Κριτήρια συμμετοχής εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα Teachers 4 Europe για το σχολικό έτος 2014-2015

Η Δράση [2014-2015]

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Απαραίτητες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής, οι υποψήφιοι Τ4Ε, δάσκαλοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι όπως και ειδικοτήτων (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής γλώσσας, γυμναστές, θεατρολόγοι, μουσικοί, εικαστικοί και πληροφορικοί), που διδάσκουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 και ασκούν διδακτικό έργο σε Δημοτικό Σχολείο εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 • Διαθέτουν συνολική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) έτη ως εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια (κατά προτεραιότητα) ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
 • Δεν συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2020 συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία ούτε το όριο ηλικίας για αποχώρηση από την εκπαιδευτική τους υπηρεσία.
 • Διαθέτουν ικανοποιητική γνώση μίας τουλάχιστον από τις ακόλουθες ευρωπαϊκές ξένες γλώσσες: αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ισπανικά ή άλλη ευρωπαϊκή πλην της μητρικής τους
 • Διαθέτουν ικανοποιητική τεχνολογική εξοικείωση (π.χ. σε windows/mac, internet, ανάπτυξη εφαρμογών, social networks, κ.ο.κ)
 • Είναι υπήκοοι οποιασδήποτε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Έχουν υποβάλει σχετική Αίτηση Συμμετοχής όπως ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντός της προθεσμίας

Οι αιτήσεις συμμετοχής που δεν πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων που ορίζονται παραπάνω δεν θα μετέχουν στη φάση αξιολόγησης και επιλογής.

 

Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής

 Η αξιολόγηση των Αιτήσεων Συμμετοχής και η τελική επιλογή των υποψήφιων Εκπαιδευτικών Τ4Ε 2014-2015 που θα συμμετέχουν στην εκπαιδευτική δράση θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

 • Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός: ενδιαφέρον για κοινή οργάνωση, σχεδιασμό, υλοποίηση καθώς και υφιστάμενη εμπειρία από συμμετοχή σε δράσεις και πρωτοβουλίες σχετικές με την Ε.Ε.
 • Αυτό-αξιολόγηση και Αξιοποίηση της εκπαίδευσης «Teachers4Europe»: εντοπισμός των τρόπων αξιοποίησης της εκπαίδευσης, εντός και εκτός των σχολείων στα οποία εργάζονται λαμβάνοντας υπόψη τα δυνατά τους σημεία ως εκπαιδευτικοί
 • Διδακτική Εμπειρία και Επάρκεια: Πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις για βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας όπως υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, προώθηση κριτικής σκέψης, συμμετοχική διδασκαλία.
 • Επαγγελματική Κατάρτιση και Επιμορφωτική Δράση, Δημοσιεύσεις και γενικότερα κοινωνική Δράση: περιγραφή και αυτό-αξιολόγηση ως προς τις ιδιαίτερες δεξιότητες και/ή εμπειρίες που προστέθηκαν στο εκπαιδευτικό προφίλ του υποψηφίου μετά τη εμπλοκή του σε αυτές τις δράσεις.

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, θα συνταχτεί πίνακας κατάταξης με τη συνολική βαθμολογία και θα επιλεχθούν οι υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία στο σύνολο των σταθμισμένων κριτηρίων.

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=1964