ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α'- ΚΕΦ. 9-10

 

 

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9- ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΗΣΑΝ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ  

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ

                                    Αυτοί που κατοίκησαν την Ιερουσαλήμ

Α Παραλ. 9,1      Καὶ πᾶς Ἰσραὴλ ὁ συλλοχισμὸς αὐτῶν, καὶ οὗτοι καταγεγραμμένοι ἐν βιβλίῳ τῶν βασιλέων Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδα μετὰ τῶν ἀποικισθέντων εἰς Βαβυλῶνα ἐν ταῖς ἀνομίαις αὐτῶν,

Α Παραλ. 9,1            Ολοι αυτοί οι Ισραηλίται είχαν καταγραφή κατά γενεαλογίας και ήσαν γραμμένοι στο βιβλίον των βασιλέων του Ισραήλ και του Ιούδα, μαζή με όσους είχαν μεταφερθή αιχμάλωτοι εις την Βαβυλώνα εξ αιτίας των παρανομιών των.

Α Παραλ. 9,2      καὶ οἱ κατοικοῦντες πρότερον ἐν ταῖς κατασχέσεσιν αὐτῶν ἐν ταῖς πόλεσιν Ἰσραήλ, οἱ ἱερεῖς, οἱ Λευῖται καὶ οἱ δεδομένοι.

Α Παραλ. 9,2           Οι πρώτοι κάτοικοι, οι οποίοι εγκατεστάθησαν εις τας παραχωρηθείσας προς αυτούς πόλεις μεταξύ του ισραηλιτικού λαού, ήσαν οι ιερείς, οι Λευίται και οι άλλοι υπηρέται του ναού.

Α Παραλ. 9,3      καὶ ἐν Ἱερουσαλὴμ κατῴκησαν ἀπὸ τῶν υἱῶν Ἰούδα καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Βενιαμὶν καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ἐφραὶμ καὶ Μανασσῆ·

Α Παραλ. 9,3           Εις την Ιερουσαλήμ κατώκησαν εκ της φυλής του Ιούδα, εκ της φυλής του Βενιαμίν, από τας φυλάς Εφραίμ και Μανασσή οι εξής·

Α Παραλ. 9,4      Γνωθὶ καὶ υἱὸς Ἀμμιούδ, υἱοῦ Ἀμρί, υἱοῦ υἱῶν Φαρὲς υἱοῦ Ἰούδα.

Α Παραλ. 9,4           Ο Γνωθί υιός του Αμμιούδ, υιού του Αμρί, ο οποίος ήτο υιός των απογόνων του Φαρές, ο δε Φαρές ήτο υιός του Ιούδα.

Α Παραλ. 9,5      καὶ ἐκ τῶν Σηλωνί· Ἀσαΐα πρωτότοκος αὐτοῦ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ.

Α Παραλ. 9,5           Από τους υιούς του Σηλωνί κατώκησαν ο πρωτότοκος υιός του ο Ασαΐα και τα παιδιά αυτού.

Α Παραλ. 9,6      ἐκ τῶν υἱῶν Ζαρά· Ἰεὴλ καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν, ἑξακόσιοι καὶ ἐνενήκοντα.

Α Παραλ. 9,6           Από τους υιούς του Ζαρά κατώκησαν ο Ιεήλ και οι απόγονοι αυτού, εν όλω εξακόσιοι ενενήκοντα.

Α Παραλ. 9,7      καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βενιαμίν· Σαλὼ υἱὸς Μοσολλὰμ υἱοῦ Ὠδουΐα υἱοῦ Ἀσινοῦ

Α Παραλ. 9,7           Από τους υιούς του Βενιαμίν κατώκησαν ο Σαλώ, ο υιός του Μοσολλάμ, ο οποίος ήτο υιός του Ωδουΐα, υιού του Ασινού.

Α Παραλ. 9,8      καὶ Ἰεμναὰ υἱὸς Ἱεροβοὰμ καὶ Ἠλώ· οὗτοι υἱοὶ Ὀζὶ υἱοῦ Μαχίρ· καὶ Μασσαλὴμ υἱὸς Σαφατία υἱοῦ Ῥαγουὴλ υἱοῦ Ἰεμναΐ

Α Παραλ. 9,8           Ο Ιεμναά, ο υιός του Ιεροβοάμ, και ο Ηλώ· αυτοί είναι οι υιοί του Οζί, υιού του Μαχίρ, υιού του Μασσαλήμ, υιού του Σαφατία, ο οποίος ήτο υιός του Ραγουήλ, υιού του Ιεμναΐ.

Α Παραλ. 9,9      καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν, ἐννακόσιοι πεντηκονταέξ, πάντες οἱ ἄνδρες ἄρχοντες πατριῶν κατ᾿ οἴκους πατριῶν αὐτῶν.

Α Παραλ. 9,9           Μαζή των εγκατεστάθησαν και οι αδελφοί αυτών κατά τας οικογενείας των, εν όλω εννεακόσιοι πεντήκοντα εξ. Ολοι αυτοί οι άνδρες ήσαν αρχηγοί των πατριαρχικών οικογενειών.

Α Παραλ. 9,10    καὶ ἀπὸ τῶν ἱερέων· Ἰωδαὲ καὶ Ἰωαρὶμ καὶ Ἰαχὶν

Α Παραλ. 9,10         Από δε τους ιερείς κατώκησαν ο Ιωδαέ, ο Ιωαρίμ, ο Ισχίν,

Α Παραλ. 9,11    καὶ Ἀζαρία υἱὸς Χελκία υἱοῦ Μοσολλὰμ υἱοῦ Σαδὼκ υἱοῦ Μαραϊὼθ υἱοῦ Ἀχιτὼβ ἡγούμενος οἴκου τοῦ Θεοῦ

Α Παραλ. 9,11          ο Αζαρία υιός του Χελκία, υιού του Μοσσολλάμ, υιού του Σαδώκ, υιού του Μαραϊώθ, υιού του Αχιτώβ, ο οποίος ήτο άρχων στον ναόν του Θεού.

Α Παραλ. 9,12    καὶ Ἀδαΐα υἱὸς Ἰραὰμ υἱοῦ Φασχὼρ υἱοῦ Μελχία καὶ Μαασαία υἱὸς Ἀδιὴλ υἱοῦ Ἐζιρὰ υἱοῦ Μοσολλὰμ υἱοῦ Μασελμὼθ υἱοῦ Ἐμμὴρ

Α Παραλ. 9,12         Και ο Αδαα ο υιός του Ιραάμ, υιού του Φασχώρ, υιού του Μελχία και ο Μαασαία υιός του Αδιήλ, υιού του Εζιρά, υιού του Μοσολλάμ, υιού του Μασελμώθ, υιού του Εμμήρ.

Α Παραλ. 9,13    καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν ἄρχοντες οἴκων πατριῶν αὐτῶν χίλιοι καὶ ἑπτακόσιοι καὶ ἑξήκοντα, ἰσχυροὶ δυνάμει εἰς ἐργασίαν λειτουργίας οἴκου τοῦ Θεοῦ.

Α Παραλ. 9,13         Οι αδελφοί αυτών ήσαν αρχηγοί των πατριαρχικών οικογενειών, ανήρχοντο εις χιλίους επτακοσίους εξήκοντα, ήσαν ικανοί και δυνατοί άνδρες δια τας εργασίας εις εξυπηρέτησιν του ναού του Θεού.

Α Παραλ. 9,14    καὶ ἐκ τῶν Λευιτῶν· Σαμαΐα υἱὸς Ἀσὼβ υἱοῦ Ἐζρικὰμ υἱοῦ Ἀσαβία ἐκ τῶν υἱῶν Μεραρί,

Α Παραλ. 9,14         Από τους Λευίτας ήσαν· ο Σαμαΐα υιός του Ασώβ, υιού του Εζρικάμ, υιού του Ασαβία από τους απογόνους του Μεραρί,

Α Παραλ. 9,15    καὶ Βακβακὰρ καὶ Ἀρὴς καὶ Γαλαὰλ καὶ Ματθανίας υἱὸς Μιχὰ υἱοῦ Ζεχρὶ υἱοῦ Ἀσὰφ

Α Παραλ. 9,15         ο Βακβακάρ, ο Αρής, ο Γαλαάλ και ο Ματθανίας υιός του Μιχά υιού του Ζεχρί απογόνου του Ασάφ.

Α Παραλ. 9,16    καὶ Ἀβδία υἱὸς Σαμία υἱοῦ Γαλαὰλ υἱοῦ Ἰδιθοῦν καὶ Βαραχία υἱὸς Ὀσσὰ υἱοῦ Ἑλκανά, ὁ κατοικῶν ἐν ταῖς κώμαις Νετωφατί.

Α Παραλ. 9,16         Ο Αβδία υιός του Σαμία, υιού του Γαλαάλ, υιού του Ιδιθούν, ο Βαραχία υιός του Οσσά, υιού του Ελκανά, ο οποίος κατοικούσεν εις τας κωμοπόλεις Νετωφατί.

Α Παραλ. 9,17    οἱ πυλωροί· Σαλώμ, Ἀκούμ, Τελμὼν καὶ Αἰμὰν καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν, Σαλὼμ ὁ ἄρχων·

Α Παραλ. 9,17         Οι θυρωροί δε του ναού ήσαν ο Σαλώμ, ο Ακούμ, ο Τελμών, ο Αιμάν και οι αδελφοί αυτών. Ο Σαλώμ ήτο αρχηγός μεταξύ αυτών.

Α Παραλ. 9,18    καὶ ἕως ταύτης ἐν τῇ πύλῃ τοῦ βασιλέως κατ᾿ ἀνατολάς· αὗται αἱ πύλαι τῶν παρεμβολῶν υἱῶν Λευί.

Α Παραλ. 9,18         Αυτός ήτο αρχηγός της βασιλικής πύλης του ναού, η οποία έκειτο προς ανατολάς μέχρι της εποχής που εγράφοντο αυτά. Αυτοί ήσαν οι θυρωροί της κατασκηνώσεως των ανδρών της φυλής Λευι.

Α Παραλ. 9,19    καὶ Σαλὼμ υἱὸς Κωρὴ υἱοῦ Ἀβιασὰφ υἱοῦ Κορέ. καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰς οἶκον πατρὸς αὐτοῦ, οἱ Κορῖται, ἐπὶ τῶν ἔργων τῆς λειτουργίας φυλάσσοντες τὰς φυλακὰς τῆς σκηνῆς, καὶ πατέρες αὐτῶν ἐπὶ τῆς παρεμβολῆς Κυρίου φυλάσσοντες τὴν εἴσοδον.

Α Παραλ. 9,19         Και ο Σαλώμ υιός του Κωρή, υιού του Αβιασάφ, υιοί του Κορέ, και οι αδελφοί του από την οικογένειαν του πατρός του οι Κορίται, είχον αναλάβει το έργον να φρουρούν τας θύρας της Σκηνής. Οι δε πατέρες αυτών είχον αναλάβει να φρουρούν την είσοδον του στρατοπέδου των Ισραηλιτών.

Α Παραλ. 9,20    καὶ Φινεὲς υἱὸς Ἐλεάζαρ ἡγούμενος ἦν ἐπ᾿ αὐτῶν ἔμπροσθεν Κυρίου, καὶ οὗτοι μετ᾿ αὐτοῦ.

Α Παραλ. 9,20        Ο Φινεές, ο υιός του Ελεάζαρ, ήτο αρχηγός αυτών ενώπιον του Κυρίου και αυτοί ήσαν υπό τας διαταγάς του.

Α Παραλ. 9,21    Ζαχαρίας υἱὸς Μασαλαμὶ πυλωρὸς τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.

Α Παραλ. 9,21         Ο Ζαχαρίας, ο υιός του Μασαλαμί, ήτο θυρωρός εις την θύραν της Σκηνής του Μαρτυρίου.

Α Παραλ. 9,22    πάντες οἱ ἐκλεκτοὶ ἐπὶ τῆς πύλης ἐν ταῖς πύλαις διακόσιοι καὶ δεκαδύο· οὗτοι ἐν ταῖς αὐλαῖς αὐτῶν, ὁ καταλοχισμὸς αὐτῶν· τούτους ἔστησε Δαυὶδ καὶ Σαμουὴλ ὁ βλέπων τῇ πίστει αὐτῶν.

Α Παραλ. 9,22        Ολοι αυτοί οι άνδρες, οι οποίοι είχαν εκλεγή ως θυρωροί εις τας διαφόρους πύλας, ανήρχοντο εις διακοσίους δώδεκα. Ησαν δε εγγεγραμμένοι κατά τας γενεαλογίας αυτών εις τας πόλεις των. Αυτούς δια την πίστιν και ευσυνειδησίαν των ώρισεν ο Δαυίδ και ο προφήτης Σαμουήλ εις τας υπηρεσίας αυτάς.

Α Παραλ. 9,23    καὶ οὗτοι καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἐπὶ τῶν πυλῶν ἐν οἴκῳ Κυρίου καὶ ἐν οἴκῳ τῆς σκηνῆς τοῦ φυλάσσειν.

Α Παραλ. 9,23         Αυτοί και τα τέκνα των ετοποθέτηθησαν ως φρουροί εις τας πύλας του ναού του Κυρίου, όπως ήσαν άλλοτε και επί της Σκηνής του Μαρτυρίου.

Α Παραλ. 9,24    κατὰ τοὺς τέσσαρας ἀνέμους ἦσαν αἱ πύλαι, κατὰ ἀνατολάς, θάλασσαν, βοῤῥᾶν, νότον.

Α Παραλ. 9,24        Εις τα τέσσαρα σημεία του ορίζοντος ευρίσκοντο αι πύλαι, άρα και οι θυρωροί, δηλαδή προς ανατολάς, προς δυσμάς, προς βορράν και προς νότον.

Α Παραλ. 9,25    καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν ἐν ταῖς αὐλαῖς αὐτῶν τοῦ εἰσπορεύεσθαι κατὰ ἑπτὰ ἡμέρας ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν μετὰ τούτων.

Α Παραλ. 9,25         Οι αδελφοί αυτών, οι οποίοι έμεναν εις τα χωρία των, είχαν την υποχρέωσιν και το δικαίωμα να έρχονται από καιρού εις καιρόν επί επτά ημέρας πλησίον εκείνων.

Α Παραλ. 9,26    ὅτι ἐν πίστει εἰσὶ τέσσαρες δυνατοὶ τῶν πυλῶν. καὶ οἱ Λευῖται ἦσαν ἐπὶ τῶν παστοφορίων, καὶ ἐπὶ τῶν θησαυρῶν οἴκου τοῦ Θεοῦ παρεμβάλλουσιν,

Α Παραλ. 9,26        Διότι τέσσαρες ήσαν οι αρχηγοί των θυρωρών, στους οποίους είχον εμπιστευθή την υπηρεσίαν αυτήν. Οι δε Λευίται είχον την επίβλεψιν των δωματίων του ναού και των θησαυροφυλακίων του ναού του Θεού. Δι' αυτό και έμεναν κοντά στον ναόν.

Α Παραλ. 9,27    ὅτι ἐπ᾿ αὐτοὺς ἡ φυλακή, καὶ οὗτοι ἐπὶ τῶν κλειδῶν τὸ πρωΐ πρωΐ ἀνοίγειν τὰς θύρας τοῦ ἱεροῦ.

Α Παραλ. 9,27         Διότι εις αυτούς είχεν ανατεθή αυτή η φύλαξις και εις αυτούς είχον δοθή τα κλειδιά, δια να ανοίγουν κάθε πρωϊ τας θύρας του ιερού.

Α Παραλ. 9,28    καὶ ἐξ αὐτῶν ἐπὶ τὰ σκεύη τῆς λειτουργίας, ὅτι ἐν ἀριθμῷ εἰσοίσουσι καὶ ἐν ἀριθμῷ ἐξοίσουσι.

Α Παραλ. 9,28        Μερικοί από αυτούς ήσαν επιτετραμμένοι δια την επίβλεψιν των ιερών σκευών της υπηρεσίας του ναού, τα οποία εισήγον και εξήγον, αφού προηγουμένως τα αριθμούσαν πάντοτε.

Α Παραλ. 9,29    καὶ ἐξ αὐτῶν καθεσταμένοι ἐπὶ τὰ σκεύη καὶ ἐπὶ πάντα σκεύη τὰ ἅγια καὶ ἐπὶ τῆς σεμιδάλεως, τοῦ οἴνου, τοῦ ἐλαίου, τοῦ λιβανωτοῦ καὶ τῶν ἀρωμάτων.

Α Παραλ. 9,29        Αλλοι από αυτούς είχαν αναλάβει την επίβλεψιν επί όλων των άλλων ιερών σκευών του θυσιαστηρίου, όπως επίσης και επί της σεμιγδάλεως, του οίνου, του λιβανωτού και των αρωμάτων.

Α Παραλ. 9,30    καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν ἱερέων ἦσαν μυρεψοὶ τοῦ μύρου καὶ εἰς τὰ ἀρώματα.

Α Παραλ. 9,30         Από τους υιούς των ιερέων υπήρχον τεχνίται ικανοί, οι οποίοι κατεσκεύαζαν μύρα και αρώματα.

Α Παραλ. 9,31    καὶ Ματταθίας ἐκ τῶν Λευιτῶν (οὗτος ὁ πρωτότοκος τῷ Σαλὼμ τῷ Κορίτῃ) ἐν τῇ πίστει ἐπὶ τὰ ἔργα τῆς θυσίας τοῦ τηγάνου τοῦ μεγάλου ἱερέως.

Α Παραλ. 9,31         Ενας από τους Λευίτας, ο Ματταθίας (πρωτότοκος υιός του Σαλώμ του Κορίτου) είχεν ως καθήκον να φροντίζη δια τας θυσίας, τας οποίας ο μέγας αρχιερεύς προσέφερε δια του τηγάνου.

Α Παραλ. 9,32    καὶ Βαναΐας ὁ Κααθίτης ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἐπὶ τῶν ἄρτων τῆς προθέσεως τοῦ ἑτοιμάσαι σάββατον κατὰ σάββατον.

Α Παραλ. 9,32         Ο Βαναΐας ο Κααθίτης, ένας από τους αδελφούς αυτών, είχεν επωμισθή την φροντίδα να ετοιμάζη τους άρτους της προθέσεως κατά παν Σαββατον.

Α Παραλ. 9,33    καὶ οὗτοι ψαλτῳδοὶ ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῶν Λευιτῶν, διατεταγμέναι ἐφημερίαι, ὅτι ἡμέρα καὶ νὺξ ἐπ᾿ αὐτοῖς ἐν τοῖς ἔργοις.

Α Παραλ. 9,33         Αυτοί ήσαν, που έψαλλαν τη συνοδεία μουσικών οργάνων, οι αρχηγοί των πατριαρχικών οικογενειών των Λευϊτών, οι τακτοποιημένοι κατά τάξεις, ώστε ημέραν και νύκτα να είναι εις τα έργα των.

Α Παραλ. 9,34    οὗτοι ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῶν Λευιτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν ἄρχοντες· οὗτοι κατῴκησαν ἐν Ἱερουσαλήμ.

Α Παραλ. 9,34         Αυτοί είναι οι αρχηγοί των πατριαρχικών οίκων των Λευϊτών, οι αρχηγοί κατά τας οικογενείας αυτών. Αυτοί είχαν κατοικήσει εις την Ιερουσαλήμ.

 

                                   Οι πρόγονοι και απόγονοι του βασιλιά Σαούλ

Α Παραλ. 9,35    καὶ ἐν Γαβαὼν κατῴκησε πατὴρ Γαβαὼν Ἰεήλ, καὶ ὄνομα γυναικὸς αὐτοῦ Μααχά.

Α Παραλ. 9,35         Εις την Γαβαών είχεν εγκατασταθή ο πατήρ Γαβαών, ο Ιεήλ. Η σύζυγός του ωνομάζετο Μααχά.

Α Παραλ. 9,36    καὶ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρωτότοκος Ἀβαδὼν καὶ Σοὺρ καὶ Κὶς καὶ Βαὰλ καὶ Νὴρ καὶ Ναδὰβ

Α Παραλ. 9,36         Πρωτότοκος υιός του ήτο ο Αβαδών, έπειτα δε ήσαν ο Σούρ, ο Κις, ο Βαάλ, ο Νηρ, ο Ναδάβ,

Α Παραλ. 9,37    καὶ Γεδοὺρ καὶ ἀδελφὸς καὶ Ζακχοὺρ καὶ Μακελώθ.

Α Παραλ. 9,37         ο Γεδούρ και ο αδελφός, ο Ζακχούρ και ο Μακελώθ.

Α Παραλ. 9,38    καὶ Μακελὼθ ἐγέννησε τὸν Σαμαά. καὶ οὗτοι ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν κατῴκησαν ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν.

Α Παραλ. 9,38         Ο Μακελώθ απέκτησεν υιόν τον Σαμαά. Αυτοί εγκατεστάθησαν εν μέσω των αδελφών των εις την Ιερουσαλήμ, εν μέσω των αδελφών των.

Α Παραλ. 9,39    καὶ Νὴρ ἐγέννησε τὸν Κίς, καὶ Κὶς ἐγέννησε τὸν Σαούλ, καὶ Σαοὺλ ἐγέννησε τὸν Ἰωνάθαν καὶ τὸν Μελχισουὲ καὶ τὸν Ἀμιναδὰβ καὶ τὸν Ἀσαβάλ.

Α Παραλ. 9,39         Ο Νηρ απέκτησεν υιόν τον Κις, ο Κις απέκτησεν υιόν τον Σαούλ, ο Σαούλ απέκτησε τον Ιωνάθαν, τον Μελχισουέ, τον Αμιναδάβ και τον Ασαβάλ.

Α Παραλ. 9,40    καὶ υἱὸς Ἰωνάθαν Μεριβαάλ· καὶ Μεριβαὰλ ἐγέννησε τὸν Μιχά.

Α Παραλ. 9,40        Υιός του Ιωνάθαν ήτο Μεριβαάλ. ο Μεριβαάλ απέκτησεν υιόν τον Μιχά.

Α Παραλ. 9,41    καὶ υἱοὶ Μιχά· Φιθὼν καὶ Μαλὰχ καὶ Θαράχ.

Α Παραλ. 9,41         Υιοί δε του Μιχά ήσαν ο Φιθών, ο Μαλάχ και ο Θαράχ.

Α Παραλ. 9,42    καὶ Ἀχὰζ ἐγέννησε τὸν Ἰαδά, καὶ Ἰαδὰ ἐγέννησε τὸν Γαλεμὲθ καὶ τὸν Γαζμὼθ καὶ τὸν Ζαμβρί, καὶ Ζαμβρὶ ἐγέννησε τὸν Μασά,

Α Παραλ. 9,42        Ο Αχάζ απέκτησεν υιόν τον Ιαδά, ο Ιαδά απέκτησεν υιόν τον Γαλεμέθ, τον Γαζμώθ και τον Ζαμβρί. Ο Ζαμβρί απέκτησε τον Μασά.

Α Παραλ. 9,43    καὶ Μασὰ ἐγέννησε τὸν Βαανά, Ῥαφαΐα υἱὸς αὐτοῦ, Ἐλασὰ υἱὸς αὐτοῦ, Ἐσὴλ υἱὸς αὐτοῦ.

Α Παραλ. 9,43         Ο Μασά απέκτησεν υιόν τον Βαανά, του Βαανά υιός ήτο ο Ραφαΐα, του Ραφαΐα υιός ήτο ο Ελασά και του Ελασά υιός ήτο ο Εσήλ.

Α Παραλ. 9,44    καὶ τῷ Ἐσὴλ ἓξ υἱοί, καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν· Ἐζρικὰμ πρωτότοκος αὐτοῦ καὶ Ἰσμαὴλ καὶ Σαραΐα καὶ Ἀβδία καὶ Ἀνὰν καὶ Ἀσά. οὗτοι υἱοὶ Ἐσήλ.

Α Παραλ. 9,44        Ο Εσήλ απέκτησεν εξ υιούς, οι οποίοι ωνομάζοντο· Ο πρωτότοκος του Εζρικάμ, έπειτα από αυτόν ο Ισμαήλ, ο Σαραΐα, ο Αβδία, ο Ανάν και ο Ασά. Αυτοί είναι οι υιοί του Εσήλ.

                         

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10- Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥ

                                    Ο θάνατος του Σαούλ και των απογόνων του

Α Παραλ. 10,1    Καὶ ἀλλόφυλοι ἐπολέμησαν πρὸς τὸν Ἰσραήλ, καὶ ἔφυγον ἀπὸ προσώπου ἀλλοφύλων, καὶ ἔπεσον τραυματίαι ἐν ὄρει Γελβουέ.

Α Παραλ. 10,1          Οι Φιλισταίοι επολέμησαν εναντίον του ισραηλιτικού λαού. Οι δε Ισραηλίται ενικήθησαν και ετράπησαν εις φυγήν εμπρός από τους Φιλισταίους. Εις δε το όρος Γελβουέ έπεσαν πολλοί Ισραηλίται νεκροί.

Α Παραλ. 10,2    καὶ κατεδίωξαν οἱ ἀλλόφυλοι ὀπίσω Σαοὺλ καὶ ὀπίσω τῶν υἱῶν αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξαν ἀλλόφυλοι τὸν Ἰωνάθαν καὶ τὸν Ἀμιναδὰβ καὶ τὸν Μελχισουὲ υἱοὺς Σαούλ.

Α Παραλ. 10,2         Οι Φιλισταίοι κατεδίωξαν τον φεύγοντα Σαούλ και τους υιούς του. Εφόνευσαν δε τον Ιωνάθαν, τον Αμιναδάβ, και τον Μελχισουέ, υιούς του Σαούλ.

Α Παραλ. 10,3    καὶ ἐβαρύνθη ὁ πόλεμος ἐπὶ Σαούλ, καὶ εὗρον αὐτὸν οἱ τοξόται ἐν τόξοις καὶ πόνοις, καὶ ἐπόνεσεν ἀπὸ τῶν τόξων.

Α Παραλ. 10,3         Ο δε πόλεμος έγινεν έτσι πάρα πολύ σκληρός και βαρύς εναντίον του Σαούλ. Οι εκ των Φιλισταίων, ικανοί στον χειρισμόν του τόξου, ευρήκαν τον Σαούλ και τον ετόξευσαν. Ο Σαούλ επληγώθη θανασίμως και ησθάνθη πόνον από τας πληγάς αυτάς.

Α Παραλ. 10,4    καὶ εἶπε Σαοὺλ τῷ αἴροντι τὰ σκεύη αὐτοῦ· σπάσαι τὴν ῥομφαίαν σου καὶ ἐκκέντησόν με ἐν αὐτῇ, μὴ ἔλθωσιν οἱ ἀπερίτμητοι οὗτοι καὶ ἐμπαίξωσί μοι. καὶ οὐκ ἐβούλετο ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβεῖτο σφόδρα· καὶ ἔλαβε Σαοὺλ τὴν ῥομφαίαν καὶ ἐπέπεσεν ἐπ᾿ αὐτήν.

Α Παραλ. 10,4         Είπε δε τότε ο Σαούλ στον δούλον του, ο οποίος του μετέφερε τα όπλα· “ανάσυρε την ρομφαίαν σου και θανάτωσέ με με αυτήν, δια να μη έλθουν αυτοί οι απερίτμητοι και με εμπαίξουν και με εξευτελίσουν”. Ο βαστάζων όμως τα όπλα του Σαούλ δεν ηθέλησε να εκτελέση αυτήν την εντολήν, διότι εφοβείτο να φονεύση τον χριστόν Κυρίου. Ο Σαούλ επήρε τότε την ρομφαίαν, έπεσεν επάνω εις αυτήν και εθανατώθη.

Α Παραλ. 10,5    καὶ εἶδεν ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ ὅτι ἀπέθανε Σαούλ, καὶ ἔπεσε καί γε αὐτὸς ἐπὶ τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ καὶ ἀπέθανε.

Α Παραλ. 10,5         Ο δούλος, που μετέφερε τα όπλα του κυρίου του, όταν είδεν ότι ο Σαούλ απέθανεν έπεσε και αυτός επάνω εις την ρομφαίαν και εθανατώθη.

Α Παραλ. 10,6    καὶ ἀπέθανε Σαοὺλ καὶ τρεῖς υἱοὶ αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ πᾶς ὁ οἶκος αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀπέθανε.

Α Παραλ. 10,6         Ετσι απέθανεν ο Σαούλ και τα τρία του παιδιά κατά την ημέραν εκείνην. Τοτε δε εθανατώθη και όλη η οικογένεια του Σαούλ.

Α Παραλ. 10,7    καὶ εἶδε πᾶς ἀνὴρ Ἰσραὴλ ὁ ἐν τῷ αὐλῶνι ὅτι ἔφυγεν Ἰσραὴλ καὶ ὅτι ἀπέθανε Σαοὺλ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ κατέλιπον τὰς πόλεις αὐτῶν καὶ ἔφυγον· καὶ ἦλθον οἱ ἀλλόφυλοι καὶ κατῴκησαν ἐν αὐταῖς.

Α Παραλ. 10,7         Ολοι οι Ισραηλίται, οι οποίοι ευρίσκοντο εις την πεδιάδα, όταν είδαν ότι ο ισραηλιτικός στρατός ετράπη εις φυγήν και ότι ο Σαούλ με τους τρεις υιούς του εφονεύθησαν, εγκατέλειψαν τας πόλεις των και ετράπησαν εις φυγήν. Ηλθον κατόπιν οι Φιλισταίοι και εγκατεστάθησαν μέσα εις αυτάς.

Α Παραλ. 10,8    καὶ ἐγένετο τῇ ἑπομένῃ καὶ ἦλθον ἀλλόφυλοι τοῦ σκυλεύειν τοὺς τραυματίας καὶ εὗρον τὸν Σαοὺλ καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ πεπτωκότας ἐν τῷ ὄρει Γελβουέ.

Α Παραλ. 10,8         Την επομένην ημέραν της νίκης των ήλθαν οι Φιλισταίοι, δια να λαφυραγωγήσουν τους νεκρούς. Ευρήκαν δε τον Σαούλ και τους υιούς του νεκρούς στο όρος Γελβουέ.

Α Παραλ. 10,9    καὶ ἐξέδυσαν αὐτὸν καὶ ἔλαβον τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ καὶ ἀπέστειλαν εἰς γῆν ἀλλοφύλων κύκλῳ τοῦ εὐαγγελίσασθαι τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν καὶ τῷ λαῷ·

Α Παραλ. 10,9         Τον εγύμνωσαν από τα βασιλικά του ενδύματα, επήραν το κεφάλι του και τα όπλα του, και τα έστειλαν όλα αυτά, δια να τα περιφέρουν εις την χώραν των και να διακηρύξουν το χαρμόσυνον άγγελμα της νίκης των εις τα είδωλά των και στον λαόν των.

Α Παραλ. 10,10   καὶ ἔθηκαν τὰ σκεύη αὐτῶν ἐν οἴκῳ θεοῦ αὐτῶν καὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἔθηκαν ἐν οἴκῳ Δαγών.

Α Παραλ. 10,10       Τα όπλα του Σαούλ και των υιών του τα έθεσαν οι Φιλισταίοι στον ναόν των, την δε κεφαλήν του Σαούλ στον ναόν του Θεού των Δαγών.

Α Παραλ. 10,11   καὶ ἤκουσαν πάντες οἱ κατοικοῦντες Γαλαὰδ ἅπαντα, ἃ ἐποίησαν οἱ ἀλλόφυλοι τῷ Σαοὺλ καὶ υἱῷ Ἰσραήλ.

Α Παραλ. 10,11        Ολοι οι κάτοικοι της Γαλαάδ ήκουσαν αυτά, που έγιναν εις βάρος του Σαούλ και των Ισραηλιτών.

Α Παραλ. 10,12   καὶ ἠγέρθησαν ἐκ Γαλαὰδ πᾶς ἀνὴρ δυνατὸς καὶ ἔλαβον τὸ σῶμα Σαοὺλ καὶ τὸ σῶμα τῶν υἱῶν αὐτοῦ καὶ ἤνεγκαν αὐτὰ εἰς Ἰαβὶς καὶ ἔθαψαν τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ὑπὸ τὴν δρῦν ἐν Ἰαβὶς καὶ ἐνήστευσαν ἑπτὰ ἡμέρας.

Α Παραλ. 10,12       Τοτε όλοι οι γενναίοι άνδρες της Γαλαάδ εσηκώθησαν επήγαν και επήραν το σώμα του Σαούλ και τα σώματα των υιών του, τα οποία και μετέφεραν εις την πόλιν των, την Ιαβίς. Τα οστά αυτών τα έθαψαν εις την Ιαβίς υπό την δρυν και εις ένδειξιν πένθους ενήστευσαν επί επτά ημέρας.

Α Παραλ. 10,13   καὶ ἀπέθανε Σαοὺλ ἐν ταῖς ἀνομίαις αὐτοῦ, αἷς ἠνόμησε τῷ Θεῷ κατὰ τὸν λόγον Κυρίου, διότι οὐκ ἐφύλαξεν· ὅτι ἐπηρώτησε Σαοὺλ ἐν τῶ ἐγγαστριμύθῳ τοῦ ζητῆσαι, καὶ ἀπεκρίνατο αὐτῷ Σαμουὴλ ὁ προφήτης·

Α Παραλ. 10,13        Κατ' αυτόν τον τρόπον απέθανεν ο Σαούλ εξ αιτίας των παρανομιών του, τας οποίας διέπραξεν ενώπιον του Θεού, διότι παρέβη τον λόγον του Κυρίου και δεν εφύλαξε τον Νομον του. Μια από τας παρανομίας του ήτο και το ότι επήγε να συμβουλευθή την μάγισσαν, δια να μάθη το μέλλον του, και επήρε απόκρισιν από τον προφήτην Σαμουήλ.

Α Παραλ. 10,14   καὶ οὐκ ἐζήτησε Κύριον, καὶ ἀπέκτεινεν αὐτὸν καὶ ἐπέστρεψε τὴν βασιλείαν τῷ Δαυὶδ υἱῷ Ἰεσσαί.

Α Παραλ. 10,14       Δεν συνεβουλεύθη τον Κυριον και ο Κυριος παρεχώρησε τον τραγικόν αυτόν θάνατον στον Σαούλ και έδωσε την βασιλείαν του Ισραηλιτικού λαού στον Δαυίδ, τον υιόν του Ιεσσαί.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29