Στοιχεία εξεταζόμενου:
ΘΕΜΑ 1
(Επιλέξτε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ για καθένα από τα παρακάτω)

Η μάζα  (m) είναι ένα μονόμετρο φυσικό μέγεθος που δεν είναι σταθερό και αλλάζει από τόπο σε τόπο.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ:
ΣΩΣΤΟ
ΛΑΘΟΣ
 
Λάθος

Σωστό

(μονάδες: 2)
ΘΕΜΑ 2
(Αντιστοιχήστε κάθε στοιχείο της αριστερής στήλης με κάποιο στοιχείο της δεξιάς στήλης)
Να αντιστοιχίσετε τις στήλες.

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ:
Α

Χρόνος

Β Θερμοκρασία
Γ Μάζα
Δ μήκος
     ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΛΗ:
1 1m
2 βαθμοί Κελσίου
3 1 kg
4 δευτερόλεπτο (s)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ:
 Α :      Β :      Γ :      Δ :    

(μονάδες: 8)

[SpiN]