«Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ».

Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης
Μαθητείας ΕΠΑΛ, Κολλεγίων, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. της

Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων,
φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέ-
ων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξι-
οτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης
και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων
και ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνι-
κής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών
Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχο-
λικού έτους 2020 – 2021 και μέτρα για την απο-
φυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά
τη λειτουργία τους.

 

 

ΚΥΑ ΥΠΑΙΘ_ΦΕΚ Β 3780

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://users.sch.gr/aparaske/site5/wordpress/?p=5480