Διαθεματική εργασία
Θέμα: "Κατασκευή ηλικιακής πυραμίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας"
Τάξη: Α' Γυμνασίου
Σχ. έτος: 2013-14
Σχολείο: 5ο Γυμνάσιο Λαμίας
Υπεύθυνος καθηγητής : Αρκουμάνης Παναγιώτης
Χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία της απογραφής του 2011 που αφορούν στο μόνιμο πληθυσμό                                         
                                           

Η κατανομή του πληθυσμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά φύλο και ηλικία αποτυπώνεται διαγραμματικά στην παραπάνω πυραμίδα ηλικιών.
Για την κατασκευή της χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Στον πίνακα 1 βλέπουμε την κατανομή του πληθυσμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά φύλο και ηλικία ( σε πενταετείς ηλικιακές ομάδες).
Στον πίνακα 2  βλέπουμε το ποσοστό (%) της κάθε ηλικιακής κατηγορίας στο σύνολο του πληθυσμού. Παρατηρούμε ότι το συνολικό ποσοστό των ανδρών (50,69%) είναι μεγαλύτερο από αυτό των γυναικών (49,31%).

Σχηματικά, μπορούμε, να διακρίνουμε τρεις τύπους πυραμίδων που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους τύπους πληθυσμού (νεανικό, ώριμο, γερασμένο).

Η ηλικιακή πυραμίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αντιστοιχεί στον τύπο (γ), επομένως ο πληθυσμός της χαρακτηρίζεται γερασμένος.

Πιο συγκεκριμένα η πυραμίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζει:

  •    συρρικνωμένη βάση ως αποτέλεσμα της καθοδικής τάσης της γεννητικότητας
  •    διευρυμένη κορυφή εξαιτίας της δημογραφικής γήρανσης
  •    ενισχυμένα τα μεσαία στρώματα λόγω και της πρόσφατης μαζικής εγκατάστασης οικονομικών
          μεταναστών
  •    μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών  στις ηλικίες από 0-59 ετών
  •    μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών στις ηλικίες πάνω από 60 ετών