Η υπερβολή (1o Μέρος)

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
Χρησιμοποιήστε το κουμπί "Υπόδειξη" ή το κουμπί "[?]" για να πάρετε βοήθεια.
Σημειώστε ότι θα χάσετε βαθμούς αν ζητήσετε Υπόδειξη ή Βοήθεια!
1. Η γραφική παράσταση της y=\(\frac{α}{x}\) , όπου α\(\neq\)0 , λέγεται .
Έχει συμμετρίας την αρχή των αξόνων.
Άξονες συμμετρίας τις των γωνιών των αξόνων, δηλαδή τις ευθείες με εξισώσεις
y = και y = . (γράψτε πρώτα τη διχοτόμο της 1ης - 3ης γωνίας των αξόνων)
H γραφική παράσταση της συνάρτησης αποτελείται από δύο κλάδους που βρίσκονται:
Στο 1o και στο 3o τεταρτημόριο των αξόνων, όταν α 0.
Στο 2o και στο 4o τεταρτημόριο των αξόνων, όταν α 0.

2. Αν τα ποσά x και y είναι αντιστρόφως ανάλογα να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:
x36812
y4