζλίας και ο Ιωβάβ.

Α Παραλ. 8,19    καὶ Ἰακὶμ καὶ Ζαχρὶ καὶ Ζαβδὶ

Α Παραλ. 8,19         Υιοί δε του Σαμαΐθ ήσαν ο Ιακίμ, ο Ζαχρί, ο Ζαβδί,

Α Παραλ. 8,20    καὶ Ἐλιωναΐ καὶ Σαλαθὶ καὶ Ἐλιηλὶ

Α Παραλ. 8,20        ο Ελιωναΐ ο Σαλαθί, ο Ελιηλί,

Α Παραλ. 8,21    καὶ Ἀδαΐα καὶ Βαραΐα καὶ Σαμαράθ, υἱοὶ Σαμαΐθ.

Α Παραλ. 8,21         ο Αδαΐα, ο Βαραΐα και ο Σαμαράθ.

Α Παραλ. 8,22    καὶ Ἰεσφὰν καὶ Ὠβὴδ καὶ Ἐλεὴλ

Α Παραλ. 8,22        Ο Ιεσφάν, ο Ωβήδ, ο Ελεήλ,

Α Παραλ. 8,23    καὶ Ἀβδιὼν καὶ Ζεχρὶ καὶ Ἀνὰν

Α Παραλ. 8,23         ο Αβδών, ο Ζεχρί, ο Ανάν,

Α Παραλ. 8,24    καὶ Ἀνανία καὶ Ἀμβρὶ καὶ Αἰλὰμ καὶ Ἀναθὼθ

Α Παραλ. 8,24        ο Ανανίας, ο Αμβρί, ο Αιλάμ, ο Αναθώθ,

Α Παραλ. 8,25    καὶ Ἰαθὶν καὶ Ἰεφαδίας καὶ Φανουήλ, υἱοὶ Σωσήκ,

Α Παραλ. 8,25         ο Ιαθίν, ο Ιεφαδίας και ο Φανουήλ ήσαν υιοί του Σωσήκ.

Α Παραλ. 8,26    καὶ Σαμσαρὶ καὶ Σααρίας καὶ Γοθολία

Α Παραλ. 8,26        Υιοί δε του Ιεροάμ ήσαν ο Σαμσαρί, ο Σααρίας, ο Γοθολία,

Α Παραλ. 8,27    καὶ Ἰαρασία καὶ Ἐριὰ καὶ Ζεχρί, υἱοὶ Ἱεροάμ.

Α Παραλ. 8,27         ο Ιαρασία, ο Εριά και ο Ζεχρί.

Α Παραλ. 8,28    οὗτοι ἄρχοντες πατριῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν ἄρχοντες· οὗτοι κατῴκησαν ἐν Ἱερουσαλήμ·

Α Παραλ. 8,28        Ολοι αυτοί ήσαν αρχηγοί πατριαρχικών οίκων, άρχοντες κατά τας γενεαλογίας αυτών. Αυτοί είχαν κατοικήσει εις την Ιερουσαλήμ.

Α Παραλ. 8,29    καὶ ἐν Γαβαὼν κατῴκησε πατὴρ Γαβαών, καὶ ὄνομα γυναικὶ αὐτοῦ Μααχά.

Α Παραλ. 8,29        Εις την Γαβαών είχε κατοικήσει ο πατήρ Γαβαών. Το όνομα της γυναικός του ήτο Μααχά.

Α Παραλ. 8,30    καὶ ὁ υἱὸς αὐτῆς ὁ πρωτότοκος Ἀβαδὼν καὶ Σοὺρ καὶ Κὶς καὶ Βαὰλ καὶ Νὴρ καὶ Ναδὰβ

Α Παραλ. 8,30         Ο πρωτότοκος υιός της ωνομάζετο Αβαδών και οι άλλοι ήσαν ο Σούρ, ο Κις, ο Βαάλ, ο Νηρ, ο Ναδάβ,

Α Παραλ. 8,31    καὶ Γεδοὺρ καὶ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ Ζακχοὺρ καὶ Μακελώθ·

Α Παραλ. 8,31         ο Γεδούρ, ο αδελφός αυτού, ο Ζακχούρ και ο Μακελώθ.

Α Παραλ. 8,32    καὶ Μακελὼθ ἐγέννησε τὸν Σαμαά· καὶ γὰρ οὗτοι κατέναντι τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν κατῴκησαν ἐν Ἱερουσαλὴμ μετὰ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν.

Α Παραλ. 8,32         Ο Μακελώθ εγέννησεν υιόν τον Σαμαά. Αυτοί μαζή με άλλους αδελφούς των εγκατεστάθησαν απέναντι εις την Ιερουσαλήμ πλησίον των αδελφών των

Α Παραλ. 8,33    καὶ Νὴρ ἐγέννησε τὸν Κίς, καὶ Κὶς ἐγέννησε τὸν Σαούλ, καὶ Σαοὺλ ἐγέννησε τὸν Ἰωνάθαν καὶ τὸν Μελχισουὲ καὶ τὸν Ἀμιναδὰβ καὶ τὸν Ἀσαβάλ.

Α Παραλ. 8,33         Ο Νηρ απέκτησε τον Κις, ο Κις απέκτησε τον Σαούλ, ο Σαούλ απέκτησε τον Ιωνάθαν, τον Μελχισουέ, τον Αμιναδάβ, τον Αβασάλ.

Α Παραλ. 8,34    καὶ υἱὸς Ἰωνάθαν Μεριβαάλ. καὶ ὁ Μεριβαὰλ ἐγέννησε τὸν Μιχά.

Α Παραλ. 8,34         Υιός του Ιωνάθαν ήτο ο Μεριβαάλ, ο δε Μεριβαάλ εγέννησε τον Μιχά.

Α Παραλ. 8,35    καὶ υἱοὶ Μιχά· Φίθων καὶ Μελὰχ καὶ Θαρὰχ καὶ Ἀχάζ.

Α Παραλ. 8,35         Οι υιοί του Μιχά ήσαν ο Φιθων, ο Μελάχ, ο Θαράχ, ο Αχάζ.

Α Παραλ. 8,36    καὶ Ἀχὰζ ἐγέννησε τὸν Ἰαδά, καὶ Ἰαδὰ ἐγέννησε τὸν Σαλαιμὰθ καὶ τὸν Ἀσμὼθ καὶ τὸν Ζαμβρί, καὶ Ζαμβρὶ ἐγέννησε τὸν Μαισά,

Α Παραλ. 8,36         Και ο Αχάζ απέκτησεν υιόν τον Ιαδά, ο Ιαδά απέκτησεν υιόν τον Σαλαιμάθ, τον Ασμώθ και τον Ζαμβρί. Ο Ζαμβρί απέκτησεν υιόν τον Μαισά.

Α Παραλ. 8,37    καὶ Μαισὰ ἐγέννησε τὸν Βαανά· Ῥαφαΐα υἱὸς αὐτοῦ, Ἐλασὰ υἱὸς αὐτοῦ, Ἐσὴλ υἱὸς αὐτοῦ.

Α Παραλ. 8,37         Ο Μαισά απέκτησεν υιόν τον Βαανά, ο Βαανά απέκτησεν υιόν τον Ραφαΐα, ο Ραφαΐα τον Ελασά, ο Ελασά απέκτησεν υιόν τον Εσήλ.

Α Παραλ. 8,38    καὶ τῷ Ἐσὴλ ἓξ υἱοί, καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν· Ἐζρικὰμ πρωτότοκος αὐτοῦ καὶ Ἰσμαὴλ καὶ Σαραΐα καὶ Ἀβδία καὶ Ἀνὰν καὶ Ἀσά· πάντες οὗτοι υἱοὶ Ἐσήλ.

Α Παραλ. 8,38         Ο Εσήλ είχεν εξ υιούς. Τα ονόματά των είναι αυτά· Πρωτότοκος είναι ο Εζρικάμ, κατόπιν ο Ισμαήλ, ο Σαραΐα, ο Αβδία, ο Ανάν και ο Ασά. Ολοι αυτοί είναι παιδιά του Εσήλ.

Α Παραλ. 8,39    καὶ υἱοὶ Ἀσήλ ἀδελφοῦ αὐτοῦ· Αἰλὰμ πρωτότοκος αὐτοῦ καὶ Ἰὰς ὁ δεύτερος καὶ Ἐλιφαλὲτ ὁ τρίτος.

Α Παραλ. 8,39         Οι υιοί του Ασήλ, του αδελφού αυτού, είναι· Πρωτότοκός του ο Αιλάμ, ο δεύτερος ο Ιάς, τρίτος ο Ελιφαλέτ.

Α Παραλ. 8,40    καὶ ἦσαν υἱοὶ Αἰλὰμ ἰσχυροὶ ἄνδρες δυνάμει, τείνοντες τόξον καὶ πληθύνοντες υἱοὺς καὶ υἱοὺς τῶν υἱῶν, ἑκατὸν πεντήκοντα. πάντες οὗτοι ἐξ υἱῶν Βενιαμίν.

Α Παραλ. 8,40        Οι υιοί του Αιλάμ ήσαν άνδρες γενναίοι, οι οποίοι εχειρίζοντο με επιδεξιότητα το τόξον, είχον δε αποκτήσει πολλούς υιούς και εγγόνους, εν όλω εκατόν πεντήκοντα. Ολοι αυτοί ανήκον εις την φυλήν του Βενιαμίν.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29