Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στον καιρό της πανδημίας

Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων τον Μάρτιο του 2020, ως μέσο περιορισμού της εξάπλωσης του Covid-19, επέφερε τον ξαφνικό, αναγκαστικό – και σχεδόν βίαιο – αναπροσανατολισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η αξιοποίηση της μεθοδολογίας της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕξΑΕ) ως βασικού – και μοναδικού – τρόπου διδασκαλίας, είτε είτε με την ασύγχρονη μορφή της, είτε με τη μορφή διαδικτυακών μαθημάτων, δημιούργησε μεγάλη πίεση σε όλους τους εμπλεκόμενους στη μαθησιακή διαδικασία. Η αλλαγή του τρόπου εργασίας και του περιεχομένου της διδασκαλίας έθεσε νέες (υψηλές) απαιτήσεις ως προς τον χρόνο εργασίας, τις απαιτούμενες δεξιότητες, τη διαθεσιμότητα τεχνολογικών μέσων και υποδομών κ.λπ. που δοκίμασαν την αποτελεσματικότητα και τις αντοχές των εμπλεκομένων, ιδιαίτερα εν μέσω μιας γενικότερης κατάστασης που έθετε σε δοκιμασία εν γένει τις αντοχές όλων μας.

Στη σελίδα αυτή αποδελτιώνονται σκέψεις, κείμενα και υλικό που αξιοποιήθηκε κατά το διάστημα αυτό. Η παράθεση δεν έχει αμιγή επιστημονικό, και σε καμία περίπτωση υπηρεσιακό, χαρακτήρα. Περισσότερο ως καβαφική προαίρεση «Ἐν μέρει γιά νά ἐξακριβώσω μιά ἐποχή, ἐν μέρει καί τήν ὥρα νά περάσω…» και επιθυμία να καταγραφεί η συγχρονία της στιγμής, την οποία θα κρίνουμε, όταν το πέρασμα του χρόνου μάς προσφέρει μια πιο ξεκάθαρη οπτική.