Διαδικασίες Πολιτιστικών Προγραμμάτων

 

Σχεδιασμός Πολιτιστικού Προγράμματος

Οι  Διευθυντές και οι Σύλλογοι Διδασκόντων των σχολικών μονάδων ενημερώνονται από το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων για τις δυνατότητες ανάπτυξης και τη μεθοδολογία εφαρμογής προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

 • από κανονικό σχολικό τμήμα
 • από ομάδα μαθητών /τριών διαφορετικών τμημάτων ή τάξεων
 • από μαθητές του σχολείου σε συνεργασία με μαθητές άλλου σχολείου

Ο εκπαιδευτικός επιλέγει σε συνεργασία με τους μαθητές/τριες το θέμα του προγράμματος.

Βασικές αρχές  επεξεργασίας των θεμάτων:

 • Η διεπιστημονική θεώρηση
 • η βιωματική προσέγγιση
 • η ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας
 • το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία
 • η ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου
 • η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης

Σχεδιασμός προγράμματος του προγράμματος που περιλαμβάνει:

 • τον τίτλο
 • τα υποθέματα
 • τους στόχους
 • το περιεχόμενο
 • τη μεθοδολογία
 • το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης
 • τις συνεργασίες
 • τα πεδία σύνδεσης με τα αναλυτικά προγράμματα,
 • το ημερολόγιο προγραμματισμού δραστηριοτήτων
 • τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών και των μαθητών που θα συμμετέχουν

Συμπλήρωση του εντύπου «Σχέδιο υποβολής προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων»

 

Διάρκεια και ωράριο υλοποίησης προγραμμάτων ? συμμετοχή των Εκπαιδευτικών

 • Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναλαμβάνει έως 3 πρόγραμματα, διάρκειας 2-6 μηνών και κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε 3  προγράμματα.
 • Η διάρκεια ενός προγράμματος Πολιτιστικών Θεμάτων, μπορεί να είναι  2 έως 6 μήνες για την Α/θμια.
 • Τα προγράμματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται εντός ωρολογίου Προγράμματος
  • στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης
  • με διάχυση σε όλα τα μαθήματα
  • στο ολοήμερο σχολείο


Συνεργασίες με άλλους φορείς

 • Eπιστημονικά και ερευνητικά Ιδρύματα εποπτευόμενα από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 • Μουσεία
 • ΑΕΙ, ΑΤΕΙ
 • Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης
 • ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
 • Υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης
 • Δημόσιους οργανισμούς
 • Eπιστημονικές ενώσεις εκπαιδευτικών
 • Επιμελητήρια
 • Κυβερνητικοί ή μη κυβερνητικοί οργανισμοί

Για οποιαδήποτε συνεργασία με φορείς ή φυσικά πρόσωπα μέσα στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας.

 

Δαπάνες υλοποίησης

Εάν προβλέπονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθορίζονται εκ νέου ανά σχολ. έτος .

 

Υποβολή και Έγκριση

 • Τα συμπληρωμένα σχέδια θα πρέπει να εγκριθούν από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή των σχολικών μονάδων, σε περίπτωση συνεργασίας σχολείων
 • Να υποβληθούν στο τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων προκειμένου η υπεύθυνη να εισηγηθεί  την έγκριση τους στην Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων .

 

Προθεσμία υποβολής Προγραμμάτων

 • Τα σχέδια συνήθως κοινοποιούνται από το ΥΠΑΙΠΘΑ περί τα τέλη Οκτωβρίου, οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής  τοποθετούνται περί τα τέλη Νοεμβρίου και μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου ολοκληρώνονται οι διαδικασίες έγκρισης.
 • Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται εκ νέου κάθε χρόνο.

 

Υποχρεώσεις υπεύθυνου/ης εκπαιδευτικού

 • να εκπονήσει το πρόγραμμα σύμφωνα με το σχέδιο που υπέβαλε
 • να φροντίσει για την ομαλή συνεργασία των μαθητών
 • να συντονίσει τους συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς
 • να ενημερώσει το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων για τυχόν αλλαγές στο αρχικό πρόγραμμα (π.χ. συνεργατών, διάρκειας)
 • να υποβάλλει τα απαιτούμενα παραδοτέα

 

Υποχρεώσεις Υπεύθυνης Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων

 • να ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς και τους Δ/ντές σχολικών μονάδων για τις δυνατότητες υλοποίησης προγραμμάτων σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο
 • να βοηθά τους εκπαιδευτικούς στο σχεδιασμό του προγράμματος, ενθαρρύνοντας καινοτόμες προσεγγίσεις
 • να παρακολουθεί, να υποστηρίζει και να αξιολογεί τα υλοποιούμενα προγράμματα
 • να οργανώνει επιμορφωτικές συναντήσεις, σεμινάρια, ημερίδες
 • προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων
 • να οργανώνει το πρόγραμμα επισκέψεών σε όλα τα σχολεία ευθύνης της για ενημέρωση των δραστηριοτήτων της,  που προτρέπουν τους Εκπαιδευτικούς και τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων να συνεργαστούν για την εξάπλωση των προγραμμάτων τους
 • να λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής: επισκεπτόμενη τις σχολικές μονάδες και οργανώνοντας συναντήσεις ομάδων εκπαιδευτικών με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα βιβλιογραφίας, μεθοδολογίας / να διαχέει πληροφορίες και γνώσεις από τα κάθε είδους επιμορφωτικά σεμινάρια και συναντήσεις στα οποία συμμετέχει
 • να οργανώνει εκδήλωση με την λήξη του σχολικού έτους, στην οποία παρουσιάζονται τα προγράμματα των σχολείων της Διεύθυνσης

 

Υποχρεώσεις Δευθυντών/Προϊσταμένων των Σχολικών Μονάδων

 • να διευκολύνουν και να υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι αναλαμβάνουν προγράμματα εξασφαλίζοντας κατά το δυνατόν τον κατάλληλο χώρο και τα απαραίτητα εργαλεία για τη διεξαγωγή του προγράμματος/των
 • να ενημερώνουν εγγράφως το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων για την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων των σχολείων