«Επιμορφωτική ημερίδα» για εκπαιδευτικούς Α τάξης περιοχής Λαγκαδά και Βόλβης

Σχετ: Π.Δ. 79/2017 άρθρο 17 (ν.4559/2018 άρθρο 23 τροποποιήσεις Π.Δ. 79/2017)
Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102, τ. Α’, 12-06-2018)
Υ.Α. 158733/ΓΔ4 (ΦΕΚ 4299, τ. Β΄, 27-09-2018), άρθρο 3, §3 εδάφια ιδ’, ιε’, ιστ’, ιη’

Σας γνωρίζουμε την πραγματοποίηση της Επιμορφωτικής Ημερίδας, την οποία συνδιοργανώνουν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δασκάλων (ΠΕ70) του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας Παπαδόπουλος Πάρης και Παρασκευάς Απόστολος, με θέμα «Διδακτικές προσεγγίσεις στην (Α΄) πρώτη τάξη-Από τη θεωρία στην πράξη» στις 27 Σεπτεμβρίου 2019, στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Εκπαιδευτικοί Ημερομηνία Θέμα Εισηγητές Χώρος
Α΄ Τάξης:
Σχολείων ευθύνης ΣΕΕ (ΠΕ70)
2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.:
Πάρη Παπαδόπουλου
Απόστολου
Παρασκευά

Παρασκευή, 27/09/2019

Ώρα:
8:30-13:15 Δυσκολίες στην πρώτη ανάγνωση και γραφή
Γιώργος Μπότσας
Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης,
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου
Μαθηματική εκπαίδευση για την προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία Κολιπέτρη Ζωή Σ.Ε.Ε. ΠΕ.60,
Φυσικές επιστήμες και Μελέτη Περιβάλλοντος στην Α’ τάξη Παπαδόπουλος
Σ.Ε.Ε. ΠΕ70.

Με ευθύνη των Διευθυντών/τριών των σχολείων θα ενημερωθούν έγκαιρα οι συνάδελφοι, και θα διευκολυνθεί η συμμετοχή τους, με τρόπο που δε θα θίγεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων τη συγκεκριμένη ημέρα.
Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.
Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Οι Συντονιστές
Εκπαιδευτικού Έργου

Παπαδόπουλος Πάρης
Παρασκευάς Απόστολος

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=4918