Στοιχεία εξεταζόμενου:
ΘΕΜΑ 1
(Επιλέξτε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ για καθένα από τα παρακάτω)

Η μάζα  (m) είναι ένα μονόμετρο φυσικό μέγεθος που δεν είναι σταθερό και αλλάζει από τόπο σε τόπο.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ:
ΣΩΣΤΟ
ΛΑΘΟΣ
 

Σωστό

Λάθος

(μονάδες: 2)
ΘΕΜΑ 2
(Αντιστοιχήστε κάθε στοιχείο της αριστερής στήλης με κάποιο στοιχείο της δεξιάς στήλης)
Να αντιστοιχίσετε τις στήλες.

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ:
Α μήκος
Β Μάζα
Γ Θερμοκρασία
Δ

Χρόνος

     ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΛΗ:
1 δευτερόλεπτο (s)
2 1 kg
3 βαθμοί Κελσίου
4 1m

ΕΠΙΛΟΓΕΣ:
 Α :      Β :      Γ :      Δ :    

(μονάδες: 8)

[SpiN]