Συνέντευξη στην εφημερίδα "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" (έκδ. Κυριακής, 23/2/03 - ένθετο περιοδικό "ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ")

  

     μίες, τις επιθυμίες, τα συναισθήματα, τις σκέψεις,                στικών επιστημών με τις σύγχρονες τεχνολογίες.