Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας με 0º ≤ω ≤ 180º

Άσκηση Σωστού - Λάθους