πλοηγείτε στον  ιστοχώρο της Βούλας Βαβαρούτσου

για καλύτερη πλοήγηση στις ιστοσελίδες

πατήστε ΚΕΝΤΡΙΚΗ  

 

Η ιστοσελίδα αυτή είναι  τμήμα του οικοχώρου " ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ την ιστοσελίδα

 

 


 

Τεχνολογικό Λύκειο ΅ε 3+1 έτη σπουδών ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

Θα παρέχει πιστοποίηση επαγγελ΅ατικών προσόντων στους αποφοίτους και θα δίνει πρόσβαση στα ΤΕΙ και χωρίς εξετάσεις

Νέο Τεχνολογικό Λύκειο που θα παρέχει πιστοποιη΅ένα επαγγελ΅ατικά δικαιώ΅ατα δύο επιπέδων και θα δίνει πρόσβαση στα ΤΕΙ ακό΅α και χωρίς εξετάσεις για όσους φοιτήσουν σεαυτό 4 χρόνια, σχεδιάζει τώρα το υπουργείο Παιδείας. Στη θέση των ση΅ερινών ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, που δεν έχουν επιτύχει τον στόχο για επαγγελ΅ατική εξειδίκευση, επιχειρείται να δη΅ιουργηθεί ένα σχολείο ΅ε 3+1 έτη σπουδών (το τέταρτο προαιρετικά) που θα παρέχει και πιστοποίηση επαγγελ΅ατικών προσόντων στους αποφοίτους του. «Τις τελευταίες 10ετίες υποτι΅ήσα΅ε και υποβαθ΅ίσα΅ε την τεχνική - επαγγελ΅ατική εκπαίδευση. Χρειαζό΅αστε ένα άλ΅α, που θα καταστήσει το Τεχνολογικό Λύκειο ναυαρχίδα για την επαγγελ΅ατική αναδιάταξη, που είναι αναγκαία για την αγορά εργασίας. Την επό΅ενη η΅έρα που τελειώνει κάποιος το Τεχνολογικό Λύκειο θα έχει επαγγελ΅ατικά δικαιώ΅ατα», είπε χαρακτηριστικά η Αννα ∆ια΅αντοπούλου παρουσιάζοντας το σχέδιο, ενώ η Εύη Χριστοφιλοπούλου το χαρακτήρισε «ισάξιο και ισότι΅ο ΅ε το Γενικό Λύκειο». ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ πρόταση που τέθηκε από χθες σε διαβούλευση: Καταργείται ο διαχωρισ΅ός της τεχνικής - επαγγελ΅ατικής εκπαίδευσης σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ και δη΅ιουργείται ένας ενιαίος τύπος Τεχνολογικού Λυκείου σε συνδυασ΅ό ΅ε την προώθηση νο΅οθετικά κατοχυρω΅ένων επαγγελ΅ατικών δικαιω΅άτων για όλες τις ειδικότητες.
∆ιασφαλίζεται η πρόσβαση στην Τριτοβάθ΅ια Εκπαίδευση για όσους ΅αθητές επιθυ΅ούν.
Το Τεχνολογικό Λύκειο έχει διάρκεια 3+1 έτη, καθώς ιδρύονται Τ΅ή΅ατα Ειδίκευσης Τεχνικής και Επαγγελ΅ατικής Εκπαίδευσης διάρκειας ενός έτους.
Οι απόφοιτοι του Τ΅ή΅ατος αυτού θα αποκτήσουν πτυχίο ειδικότητας επιπέδου προσόντων 3 (απονέ΅εται σε αποφοίτους ΅εταδευτεροβάθ΅ιων τ΅η΅άτων).
Οι ειδικότητες θα προσδιορίζονται κυρίως ΅ε βάση τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας.
Ιδρύονται και Πειρα΅ατικά Τεχνολογικά Λύκεια.
Ποιες είναι οι διαφορές ΅ε τα ση΅ερινά ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ
Σε τι διαφέρουν;
Aύξηση ωρών διδασκαλίαςσε 2.146 ώρες (΅ε 3+1 έτη), από 1.189 στα ΕΠΑΛ.
Προγρά΅΅ατα σπουδών προσαρ΅όζονται στο ευρωπαϊκό σύστη΅α ΅εταφοράς πιστωτικών ΅ονάδων.
Εισάγεται ο θεσ΅ός της ερευνητικής εργασίας.
Πρακτική άσκηση στο τρίτο και στο τέταρτο έτος και δυνατότητα πραγ΅ατοποίησης ΅αθητείας.
∆ύο επίπεδα προσόντων. Επίπεδο 2 στο τέλος της τριετίας και επίπεδο 3 στο τέλος του τέταρτου έτους. Εξετάσεις πιστοποίησης. Πώς ο ΅αθητής θα αποφασίσει για τον το΅έα που θα ακολουθήσει στη Β’ τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου;
Στην Α’ τάξη θα υπάρχουν ΅αθή΅ατα επιλογής/προσανατολισ΅ού, αντίστοιχα των το΅έων που θα λειτουργούν στη Β’ τάξη. Ο ΅αθητής θα επιλέγει δύο και θα αποφασίζει αν τον ενδιαφέρουν οι το΅είς.
Αν ένας ΅αθητής αλλάξει γνώ΅η προαγό΅ενος από την Α’ τάξη ΅πορεί να συνεχίσει στο Νέο Λύκειο;
Μπορεί να συνεχίσει κανονικά. Πόσα χρόνια διαρκούν οι σπουδές;
∆ιαρκούν 3+1 έτη (το ένα κατ’ επιλογήν ανάλογα ΅ε τα επαγγελ΅ατικά προσόντα).
Τίτλοι σπουδών
Ο απόφοιτος της Γ’ τάξης θα αποκτά Απολυτήριο και Πτυχίο επιπέδου προσόντων 2 σύ΅φωνα ΅ε την ευρωπαϊκή οδηγία 36/2005. Ο απόφοιτος του Τ΅ή΅ατος Ειδίκευσης θα αποκτά, ύστερα από εξετάσεις πιστοποίησης, πτυχίο επιπέδου προσόντων 3. Γιατί χρειάζεται τέταρτο έτος;
Εξασφαλίζει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, ΅ε δεδο΅ένο ότι στην Α’ τάξη δεν διδάσκονται ΅αθή΅ατα το΅έα ή ειδικότητας.
Ποιος είναι ο σκοπός του τ΅ή΅ατος Γενικής Παιδείας, στη Γ’ τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου;
Σε αυτό διδάσκονται τα πανελλαδικώς εξεταζό΅ενα ΅αθή΅ατα και οι απόφοιτοι παίρνουν απολυτήριο ισότι΅ο ΅ε αυτό του Γενικού Λυκείου. Οσοι ΅αθητές επιλέξουν το τ΅ή΅α, θα έχουν δυνατότητα ουσιαστικής προετοι΅ασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Πώς θα γίνεται η πρόσβαση στην Τριτοβάθ΅ια εκπαίδευση;
Οποιος τελειώνει την Γ’ τάξη θα έχει πρόσβαση στα ΤΕΙ συ΅΅ετέχοντας σε ειδικές εξετάσεις. Επίσης, όποιος τελειώνει το 4ο έτος και εφόσον έχει επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, θα έχει πρόσβαση στα ΤΕΙ, χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις Τι θα γίνει ΅ε τα επαγγελ΅ατικά δικαιώ΅ατα των αποφοίτων;
Εναν χρόνο ΅ετά την πλήρη εφαρ΅ογή του συστή΅ατος θα υπάρχουν όλα τα επαγγελ΅ατικά δικαιώ΅ατα. Παράδειγ΅α: Απόφοιτος ηλεκτρολόγος από το Γ’ έτος του Τεχνολογικού Λυκείου γίνεται ηλεκτροτεχνίτης Γ’ ειδικότητας. Υστερα από προϋπηρεσία 2 ετών ΅πορεί να πάρει άδεια Αρχιτεχνίτη.
Οι νέοι προτι΅ούν το Γενικό Λύκειο
Στην Αυστρία, την Ελβετία, την Τσεχία και αλλού, 6 και 7 στους δέκα νέους επιλέγουν την Τεχνολογική Εκπαίδευση, ενώ τα ποσοστά ανεργίας ΅ειώνονται όσο περισσότεροι την επιλέγουν. Στην Ελλάδα, σύ΅φωνα ΅ε έρευνα που παρουσίασε πρόσφατα το υπουργείο Παιδείας, οι νέοι ΅ας απαξίωσαν τα ΕΠΑΛ καθώς ΅όλις 25% τα επιλέγουν αντί 75% στο Γενικό Λύκειο, ενώ ΅έσα σε 10 χρόνια ο ΅αθητικός πληθυσ΅ός τους συρρικνώθηκε. Η απαξίωση της Τεχνικής Εκπαίδευσης οφειλόταν ΅εταξύ άλλων ανεπάρκεια των παρεχό΅ενων επαγγελ΅ατικών γνώσεων και δεξιοτήτων, ΅ε αποτέλεσ΅α να είναι περιορισ΅ένη η ε΅πιστοσύνη των εργοδοτών προς τους αποφοίτους της.
 

ΚΟΡΥΦΗ

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

Νέα μαθήματα έρχονται στο Γενικό Λύκειο Του Χρήστου Κάτσικα

Τι θα ισχύσει τη σχολική χρονιά 2012 - 13 για τους μαθητές της φετινής Γ’ Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου

Μπερδεμένοι είναι δεκάδες χιλιάδες μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι γονείς τους σχετικά με το πρόγραμμα μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν την επόμενη σχολική χρονιά και το σύστημα πρόσβασης μέσω του οποίου θα διεκδικήσουν μια θέση στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στους μαθητές που φοιτούν φέτος στη Γ' Γυμνασίου καθώς και στους μαθητές που φοιτούν φέτος στην Α' και τη Β' τάξη του Λυκείου. Παράλληλα σε εκκρεμότητα βρίσκονται και δεκάδες χιλιάδες μαθητές που σκοπεύουν να φοιτήσουν ή ήδη φοιτούν στο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) και τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) καθώς το νέο Τεχνολογικό Λύκειο που είχε εξαγγείλει εδώ και αρκετό καιρό το υπουργείο Παιδείας βρίσκεται ακόμη στα χαρτιά. Ας δούμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά. Οι περίπου 90.000 φετινοί μαθητές της Γ' Γυμνασίου που θα φοιτήσουν τη νέα σχολική χρονιά (2012/13) στην Α' τάξη του Γενικού Λυκείου θα παρακολουθήσουν το παρακάτω πρόγραμμα σπουδών: η Α' Γενικού Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας τριάντα τριών (33) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.  

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, οι 80.000 μαθητές της φετινής Α' τάξης του Γενικού Λυκείου οι οποίοι παρακολουθούν το μεταβατικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει και την ερευνητική εργασία θα έχουν ένα μεταβατικό πρόγραμμα για τη Β' Λυκείου. Τα μαθήματα της Β' τάξης Γενικού Λυκείου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατευθύνσεων. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά είκοσι πέντε (25) ώρες εβδομαδιαίως. Τα μαθήματα Κατευθύνσεων χωρίζονται: α) σε μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές συνολικής διάρκειας επτά (7) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας για τη Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση και σε οκτώ (8) ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας για τη Θεωρητική Κατεύθυνση και β) σε μαθήματα επιλογής. Από τα μαθήματα επιλογής, κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο (2) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.  

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Οι 90.000 μαθητές που φοιτούν τώρα στη Γ' Γυμνασίου και θα πάνε την προσεχή σχολική χρονιά (2012/13) στην Α' Λυκείου θα δώσουν εξετάσεις με το υπάρχον σύστημα (6 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα συν Αρχές Οικονομικής Θεωρίας για όσους ενδιαφέρονται για τις Οικονομικές Σχολές του 5ου Επιστημονικού Πεδίου), με μια μικρή προσαρμογή της ύλης στο πρόγραμμά τους. Οι 80.000 μαθητές που φοιτούν τώρα στην Α' Λυκείου και θα πάνε την προσεχή σχολική χρονιά (2012/13) στη Β' Λυκείου θα έχουν στο πρόγραμμά τους την ερευνητική εργασία (project) και μαζί θα μπορούν να πάρουν μάθημα επιλογής τις Αρχές Οικονομίας που δεν διδάχθηκαν στην Α' Λυκείου καθώς και το μάθημα επιλογής Πολιτική και Δίκαιο. Οσον αφορά στις εξετάσεις πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Πανελλαδικές) αυτές για τα παιδιά της Α' Λυκείου θα πραγματοποιούντα όπως σήμερα.

Οι βασικές αλλαγές στο Νέο Λύκειο

Α' Λυκείου

- Τάξη Γενικής Παιδείας

- Μειώνεται κατά 8 ο αριθμός των μαθημάτων (από 16 σε 8)

- Οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά μια ερευνητική εργασία (Project) ανά τετράμηνο

- Μειώνονται κατά 2 οι ώρες διδασκαλίας

Β' Λυκείου

- Τάξη πρώτης εξειδίκευσης σε μια από τις δύο Κατευθύνσεις: Κατεύθυνση Α' (κυρίως για μαθητές που έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν σπουδές σε θετικές, τεχνολογικές ή επιστήμες υγείας) και Κατεύθυνση Β' (κυρίως για μαθητές που έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν κλασικές, και ανθρωπιστικές επιστήμες)

- Μειώνεται κατά 5 ο αριθμός μαθημάτων (από 17 σε 12)

- Μειώνονται κατά 1 ή 2 οι ώρες διδασκαλίας

Γ' Λυκείου

n Τάξη στην οποία ολοκληρώνεται η εξειδίκευση των μαθητών:

α) οι μαθητές της κατεύθυνσης Α' της Β' Λυκείου ακολουθούν την κατεύθυνση Α' και στη Γ' Λυκείου

β) οι μαθητές της Κατεύθυνσης Β' της Β' Λυκείου ακολουθούν την Κατεύθυνση Β' της Γ' Λυκείου

γ) οι μαθητές και των δύο Κατευθύνσεων της Β' Λυκείου που σκοπεύουν να ακολουθήσουν σπουδές στα Πεδία των οικονομικών, των κοινωνικών και των πολιτικών επιστημών ακολουθούν την ενδιάμεση Κατεύθυνση Α-Β' της Γ' Λυκείου

- Μειώνεται κατά 6 ο αριθμός μαθημάτων (από 16 σε 10)

- Αυξάνονται κατά 4 οι διδακτικές ώρες

 

Αλλάζουν όλα στο νέο Λύκειο Κλειδί ο συντελεστής βαρύτητας που θα καθορίζουν οι σχολές Δραστικές αλλαγές στο πρόγρα΅΅α σπουδών σε όλες τις τάξεις του λυκείου, νέο τρόπο πρόσβασης σε ΑΕΙ - ΤΕΙ και αναδιάρθρωση του πρώτου έτους σπουδών περιλα΅βάνει το σχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας. Παράλληλα αλλαγές ανα΅ένεται να συναντήσουν και οι φετινοί υποψήφιοι, καθώς το υπουργείο σκέπτεται να ΅ετατοπίσει πριν από τις εξετάσεις τη συ΅πλήρωση του Μηχανογραφικού και να ΅ειώσει τον αριθ΅ό των εισακτέων.

 

Τι θα διδαχτεί φέτος η Α’ Λυκείου ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ

Ένταξη διδασκαλίας μαθημάτων ερευνητικής εργασίας τριών ωρών την εβδομάδα Τη νέα σχολική χρονιά 2011/12 οι πάνω από 100.000 μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α' τάξη του Λυκείου (Γενικό, Επαγγελματικό και Εσπερινό Λύκειο) θα έχουν νέα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων.

Α' ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

n ΗΜΕΡΗΣΙΟ. Η Α' τάξη Γενικού Λυκείου (Ημερήσιο), η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας είκοσι εννέα (29) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και Ερευνητική εργασία (Project) διάρκειας τριών (3) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Επομένως, οι μαθητές της Α' Γενικού Λυκείου παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα δύο (32) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

n ΕΣΠΕΡΙΝΟ. Η Α' τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας δεκαεννέα (19) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και Ερευνητική εργασία (Project) διάρκειας τριών (3) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Επομένως, οι μαθητές της Α' του Εσπερινού Γενικού Λυκείου παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας είκοσι δύο (22) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες), η Νέα Ελληνική Γλώσσα (2), η Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (2), τα Θρησκευτικά (1), η Ιστορία (2), η Αλγεβρα (2 ώρες το α' εξάμηνο και 1 το β' εξάμηνο), η Γεωμετρία (1 ώρα το α' εξάμηνο και 2 το β' εξάμηνο), η Ξένη Γλώσσα (2), η Φυσική (2), η Χημεία (1), η Βιολογία (1), η Φυσική Αγωγή (1) και η Ερευνητική εργασία - Project (3 ώρες).

Η Α' ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Νέου Τεχνολογικού Λυκείου από τη σχολική χρονιά 2012-2013, ορίζονται φέτος (2011/12), μεταβατικά ωρολόγια προγράμματα για την Α' τάξη Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ. Στα νέα μεταβατικά ωρολόγια προγράμματα, αντί των κύκλων σπουδών, θα υπάρχουν τρία αντίστοιχα μαθήματα επιλογής, από τα οποία οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά ένα από αυτά. Στόχος είναι οι μαθητές που φέτος θα φοιτήσουν στην Α' τάξη των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ να επακολουθήσουν το πρόγραμμα του Νέου Τεχνολογικού Λυκείου τη σχολική χρονιά 2012-2013.

 

Πανελλαδικές ΅ε νέο σύστη΅α  Μάρνυ Παπαματθαίου 

Λιγότερα ΅αθή΅ατα, προαπαιτού΅ενες επιδόσεις από τα πανεπιστή΅ια, συνυπολογισ΅ός βαθ΅ών Β' - Γ' Λυκείου

 Νέο σύστη΅α Πανελλαδικών ΅ε «διπλές» εξετάσεις την ίδια η΅έρα σε ενδοσχολικό και εθνικό επίπεδο παρουσιάζει τις επό΅ενες η΅έρες το υπουργείο Παιδείας. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν την ερχό΅ενη εβδο΅άδα, ωστόσο όλες οι καινούργιες πλευρές του νέου συστή΅ατος βρίσκονται ήδη στη διάθεση του «Βή΅ατος» που τις παρουσιάζει σή΅ερα. Το νέο εξεταστικό σύστη΅α, το οποίο θα εφαρ΅οστεί από το 2014, εντάσσει στη διαδικασία επιλογής των φοιτητών τα ίδια τα πανεπιστή΅ια, διατηρώντας ωστόσο στο παιχνίδι και την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία τελικά δεν θα καταργηθεί αλλά απλώς θα ανα΅ορφωθεί. Ετσι ΅ε νέα σύνθεση, πιθανότατα λιγότερα ΅έλη και ΅ε νέο όνο΅α η ΚΕΕ θα συνεχίσει να έχει τον πρώτο λόγο, και ΅άλιστα όχι ΅όνο για τα θέ΅ατα των Πανελλαδικών.
Τα τ΅ή΅ατα των πανεπιστη΅ίων και των ΤΕΙ, σε συνεργασία ΅ε τον «αναβαθ΅ισ΅ένο» κοσ΅ήτορα της σχολής στην οποία υπάγονται, θα καθορίζουν τα προαπαιτού΅ενα ΅αθή΅ατα, αλλά και τους συντελεστές βαρύτητας στη βαθ΅ολόγηση των εισακτέων τους. Με το νέο εξεταστικό σύστη΅α όποιος θέλει να σπουδάσει, π.χ., Μαθη΅ατικά θα έχει να κάνει ΅ε τη διοίκηση του Μαθη΅ατικού Τ΅ή΅ατος και ΅όνο. Στο ση΅είο αυτό φαίνεται ότι αλλάζει ο σχεδιασ΅ός του υπουργείου Παιδείας, καθώς ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι η εισαγωγή θα γίνεται σε σχολές, τελικά και ΅ε δεδο΅ένες τις αλλαγές που έγιναν την τελευταία στιγ΅ή στην ψήφιση του νέου νό΅ου-πλαισίου για τα ΑΕΙ αποφασίστηκε ότι η εισαγωγή θα γίνεται σε τ΅ή΅ατα.
Αναλυτικά, σύ΅φωνα ΅ε τις πληροφορίες του «Βή΅ατος», οι αλλαγές που θα ανακοινώσει σύντο΅α το υπουργείο Παιδείας περιλα΅βάνουν τα εξής:
* Οι απολυτήριες και οι πανελλαδικές εξετάσεις θα γίνονται σε κοντινούς χρόνους, το πιθανότερο την ίδια η΅έρα. Σύ΅φωνα ΅ε τον σχεδιασ΅ό του υπουργείου Παιδείας, οι εξετάσεις θα καθορίζονται ανά ΅άθη΅α. Ετσι, για παράδειγ΅α, ένας ΅αθητής θα εξετάζεται το πρωί στα Μαθη΅ατικά σε ενδοσχολικό επίπεδο, θα κάνει ένα διάλει΅΅α λίγων ωρών και στη συνέχεια θα εξετάζεται ξανά στο ίδιο ΅άθη΅α (αν φυσικά ανήκει στο επιστη΅ονικό αντικεί΅ενο που τον ενδιαφέρει) σε εθνικό επίπεδο για την εισαγωγή του στο πανεπιστή΅ιο.
* Τα θέ΅ατα τόσο στις απολυτήριες όσο και στις πανελλαδικές εξετάσεις θα επιλέγονται κεντρικά από την Επιτροπή Εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας. Ωστόσο εκείνα των απολυτήριων εξετάσεων θα διορθώνονται στο σχολείο, ενώ εκείνα των πανελλαδικών εξετάσεων θα διορθώνονται κεντρικά στο υπουργείο Παιδείας από τις επιτροπές των εξετάσεών του.
* Τα εξεταζό΅ενα ΅αθή΅ατα θα είναι από τρία ως πέντε ανά κατεύθυνση. Οπως είναι γνωστό, ΅ε το σύστη΅α του Νέου Λυκείου που έχει ήδη ανακοινωθεί τα επιστη΅ονικά πεδία αντικαθίστανται από δύο κατευθύνσεις στη Β’ Λυκείου (Θετική, Θεωρητική) και τρεις κατευθύνσεις στη Γ’ Λυκείου (΅ε ΅ία επιπλέον κατεύθυνση σε αντικεί΅ενα ∆ικαίου και Οικονο΅ικά). Κοινό πανελλαδικά εξεταζό΅ενο ΅άθη΅α σε όλες τις κατευθύνσεις θα είναι η Εκθεση.
Οι υποψήφιοι της Θετικής Κατεύθυνσης θα εξετάζονται ακό΅η σε Φυσικές Επιστή΅ες, Μαθη΅ατικά, Βιολογία. Εκείνοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης σε Αρχαία, Ιστορία, Νέα Ελληνική Γλώσσα. Και εκείνοι της Τρίτης Κατεύθυνσης σε Μαθη΅ατικά, Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. Ωστόσο, ο ακριβής αριθ΅ός των εξεταζό΅ενων ΅αθη΅άτων και το ποια από αυτά θα επιλεγούν τελικά θα αποφασιστούν από το υπουργείο Παιδείας τις επό΅ενες η΅έρες.
* Για την εισαγωγή στα πανεπιστή΅ια και στα ΤΕΙ θα συνυπολογίζονται οι βαθ΅οί της Β’ και της Γ’ Λυκείου, όπως γινόταν στο παρελθόν.
* Τα τ΅ή΅ατα πανεπιστη΅ίων και ΤΕΙ θα βάζουν συγκεκρι΅ένο «πλαφόν» για τα ΅αθή΅ατα βαρύτητας στο επιστη΅ονικό τους αντικεί΅ενο (για παράδειγ΅α, το Μαθη΅ατικό Τ΅ή΅α θα «ζητάει» βαθ΅ολογία τουλάχιστον 15.000 ΅ορίων για την εισαγωγή υποψηφίων στα προγρά΅΅ατά του). Ετσι ο κάθε υποψήφιος θα ξέρει από νωρίς ποιον βαθ΅ό πρέπει να πετύχει για την εισαγωγή του στο τ΅ή΅α που τον ενδιαφέρει.

 Οι αλλαγές στις εξετάσεις για την εισαγωγή σε ΑΕΙ - ΤΕΙ
 

 

Σήμερα

Αύριο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

6 κοινά ανά επιστημονικό πεδίο

3-5 με προαπαιτούμενα ανά τμήμα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με βαθμό πανελλαδικών Χ συντελεστή αυξημένης βαρύτητας (διαμορφώνεται κεντρικά) + βαθμό προφορικών εξετάσεων Γ' Λυκείου

Με βαθμό πανελλαδικών Χ συντελεστή αυξημένης βαρύτητας (διαμορφώνεται από ΑΕΙ - ΤΕΙ) + βαθμούς απολυτηρίων Β' & Γ' Λυκείου

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ / ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ

Σε διαφορετικές ημερομηνίες

Την ίδια ημέρα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων

Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ

Από το σχολείο

Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων + γενικό τεστ γνώσεων / δεξιοτήτων

ΥΛΗ

Καθορισμένη και ενιαία ανά βιβλίο και κεφάλαιο

Θεματολογική κατά το αντικείμενο της κάθε σχολής

* Η ύλη στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν θα είναι αυστηρά προσδιορισ΅ένη (δηλαδή από συγκεκρι΅ένο κεφάλαιο σε συγκεκρι΅ένο κεφάλαιο ανά βιβλίο), αλλά θα είναι ευρεία. Για παράδειγ΅α, στην Ιστορία θα προσδιορίζεται ΅όνο ότι εξεταστέα ύλη αποτελούν οι Βαλκανικοί Πόλε΅οι ή στα Αρχαία ότι εξεταστέα ύλη θα αποτελέσουν τα κεί΅ενα του Πλάτωνα.
* Στις απολυτήριες εξετάσεις θα λα΅βάνεται υπόψη και ένα γενικό τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων, το οποίο θα δίνουν όλοι για να εκτι΅ηθούν το επίπεδό τους και τα αποτελέσ΅ατα της εκπαιδευτικής δουλειάς που έγινε στη διάρκεια της χρονιάς στο σχολείο τους.
Οι λεπτο΅έρειες του νέου εξεταστικού συστή΅ατος ανα΅ένεται να «κλείσουν» τις επό΅ενες η΅έρες σε σύσκεψη που θα γίνει στο υπουργείο Παιδείας. Υπολογίζεται, σύ΅φωνα ΅ε τους αρ΅οδίους, να ανακοινωθούν εντός του επό΅ενου 20η΅έρου.

Πόσο έτοι΅α είναι τα πανεπιστή΅ια Οι πρυτάνεις δηλώνουν ότι δεν ρωτήθηκαν Το νέο σύστη΅α... ε΅πλέκει στην εξεταστική διαδικασία πανεπιστή΅ια και ΤΕΙ, κάτι που άλλωστε ζητούσαν επί χρόνια οι διοικήσεις τους. Ωστόσο, ΅ε την εφαρ΅ογή του νέου νό΅ου-πλαισίου για τη λειτουργία τους σε εκκρε΅ότητα και τις διοικήσεις ΑΕΙ και ΤΕΙ έτοι΅ες να προσφύγουν στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας για το εκλογικό σύστη΅α ΅ε το οποίο ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας ότι θα εκλεγούν τα νέα Συ΅βούλια ∆ιοίκησης, οι συνεννοήσεις ΅εταξύ των δύο πλευρών ΅οιάζουν δύσκολες. Σε αυτή τη συγκυρία, οι πρυτάνεις των πανεπιστη΅ίων ΅όνο ΅ε το εξεταστικό δεν ασχολούνται, ζητούν ωστόσο να ενη΅ερωθούν εγκαίρως για την όποια απόφαση τελικά ληφθεί και να εκφράσουν γνώ΅η για το πώς θα καθοριστούν οι συντελεστές βαρύτητας και τα προαπαιτού΅ενα ΅αθή΅ατα.
«Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει γίνει κα΅ία σχετική συζήτηση ανά΅εσα στα πανεπιστή΅ια και στο υπουργείο Παιδείας» λέει ο πρύτανης του ∆η΅οκριτείου Πανεπιστη΅ίου Θράκης και προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων κ. Κ. Ρέ΅ελης. «Κανένα πανεπιστή΅ιο δεν έχει ερωτηθεί ως σή΅ερα, ούτε και έχει εκφέρει άποψη για το πώς θα ε΅πλακούν στην εξεταστική διαδικασία για την εισαγωγή των πρωτοετών φοιτητών τους». «Είχε γίνει ΅ια νύξη περί εξεταστικού συστή΅ατος παλαιότερα σε ΅ια από τις συνόδους πρυτάνεων, αλλά δεν είχα΅ε καταλήξει σε κα΅ία απόφαση, ούτε είχα΅ε κα΅ία ενη΅έρωση από το υπουργείο Παιδείας» λέει ο πρύτανης του Πανεπιστη΅ίου Αιγαίου κ. Πάρις Τσάρτας. «∆εν ξέρω ό΅ως σε ποιον βαθ΅ό το υπουργείο Παιδείας θα θελήσει να ΅ας έχει συνο΅ιλητές. Γι’ αυτό διατηρώ πραγ΅ατικά έναν προβλη΅ατισ΅ό» προσθέτει ο κ. Τσάρτας. «Μήπως δεν είναι καν απαραίτητο να ζητήσουν τη γνώ΅η ΅ας;» συ΅πληρώνει ο πρύτανης του Οικονο΅ικού Πανεπιστη΅ίου Αθηνών κ. Κ. Γάτσιος. «Υπάρχει ΅ια ασάφεια και ΅ια προχειρότητα στις κινήσεις του υπουργείου που ΅ας αφορούν ως σή΅ερα, οπότε απλά συ΅βουλεύω να ΅ην κοιτάζου΅ε τις εντυπώσεις στα θέ΅ατα που θα ακολουθήσουν αλλά την ουσία» καταλήγει.

ΚΟΡΥΦΗ

Γηράσκω αεί εκπαιδευόμενος

«Η Διά Βίου Μάθηση, δηλαδή το δικαίωμα κάθε πολίτη να μαθαίνει σε όλη του τη ζωή και γι' αυτό που μαθαίνει να έxει ένα χαρτί πιστοποίησης, είναι ένα βασικό εργαλείο σε όλες τις χώρες της Ευρώπης».

Με αυτή τη φράση η υπουργός Παιδείας, Αννα Διαμαντοπούλου, πριν από ένα μήνα εγκαινίασε τη διαβούλευση για το νέο θεσμικό πλαίσιο (και το εθνικό δίκτυο) της Διά Βίου Μάθησης. Ταυτόχρονα σηματοδότησε τον τρόπο με τον οποίο θα χαραχθεί και θα εφαρμοστεί η αντίστοιχη φιλόδοξη πολιτική. Λέξη-κλειδί η «πιστοποίηση». Πιστοποίηση της γνώσης, της δεξιότητας, της θέσης στη σύγχρονη μετεξελιγμένη κοινωνία και ειδικότερα στην κοινωνία «της γνώσης» και «της ανταγωνιστικής οικονομίας», όπως αυτή έχει από καιρό, από το 2000, με τη Διακήρυξη της Λισαβόνας, προσδιοριστεί από την Ε.Ε. Τότε, ανάμεσα στα πολλά που εξαγγέλθηκαν και τέθηκαν σε φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα ήταν και η Διά Βίου Μάθηση (ΔΒΜ), καθώς καταδείχθηκε ως ιδανικός τόπος συνάντησης της (όποιας) εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, δηλαδή των δύο βασικών αξόνων που φέρουν το βάρος της άσκησης της μεγαλεπήβολης ευρωπαϊκής πολιτικής.

Από τότε πέρασε καιρός, το νερό δεν κύλησε στο αυλάκι και τώρα, αρχές του 2010, του έτους που σηματοδοτεί τη λήξη της πρώτης μεγάλης (δεκαετούς) προθεσμίας, η Ε.Ε. πιέζει. Ασφυκτικά. Και όποιες κυβερνήσεις έχουν καθυστερήσει, σπεύδουν. Οπως και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Η μετονομασία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έδειξε εξαρχής το δρόμο. Βασικά σημεία της διαδρομής, η οποία θα περάσει πρώτα, στις 25 Φεβρουαρίου, από την παρουσίαση του εθνικού πλαισίου προσόντων και την έναρξη της σχετικής διαβούλευσης, είναι:

- Συγκέντρωση και διασύνδεση όλων των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, αλλά και επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων και όλων όσοι μέχρι τώρα υπάγονταν σε άλλα υπουργεία (Εργασίας, Υγείας κ.ά.). Ολα θα μπουν κάτω από την ομπρέλα της ΔΒΜ η οποία γίνεται πλέον αποκλειστική υπόθεση του υπουργείου Παιδείας.

* Πλήρης αναδιαμόρφωση του χώρου με συγχωνεύσεις και αναδιαρθρώσεις πολλών φορέων και μηχανισμών μέσα από ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που ήδη εξαγγέλθηκε. Καθοριστικής σημασίας η αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ, μέχρι τώρα υπαγόμενου στο υπουργείο Εργασίας) που μετατρέπεται σε επιτελικό φορέα πιστοποίησης (και αδειοδότησης) όλων των φορέων ΔΒΜ, συμπεριλαμβανομένων των κολεγίων.

Αντίστοιχη αναβάθμιση θα δεχθεί και το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΕΕΚΑ) που θα έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και διασύνδεσης του εθνικού πλαισίου προσόντων (NQF) με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό (EQF).

* Δημιουργία Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (μέσα σε δύο χρόνια) που θα διασυνδεθεί με τα επαγγελματικά δικαιώματα. Απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων αλλά και για την υποχρέωση εναρμόνισης με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Στα πρότυπα του τελευταίου θα συνδέει όλες τις μορφές μάθησης (τυπικής, μη τυπικής, άτυπης) και θα κατατάσσει τα προσόντα σε επίπεδα μιας συγκεκριμένης κλίμακας, η οποία βάσει του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου είναι οκτώ επιπέδων. Μέχρι το πέμπτο είναι οι μεταδευτεροβάθμιες, μη πανεπιστημιακές και από αυτό μέχρι το όγδοο οι ανώτατες σπουδές. Σημειώνεται ότι ήδη έχει ξεσπάσει «πόλεμος» μεταξύ κολεγίων (που θα υποβαθμιστούν σε Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών)-ΤΕΙ-Πολυτεχνείων για την κατάταξη των πτυχιούχων τους στην κλίμακα. Τα Πολυτεχνεία ζητούν ένταξη στο έβδομο επίπεδο λόγω πενταετών σπουδών, ενώ δεν αναγνωρίζουν το αίτημα των ΤΕΙ για το έκτο επίπεδο (μαζί με τα ΑΕΙ).

* Αύξηση των δεικτών ντροπής σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων και γενικότερα στη ΔΒΜ. Η Ελλάδα είναι 27η θέση από τις 33 χώρες της Ευρώπης με μέσο όρο 2,9 (έναντι 9,5 του μέσου κοινοτικού). Το ίδιο άσχημη η θέση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ), αφού είμαστε 4οι από το τέλος, ενώ στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση κρατάμε με επιμονή την τελευταία θέση.

Εν ολίγοις, ο δρόμος που έδειξε με το «καλημέρα» η νέα κυβέρνηση, η νέα ηγεσία του υπουργείου, είναι δύσκολος. Μπορεί η ΔΒΜ από δύσβατο και σκοτεινό μονοπάτι να μετατραπεί σε λεωφόρο ανάπτυξης μεταρρυθμιστικών πολιτικών; Μπορεί από την ανυπαρξία να μετατραπεί σε πυλώνα της στρατηγικής που εντάσσεται «στον ευρύτερο ανασχεδιασμό του αναπτυξιακού μοντέλου της Ελλάδας»; Μπορούν να μετατραπούν, λ.χ., τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, που ακόμα (!) περιμένουν τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς για τη φετινή περίοδο, σε σχολεία πραγματικής ευκαιρίας; Μπορούν να τακτοποιηθούν εγκαίρως και αποτελεσματικά οι μεγάλες οικονομικές εκκρεμότητες (μισθοί προσωπικού, προμηθευτές κ.ά.) των μάχιμων φορέων της ΔΒΜ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΚΕΚ, Σχολές Γονέων κ.ά.) και το Σεπτέμβριο «όλα να είναι στη θέση τους» όπως φιλοδοξεί η νέα ηγεσία του υπουργείου;

Είναι πολύ δύσκολο αν ληφθούν υπόψη το χάος, η αναξιοπιστία αλλά και η καχυποψία. Η τελευταία είναι διπλής όψεως. Από τη μια συνδέεται με τον ευρύτερο προβληματισμό για το ρόλο της ΔΒΜ στην ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, στη δημιουργία των αναλώσιμων απασχολούμενων, στην πολυδιάσπαση γνώσεων και δεξιοτήτων αναπροσαρμοζόμενων από τις εκάστοτε νέες ανάγκες αγοράς και φυσικά όχι προς όφελος, κυρίως, του πολίτη. Από την άλλη, αφορά την κακή φήμη που πάντα κατατρέχει ό,τι σχετίζεται με κοινοτική χρηματοδότηση. Η ΔΒΜ ξεκίνησε θριαμβευτικά, τη δεκαετία του '80, με την πρωταρχική της μορφή, ως «λαϊκή επιμόρφωση», όρο και θεσμό που εισήγαγε το ΠΑΣΟΚ ακολουθώντας σουηδικά πρότυπα και αποκλειστικά στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εξέλιξή της όμως ήταν απογοητευτική, ώσπου, τη δεκαετία του '90, ξεχαρβαλωμένη και αναξιόπιστη, χρεώθηκε μέρος της κακής φήμης της Επαγγελματικής Κατάρτισης που ταυτίστηκε με το μεγάλο φαγοπότι στο μεγάλο τραπέζι των κοινοτικών κονδυλίων που χρηματοδότησαν τα γνωστά ΙΕΚ. Ηταν η εποχή που άνοιξε ο χώρος στους ιδιώτες και εκτός από τα δημόσια, δημιουργήθηκαν και τα ιδωτικά ΙΕΚ. Η στάμπα δεν έχει φύγει από τότε...

Μαθητής Γυμνασίου ετών εβδομήντα

Τα συνολικά 57 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στη χώρα μας, που είναι μία από τις Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, δίνουν τη δυνατότητα σε όλους όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση να τελειώσουν το γυμνάσιο.

Ο 70χρονος συνταξιούχος ναυτικός Κώστας Λαζίδης, μαθητής στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Καλλιθέα Και -εφόσον βέβαια οι ίδιοι το θελήσουν- να συνεχίσουν τόσο στο λύκειο όσο και στο πανεπιστήμιο! Για την απόφαση να επιστρέψουν στα θρανία, όπως και για το τι αποκόμισαν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) μιλούν στην «Ε» ένας μαθητής 70 ετών και μια απόφοιτη 45 ετών, η οποία τώρα φοιτά στο λύκειο. «Τα μαθηματικά είναι το αγαπημένο μου μάθημα· λύνοντας ασκήσεις συνειδητοποιώ τις τεράστιες δυνατότητες που έχει το ανθρώπινο μυαλό. Αν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε θαύματα, και εγώ είμαι πάρα πολύ καλός στα μαθηματικά. Μ' αρέσει και η πληροφορική, τώρα πια μπορώ και χειρίζομαι τον υπολογιστή» λέει στην «Ε» ο 70χρονος συνταξιούχος ναυτικός Κώστας Λαζίδης, μαθητής στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Καλλιθέα.

Ο κ. Λαζίδης, που γράφτηκε τον Σεπτέμβριο στο ΣΔΕ, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σχολείο για οικονομικούς λόγους. «Επρεπε οπωσδήποτε να δουλέψω. Εφτασα κανονικά μέχρι την Α' γυμνασίου και μετά τα παράτησα. Υπήρχε μεγάλη φτώχεια εκείνα τα χρόνια» όπως μας λέει.

Εκείνο που τον έκανε να επιστρέψει στα θρανία στα 70 του χρόνια ήταν «η δίψα για μάθηση. Ηθελα αλλά δεν ήξερα ότι υπήρχε η δυνατότητα. Εμαθα για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας τυχαία από έναν γείτονά μου και χωρίς δεύτερη σκέψη πήγα και γράφτηκα. Η γυναίκα μου και τα παιδιά μου με παρότρυναν, αλλά οι περισσότεροι γνωστοί και φίλοι μου έλεγαν "τι πας να κάνεις τώρα σε αυτήν την ηλικία", εγώ όμως τους αγνόησα. Το έχω πάρει πάρα πολύ σοβαρά, μελετάω, δεν κάνω απουσίες και μέρα με τη μέρα αισθάνομαι ότι εξελίσσομαι με όλα αυτά που μαθαίνω. Τίποτα δεν με πτοεί, φτάνει να έχω την υγειά μου και θα συνεχίσω και στο λύκειο». Βέβαια ο κ. Λαζίδης τονίζει ότι «μεγάλο ρόλο παίζει ο τρόπος διδασκαλίας αλλά και η συμπεριφορά των καθηγητών: μας εξηγούν αναλυτικά, δεν γίνεται πασάλειμμα και μας σέβονται».

Στην καθοριστική σημασία των καθηγητών αναφέρεται και η 45χρονη Ματούλα Καλαφατά, απόφοιτη του ΣΔΕ Πειραιά και μαθήτρια Β' λυκείου στο 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Δραπετσώνας: «Τον πρώτο καιρό έλεγα μέσα μου τι κάνω εγώ τώρα εδώ, αλλά προσαρμόστηκα γρήγορα στο ΣΔΕ χάρη στους καθηγητές μας, που μας έβλεπαν ως οντότητα και όχι ως αριθμό. Δεν είχαμε βαθμολογία αλλά αξιολόγηση ο καθένας, γιατί κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός. Βαθμολογία δίνεται μόνο στην περίπτωση που θέλουμε να συνεχίσουμε στο λύκειο. Μας προτρέπουν και να βοηθάμε ο ένας μαθητής τον άλλον, καλλιεργούν πνεύμα συνεργασίας και όχι ανταγωνισμού. Στα ΣΔΕ μαθαίνουμε για τη γνώση, όχι για το βαθμό. Μακάρι στα σχολεία να ακολουθούσαν τον τρόπο διδασκαλίας των ΣΔΕ».

Η κ. Καλαφατά δεν συνέχισε το σχολείο γιατί αναγκάστηκε από μικρή να εργαστεί και να βοηθήσει την οικογένειά της. Από τα 11 της δούλευε γαζώτρια σε εργοστάσιο υποδημάτων. «Στα 35 μου έμεινα ξεκρέμαστη, χωρίς δουλειά, με απολυτήριο δημοτικού. Δούλεψα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ως καθαρίστρια στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Στα 41 μου πήρα την απόφαση να γραφτώ στο ΣΔΕ, γιατί ένιωθα ότι το χρωστούσα στον εαυτό μου να κάνω κάτι για μένα. Την απόφασή μου στήριξαν ο άνδρας μου και το παιδί μου. Και έκανα τόσα βήματα, έμαθα τόσα πράγματα, έκανα φίλους, έγραψα βιβλίο, την ιστορία του παππού μου που ήρθε στον Πειραιά πρόσφυγας από τη Μ. Ασία το '22, αφού παρακολούθησα στο ΣΔΕ λογοτεχνικό εργαστήρι» λέει.

Η κ. Καλαφατά φοιτά σε εσπερινό λύκειο, για να μπορεί να δουλεύει το πρωί. «Οταν με το καλό αποφοιτήσω, θα προσπαθήσω να βρω δουλειά στον τομέα της πληροφορικής, που είναι και η ειδικότητα που έχω πάρει στο ΕΠΑΛ» λέει.

Ακόμα περιμένουν τους εκπαιδευτικούς

Φέτος, η κατάσταση σε όλο το φάσμα της ΔΒΜ περιγράφεται με μια μόνο λέξη: Διάλυση.

Βρισκόμαστε στα μέσα της σχολικής περιόδου και δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί στις θέσεις τους οι εκπαιδευτικοί. Τα περισσότερα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπολειτουργούν με έναν ή δύο ωρομίσθιους διδάσκοντες για το σύνολο των μαθημάτων ενώ τα υπόλοιπα κέντρα της ΔΒΜ δεν λειτουργούν καν! Το πρόβλημα θα λυθεί μέσα στο Φεβρουάριο, διαβεβαιώνουν οι αρμόδιοι, αποδίδοντας τις αιτίες στη μεγάλη καθυστέρηση των προσλήψεων από την προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΕΠΘ που προχώρησε στη σχετική προκήρυξη μόλις το καλοκαίρι του 2009, λίγο πριν από την προκήρυξη των εκλογών.

Συγκεκριμένα:

- Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Τα περισσότερα ΣΔΕ υπολειτουργούν, και μόνο με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Ειδικά φέτος, το πρόβλημα οξύνθηκε με την καθυστέρηση των προσλήψεων προσωπικού (εκπαιδευτικού και διοικητικού) που προκάλεσε ντόμινο καθυστερήσεων, όπως αυτή της εξέτασης του πλήθους των ενστάσεων που υποβλήθηκαν άμα τη προκηρύξει των θέσεων. Παρατάθηκε τόσο αυτή η διαδικασία, που μόλις αυτές τις ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε η σκυτάλη στην έγκριση των προσλήψεων.

Αμεσος στόχος: Μέχρι τα μέσα του επόμενου μήνα να έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις τους οι εκπαιδευτικοί και ακολούθως να βρεθούν τρόποι για να καλυφθεί ο χαμένος χρόνος. Στις σκέψεις των αρμοδίων είναι και η παράταση του σχολικού έτους μέχρι μέσα Ιουλίου 2010 με περιορισμό των πασχαλινών διακοπών σε μία εβδομάδα και παράλληλα τροποποίηση προγράμματος και ύλης. Οσο για την επόμενη σχολική χρονιά, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκινήσει νωρίς, δηλαδή την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

- Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ)

Φέτος, δεν έχει λειτουργήσει -ακόμα- κανένα! Οσο για τη φήμη τους, άσχημη. Και δεν είναι μόνο το αμαρτωλό παρελθόν (διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων) αλλά και η προβληματική παρούσα κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο από το υπουργείο Παιδείας, έχει ήδη επισημανθεί η «επιλήψιμη θέση» ειδικά των ΚΕΕ. Ενώ δεν έχουν καν αρχίσει να λειτουργούν, οι οφειλές ήδη έχουν συσσωρευθεί. Είναι εντυπωσιακές οι ανεξόφλητες δαπάνες. Προσωπικό, εκπαιδευτές, προμηθευτές, ακόμα και λειτουργικά έξοδα (βλ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, θέρμανση κ.ά.) παραμένουν επί μακρόν σε οικονομική εκκρεμότητα. Παράλληλα, καθυστερεί και η έγκριση των προσλήψεων από τον ΑΣΕΠ.

Οσο για την απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων, η γνωστή πλέον ελληνική αδυναμία οδήγησε στην ελάχιστη εξασφάλιση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εγκεκριμένο αίτημα χρηματοδότησης 2008-2009 ήταν περίπου 10,5 εκατ. ευρώ και εν τέλει επιχορηγήθηκαν μόλις 2,3 εκατ. ευρώ.

- Σχολές γονέων

Η εικόνα δεν αλλάζει. Για την περίοδο 2009-2010 εκκρεμούν προσλήψεις, προκηρύξεις θέσεων, τοποθετήσεις υπευθύνων, πληρωμές.

- Προγράμματα για εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτών

Εντάσσονται σε ένα έργο το οποίο, αν και έχει γίνει αποδεκτό από το τέλος του 2008, δεν έχει ενταχθεί στη ΔΒΜ! Παρ' όλα αυτά, οι εκκρεμούσες δαπάνες αυξάνονται. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, οι οικονομικές εκκρεμότητες για διοικητική λειτουργία μέχρι 31 Ιανουαρίου ήδη ανέρχονται σε 215.679,59 ευρώ. Τα υπόλοιπα; Συμβασιοποιημένες θέσεις εργασίας χωρίς παραδοτέα, εκκρεμότητα σύναψης συμβάσεων και ανάρτησης αποτελεσμάτων επιλογών υποψηφίων.

Σημαντικό εμπόδιο όχι μόνο για την κατηγορία αλλά και για το σύνολο της ΔΒΜ, η αναβολή λειτουργίας του Μητρώου, του περιβόητου «Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων» που είχε εξαγγείλει η πρώην ηγεσία του ΥΠΕΠΘ ως καίρια παρέμβαση για την αναβάθμιση της ΔΒΜ. Ανεστάλη έως την 1-1-2010. Μέχρι την απόφαση αναβολής είχαν υποβληθεί, ηλεκτρονικά, πάνω από 22.000 αιτήσεις· ο μεγαλύτερος αριθμός των αιτήσεων έχει μοριοδοτηθεί από συμβασιούχους του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

Στόχος: Η σύσταση Ενιαίου Μητρώου του ΥΠΕΠΘ στο οποίο θα εντάσσονται όλοι οι εκπαιδευτές αρχικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτές των ΚΕΚ, δομών και προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων κ.λπ.

Ακόμα, εκ νέου ορισμός φορέα λειτουργίας του Μητρώου, φορέα πιστοποίησης των εκπαιδευτών.

-Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

Αρκεί να αναφερθεί ότι κρίνεται «εξαιρετικά επείγουσα» η έναρξη του προγράμματος, αν και το όνομά του δεν εμπνέει καμία αισιοδοξία! Το αντίθετο επιβεβαιώνει τις υποψίες. Οπως αναφέρεται σε σχετικές εκθέσεις: «Οι επιτυχόντες του επιπέδου Α2 με τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. διεκδικούν το καθεστώς τού επί μακρόν διαμένοντος. Επισημαίνεται ότι οι προγραμματισμένες εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας αναβλήθηκαν και δεν διενεργήθηκαν τον Οκτώβριο του 2009, όπως ήταν προκαθορισμένο».

**Το χρονοδιάγραμμα των άμεσων παρεμβάσεων, σύμφωνα με τον νέο ειδικό γραμματέα της ΔΒΜ, Ευθύμιο Μπάκα, περιλαμβάνει δύο φάσεις: «Η πρώτη φάση αφορά την τοποθέτηση των ωρομίσθιων εκπαιδευτών σε ΣΔΕ και ΚΕΕ μέσα στο Φεβρουάριο και ακολούθως την τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων (μισθοδοσία, προμηθευτές κ.ά.) και την έναρξη των σχετικών διαδικασιών, ώστε να αυξηθεί η απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων. Η επόμενη φάση συνδέεται με την προετοιμασία για την επόμενη χρονιά. Σκοπός μας, το Σεπτέμβριο του 2010 όλα να είναι στη θέση τους».

Ολοι οι φορείς κάτω από μία «ομπρέλα»

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας, στη μεγάλη ομπρέλα της Διά Βίου Μάθησης (ΔΒΜ) θα συγκεντρωθούν και διασυνδεθούν όλοι οι φορείς εντός και εκτός υπουργείου που παρέχουν υπηρεσίες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, αλλά και επαγγελματικής κατάρτισης.

Δηλαδή, όλες οι δομές της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (που μέσω του ΙΔΕΚΕ ελέγχει τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα ΚΕΕ, τις Σχολές Γονέων, τα ΚΕΚ κ.ά.), όλα όσα υπάγονται στον ΟΕΕΚ (Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον οποίο υπάγονται τα ΙΕΚ, δημόσια και ιδιωτικά) και τέλος όλοι οι φορείς που ανήκουν σε άλλα υπουργεία.

Επιτελικοί φορείς, το ΕΚΕΠΙΣ και το ΕΣΕΕΚΑ. Το πρώτο, που είναι το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, υπαγόμενο μέχρι τώρα στο υπουργείο Εργασίας, θα έχει την ευθύνη ως προς την πιστοποίηση όλων των φορέων που παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση και το ΕΣΕΕΚΑ (Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση, επίσης υπαγόμενο στο Εργασίας) ως προς την αντιστοίχηση του εθνικού πλαισίου προσόντων (NQF) με το ευρωπαϊκό (EQF).

Προς το παρόν, υπεύθυνος φορέας για την παροχή της ΔΒΜ είναι η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης. Ολα τα προγράμματα περνούν μέσω του ΙΔΕΚΕ (Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων) και ακολούθως τις Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης, τα ΚΕΚ (Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης) και τα Εργαστήρια Επιμόρφωσης Ενηλίκων.

* Στο ΙΔΕΚΕ υπάγονται οι βασικές δομές της ΔΒΜ αλλά και αυτόνομα προγράμματα όπως και αρκετά ευρωπαϊκά πιλοτικά.

Βασικές δομές:

* Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (57, εκ των οποίων τα 6 σε σωφρονιστικά ιδρύματα, και 59 παραρτήματα). Εχουν θεσμοθετηθεί από το 1997, λειτούργησαν τα τελευταία χρόνια. Τα προγράμματα διαρκούν 18 μήνες και υλοποιούνται με καθημερινά απογευματινά μαθήματα για πολίτες άνω των 18. Παρέχουν απολυτήριο Γυμνασίου. (Ολα τα υπόλοιπα κέντρα χορηγούν πιστοποιητικά παρακολούθησης).

* Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (56 στις 13 περιφέρειες της χώρας και περίπου 56 τμήματα σε 6 φυλακές). Το 2002, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ, σχεδιάστηκαν και δημιουργήθηκαν από τη ΓΓΔΒΜ τα πρώτα 10 ΚΕΕ και σήμερα λειτουργούν 58 σε όλη την επικράτεια. Απευθύνονται σε γενικό πληθυσμό αλλά και σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

* Σχολές Γονέων

Επιμορφωτικά προγράμματα, διάρκειας 50 και 25 ωρών, ποικίλης θεματολογίας (από το παιδί, μέχρι νέες τεχνολογίες ή και ψυχολογική υποστήριξη). Πραγματοποιούνται στα ΚΕΕ ή σε χώρους της Τ.Α.

*Κέντρο Διά Βίου Εκπαίδευσης-Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση (ΚΕΕΝΑΠ).

* Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων (από το 2008).

Αυτόνομα προγράμματα:

*Εκπαίδευση Ενηλίκων στις Νέες Τεχνολογίες, Εκπαίδευση Αγροτών, Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, Αγωγή Υγείας, Εθελοντισμός, Εκπαίδευση Μουσουλμάνων, Τσιγγάνων, Παλιννοστούντων και Μεταναστών, Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης στα ΚΕΕ και στο ΚΕ.ΔΒΜ. Απ., Ερευνητικά - Πιλοτικά Προγράμματα.

Ευρωπαϊκά προγράμματα:

GRUNDTVIG-ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Beyond the Open Doors

GRUNDTVIG-ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Dillmuli GRUNDTVIG-ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Colours LEONARDO DA VINCI

METER LEONARDO DA VINCI

WEBPOL PASS ΤΗΕ LIGHT

Σημειώνεται ότι:

*Το πλαίσιο της πιστοποίησης θα αποτελέσει την αιχμή της ριζικής αναμόρφωσης της Διά Βίου Μάθησης και της δημιουργίας του «νέου δικτύου Διά Βίου Μάθησης» -σύμφωνα με τις πρόσφατες εξαγγελίες του ΥΠΕΠΘ- βάση του οποίου θα είναι το «νέο εθνικό πλαίσιο προσόντων», διασυνδεμένο με τα επαγγελματικά δικαιώματα. Το τελευταίο, άλλωστε, θα ενταχθεί στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό και μέχρι το 2012 θα πρέπει να ισχύει για όλες τις χώρες. Είναι χαρακτηριστική η επισήμανση της υπουργού Παιδείας ότι «μόνο η Ελλάδα, η Μολδαβία και τα Σκόπια δεν έχουν εθνικό σχέδιο προσόντων».

Ε. Ενωση: η Ελλάδα στην 27η θέση

Είναι γενική η παραδοχή για την απαξιωμένη Διά Βίου Μάθηση στη χώρα μας, είναι αμείλικτοι οι δείκτες σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων.

Η χώρα μας, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στη ΔΒΜ, καταλαμβάνει την 27η θέση από τις 33 χώρες της Ε.Ε. που αξιολογήθηκαν, και ειδικότερα μια θέση πίσω από την Ουγγαρία και μόλις μία πάνω από τα Σκόπια. Οι δε επιδόσεις στο χώρο απέχουν πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 27 (με ποσοστό συμμετοχής μόλις στο ένα τρίτο του κοινοτικού μέσου όρου, δηλ. 2,9% έναντι 9,5%).

Οι ρυθμοί είναι πολύ αργοί. Από το 2000 έως το 2007, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η συμμετοχή στη ΔΒΜ από το 1% (επί του γενικού πληθυσμού) ανέβηκε στο 2,1%, ενώ το ποσοστό απορρόφησης των αντίστοιχων κοινοτικών πόρων από 7,1% έφτασε μόλις στο 9,7%. Ενδεικτικοί είναι και οι δείκτες ανά ηλικία. Η συμμετοχή στη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι μικρότερη από το μισό του κοινοτικού Μ.Ο. (14% έναντι 33%), ενώ η ομάδα ηλικίας 50-64 εμφανίζεται με ποσοστό μικρότερο του 1%.

Αντιστοίχως απογοητευτικά είναι τα δεδομένα για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ). Βρισκόμαστε στην 4η θέση από το τέλος ενώ η συμμετοχή των εργαζομένων σε σεμινάρια Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) μάς κατατάσσει απευθείας στην τελευταία θέση. Στην ίδια θέση πλασαριστήκαμε μετά την καταγραφή της ανύπαρκτης προόδου στο ζήτημα της συγκρότησης του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων, με βάση το σχετικό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο.

Υπάρχουν και ουσιώδεις ποιοτικές παράμετροι που συνέβαλαν στην «ελληνική υστέρηση», τονίζει η σημερινή ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Οπως έχει επισημάνει η υπουργός, Αννα Διαμαντοπούλου, έχει διαπιστωθεί:

* Απουσία σύνδεσης της αρχικής με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση (με ταυτόχρονη αποσαφήνιση των ορίων τους) σε συνδυασμό με τον κατακερματισμό και την επικάλυψη αρμοδιοτήτων.

* Ασαφές πλαίσιο για τα προσόντα και τα συναφή επαγγελματικά δικαιώματα.

- Αποσπασματικό και τυχαίο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ΔΒΜ.

*Πλημμελή διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της εθνικής και ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.

Στα κύρια αίτια αυτής της πανθομολογούμενης παθογένειας, όπως έχουν επισημανθεί κατά καιρούς στο πλαίσιο καταγραφών (που κι αυτές πραγματοποιούνται με δυσκολία, ακριβώς λόγω της εγκατάλειψης), περιλαμβάνονται τα εξής:

* Ουδέποτε επιχειρήθηκε συστηματική διάγνωση αναγκών, που οδήγησε σε συνεχείς αλληλοκαλύψεις. (Πολλά προγράμματα ιδίου ή συναφούς αντικειμένου.)

* Η Εθνική Επιτροπή Διά Βίου Μάθησης (προβλέπεται από το 2005) λειτουργεί ακόμα χωρίς επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό.

* Δεν έχει γίνει ποτέ αξιολόγηση των προγραμμάτων της ΔΒΜ.

* Δεν έχουν προσδιοριστεί κριτήρια για τη λειτουργία των φορέων που παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες.

* Η διασύνδεση της διά βίου μάθησης με τα άλλα ευρωπαϊκά εργαλεία όπως το NQF και το EQF είναι σε εμβρυακό στάδιο.

* Ακόμη και σήμερα δεν μπορεί να μετρηθεί η ΔΒΜ στη χώρα μας.

Το Ινστιτούτο Ερευνών της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ), που έχει επιχειρήσει σχετικές καταγραφές, επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Ακόμα και σήμερα ευδοκιμούν μια σειρά στοιχείων όπως οι αλληλοεπικαλύψεις, η αδόμητη και άναρχη λειτουργία των φορέων, η έλλειψη κουλτούρας αξιολόγησης, η έλλειψη θεσμών και διαδικασιών πιστοποίησης και αξιοπιστίας καθώς και η συστηματική απουσία αυτού που σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες αποκαλούμε διασφάλιση ποιότητας».

Εξαγγελίες

Η διαβούλευση για το νέο θεσμικό πλαίσιο και το νέο δίκτυο Διά Βίου Μάθησης, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, σηματοδοτεί την έναρξη των ριζικών παρεμβάσεων, οι οποίες συνοψίζονται ως εξής:

* Νέος νόμος για την ανασυγκρότηση της γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.

* Νέο εθνικό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων σε δύο χρόνια.

* Αναδιάρθρωση πολλών και μεγάλων φορέων, σε συγχωνεύσεις και αναδιαρθρώσεις.

* Θεσμοθέτηση του Ατομικού Μητρώου ΔΒΜ.

* Αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ), που μετατρέπεται σε επιτελικό φορέα πιστοποίησης (και αδειοδότησης) όλων των φορέων που παρέχουν Διά Βίου Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των Κολεγίων που, όπως είναι γνωστό, θα μετονομαστούν: Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών.

* Πιστοποίηση σε όλα τα επίπεδα. Πιστοποίηση φορέων, πιστοποίηση προσόντων αλλά και εκπαιδευτών. Δηλαδή, δημιουργία ενός «μεγάλου δημόσιου δικτύου κάτω από το οποίο θα υπάρχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που θα λειτουργούν με προδιαγραφές, με αυστηρούς όρους, θα ελέγχονται και θα αξιολογούνται».

Στόχοι:

Η κ. Διαμαντοπούλου τούς έχει προσδιορίσει ως εξής:

1. Διπλασιασμός της εθνικής συμμετοχής στη Διά Βίου Μάθηση (τιμή-στόχος 5% για το 2013).

2. Αύξηση κατά 25% της συμμετοχής ενηλίκων στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση.

3. Αντίστοιχη αύξηση στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση που σχετίζεται αποκλειστικά με την επαγγελματική εξέλιξη.

*Τα βασικά χαρακτηριστικά της «νέας πολιτικής» για τη Διά Βίου Μάθηση, διαβεβαιώνει η υπουργός Παιδείας, συνοψίζονται στην επιδίωξη μιας ανθρωποκεντρικής, αναπτυξιακής και κοινωνικά δίκαιης στρατηγικής για τη Διά Βίου Μάθηση.

«Δρομολογούμε σύστημα ίσων ευκαιριών για όλους»

Δήλωση της υφυπουργού Παιδείας, Διά βίου μάθησης & Θρησκευμάτων, Εύης Χριστοφιλοπούλου

Η χώρα μας παρουσιάζει μεγάλη υστέρηση στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση των ενηλίκων. Επίσης, η σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο κάθε πολίτης στην αγορά εργασίας παραμένει μεγάλο ζητούμενο. Η χώρα μας καταλαμβάνει χαμηλή θέση (27η από 33 ευρωπαϊκές χώρες) συγκρινόμενη, ως προς τη συμμετοχή των πολιτών, στη διά βίου μάθηση. Ταυτόχρονα, υπήρχε αδιαφάνεια και κατασπατάληση των πόρων, στα όποια είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε τέρμα.

Στο υπουργείο Παιδείας προχωρούμε άμεσα σε μια νέα πολιτική για τη διά βίου μάθηση. «Πρώτα ο μαθητής», ο κάθε πολίτης που είναι μαθητής στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας και τα συναρμόδια υπουργεία, δρομολογούμε ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό σύστημα διά βίου μάθησης, που στόχο του έχει την κοινωνική συνοχή και την ισότητα ευκαιριών για όλους τους πολίτες.

Είμαστε αισιόδοξοι, παρά τη δυσκολία του εγχειρήματος. Χαράζουμε μια ενιαία στρατηγική για ένα ανθρωποκεντρικό, αναπτυξιακό και κοινωνικά δίκαιο Εθνικό Δίκτυο διά βίου μάθησης. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση συνδέονται άμεσα με τους αναπτυξιακούς και κοινωνικούς στόχος για τη χώρα, δίνοντας προτεραιότητα: στην ανάπτυξη (πράσινη ανάπτυξη, καινοτομία, ψηφιακός εγγραμματισμός), στην ένταξη (κοινωνική ενσωμάτωση, ένταξη στην απασχόληση), στην Παιδεία (διάχυση της γνώσης σε όλη την κοινωνία, ανάπτυξη της προσωπικότητας, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών & των εκπαιδευτών ενηλίκων) και σε ζητήματα μείζονος κοινωνικής σημασίας (περιβαλλοντική εκπαίδευση & ευαισθητοποίηση, κυκλοφοριακή αγωγή).

Παράλληλα, δρομολογούμε -για πρώτη φόρα στη χώρα μας- τη δημιουργία Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων. Με αυτό τον τρόπο ο κάθε πολίτης μπορεί πλέον να αναγνωρίζει και να πιστοποιεί τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές του.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, που έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνεχιστεί με την ανάρτηση των προτάσεών μας στο Διαδίκτυο, είναι ευπρόσδεκτες όλες οι απόψεις. Θέλουμε τους πολίτες ενεργούς, να συμμετέχουν, να κρίνουν και να προτείνουν.

 

«Μετά τη σύνταξη η δουλειά σε δυναμώνει»

 

 

ΚΟΡΥΦΗ

«Ποτέ δεν είναι αργά για να μάθεις» ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Καρολίνα Παπακώστα

Έρευνες διαψεύδουν τον μύθο ότι η μαθησιακή ικανότητα ελαττώνεται στη μέση ηλικία

Ο κ. Παναγιώτης Λάμπρου είναι 51 ετών και εργάζεται ως προϊστάμενος τμήματος αποθηκών ιδιωτικής εταιρείας. Παράλληλα όμως είναι δευτεροετής φοιτητής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Όπως ο ίδιος δηλώνει, δεν αποφάσισε να σπουδάσει για να ανελιχθεί επαγγελματικά ή να αλλάξει μισθολογική κλίμακα, όμως παρατηρεί πως κάποια από αυτά που μαθαίνει αποδεικνύονται εξαιρετικά χρήσιμα στη δουλειά του. «Έχω 45 εργαζόμενους τους οποίους πρέπει να διαχειριστώ και νομίζω ότι ήδη είμαι σε θέση να το κάνω καλύτερα» αναφέρει. Μια αγγλική παροιμία υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να μάθει κανείς σε γέρικο σκύλο καινούργια κόλπα, όμως σειρά ερευνών τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει πως μάλλον είναι ορθότερη το ρητό γηράσκω αεί διδασκόμενος, αφού ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνεχίζει να αναπτύσσεται και μετά τη μέση ηλικία.
Οι περισσότεροι επιστήμονες τονίζουν σήμερα ότι μάλλον δεν ευσταθεί πως καταστρέφεται το 40% των εγκεφαλικών κυττάρων όπως πιστευόταν μέχρι πρόσφατα· αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι ότι όσα έχει μάθει κανείς μέχρι τα 50 συνήθως «χάνονται» στις διακλαδώσεις των νευρώνων του εγκεφάλου. Μάλιστα, σύμφωνα με μια από αυτές τις μελέτες, ο εγκέφαλος ενός μεσήλικα είναι πολύ πιο αποτελεσματικός στην αναγνώριση της κεντρικής ιδέας ενός θέματός. Αν είναι σε φόρμα, τότε μπορεί πιο εύκολα με βάση τις ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες να αναγνωρίσει αν κάτι είναι σημαντικό ή όχι και πιθανότατα αυτό να του δίνει και το προβάδισμα σε σύγκριση με τον νεώτερο στην ανεύρεση λύσεων. Σε έρευνα του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα όπου συμμετείχαν 3.000 μεσήλικες, άνδρες και γυναίκες, σε δέκα διαφορετικά τεστ εκγύμνασης του εγκεφάλου βρέθηκε ότι ήταν σε θέση να ανταγωνιστούν επάξια τούς κατά δέκα χρόνια νεώτερούς τους.
Η διά βίου μάθηση όμως δεν είναι απαραίτητη μόνο για να διατηρεί κανείς την ευεξία του εγκεφάλου του, έχει και πρακτική εφαρμογή στην καριέρα του. Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης, στην Ελλάδα μόλις το 14% των εργαζομένων μπαίνει στη διαδικασία να αποκτήσει νέες δεξιότητες και τεχνικές. Ο κ. Γιάννης Κουζής, καθηγητής Εργασιακών Σχέσεων στο Πάντειο, τονίζει: «Οι κανόνες που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη από την προηγούμενη δεκαετία υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι ένας εργαζόμενος στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του θα αναγκαστεί να αλλάξει αντικείμενο εργασίας 6 με 7 φορές. Αυτή μπορεί να είναι μια πλήρης αλλαγή- δηλαδή κυριολεκτικά ένα νέο αντικείμενο- ή σχετική όταν καλείται να μάθει νέες δεξιότητες που σχετίζονται με το αντικείμενό του».
Η 51χρονη κ. Ευαγγελία Γιοβρή αποφοίτησε από την Αρχιτεκτονική το 1982 και θα πάρει το μεταπτυχιακό της από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και Κτιρίων του χρόνου. Αποφάσισε να επιστρέψει στα έδρανα γιατί έκρινε ότι είναι απαραίτητο για την εργασία της. Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά, «ως προϊστάμενη τμήματος του δήμου Λάρισας που είναι υπεύθυνο για την μελέτη και επίβλεψη κτιριακών έργων αλλά και υποδομών, θεωρούσα για χρόνια ότι είναι σημαντικό να αποκτήσουν τα έργα του δήμου μας οικολογικό χαρακτήρα».
Το «ταμπού» Η κ. Λιζ Μεσθεναίου, κοινωνιολόγοςερευνήτρια και ιδρυτικό μέλος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού 50+ Ελλάς, επισημαίνει ότι «η μάθηση στη μέση ηλικία δεν είναι θέμα πρακτικών δυνατοτήτων του εγκεφάλου αλλά στάσης ζωής. Το μεγαλύτερο βάρος δίνεται στην εκπαίδευση των νέων. Σαφώς και πρέπει να συμβαίνει αυτό, όμως δεν πρέπει να παραμελούνται οι μεγαλύτερες ηλικίες. Για παράδειγμα, είναι απαράδεκτο η πλειονότητα αυτών που εισέρχονται στην τρίτη ηλικία να μην γνωρίζουν Η/Υ».
Ο κ. Λάμπρου επισημαίνει ότι η διαδικασία μάθησης στα 50 είναι τελείως διαφορετική. «Βλέπω ότι δεν ρουφάω σαν σφουγγάρι, όπως πιο νέος όταν διαβάζω. Όμως νομίζω ότι έχω το πλεονέκτημα της λογικής. Δηλαδή αν και βλέπω ότι δυσκολεύομαι αφάνταστα να αποστηθίσω κάτι νομίζω ότι αντιλαμβάνομαι πιο γρήγορα από ό,τι όταν ήμουν νεώτερος αφού με βοηθούν οι βάσεις που ήδη έχω».
Προσθέτει δε ότι επιδιώκει την κριτική επεξεργασία των νέων γνώσεων που του προσφέρουν οι καθηγητές και τα βιβλία: «Η πρώτη ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό είναι γιατί. Αν έρχεται σε αντίθεση με αυτά που ήδη γνωρίζω, δεν το δέχομαι αμέσως και προσπαθώ να εξετάσω και τις δύο πλευρές». Αλλά και η κ. Γιοβρή παραδέχεται ότι έχει πρόβλημα με την απομνημόνευση, ωστόσο κάνοντας τη σύγκριση με τα ακαδημαϊκά χρόνια της νεότητάς της τώρα θεωρεί ότι είναι πολύ καλύτερη φοιτήτρια: «Ακόμη και στη διάρθρωση μιας εργασίας είμαι πολύ καλύτερη αφού έχω την εμπειρία. Αυτό συν το γεγονός ότι είμαι σαφώς πιο συνειδητοποιημένη μου δίνει μεγάλη άνεση να κάνω άψογες εργασίες και φυσικά να παίρνω καλούς βαθμούς».

Εύκολοι τρόποι να κρατάμε το μυαλό σε φόρμα  ΣΥΜΦΩΝΑ με την κ. Μεσθεναίου η διαδικασία διδασκαλίας για κάποιον μετά τα 50 είναι διαφορετική από αυτήν που ακολουθείται σε νέους ανθρώπους, «οι νέοι είναι tabula rasa, οι μεγάλοι έχουν εμπειρίες και γνώσεις τις οποίες πρέπει να βρεις τρόπους να πας ένα βήμα παραπέρα. Επιπλέον είναι απαραίτητος ο διάλογος. Παίζει λοιπόν σημαντικό ρόλο η σχέση διδασκάλου- διδασκομένου, γιατί πολλοί από αυτούς που διστάζουν να μάθουν νέα πράγματα μετά τα 50 συνήθως είχαν μια αρνητική εμπειρία μόρφωσης στο παρελθόν». Τέλος, σημειώνει ότι είναι πολύ σημαντικό για τον καθηγητή να κεντρίσει το ενδιαφέρον, «σε κάθε ηλικία, όταν ένα αντικείμενο σού προκαλεί το ενδιαφέρον, μαθαίνεις πιο εύκολα».
Σύμφωνα με την Κathleen Τaylor, καθηγήτρια στο St. Μary΄s College της Καλιφόρνιας, η οποία μελετά πώς μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερη η εκπαίδευση των ενηλίκων, ο ανθρώπινος εγκέφαλος με τα χρόνια διατηρεί την πλαστικότητά του και συνεχίζει να αλλάζει, μπορεί να μη μεγαλώνει αλλά επιτυγχάνει βαθύτερη κατανόηση όσων διαβάζει. Ο Dr Jack Μezirow, ομότιμος καθηγητής του Columbia Τeachers College, ο οποίος ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων περίπου 30 χρόνια, θεωρεί ότι ο καλύτερος τρόπος για να μάθει κάποιος σε μεγάλη ηλικία δεν είναι απαραίτητα να διδαχθεί νέα πράγματα αλλά να εξετάσει διαφορετικές απόψεις σε θέματα που ήδη γνωρίζει. Υπάρχουν μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, αρκετοί τρόποι για να γυμνάσει κάποιος τον εγκέφαλό του: από το να παρακολουθήσει μαθήματα σε ακαδημαϊκή αίθουσα μέχρι να δοκιμάσει μια διαφορετική διαδρομή για τη δουλειά του ή να σερφάρει στο Διαδίκτυο. Ειδικά το τελευταίο, σύμφωνα με έρευνα του UCLΑ, η οποία δημοσιεύθηκε στην «Αμερικανική Επιθεώρηση Γηριατρικής Ψυχιατρικής», το συστηματικό σερφάρισμα ακόμη και στις μηχανές αναζήτησης όπως το Google ενεργοποιεί κάποια νευρικά κυκλώματα που είναι απαθή σε άλλες διαδικασίες.
«Στόχος μου να μαθαίνω συνεχώς» ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Φωτεινή Στεφανοπούλου
 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ μητέρα οκτώ παιδιών και γιαγιά με επτά εγγόνια μόλις στα 51 χρόνια της, η κ. Χρυσούλα Αθανασιάδου δεν το έβαλε κάτω και αποφάσισε να συναγωνιστεί τα εγγόνια της στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. «Πάντα μου άρεσε να μαθαίνω, αλλά δεν είχα τη δυνατότητα. Μόλις, λοιπόν, μου δόθηκε η ευκαιρία, την άρπαξα. ’λλωστε, πιστεύω ότι ποτέ δεν είναι αργά». Έτσι, παρακολούθησε μαθήματα στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», που υλοποίησε το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕΔΚΕ, και αρίστευσε στις εξετάσεις πιστοποίησης. Μάλιστα, ήταν η μόνη γυναίκα και μία από τους τρεις σε σύνολο 12.924 εργαζομένων από 354 δήμους, έξι κοινότητες και το σύνολο των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που πέτυχε το απόλυτο 100.
Εκτός όμως από την προσωπική ευχαρίστηση που της έδωσε, η γνώση αυτή μπορεί να αποδειχθεί και ένα πολύτιμο διαβατήριο για την επαγγελματική σταδιοδρομία της. Η κ. Αθανασιάδου εργάζεται ως καθαρίστρια- τραπεζοκόμος στον παιδικό σταθμό του δήμου Βέροιας και, όπως η ίδια λέει, δεν πρόκειται να σταματήσει εδώ την αναζήτηση της γνώσης. «Αν υπάρξουν κι άλλα προγράμματα, θα δηλώσω συμμετοχή. Γιατί πιστεύω πως βασικός στόχος του κάθε ανθρώπου είναι να μαθαίνει συνεχώς».
 

ΚΟΡΥΦΗ

Σπουδές στα χρόνια του ΔΝΤ 

Η οικονομική κρίση και τα νέα σκληρά μέτρα αναμένεται να επιφέρουν δραματικές αλλαγές στον πίνακα των προτιμήσεων και των επιλογών των υποψηφίων στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, που άρχισαν την περασμένη Παρασκευή 14/5/2010.

Αμέσως μετά έρχεται η μεγάλη στιγμή της επιλογής τμημάτων ή σχολών. Μια απόφαση που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την υπόλοιπη ζωή ενός νέου ανθρώπου.

Οπως προκύπτει από το νέο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών, όλοι προβλέπουν «πάγωμα» όλων των καθηγητικών επαγγελμάτων. Μόνον οι δάσκαλοι θα εξακολουθήσουν για ένα χρονικό διάστημα ακόμη να έχουν κάποιες ελπίδες επαγγελματικής αποκατάστασης, δεδομένου ότι αναμένεται σ' αυτόν τον κλάδο και μεγάλο κύμα συνταξιοδοτήσεων τα επόμενα χρόνια.

Οι «σίγουρες» σχολές

Οπως επισημαίνουν οι εκπαιδευτικοί, δύο κατηγορίες σπουδών θα εξακολουθήσουν να παρέχουν «μίνιμουμ» επαγγελματική ασφάλεια. Πρόκειται για τις στρατιωτικές σχολές και τις σχολές της αστυνομίας των οποίων οι απόφοιτοι προσλαμβάνονται κατ' ευθείαν, χωρίς να απαιτείται διαγωνισμός του ΑΣΕΠ.

Ποια είναι όμως τα επαγγέλματα που φαίνεται ακόμη και σήμερα να έχουν προσδοκίες για επαγγελματική αποκατάσταση;

Σύμφωνα με τον καθηγητή φυσικής Γιώργο Χατζητέγα, και στο μέλλον θα εξακολουθήσει η αγορά να αναζητεί λογιστές, φοροτεχνικούς και οικονομικούς συμβούλους.

Ενα «έξυπνο» επάγγελμα που δεν είναι γνωστό στους πολλούς είναι η Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Πρόκειται για την κατάρτιση υπευθύνων μεγάλων αποθηκών προϊόντων που διοχετεύονται στην αγορά. Στην εποχή μας ένα μεγάλο μέρος των προϊόντων τυποποιείται και διακινείται με βάση την ημερομηνία παραγωγής και λήξεως. Η διοίκηση τέτοιων αποθηκών είναι το αντικείμενο των σπουδών στα τμήματα των ΤΕΙ στη Θήβα, στα Γρεβενά και στην Κατερίνη. Θεωρείται ότι οι απόφοιτοί τους έχουν απόλυτη απορροφητικότητα από την αγορά.

Μεγάλη ζήτηση θα εξακολουθήσουν να έχουν και στο μέλλον οι νέες τεχνολογίες. Ο Γ. Χατζητέγας επισημαίνει: «Το "κανάλι" του Internet θα είναι πλέον ο χώρος της νέας εποχής της οικονομίας. Εκεί ήδη έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται επιχειρήσεις μικρών επενδύσεων και αναλογικά μεγαλύτερων αποδόσεων. Στις υπηρεσίες του Διαδικτύου γίνεται κοσμογονία. Διακινούνται πλέον τα αγαθά, οι πληροφορίες, οι υπηρεσίες κ.λπ. Στην Αγγλία για παράδειγμα είναι διαδεδομένα τα διαδικτυακά φροντιστήρια, τα οποία στην πλειονότητά τους χρησιμοποιούν αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς, που κοστίζουν φθηνότερα, όπως για παράδειγμα στα μαθηματικά απασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά Πακιστανοί ή Ινδοί , ενώ η τεχνική-υπαλληλική υποστήριξη του φροντιστηρίου παρέχεται μέσω Ινδιών, αφού για παράδειγμα μια γραμματέας στο Νέο Δελχί κοστίζει ελάχιστα σε σχέση με το Λονδίνο. Από την άλλη πλευρά, ο χρήστης αυτής της υπηρεσίας μπορεί να έχει στη διάθεσή του, όλο το εικοσιτετράωρο, με μόλις 50 λίρες τον μήνα, έναν καθηγητή και όλη την υποστήριξη ενός ολόκληρου φροντιστηρίου, που θα ασχολείται προσωπικά με τον χρήστη».

Στην Ελλάδα η επιλογή επαγγέλματος μέσω του Διαδικτύου έχει ένα ακόμη κίνητρο: μέχρι τώρα δεν υπάρχει επιβολή φορολογίας όπως συμβαίνει με τις άλλες επιχειρήσεις.

Ομως, νέες επιστήμες έρχονται συνεχώς στο προσκήνιο. Μία από αυτές είναι η «γενωμική», που όπως λένε οι καθηγητές θα είναι μια από τις επιστήμες του μέλλοντος, αφού συνδυάζει τη γενετική, τη βιοπληροφορική και τη ρομποτική. Ενας υποψήφιος στην Ελλάδα θα μπορεί να επιλέξει για παράδειγμα τη βιολογία και στη συνέχεια να προχωρήσει στην εξειδίκευσή του.

«Τα μαθηματικά», λέει ο Γ. Χατζητέγας, «θα εξακολουθήσουν να είναι "αθάνατη" επιστήμη. Σε οδηγούν παντού εκτός από την εκπαίδευση και τη διδασκαλία. Η δυνατότητά τους, για παράδειγμα, να σε οδηγήσουν στη στατιστική είναι ενδιαφέρουσα, αφού στο μέλλον αυτοί οι επιστήμονες θα στελεχώσουν τους τομείς της υγείας, του εμπορίου και των τραπεζών. Από τα μαθηματικά μπορεί κάποιος να οδηγηθεί στην αναλογιστική επιστήμη· σ' αυτούς δηλαδή που σπουδάζουν για να μάθουν να σχεδιάζουν για παράδειγμα ασφαλιστικά προγράμματα είτε για πρόσωπα είτε ακόμη και για λογαριασμό του κράτους».

Μεγάλο ενδιαφέρον εξακολουθούν να έχουν όλα τα προγράμματα σπουδών που έχουν σχέση με την ενέργεια, όχι όμως στο επίπεδο της πράσινης ανάπτυξης που κοστίζει, όπως λένε οι εκπαιδευτικοί, αλλά της εξειδίκευσης στα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Την ίδια κατηγορία ενδιαφέροντος αφορούν και οι σπουδές γύρω από τη διαχείριση υδάτων και απορριμμάτων, ενώ σταθερό μέλλον φαίνεται να έχουν όσοι σπουδάζουν ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα τις λιγότερο διαδεδομένες, όπως είναι τα ιαπωνικά, τα κινεζικά αλλά και, τα τελευταία χρόνια, τα ισπανικά. Ζήτηση θα εξακολουθήσουν να έχουν και τα επόμενα χρόνια οι νοσηλευτές.

Νέες ειδικότητες Οι περιζήτητες σήμερα ιατρικές σχολές, αν και δεν φαίνεται να υποχωρούν στις προτιμήσεις των υποψηφίων, ωστόσο το επαγγελματικό μέλλον βρίσκεται στις ειδικότητες. Μια έρευνα στη Βρετανία για τα είκοσι επαγγέλματα του μέλλοντος στις δύο πρώτες θέσεις «φιγουράρουν» οι σπουδές για κατασκευή μελών ανθρώπινου σώματος από ζωντανά ανθρώπινα μέλη και η νανοϊατρική. Δηλαδή σπουδές για τη δημιουργία ατομικών συσκευών και θεραπειών που θα φέρουν αλλαγές στην προσωπική περίθαλψη.

Πολύ υψηλά στον κατάλογο βρίσκονται οι χειρουργοί αύξησης της μνήμης, που θα επεμβαίνουν στον εγκέφαλο «προσθέτοντας» επιπλέον μνήμη στους ανθρώπους που είναι υπερβολικά εκτεθειμένοι στην πληροφορία, ενώ δημοφιλές θα θεωρείται το επάγγελμα των διαχειριστών ηλικιωμένων. Πρόκειται για εκείνους που θα διαχειρίζονται την υγεία και τις ανάγκες των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων, μέσα από νέες θεραπείες και μεθόδους.

Στην Ελλάδα, όλοι οι εκπαιδευτικοί που ειδικεύονται στον επαγγελματικό προσανατολισμό θεωρούν ότι μόλις τώρα άρχισε να πεθαίνει το όνειρο της κάθε ελληνικής οικογένειας για αποκατάσταση των παιδιών της στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.

Υπολογίζουν μάλιστα ότι, σύντομα, μόλις ένας στους είκοσι θα αποκαθίσταται σε κάποια δημόσια υπηρεσία. Συγχρόνως, προβλέπουν ότι θα υπάρξει μεγάλο μεταναστευτικό κύμα νέων κυρίως όμως πτυχιούχων που θα βγαίνει έξω από την Ελλάδα για να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές και ένα μεγάλο μέρος απ' αυτούς θα βρίσκει εκεί την επαγγελματική του αποκατάσταση.

 

Κυνηγούν σχολές με θέα σε δουλειά

 

Με συνταγή ΔΝΤ η επιλογή των σχολών ΑΕΙ, ΤΕΙ Σαφής τάση των υποψηφίων προς τμήματα ακόμη και των ΤΕΙ που οδηγούν άμεσα σε εξεύρεση εργασίας.

 

Η κρίση γεννάει καινούργια επαγγέλματα

 

ΚΟΡΥΦΗ

Τεστ Σχολικής Εκτίμησης

«Εμείς δίνουμε… παναμερικανικές» Ελληνες υποψήφιοι για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, μιλούν για τη διαφορετική φιλοσοφία που αντιπροσωπεύουν «Scholastic Assessment Test». Σε ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά «Τεστ Σχολικής Εκτίμησης». Με άλλα λόγια οι «παναμερικανικές» εξετάσεις, που (μεταξύ άλλων) κρίνουν την εισαγωγή στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Όσοι πιστεύουν ότι το εν λόγω θέμα δεν αφορά την ελληνική κοινωνία, με έκπληξη θα διαπιστώσουν ότι οι Έλληνες μαθητές που επιλέγουν αντί για πανελλαδικές να δώσουν… παναμερικανικές, αυξάνονται και πληθύνονται κάθε χρόνο. Εν μέσω κρίσης, μάλιστα, τη στιγμή που η ανεργία πλήττει πρωτίστως τους νέους και η εργασιακή αγορά συρρικνώνεται, όλο και περισσότεροι ονειρεύονται τις σπουδές στις ΗΠΑ, τις υποτροφίες που αυτές προσφέρουν και την επαγγελματική πορεία που ευαγγελίζονται. Βασική προϋπόθεση; Η επιτυχία στις εξετάσεις SAT. Πώς όμως κατακτώνται οι ειδικές γνώσεις που απαιτούν; Και πώς μπορεί ένας Έλληνας να μυηθεί στην ειδική φιλοσοφία που διέπει ένα τελείως διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα; Έλληνες μαθητές που εξετάστηκαν στο SAT και καθηγητές που διδάσκουν μαθήματα προετοιμασίας μιλούν στο «Βήμα online» για μια διαφορετική προσέγγιση στις εξετάσεις.
 

ΚΟΡΥΦΗ

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ     ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η Α΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η Β΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ                                                              

Η Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ                                     

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕYΣΗ

 

ΤΟ «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ» ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ : Ο ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ !

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΟΡΙΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τι αλλάζει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2010

Τι αλλάζει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2011

 

Τα «ψηφιακά φροντιστήρια» που προσφέρει από την εφετινή χρονιά το υπουργείο Παιδείας παρουσιάστηκαν σήμερα σε εκδήλωση που έγινε στο υπουργείο Παιδείας.

Ήδη φροντιστήρια μέσω Ιντερνετ μπορούν να κάνουν εφέτος οι μαθητές της Γ΄Λυκείου σε τρία μαθήματα: Μαθηματικά, Φυσική και Αρχαία.

Οι σχετικές ιστοσελίδες του υπουργείου Παιδείας, μέσα στις 3 ημέρες όπου έχει «κυκλοφορήσει» ότι λειτουργούν κανονικά, έχουν ήδη 52.000 «χτυπήματα».

Εκτός από τη σελίδα των μαθημάτων, τα βοηθήματα θα παρέχονται ξεχωριστά και στη σελίδα http://www.study4exams.gr/index.htmlΔιαβάστε περισσότερα:
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=386579&dt=25/02/2011#ixzz1F3W1u5uL

Τα «ψηφιακά φροντιστήρια» που προσφέρει από την εφετινή χρονιά το υπουργείο σε τρία μαθήματα: Μαθηματικά, Φυσική και Αρχαία. Οι σχετικές ιστοσελίδες του υπουργείου Παιδείας, μέσα στις 3 ημέρες όπου έχει «κυκλοφορήσει» ότι λειτουργούν κανονικά, έχουν ήδη 52.000 «χτυπήματα». Εκτός από τη σελίδα των μαθημάτων, τα βοηθήματα θα παρέχονται ξεχωριστά και στη σελίδα http://www.study4exams.gr/index.html

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 

Χείρα βοηθείας από το υπουργείο Παιδείας στους μαθητές που προετοιμάζονται για πανελλαδικές εξετάσεις, δίνει το www.study4exams.gr/index.php που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως online «φροντιστήριο». Σε καιρούς οικονομικής κρίσης και προκειμένου να μετριάσουν -ή, ιδανικά, να σταματήσουν εντελώς- οι μαθητές τα ιδιαίτερα και τα φροντιστήρια, το site διαθέτει για φέτος ψηφιακά βοηθήματα για τα «Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης», τη «Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης» και τα «Αρχαία Ελληνικά - Φιλοσοφικός Λόγος». Παράλληλα, αναμένεται από τον Σεπτέμβριο -εκτός απροόπτου- να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν και τα «Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας», η «Βιολογία Γενικής Παιδείας» και τα «Λατινικά». Η πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου είναι ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο, ενώ ο εμπλουτισμός τού site θα γίνεται σταδιακά από εισηγητές - καθηγητές και υπό την εποπτεία αρμόδιων επιστημονικών επιτροπών. Για μερικούς μήνες ο ιστότοπος θα λειτουργεί πιλοτικά.


Όλες οι αλλαγές στις πανελλαδικές ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ 

Εξι σημαντικές μεταβολές στι φετινές εξετάσεις που ξεκινούν στις 12 Μαϊου 2011 «Ηλεκτρονικό μηχανογραφικό» και έξι αλλαγές στις πανελλαδικές εξετάσεις διαμορφώνουν τον εφετινό εξεταστικό «χάρτη» για την εισαγωγή σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Το υπουργείο Παιδείας δεν έχει καταλήξει ακόμη σε οριστική απόφαση σχετικά με τον χρόνο κατάθεσης του μηχανογραφικού δελτίου. Πιθανότατα όμως και εφέτος τα μηχανογραφικά θα συμπληρωθούν μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι βέβαια έχουν ήδη τη δυνατότητα να καταθέσουν ηλεκτρονικά τα μηχανογραφικά τους από την περυσινή χρονιά.
Οι αλλαγές που θα ισχύσουν στις εφετινές πανελλαδικές οι οποίες ξεκινούν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, στις 12 Μαΐου, είναι οι ακόλουθες:
- Καταργούνται οι μετεγγραφές μεταξύ πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Θεσπίζεται ειδική κατηγορία εισαχθέντων σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, ειδικές κατηγορίες κλπ). Στην κατηγορία αυτή θα δίνονται εκ των προτέρων συγκεκριμένες θέσεις σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ και οι δικαιούχοι τους δεν θα έχουν εκ των υστέρων δυνατότητα μετεγγραφής τους σε άλλο Ιδρυμα, από εκείνο στο οποίο εισήχθησαν. Οι πρόσθετες αυτές θέσεις δεν θα ξεπερνούν το 20% από τον αρχικό αριθμό εισακτέων σε κάθε τμήμα. Ο αριθμός τους θα είναι αντίστοιχος του προσωπικού και των υποδομών κάθε τμήματος.
- Ισότιμο απολυτήριο θα δίνεται σε όσους απόφοιτους λυκείου θέλουν να δώσουν μόνο ενδοσχολικές εξετάσεις, με εκείνους που θα δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις (σύστημα αντίστοιχο με την «πέμπτη δέσμη» του παρελθόντος). Ωστόσο, όποιοι επιλέξουν το ενδοσχολικό απολυτήριο θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν όποτε το επιλέξουν και πανελλαδικές εξετάσεις.
- Με απόφαση του υπουργείου θα ανακοινώνεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την υποβολή των μηχανογραφικών ο αριθμός των εισακτέων σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται αφού ζητηθεί η γνώμη της Συγκλήτου κάθε Πανεπιστημίου και του Συμβουλίου κάθε ΤΕΙ, καθώς και του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας. Η τροπολογία αυτή θα ισχύει από την εφετινή χρονιά.
- Αλλάζει ο τρόπος βαθμολόγησης των γραπτών. Η επιλογή των υποψηφίων για τις σχολές και τα τμήματα που δήλωσαν, θα γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από το άθροισμα των γινομένων του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης της βεβαίωσης, των βαθμών πρόσβασης των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας και κατά φθίνουσα σειρά μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός θέσεων κάθε σχολής ή τμήματος. Ακόμη, για τις σχολές ή τα τμήματα όπου απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, στο παραπάνω σύνολο μορίων θα προστίθενται και τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή.
- Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, η ένταξη των παρακάτω τμημάτων σε επιστημονικά πεδία μεταβάλλεται ως εξής:
α) Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα διαγραφεί από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο και θα παραμείνει μόνο στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο
β) Τα παρακάτω Τμήματα ΤΕΙ θα παραμείνουν στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, θα διαγραφούν από το 4ο και θα ενταχθούν και στο 3ο πεδίο: Τμήματα Ζωικής Παραγωγής Δυτικής Μακεδονίας (με έδρα τη Φλώρινα), Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ηπείρου.
- Οποιος δηλώσει ότι θα εξεταστεί, με κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα, στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας οφείλει να δηλώσει υποχρεωτικά ως δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να δηλώσει το 5ο Επιστημονικό Πεδίο, αν δεν έχει εξεταστεί ή δεν έχει δηλώσει ότι θα εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού.
Παράλληλα, έχει αυξηθεί το ποσοστό εισακτέων από 3% σε 5% και έχουν επεκταθεί και σε άλλες σοβαρές περιπτώσεις παθήσεων (σοβαρές καρδιακές παθήσεις, γλυκογονιάσεις, νόσος του Crohn κ. λπ.) οι ευεργετικές διατάξεις που ίσχυαν για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, πλην του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ Αθήνας και των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από λύκειο ή αντίστοιχο σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Την επόμενη χρονιά τέλος για το 10%
Καταργείται η δυνατότητα εισαγωγής σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ αποφοίτων λυκείων προηγούμενων ετών με την κατηγορία του 10%. Πρόκειται για το ποσοστό των θέσεων που διεκδικούσαν 10.000 με 12.000 άτομα ετησίως. Η κατάργηση της κατηγορίας του 10% θα ισχύσει από την επόμενη χρονιά. Έτσι, από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, όποιος θέλει να διεκδικήσει θέσεις σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ θα ξαναδίνει πανελλαδικές εξετάσεις στα μαθήματα που απαιτούνται.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΙ Με πολύ απλό, σαφή και παραστατικό τρόπο απαντά σε στις απορίες των 220 χιλιάδων μαθητών των τριών τάξεων του Γενικού Λυκείου και ξεκαθαρίζει το τοπίο για το πρόγραμμα σπουδών, τη φοίτηση, τους όρους προαγωγής και απόλυσης, τους όρους μετάβασης από το Λύκειο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με βάση τα δεδομένα του σχολικού έτους που μόλις άρχισε.

Εδώ οι μαθητές των τριών τάξεων του Γενικού Λυκείου θα μάθουν όλα όσα αφορούν τα μαθήματα, τις βαθμολογίες, τη σημασία του γραπτού βαθμού, τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής, τον τρόπο υπολογισμού των μορίων, τα Επιστημονικά Επίπεδα και την κατάταξη των Σχολών και τον τρόπο επιλογής των εισαγομένων.

Με τη βοήθεια του ΟΔΗΓΟΥ οι μαθητές και οι υποψήφιοι του Γενικού Λυκείου ξεναγούνται στον κόσμο των ειδικών μαθημάτων και των τμημάτων που απαιτούν πρακτικές δοκιμασίες ή προκαταρκτικές εξετάσεις ή παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, έτσι ώστε να μη βρεθούν απροετοίμαστοι μπροστά τους.

Παράλληλα θα μάθουν για τις «εξετάσεις ειδικών περιπτώσεων» αλλά και για το τι ισχύει για τους Ολυμπιονίκες ή τους Βαλκανιονίκες διαφόρων επιστημών. επιστροφή

 

 

 

 

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Η «ταυτότητα» του Γενικού Λυκείου

 

Α´ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Η Α´ Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διαρκείας τριάντα δύο (32) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Δηλαδή οι μαθητές της Α´ Λυκείου θα παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα τεσσάρων (34) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Οι ογδόντα χιλιάδες περίπου μαθητές που φοιτούν φέτος στην Α΄ τάξη του Λυκείου θα εξεταστούν στο τέλος της χρονιάς σε έντεκα από τα δεκατέσσερα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν καθώς τα μαθήματα της Τεχνολογίας, της Φυσικής Αγωγής και του ΣΕΠ δεν εξετάζονται γραπτά. Από τα έντεκα ενδοσχολικώς εξεταζόμενα μαθήματα το ένα το επιλέγει ο μαθητής ανάμεσα από τα: Β΄ Ξένη Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή, Ψυχολογία, Εφαρμογές Πληροφορικής κ.λπ. Οι εξετάσεις διεξάγονται μόνο μέσα στο σχολείο με ευθύνη των διδασκόντων καθηγητών και οι βαθμοί τους δεν συνυπολογίζονται για την εξαγωγή του βαθμού του Απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου. Οι γραπτές εξετάσεις της Α΄ Λυκείου διενεργούνται εντός του σχολείου, μετά το τέλος του διδακτικού έτους. Τα θέματα των εξετάσεων επιλέγονται με κλήρωση από κατάλογο που διαμορφώνουν οι καθηγητές που διδάσκουν το ίδιο μάθημα στην ίδια τάξη και είναι κοινά για όλα τα τμήματα. Η διόρθωση και η βαθμολόγηση των γραπτών πραγματοποιείται από τους καθηγητές που διδάσκουν το αντίστοιχο μάθημα στο σχολείο, κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ο βαθμός κάθε μαθήματος βγαίνει κατά 50% από τον προφορικό και κατά 50% από το γραπτό. Ο μαθητής προάγεται αν ο Γενικός Μέσος Όρος του στην αντίστοιχη τάξη είναι ίσος ή μεγαλύτερος του εννιά και πέντε δέκατα (9,5). Λειτουργεί ο θεσμός των μετεξεταστέων.

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων της Α´ Λυκείου

Υποχρεωτικά μαθήματα

Ώρες

1. Θρησκευτικά

2

2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

6

3. Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

4. Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

5. Ιστορία

2

6. ’λγεβρα

2

7. Γεωμετρία

3 / 2

Υποχρεωτικά μαθήματα

Ώρες

8. Φυσική

2 / 3

9. Χημεία

2

10. Α´ Ξένη Γλώσσα

3

11. Αρχές Οικονομίας

2

12. Τεχνολογία (ως γραπτή εξέταση θεωρείται η γραπτή εργασία του μαθητή που γίνεται στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς)

2

13. Φυσική Αγωγή (δεν εξετάζεται γραπτώς)

2 / 1

14. ΣΕΠ (δεν εξετάζεται γραπτώς)

– / 1

Μαθήματα επιλογής *

Ώρες

1. Β΄ Ξένη Γλώσσα

2

2. Αισθητική Αγωγή (Στοιχεία Θεατρολογίας, Μουσική, Εικαστικά)

2

3. Ψυχολογία

2

4. Εφαρμογές Πληροφορικής

2

5. Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και οι ρίζες του

2

* Ο μαθητής επιλέγει από τα μαθήματα επιλογής ένα και, εφόσον το επιθυμεί, άλλο ένα, το οποίο θα μετρήσει επίσης στην τελική βαθμολογία του.

 

Στα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτά ο βαθμός επίδοσης των μαθητών σε αυτά (ΜΟ των δύο τετραμήνων) αναγράφεται στο αποδεικτικό του μαθητή.

Ο Γενικός Μέσος Όρος της Α΄ Λυκείου υπολογίζεται ως ΜΟ όλων των μαθημάτων που εξετάστηκαν γραπτά και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

 

                                                                      επιστροφή

 

 

 

 

 

 

Β´ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τα μαθήματα της Β΄ Λυκείου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατευθύνσεων.

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά είκοσι πέντε (25) ώρες εβδομαδιαίως.

Τα μαθήματα Κατευθύνσεων χωρίζονται: α. σε μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές συνολικής διάρκειας 7 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας για τη Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση και οκτώ (8) για τη Θεωρητική Κατεύθυνση και β. σε μαθήματα επιλογής. Από τα μαθήματα επιλογής κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Οι εβδομήντα οκτώ χιλιάδες περίπου μαθητές που φοιτούν φέτος στη Β΄ τάξη του Λυκείου θα δώσουν ενδοσχολικές εξετάσεις σε 16 μαθήματα εκ των οποίων τα τρία θα είναι μαθήματα Κατεύθυνσης. Ο μαθητής προάγεται αν ο Γενικός Μέσος Όρος του στην αντίστοιχη τάξη είναι ίσος ή μεγαλύτερος του εννιά και πέντε δέκατα (9,5).

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων της Β´ Λυκείου

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Ώρες

1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

2

2. Νεοελληνική Γλώσσα

2

3. Ιστορία

2

4. ’λγεβρα

2

5. Γεωμετρία

2

6. Φυσική

2

7. Θρησκευτικά

2

8. Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

9. Εισαγωγή στο Δίκαιο και στους Πολιτικούς Θεσμούς

2

10. Χημεία

2

11. Βιολογία

1

12. Α΄ Ξένη Γλώσσα

2

13. Φυσική Αγωγή

2

14. Ένα μάθημα επιλογής *

2

Β1. Μαθήματα Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Ώρες

1. Αρχαία Ελληνικά

4

2. Λατινικά

2

3. Αρχές Φιλοσοφίας

2

Β2. Μαθήματα Θετικής Κατεύθυνσης

Ώρες

1. Μαθηματικά

3

2. Φυσική

2

3. Χημεία

2

 

Β3. Μαθήματα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Ώρες

1. Μαθηματικά

3

2. Φυσική

2

3. Τεχνολογία Επικοινωνιών

2

* Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στα παρακάτω μαθήματα δίωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας: Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα, Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών, Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, Β΄ Ξένη Γλώσσα, Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής, Σχέδιο Γραμμικό, Σχέδιο Ελεύθερο, Θέματα Ιστορίας, Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών, Εφαρμογές Υπολογιστών, Βιολογία, Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Σχέδιο Τεχνικό.

 

                                                                                        επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ´ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τα ΅αθή΅ατα στην τελευταία τάξη του Γενικού Λυκείου διακρίνονται σε ΅αθή΅ατα Γενικής Παιδείας, Κατεύθυνσης και Επιλογής.

Τα ΅αθή΅ατα αυτά διακρίνονται, επίσης, ανάλογα ΅ε τον τρόπο εξέτασής τους σε τρεις κατηγορίες και ειδικότερα σε ΅αθή΅ατα τα οποία:

α) εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής ΅ονάδας (εξετάζονται σε θέματα που επιλέγονται ΅ε ευθύνη των διδασκόντων το κάθε ΅άθη΅α στο οικείο Λύκειο),

β) εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο (εξετάζονται ταυτόχρονα και ΅ε κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα για όλα τα Λύκεια).

Επισημαίνεται ότι το δεύτερο ΅άθη΅α Γενικής Παιδείας το οποίο επιλέγουν οι ΅μαθητές να εξεταστούν σε εθνικό επίπεδο δηλώνεται ΅ε αίτησή τους - η οποία είναι δεσ΅ευτική - και υποβάλλεται στο σχολείο δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν τη λήξη των ΅αθη΅άτων του δευτέρου τετρα΅ήνου. γ) δεν εξετάζονται γραπτά.

Τα ΅αθή΅ατα που εξετάζονται γραπτά, είτε σε επίπεδο σχολικής ΅ονάδας είτε σε εθνικό επίπεδο, είναι ισοδύνα΅α και ΅ετέχουν ισότι΅α στη δια΅όρφωση του βαθμού του απολυτηρίου. Τα ΅αθή΅ατα που δεν εξετάζονται γραπτά δεν λαμβάνονται υπόψη για την απόλυση ούτε φυσικά για τη δια΅όρφωση του βαθμού του απολυτηρίου.

Αντίθετα, για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση λαμβάνονται υπόψη ΜΟΝΟ τα ΅αθή΅ατα που εξετάζονται γραπτά σε εθνικό επίπεδο.

Τα ΅αθή΅ατα επιλογής εξετάζονται γραπτά σε επίπεδο σχολικής ΅ονάδας. Κατ' εξαίρεση το ΅άθη΅α επιλογής της Γ’ τάξης «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», μπορεί να εξεταστεί ΅ετά από αίτηση του ενδιαφερο΅ένου σε εθνικό επίπεδο. Η σχετική αίτηση ΅ε την οποία δηλώνεται δεσ΅ευτικά η επιθυ΅ία του ΅μαθητή ως προς τον τρόπο εξέτασής του (σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο σχολικής ΅ονάδας) υποβάλλεται από τον ίδιο το αργότερο δέκα ημέρες πριν τη λήξη των ΅αθη΅άτων του δευτέρου τετρα΅ήνου. Η διάκριση αυτή γίνεται επειδή το συγκεκρι΅ένο ΅άθη΅α λα΅βάνεται υπόψη ως ΅άθη΅α αυξη΅ένης βαρύτητας για τις Σχολές και τα Τ΅ή΅ατα του πέ΅πτου (5ου) επιστη΅ονικού πεδίου «Επιστη΅ών Οικονο΅ίας και ∆ιοίκησης». Τονίζεται ιδιαίτερα στο ση΅είο αυτό ότι οι ΅μαθητές που θα εξεταστούν στο συγκεκρι΅ένο ΅άθη΅α σε επίπεδο σχολικής ΅ονάδας δεν ΅πορούν στη συνέχεια, αν το επιθυ΅ούν, να δηλώσουν Σχολές του 5ου Επιστη΅ονικού Πεδίου.

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων της Γ´ Λυκείου

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Ώρες

1. Θρησκευτικά

1

2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

1

3. Ξένη Γλώσσα

2

4. Φυσική Αγωγή

1

5. Νεοελληνική Γλώσσα

2

 

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Ώρες

6. Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

7. Ιστορία

2

8. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

2

9. Φυσική

1

10. Βιολογία

1

11. Κοινωνιολογία

2

12. Ένα μάθημα επιλογής *

2

Β1. Μαθήματα Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Ώρες

1. Αρχαία Ελληνικά

5

2. Νεοελληνική Λογοτεχνία

3 / 2

3. Λατινικά

2 / 3

4. Ιστορία

2

Β2. Μαθήματα Θετικής Κατεύθυνσης

Ώρες

1. Μαθηματικά

5

2. Φυσική

3

3. Χημεία

2

4. Βιολογία

2

Β3. Μαθήματα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης I (Κύκλος τεχνολογίας και παραγωγής)

Ώρες

1. Μαθηματικά

5

2. Φυσική

3

3. Χημεία – Βιοχημεία

2

4. Ηλεκτρολογία

2

Β4. Μαθήματα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης II (Κύκλος πληροφορικής και υπηρεσιών)

Ώρες

1. Μαθηματικά

5

2. Φυσική

3

3. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

2

4. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

2

* Τα μαθήματα επιλογής για όλες τις Κατευθύνσεις είναι: Β΄ Ξένη Γλώσσα, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Στατιστική, Λογική: Θεωρία και Πρακτική, Εφαρμογές Υπολογιστών, Ιστορία της Τέχνης, Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας, Προβλήματα Φιλοσοφίας, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Τεχνολογία και Ανάπτυξη, Στοιχεία Γεωπονίας και Αγροτική Ανάπτυξη, Βιομηχανική Παραγωγή και Ενέργεια, Αρχές Λογιστικής, Σχέδιο Τεχνικό, Σχέδιο Αρχιτεκτονικό, Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα, Πολυμέσα, Δίκτυα, Εφαρμογές Λογισμικού.

Στις Β΄ και Γ΄ τάξεις του Ενιαίου Λυκείου, το μάθημα επιλογής Εφαρμογές Υπολογιστών μπορεί να επιλεγεί μόνο μία φορά.

 

                               

                                                               επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ

Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο (2) τετρά΅ηνα. Ο ΅αθητής κατά τη διάρκεια κάθε τετρα΅ήνου αξιολογείται για καθένα από τα διδασκό΅ενα ΅αθή΅ατα ΅ε βάση τη συ΅΅ετοχή του στη διδακτική και ΅αθησιακή διαδικασία, την επι΅έλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκρι΅ένο ΅άθη΅α, τις επιδόσεις στις γραπτές δοκι΅ασίες, τις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι και στο σχολείο και από τον φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του ΅μαθητή, όπου αυτός τηρείται. Η αξιολόγηση αυτή εκφράζεται ΅ε τον προφορικό βαθ΅ό κάθε τετρα΅ήνου. Η τελική αξιολόγηση του ΅μαθητή προκύπτει από τον προφορικό του βαθ΅ό και τον τελικό γραπτό βαθ΅ό ως ακολούθως:

Προφορικός βαθ΅ός του ΅αθή΅ατος είναι ο ΅έσος όρος των βαθ΅ών των δύο τετρα΅ήνων.

Γραπτός βαθ΅ός του ΅αθή΅ατος είναι ο βαθ΅ός που θα επιτύχει ο ΅αθητής στις τελικές εξετάσεις που διενεργούνται στο τέλος του διδακτικού έτους σε κάθε ΅άθη΅α, όπως αυτός προσδιορίζεται σύ΅φωνα ΅ε τις οικείες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

Βαθ΅ός ετήσιας επίδοσης για κάθε ΅άθη΅α είναι ο ΅έσος όρος του προφορικού και του γραπτού βαθμού.

 

Κατά συνέπεια ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης Μαθήματος είναι ίσος με:

Γενικός Μέσος Όρος του ΅μαθητή είναι ο ΅έσος όρος των βαθ΅ών ετήσιας επίδοσης όλων των ΅αθη΅άτων που εξετάζονται γραπτά (είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε επίπεδο σχολικής ΅ονάδας).

0 ΅αθητής απολύεται από το Λύκειο, αν ο Γενικός Μέσος Όρος του στην τελευταία τάξη είναι ίσος ή ΅εγαλύτερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

 

όπου ν = αριθμός μαθημάτων τάξης.

Ο μαθητής προάγεται από την Α΄ και Β΄ τάξη ή απολύεται από το Λύκειο, αν ο Γενικός Μέσος Όρος του στην αντίστοιχη τάξη είναι:

ίσος ή μεγαλύτερος του εννιά και πέντε δέκατα (9,5) και εφόσον η φοίτησή του είναι επαρκής.

 

                                 επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕYΣΗ

Σε όσους αποκτούν το απολυτήριο Γενικού Λυκείου ΅ετά από συ΅΅ετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΅αθη΅άτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, καθώς και σε όλους τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου Eνιαίου ή άλλου τύπου ή ισότι΅ου σχολείου οι οποίοι λα΅βάνουν ΅έρος στις εξετάσεις των ανωτέρω ΅αθη΅άτων, χορηγείται «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, στην οποία αναγράφονται τα βαθ΅ολογικά δεδο΅ένα των ΅αθη΅άτων που εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο, τα οποία και λαμβάνονται υπόψη για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση.

Η «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» χορηγείται στον τελειόφοιτο ή στον απόφοιτο δευτεροβάθ΅ιας εκπαίδευσης το έτος που πήρε ΅έρος στις εξετάσεις έστω και ενός ΅όνο από τα ΅αθή΅ατα της τελευταίας τάξης που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, είτε ως τελειόφοιτος (΅αθητής τελευταίας τάξης) είτε ως απόφοιτος (κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή ισότι΅ου σχολείου δευτεροβάθ΅ιας εκπαίδευσης από προηγού΅ενο έτος). Σε κάθε περίπτωση «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» που κατέχει απόφοιτος από προηγού΅ενο έτος παύει να ισχύει εφόσον του χορηγείται νέα.

ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

Η φοίτηση όλων των μαθητών των Ενιαίων Λυκείων χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:

Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.

Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται. Κατ’ εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δεκαπέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή, όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (ΓΜΟ), όπως προκύπτει από το άθροισμα των ΜΟ των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος υποβολής της αίτησης δικαιολόγησης των απουσιών των μαθητών είναι μέχρι δέκα ημέρες από την ημέρα επιστροφής των μαθητών στο σχολείο τους.

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμιά από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. Για τους μαθητές, που φοιτούν στα Εσπερινά και Μουσικά Λύκεια, τα αριθμητικά όρια των εκατόν δεκατεσσάρων (114) και εκατόν εξηντατεσσάρων (164) απουσιών για το χαρακτηρισμό της φοίτησης προσαυξάνονται κατά δεκαέξι (16).

               

                                                                                       επιστροφή

 

 

 

 

 

 

ΤΟ «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ» ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

 

Η εισαγωγή στις Σχολές και στα Τμήματα, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα, γίνεται με βάση τα μόρια που προκύπτουν από το άθροισμα των γινομένων του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης και των Βαθμών Πρόσβασης των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας, όπως αυτοί αναγράφονται στη σχετική «ΒΕΒΑΙΩΣΗ», καθώς και του βαθμού του τυχόν απαιτούμενου ειδικού μαθήματος με τους αντίστοιχους συντελεστές. Αν προβλέπεται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο Μέσος Όρος των βαθμών που σημείωσε ο υποψήφιος στα δύο ειδικά μαθήματα.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι για να είναι κάποιος υποψήφιος Σχολής ή Τμήματος για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει εξεταστεί στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα και να έχει επιτύχει σ' αυτό βαθμό τουλάχιστον ίσο με τη βάση, δηλαδή τουλάχιστον δέκα (10) στην κλίμακα 1-20. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να έχει επιτύχει χωριστά στο καθένα από τα μαθήματα αυτά το παραπάνω ελάχιστο όριο βαθμολογίας και βαθμός ειδικού μαθήματος, για τον υπολογισμό των μορίων, είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο αυτών ειδικών μαθημάτων.

Ειδικότερα, οι συντελεστές είναι:

- 8 για το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης,

- 1,3 για το πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας ή 0,9 στην περίπτωση αντικατάστασής του από μάθημα γενικής παιδείας σύμφωνα με τα παρακάτω,

- 0,7 για το δεύτερο μάθημα αυξημένης βαρύτητας ή 0,4 στην περίπτωση αντικατάστασής του από μάθημα γενικής παιδείας σύμφωνα με τα παρακάτω.

Οι συντελεστές βαρύτητας για τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες ανάλογα με το τμήμα είναι:

- 2 για τα Τμήματα και τις κατευθύνσεις ξένων φιλολογιών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής), της ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Παν/μίου και της ειδίκευσης Μετάφρασης ή Διερμηνείας του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του ίδιου Παν/μίου,

- 2 για τα Τμήματα που απαιτούνται τα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο ή Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων,

- 1 για τα λοιπά Τμήματα που απαιτείται ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, όπως αυτά των ΜΜΕ, Ναυτιλιακών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών κλπ ή Ελεύθερο Σχέδιο όπως το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης και

- 2 για τα ΤΕΦΑΑ.

• Τα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου, τα οποία έχουν ορισθεί ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας κατά επιστημονικό πεδίο είναι:

 

Ι. Επιστημονικό πεδίο «Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών»

α) Αρχαία Ελληνικά (υποχρεωτικό μάθημα θεωρητικής κατεύθυνσης)

β) Ιστορία (υποχρεωτικό μάθημα θεωρητικής κατεύθυνσης)

 

II. Επιστημονικό πεδίο «Θετικών Επιστημών»

α) Μαθηματικά (υποχρεωτικό μάθημα θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων τεχνολογικής κατεύθυνσης)

β) Φυσική (υποχρεωτικό μάθημα θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της τεχνολογικής κατεύθυνσης).

 

III. Επιστημονικό πεδίο «Επιστημών Υγείας»

α) Βιολογία (υποχρεωτικό μάθημα θετικής κατεύθυνσης)

β) Χημεία (υποχρεωτικό μάθημα θετικής κατεύθυνσης).

 

IV. Επιστημονικό πεδίο «Τεχνολογικών Επιστημών»

α) Μαθηματικά (υποχρεωτικό μάθημα θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων τεχνολογικής κατεύθυνσης)

β) Φυσική (υποχρεωτικό μάθημα θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της τεχνολογικής κατεύθυνσης).

 

V. Επιστημονικό πεδίο «Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης»

α) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (μάθημα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις)

β) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (μάθημα γενικής παιδείας).

• Αντικατάσταση μαθήματος αυξημένης βαρύτητας επιτρέπεται μόνο για όσους υποψηφίους προέρχονται από κατευθύνσεις διαφορετικές από αυτές στις οποίες ανήκουν τα παραπάνω μαθήματα αυξημένης βαρύτητας. Τα μαθήματα γενικής παιδείας της Γ΄ Λυκείου που αντικαθιστούν τα παραπάνω μαθήματα αυξημένης βαρύτητας αντίστοιχα κατά επιστημονικό πεδίο είναι:

 

Ι. Επιστημονικό πεδίο «Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών»

α) Νεοελληνική Γλώσσα

β) Ιστορία

 

II. Επιστημονικό πεδίο «Θετικών Επιστημών»

α) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

β) Νεοελληνική Γλώσσα

 

III. Επιστημονικό πεδίο «Επιστημών Υγείας»

α) Βιολογία

β) Νεοελληνική Γλώσσα

 

IV. Επιστημονικό πεδίο «Τεχνολογικών Επιστημών»

α) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

β) Νεοελληνική Γλώσσα

 

Για το επιστημονικό πεδίο «Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης» δεν προβλέπεται αντικατάσταση των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας, γιατί το ένα είναι μάθημα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις και το άλλο είναι μάθημα γενικής παιδείας. Όσοι υποψήφιοι έχουν δηλώσει ότι θα εξεταστούν σε εθνικό επίπεδο στο μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και δεν πάρουν μέρος στην εξέταση του μαθήματος αυτού, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν στο συγκεκριμένο μάθημα και πήραν γραπτό βαθμό μηδέν (0).

 

                                                                       επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξαρτάται από το Βαθμό Πρόσβασης των έξι μαθημάτων της Γ΄ τάξης που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο. Ο Βαθμός Πρόσβασης κάθε μαθήματος για τους μαθητές της Γ΄ τάξης προκύπτει ως εξής:

 

Βαθμός Πρόσβασης= (Γραπτός βαθμός) Χ 0,7 + (προφορικός βαθμός) Χ 0,3

 

Για παράδειγμα ένας υποψήφιος έχει προφορικό βαθμό 16 σ΄ ένα πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα και στις Πανελλαδικές εξετάσεις γράφει 18. Ο βαθμός πρόσβασης είναι (16 Χ 0,3) + (18 Χ0,7) = 17,4

Αυτό σημαίνει ότι ο προφορικός βαθμός συμμετέχει μόνο κατά 30% στη διαμόρφωση του βαθμού πρόσβασης κάθε μαθήματος. Επιπλέον η βαρύτητά του είναι ακόμη μικρότερη αφού προσαρμόζεται στον γραπτό βαθμό ως εξής: Αν η διαφορά μεταξύ του γραπτού και του προφορικού βαθμού είναι μεγαλύτερη από δύο (2) μονάδες τότε μειώνεται ή αυξάνεται ο προφορικός βαθμός , ώστε να διαφέρει από τον γραπτό κατά δύο μονάδες.

Ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης διαμορφώνεται κατά 100% από το Βαθμό Πρόσβασης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης.

Ο συνολικός αυτός αριθμός των μορίων προκύπτει:

 Α) Από τον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης (Γ.Β.Π.) των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 8, και

 Β) Από το βαθμό του 1ου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας επί 1,3 και του δεύτερου επί 0,7.

 Αν τα μαθήματα αυτά αντικατασταθούν από μαθήματα Γενικής Παιδείας, τότε το πρώτο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,9 και το δεύτερο με 0,4.

Ο συνολικός αριθμός των μορίων πολλαπλασιάζεται επί 100.

 

Για να δούμε πάλι πιο αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού των μορίων επιλογής και με ένα παράδειγμα:

Για κάθε επιστημονικό πεδίο που επιλέγει ο υποψήφιος ο υπολογισμός των μορίων γίνεται ως ακολούθως:

Αρχικά πολλαπλασιάζονται ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης και οι βαθμοί των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας με τους αντίστοιχους συντελεστές. Στη συνέχεια αθροίζονται τα τρία γινόμενα και το άθροισμα αυτό πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100).

Δηλαδή, το σύνολο μορίων δίδεται από τη σχέση:

[(Γεν. Βαθμός Πρόσβασης Χ 8) + (βαθμός πρόσβασης α΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας Χ 1,3) + (βαθμός πρόσβασης β΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας Χ 0,7)] Χ100.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος προέρχεται από διαφορετική κατεύθυνση από αυτή στην οποία ανήκουν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου, τότε οι βαθμοί των μαθημάτων που τα αντικαθιστούν πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους συντελεστές τους.

Για τα τμήματα και τις σχολές που απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο μορίων δίδεται από τη σχέση:

[(Γεν. Βαθμός Πρόσβασης Χ 8) + (βαθμός πρόσβασης α΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας Χ 1,3) + (βαθμός πρόσβασης β΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας Χ 0,7) + (βαθμός ειδικού μαθήματος Χ 1 ή 2 κατά περίπτωση)] Χ 100.

 

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

Υποθέτουμε ότι υποψήφιος από θεωρητική κατεύθυνση επιλέγει το 1ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο, έχει δε Γενικό Βαθμό Πρόσβασης 17,63 και βαθμό πρόσβασης 18,1 στα Αρχαία Κατεύθυνσης, 19,3 στην Ιστορία Κατεύθυνσης, 16,8 στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας, 15,9 στη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και στα Αγγλικά 12,4.

0 υποψήφιος αυτός θα έχει:

- Στο ΠΡΩΤΟ επιστημονικό πεδίο:

για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, σύνολο μορίων = (17,63X8) + (18,1X1,3) + (19,3X0,7) = 178,08X100=17808

για το τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας, σύνολο μορίων = (17,63X8) + (18,1 Χ 1,3) + (19,3X0,7) + (12,4X2) =202,88X100=20288

για τα τμήματα Μ.Μ.Ε., σύνολο μορίων = (17,63X8) + (18,1 Χ 1,3) + (19,3X0,7) + (12,4X1) = 190,48X100 = 19048

- Στο ΤΕΤΑΡΤΟ επιστημονικό πεδίο:

για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, σύνολο μορίων = (17,63X8) + (16,8X0,9) + (15,9X0,4) = 162,52X100=16252

 

                                       επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΠΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ : Ο ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ !

Ο προφορικός βαθμός προσαρμόζεται κατά τρόπο που να διαφέρει του γραπτού μόνο κατά δύο (2) μονάδες. Αν ο προφορικός βαθμός του μαθήματος είναι μεγαλύτερος του γραπτού περισσότερο από δύο μονάδες, τότε ο προφορικός βαθμός μειώνεται τόσο, ώστε να είναι μεγαλύτερος του γραπτού κατά δύο μονάδες. Αν ο προφορικός βαθμός του μαθήματος είναι μικρότερος του γραπτού περισσότερο από δύο μονάδες, τότε ο προφορικός βαθμός αυξάνεται τόσο, ώστε να είναι μικρότερος του γραπτού μόνο κατά δύο μονάδες.

Το συμπέρασμα είναι ότι ο γραπτός βαθμός στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα είναι αυτός που «κανονίζει» τελικά και εκ των υστέρων την κίνηση της βαθμολογίας σε κάθε μάθημα καθώς έχει τη δυνατότητα να ανατρέπει όλα τα προηγούμενα δεδομένα. Από αυτή την άποψη έχει τεράστια σημασία.

Ας το δούμε και με παραδείγματα:

 

Περίπτωση 1:  Πώς το 19 γίνεται  10,6 !

Ας πάρουμε την περίπτωση ενός μαθητή με 19 προφορικό βαθμό (μέσο όρο των 2 τετραμήνων) σε κάποιο μάθημα που γράφει στο ίδιο μάθημα 10. Επειδή ο προφορικός βαθμός είναι μεγαλύτερος  από τον γραπτό περισσότερο από δύο (2) μονάδες, ο προφορικός βαθμός ελαττώνεται  έτσι ώστε να είναι μεγαλύτερος  από τον γραπτό κατά δύο (2) μονάδες, διορθώνεται, δηλαδή, στο 12. Ο τελικός βαθμός γίνεται 10,6

 

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ

ΓΡΑΠΤΟΣ

ΜΑΙΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

 

Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ : 19

Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ : 19

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ : 19

 

 

 

10

 

 

 

12

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ :12 X 0,3 +

ΓΡΑΠΤΑ :10 X 0,7 = 10,6

 

 

 Η αντίστροφη περίπτωση:  Πώς το 12 γίνεται  17,4 !

Ας πάρουμε την περίπτωση ενός μαθητή ο οποίος έχει προφορικό βαθμό (μέσο όρο των 2 τετραμήνων) 12 αλλά γράφει  18. Στην περίπτωση αυτή που ο προφορικός βαθμός είναι μικρότερος από τον γραπτό περισσότερο από δύο (2) μονάδες, ο προφορικός βαθμός αυξάνεται έτσι ώστε να είναι μικρότερος από τον γραπτό κατά δύο (2) μονάδες, δηλαδή διορθώνεται στο 16. Στην περίπτωση αυτή ο τελικός βαθμός γίνεται

 

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ

ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ

ΓΡΑΠΤΟΣ

ΜΑΙΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

 

Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ : 12

Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ : 12

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ : 12

 

 

 

18

 

 

 

16

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ :16 X 0,3 +

ΓΡΑΠΤΑ :18 X 0,7 = 17,4

 

                                                   επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Προκειμένου για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ενός ή περισσοτέρων ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, οι συντελεστές του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών κατά περίπτωση είναι:

Χ 2 για τα τμήματα και τις κατευθύνσεις ξένων φιλολογιών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής), της ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Παν/μίου και της ειδίκευσης Μετάφρασης ή Διερμηνείας του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του ίδιου Παν/μίου.

Χ 2 για τα τμήματα που απαιτούνται τα ειδικά μαθήματα γραμμικό και ελεύθερο σχέδιο(εκτός του τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης) ή αρμονία και υπαγόρευση μουσικού κειμένου.

Χ 1 για το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

Χ 1 για τα λοιπά τμήματα που απαιτείται ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, όπως αυτά των ΜΜΕ, Ναυτιλιακών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών κ.λπ. και

Χ 2 για τα ΤΕΦΑΑ.

 

Για τις περιπτώσεις που εξετάζονται δύο ειδικά μαθήματα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο ειδικών μαθημάτων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή των βαθμών των δύο μαθημάτων στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Παράλληλα στην περίπτωση που υποψήφιος έχει εξετασθεί σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, τότε ως βαθμός στο μάθημα της ξένης γλώσσας, για τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάστηκε, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες. Επίσης Βαθμός πρακτικών δοκιμασιών για τους υποψήφιους των τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού είναι ο μέσος όρος των βαθμών που αντιστοιχούν στις τρεις δοκιμασίες - αγωνίσματα που διαγωνίστηκε ο υποψήφιος και ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.       

 

                                              επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή υποψηφίου στις διαδικασίες επιλογής των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι, είναι η επίτευξη από τον υποψήφιο Γενικού Βαθμού Πρόσβασης τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου δυνατού βαθμού ή η συγκέντρωση συνόλου μορίων τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων για κάθε Σχολή ή Τμήμα.

Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω αναφέρουμε τα εξής:

Υποψήφιος της Θεωρητικής Κατεύθυνσης στοχεύει στις σχολές «Φιλολογία Αθήνας», «Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης» και «Τουριστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης» που περιλαμβάνονται σε δύο επιστημονικά πεδία στο 1ο και στο 5ο .

Για την συμμετοχή του συγκεκριμένου υποψηφίου στην διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην «Φιλολογία Αθήνας» απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υποψήφιος να έχει Γενικό Βαθμό Πρόσβασης τουλάχιστον δέκα (10) ή να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον δέκα χιλιάδες (10.000) μόρια που αντιστοιχούν στο μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων για τη συγκεκριμένη σχολή.

Για την συμμετοχή του συγκεκριμένου υποψηφίου στην διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στη Σχολή «Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία Αθήνας» απαιτείται Γενικός Βαθμός Πρόσβασης τουλάχιστον δέκα (10) ή συγκέντρωση 12.000 μορίων που αντιστοιχούν στο μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων για τη συγκεκριμένη σχολή αφού για την εισαγωγή στη Σχολή αυτή απαιτείται και εξέταση ειδικού μαθήματος με συντελεστή 2.

Για την συμμετοχή του συγκεκριμένου υποψηφίου στην διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στο Τμήμα «Τουριστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης» απαιτείται Γενικός Βαθμός Πρόσβασης τουλάχιστον δέκα (10) ή συγκέντρωση 11.000 μορίων που αντιστοιχούν στο μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων για το συγκεκριμένο Τμήμα αφού για την εισαγωγή στο Τμήμα αυτό απαιτείται και εξέταση ειδικού μαθήματος με συντελεστή 1.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΟΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ – ΤΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 10 ή

10.000 ΜΟΡΙΑ

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ-ΤΕΙ

ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

(Με συντελεστή 1)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 10

ή 11.000 ΜΟΡΙΑ

Βαθμός τουλάχιστον 10 στο ειδικό μάθημα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ

ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

(Με συντελεστή 2)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 10

ή 12.000 ΜΟΡΙΑ

Βαθμός τουλάχιστον 10 στο ειδικό μάθημα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

Να έχει κριθεί ικανός για τις Σχολές αυτές κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις

 

                                             επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

 

Οι μαθητές κάθε κατεύθυνσης έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέχρι δύο επιστημονικά πεδία, ως εξής:

Οι μαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης που θέλουν να δηλώσουν εκτός από το 1ο και το:

2ο ή το 4ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τα Mαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

3ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τη Βιολογία

5ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τα Mαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα).

 

Οι υποψήφιοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης αν επιλέξουν ως δεύτερο επιστημονικό πεδίο το 2ο πεδίο των Θετικών Επιστημών ή το 4ο πεδίο των Τεχνολογικών Επιστημών έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας (για τα πεδία αυτά) τα Μαθηματικά και τη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και οι συντελεστές τους μειώνονται σε 0,9 και 0,4 αντιστοίχως και το άριστα από 20.000 γίνεται 18.600 μόρια. Αν επιλέξουν τμήματα του 3ου επιστημονικού πεδίου, έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας (για το πεδίο αυτό) τη Βιολογία και τη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και οι συντελεστές τους μειώνονται σε 0,9 και 0,4 αντιστοίχως και το άριστα από 20.000 γίνεται 18.600 μόρια. Αν επιλέξουν τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου, έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας (για το πεδίο αυτό) το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, των οποίων οι συντελεστές είναι αντιστοίχως 1,3 και 0,7, δηλαδή δεν υφίστανται μείωση.

 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

(ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (1,3)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (0,7)

20.000

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

(ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,9)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,4)

18.600

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

(ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,9)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,4)

18.600

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,9)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,4)

18.600

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

(ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (1,3)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,7)

20.000

 

Οι μαθητές της Θετικής Κατεύθυνσης που θέλουν να δηλώσουν:

Το 2ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο, ή το 2ο και το 3ο επιστημονικό πεδίο, ή το 3ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο, μπορούν να έχουν επιλέξουν οποιοδήποτε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Γενικής Παιδείας επιθυμούν.

Αν δηλώσουν ένα εκ των 2ου, 3ου ή 4ου επιστημονικών πεδίων και το 1ο επιστημονικό πεδίο, θα πρέπει να έχουν επιλέξει την Ιστορία.

Αν δηλώσουν ένα εκ των 2ου, 3ου ή 4ου επιστημονικών πεδίων και το 5ο επιστημονικό πεδίο, θα πρέπει να έχουν επιλέξει τα Mαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα).

 

Για τους υποψήφιους της Θετικής Κατεύθυνσης, αν ενδιαφέρονται μόνο για το 3ο επιστημονικό πεδίο, τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι η Βιολογία (1,3) και η Χημεία Κατεύθυνσης (0,7). Αν ενδιαφέρονται για το 2ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο ή για ένα από αυτά, τότε έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας (για τα πεδία αυτά) τα Μαθηματικά (1,3) και τη Φυσική Κατεύθυνσης (0,7). Για το 5ο επιστημονικό πεδίο έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας (για το πεδίο αυτό) το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (1,3) και τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας (0,7). Μόνο η διεκδίκηση τμημάτων του 1ου επιστημονικού πεδίου (γεγονός σπάνιο) μειώνει και τους συντελεστές. Στην περίπτωση αυτή τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας (0,9) και η Νεοελληνική Ιστορία Γενικής Παιδείας (0,4) και η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει ο υποψήφιος είναι τα 18.600 μόρια.

 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

(ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,9)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,4)

18.600

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

(ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (1,3)

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (0,7)

20.000

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

(ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (1,3)

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (0,7)

20.000

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (1,3)

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (0,7)

20.000

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

(ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (1,3)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,7)

20.000

 

Οι μαθητές της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (και των δύο κύκλων) που θέλουν να δηλώσουν:

Το 2ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Γενικής Παιδείας επιθυμούν.

Ένα εκ των 2ου ή 4ου επιστημονικών πεδίων και το 1ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει την Ιστορία.

Ένα εκ των 2ου ή 4ου επιστημονικών πεδίων και το 3ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τη Βιολογία.

Ένα εκ των 2ου ή 4ου επιστημονικών πεδίων και το 5ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τα Mαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα).

 

Οι υποψήφιοι της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, αν ενδιαφέρονται για το 2ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο ή για ένα από αυτά, τότε έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας (για τα πεδία αυτά) τα Μαθηματικά (1,3) και τη Φυσική Κατεύθυνσης (0,7). Για το 5ο επιστημονικό πεδίο έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας (για το πεδίο αυτό) το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (1,3) και τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας (0,7). Η διεκδίκηση τμημάτων του 1ου επιστημονικού πεδίου ή του 3ου επιστημονικού πεδίου αλλάζει τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας και μειώνει και τους συντελεστές. Στην περίπτωση αυτή τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας στην περίπτωση διεκδίκησης τμημάτων του 1ου επιστημονικού πεδίου είναι η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας (0,9) και η Νεοελληνική Ιστορία Γενικής Παιδείας (0,4) και στην περίπτωση επιλογής τμημάτων του 3ου επιστημονικού πεδίου η Βιολογία Γενικής Παιδείας (0,9) και η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας (0,4). Όπως γίνεται κατανοητό, και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η μέγιστη βαθμολογία που μπορούν να συγκεντρώσουν οι υποψήφιοι της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης είναι τα 18.600 μόρια.

 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

(ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,9)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,4)

18.600

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

(ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (1,3)

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (0,7)

20.000

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

(ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,9)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,4)

18.600

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (1,3)

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (0,7)

20.000

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

(ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (1,3)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,7)

20.000

 

                                              επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΟΡΙΩΝ

 

Κάθε υποψήφιος έχει βεβαίως τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από το αν ακολουθεί τη Θεωρητική, τη Θετική ή την Τεχνολογική Κατεύθυνση, να δηλώσει όποιο επιστημονικό πεδίο επιθυμεί. Στην πράξη όμως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι.

Με δεδομένο ότι κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο του σχολές και τμήματα από δύο το πολύ επιστημονικά πεδία, πρέπει λογικά όχι μόνο να συνδυάσει τα πεδία με το μεγαλύτερο συνολικό άθροισμα Σχολών και Τμημάτων, αλλά κυρίως να λάβει υπόψη του τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας που απαιτεί κάθε επιστημονικό πεδίο. Γιατί, αν χάνει μόρια, τότε του είναι πρακτικά άχρηστος ο μεγάλος αριθμός τμημάτων που μπορεί να δηλώσει. Και μόρια χάνει ο υποψήφιος όταν δηλώσει επιστημονικό πεδίο που απαιτεί μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην Κατεύθυνση που ακολουθεί. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι άλλο είναι η θεωρία του συστήματος και άλλο η πράξη.

Στην πράξη δεν μετακινείσαι από οποιαδήποτε Κατεύθυνση σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο, αλλά από συγκεκριμένες Κατευθύνσεις σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία, προκειμένου να μην έχεις κόστος σε μόρια και συνεπώς να αυξήσεις τις πιθανότητες επιτυχίας.

Τις περισσότερες ευκαιρίες κίνησης στα επιστημονικά πεδία θα έχουν οι υποψήφιοι της Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης και τις λιγότερες οι υποψήφιοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης, οι οποίοι, αν δεν πάρουν έβδομο μάθημα (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας), είναι αναγκασμένοι να κινηθούν χωρίς απώλεια μορίων μόνο στο 1ο επιστημονικό πεδίο. Η δυνατότητα κίνησης σε άλλα πεδία δεν αποκλείεται, ωστόσο απαιτεί την επιλογή έκτου μαθήματος (Μαθηματικά ή Βιολογία), «ξένου» προς την Κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, και το κυριότερο χάνουν μόρια (1.400 στα 20.000).

 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ,

ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΕ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΟΡΙΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΟΡΙΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

ΘΕΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

1ο επιστημονικό πεδίο

5ο επιστημονικό πεδίο (με επιλογή Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)

2ο επιστημονικό πεδίο

3ο επιστημονικό πεδίο

4ο επιστημονικό πεδίο

5ο επιστημονικό πεδίο (με επιλογή Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)

2ο επιστημονικό πεδίο

4ο επιστημονικό πεδίο

5ο επιστημονικό πεδίο (με επιλογή Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)

 

                                        επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Ο υποψήφιος μετέχει στην επιλογή μόνο των σχολών και των τμημάτων για τα οποία δήλωσε προτίμηση στο μηχανογραφικό δελτίο και με βασικό κριτήριο τον αριθμό των μορίων που του δίνουν ο γενικός βαθμός πρόσβασης και οι βαθμοί των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας.

Ειδικότερα κάθε υποψήφιος έχει, ανάλογα με τις επιλογές του, ένα σύνολο μορίων για τις σχολές κάθε επιστημονικού πεδίου, εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, οπότε ειδικά και μόνο γι’ αυτές έχει διαφορετικό σύνολο μορίων, με την προσθήκη του γινομένου του βαθμού στο ειδικό μάθημα με τον αντίστοιχο συντελεστή.

Για τις σχολές που είναι κοινές στα δύο επιστημονικά πεδία τα οποία επέλεξε ο υποψήφιος λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή του στις συγκεκριμένες σχολές το μεγαλύτερο από τα δύο σύνολα μορίων από αυτά που αντιστοιχούν σε κάθε επιστημονικό πεδίο που επέλεξε ο υποψήφιος, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο δήλωσε την προτίμησή του. Αντίθετα, για τα τμήματα που είναι κοινά σε δύο επιστημονικά πεδία, από τα οποία ο υποψήφιος επέλεξε μόνο το ένα, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια που αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο προτίμησης του υποψηφίου.

Η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά μορίων και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού θέσεων για κάθε σχολή. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στην τελευταία θέση εισακτέων κάποιου τμήματος προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο γενικό βαθμό πρόσβασης και αν υπάρχει ισοβαθμία και στο γενικό βαθμό πρόσβασης, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του οικείου επιστημονικού πεδίου. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες, ανεξάρτητα από τη σειρά που δήλωσε το συγκεκριμένο τμήμα ο καθένας από τους ισοβαθμούντες.

Η σειρά προτίμησης λαμβάνεται υπόψη ως τρίτο στη σειρά κριτήριο μόνο σε περίπτωση που υπάρχει ισοβαθμία με τον τελευταίο εισαγόμενο σε στρατιωτική ή αστυνομική σχολή, οπότε προηγείται αυτός που δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη προτίμηση.

Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι αν με το σύνολο των μορίων του εισάγεται σε περισσότερες από μία σχολές από αυτές που έχει δηλώσει προτίμηση, τότε θα εισαχθεί σ’ αυτή που έχει δηλώσει με προγενέστερη προτίμηση. Για το λόγο αυτό η σειρά των προτιμήσεων πρέπει να εκφράζει την πραγματική επιθυμία του υποψήφιου και όχι να προσδιορίζεται από την πιθανολογούμενη επιτυχία ή αποτυχία του σύμφωνα με τις βάσεις προηγούμενου έτους.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει με όποια σειρά επιθυμεί τις σχολές, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο που περιλαμβάνονται. Δηλαδή, αν υποτεθεί ότι επιλέγει σχολές από το 2ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο, μπορεί να δηλώσει ως πρώτη προτίμηση, σημειώνοντας την ένδειξη 1 στην οικεία θέση, το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ του 4ου επιστημονικού πεδίου, ως δεύτερη προτίμηση, με την ένδειξη 2, το τμήμα Μαθηματικών Αθήνας του 2ου επιστημονικού πεδίου, ως τρίτη προτίμηση, με την ένδειξη 3, το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ του 4ου επιστημονικού πεδίου κ.ο.κ.

Ο υποψήφιος που δηλώνει προτίμηση για σχολή η οποία περιλαμβάνεται και στα δύο επιστημονικά πεδία που επέλεξε τη δηλώνει ΜΟΝΟ μία φορά από όποιο επιστημονικό πεδίο επιθυμεί.

                   

                                                            επιστροφή

 

  ΚΟΡΥΦΗ

 

 

Τι αλλάζει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2010 ΕΡΕΥΝΑ Του , Χρήστου Κάτσικα ,

Μεγάλη κληρονομιά δεσμεύσεων και υποσχέσεων για λειτουργία νέων Τμημάτων άφησαν οι προηγούμενες ηγεσίες του υπουργείου Παιδείας. Το υπουργείο ανακοίνωνε τη λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 επτά νέων Τμημάτων ΤΕΙ.
Την περίοδο 2010-2011 θα λειτουργήσουν τα Τμήματα Εργοθεραπείας (Κοζάνη), Ακτινολογίας-Ραδιολογίας (Καλαμάτα), Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων (’ρτα), Ηλεκτρονικής (’ρτα), Τεχνολογίας Υλικών (Μεσολόγγι), Οπτικής και Οπτομετρίας (Ηγουμενίτσα), Γραφιστικής (Σέρρες) και την περίοδο 2011-2012 το Τμήμα Βιοτεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΤΕΙ Καβάλας-Δράμα). Τον Ιούνιο του 2009 ιδρύθηκε το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Τμήμα Ασιατικών Σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Παράλληλα μια ανάσα πριν από τις εθνικές εκλογές, τον Αύγουστο του 2009, ιδρύεται το Τμήμα Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων με έδρα το Αγρίνιο, ως τέταρτο Τμήμα του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, ενώ στις 2/10/2009 ιδρύονται το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μια μέρα πριν δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 199/01-10-2009 το Προεδρικό Διάταγμα 157/2009 με το οποίο το Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κατατέμνεται στα Τμήματα: α. Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας β. Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
Παράλληλα διάφορες υποσχέσεις έχουν δοθεί για νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Ειδικής Αγωγής στα Ιωάννινα, Αγρονόμων Τοπογράφων στην Ξάνθη, Διαιτολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στην Ορεστιάδα, Επιστημών Ενέργειας και Περιβάλλοντος στη Λαμία. Υποσχέσεις υπάρχουν, ακόμη, για ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθώς και ίδρυση νέων Τμημάτων ΤΕΙ: Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στα Γιαννιτσά, Πληροφορικής και ΜΜΕ στην Ιεράπετρα, Λογιστικής στο Καρπενήσι, Διαιτολογίας στο Αίγιο, Γραφιστικών Τεχνών στον Πύργο, Βιομηχανικής Πληροφορικής στη Σπάρτη.
Η συμμετοχή Στις ερχόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις του Μαΐου - Ιουνίου 2010 αναμένεται να πάρουν μέρος συνολικά περίπου 115.000 υποψήφιοι. Από αυτούς περίπου 85.000 θα προέρχονται από τα Γενικά Λύκεια της χώρας (τελειόφοιτοι και απόφοιτοι) καθώς και από τα ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄) και περίπου 12.000 θα προέρχονται από τα ΕΠΑΛ (ομάδα Α΄). Παράλληλα, λιγότεροι από 18.000 απόφοιτοι αναμένεται να διεκδικήσουν μια θέση σε ΑΕΙΤΕΙ με την κατηγορία 10% (χωρίς εξετάσεις).
Η μεγαλύτερη κατηγορία υποψηφίων, γνωστή ως κατηγορία του 90%, οι υποψήφιοι του Γενικού Λυκείου και οι ελάχιστοι υποψήφιοι της Β΄ ομάδας του ΕΠΑΛ, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του ΥΠΕΠΘ μοιράζονται στις τρεις Κατευθύνσεις με διαφορετικό τρόπο: η μερίδα του λέοντος, περίπου 38.000-39.000 υποψήφιοι, έχουν ενταχθεί στην Τεχνολογική Κατεύθυνση, περίπου 34.000- 35.000 στη Θεωρητική Κατεύθυνση, ενώ οι υποψήφιοι της Θετικής Κατεύθυνσης είναι λιγότεροι από 11.000.
Σύμφωνα επίσης με τα πρώτα στοιχεία, το μεγαλύτερο τμήμα των φετινών υποψηφίων επιλέγει ως «έκτο μάθημα» τη Βιολογία Γενικής Παιδείας, ενώ σε μικρή απόσταση επιλέγονται τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Και φέτος η Ιστορία και η Φυσική Γενικής Παιδείας επιλέγονται από ελάχιστους υποψηφίους, που δεν ξεπερνούν συνολικά το 2% των υποψηφίων.
Νέος τρόπος εξέτασης των Ειδικών Μαθημάτων
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ εισαγωγής του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 και εφεξής η εξέταση κάθε Ειδικού Μαθήματος Ξένης Γλώσσας γίνεται ως εξής: Όσον αφορά στην κατανόηση του γραπτού λόγου δίνεται στους υποψηφίους αυθεντικό κείμενο έκτασης περίπου 370 λέξεων. Δίνονται 10 ερωτήσεις επί του κειμένου. Η κατανόηση γραπτού λόγου βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται στην κάθε ερώτηση με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων. Όσον αφορά τη Γλωσσική επίγνωση, δίνονται τρεις (3) δραστηριότητες/ασκήσεις με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο ορθό και κατάλληλο για την κάθε περίσταση. Οι δραστηριότητες/ασκήσεις με τις οποίες ελέγχεται η γλωσσική επίγνωση δεν έλκονται υποχρεωτικά από το κείμενο της εξέτασης. Η γλωσσική επίγνωση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται ισότιμα σε κάθε ερώτηση, δηλαδή δύο (2) μονάδες σε κάθε ερώτηση.
Έξι αλλαγές στο Μηχανογραφικό

 

Τα μυστικά για να μπείτε στο Πανεπιστήμιο Το επόμενο χρονικό διάστημα χιλιάδες υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση- δήλωση συμμετοχής για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2011.


επιστροφή

 

 

 

 

  ΚΟΡΥΦΗ

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ                                ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

 

 

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων  ΕΠΑ.Λ.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο )

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ ( βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1Ο   - ΟΜΑΔΑ Α΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2Ο - ΟΜΑΔΑ Β΄

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι   ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΟΜΑΔΑ Α΄ & Β΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ    ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΕΠΑΛ  ΟΜΑΔΑ Α΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙII ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Β΄

 

Από το σχολικό έτος 2008-2009 οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας έχουν τις εξής δύο δυνατότητες.

 

                               επιστροφή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο )

οι κάτοχοι απολυτηρίου Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε  πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε Τμήματα και σε σχολές των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε), των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού εξεταζόμενοι σε τέσσερα (4) μαθήματα (δύο (2) γενικής παιδείας και δύο (2) ειδικότητας) και σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

- οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινών ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε  πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα Τμήματα και τις Σχολές των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού εξεταζόμενοι σε δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας και σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

 

                                          επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ ( βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο)

- οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερησίων ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για  εισαγωγή σε όλα τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ), των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθώς και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών διεκδικώντας το ίδιο ποσοστό θέσεων με τους υποψηφίους του ημερήσιου Γενικού Λυκείου, εξεταζόμενοι σε (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι γενικής παιδείας και τα δύο (2) ειδικότητας. Ειδικά για την εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου οι υποψήφιοι εξετάζονται σε επτά (7) μαθήματα, πέντε (5) γενικής παιδείας και δύο (2) ειδικότητας. Η εξέταση στα μαθήματα γενικής παιδείας είναι κοινή με τους υποψηφίους του ημερήσιου Γενικού Λυκείου.

 

- οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινών ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ), των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθώς και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών διεκδικώντας το ίδιο ποσοστό θέσεων με τους υποψηφίους του εσπερινού Γενικού Λυκείου, εξεταζόμενοι σε (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι γενικής παιδείας και τα δύο (2) ειδικότητας. Ειδικά για την εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου οι υποψήφιοι εξετάζονται σε επτά (7) μαθήματα, πέντε (5) γενικής παιδείας και δύο (2) ειδικότητας. Η εξέταση στα μαθήματα γενικής παιδείας είναι κοινή με τους υποψηφίους του εσπερινού Γενικού Λυκείου.

                                                        επιστροφή

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1Ο   - ΟΜΑΔΑ Α΄

                            

 Πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή  σε  ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ αποφοίτων Ομάδας Α των ΕΠΑΛ.

 

 

 

Α) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

α. Οι υποψήφιοι των ημερησίων  ΕΠΑΛ  της ομάδας Α΄ που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στις Σχολές Αστυφυλάκων και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού   εξετάζονται στα μαθήματα γενικής παιδεί­ας ‘’Μαθηματικά Ι" και ‘’Νεοελληνική Γλώσσα" και σε δύο μαθήματα ειδικότητας ανάλογα με την ειδικότητα και τον τομέα αποφοίτησής τους. Τα μαθήματα ειδικότητας στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι των ημερησίων ΕΠΑΛ είναι αυτά που αναφέρονται στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ Ι.

 

β. Οι υποψήφιοι των εσπερινών  ΕΠΑΛ της ομάδας Α΄ από το σχολικό έτος 2009-2010  που  επιθυμούν την εισαγωγή τους σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού θα εξετάζονται στα μαθήματα γενικής παιδεί­ας ‘’Μαθηματικά Ι" και ‘’Νεοελληνική Γλώσσα".

 

 Β)  ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  Για τις σχολές ή τμήματα που απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα οι υποψήφιοι των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ πρέπει να εξεταστούν και σ’ αυτά. Τα τμήματα αυτά είναι τα εξής:

-Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών  στη Διοίκηση και στο Εμπόριο του ΤΕΙ Ηπείρου, Τουριστικών Επιχειρήσεων των ΤΕΙ και Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης απαιτείται εξέταση σε μία μόνο από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική

-Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Γραφιστικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, Τεχν. Γραφ. Τεχνών, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Ανακαίνισης και αποκατάστασης Κτιρίων απαιτείται εξέταση και στα δύο ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο.

Τυχόν νέα τμήματα ΤΕΙ για τα οποία θα απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα θα γνωστοποιηθεί με νεότερη εγκύκλιό μας.

 

 

          Γ)  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν εισαγωγή στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στις Σχολές Αστυφυλάκων και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται στις αντίστοιχες σχολές. Οι προθεσμίες υποβολής των σχετικών αιτήσεων, ο χρόνος, ο τόπος, η διαδικασία, και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις ορίζονται με προκήρυξη των ίδιων των Σχολών.

 

 Δ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ     ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 

  Οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ της ομάδας Α΄ μπορούν να διεκδικήσουν εισαγωγή στις ανωτέρω σχολές, εφόσον  έχουν πετύχει σύνολο μορίων, τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού. Για τον υπολογισμό των μορίων θα ισχύσουν οι εξής  συντελεστές  βαρύτητας κατά εξεταζόμενο μάθημα ως ακολούθως:

- για το μάθημα των Μαθηματικών  συντελεστής  1,5

- για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας   συντελεστής 1,5.

- για το α’ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5

- για το β’ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5

- για το ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας συντελεστής 2

-για το ειδικό μάθημα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο  ο μέσος όρος με συντελεστή 2

 

Το σύνολο των μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή των εισαγομένων προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων των βαθμών των ανωτέρω μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές. Βαθμός μαθήματος είναι το άθροισμα του βαθμού των δύο βαθμολογητών στην κλίμακα (1 – 100) ή το άθροισμα των δύο μεγαλύτερων βαθμών  σε περίπτωση αναβαθμολόγησης, αν η διαφορά βαθμολογίας είναι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μονάδων. Προκειμένου για τμήματα  για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, ο υποψήφιος πρέπει να έχει επιτύχει βαθμό στο κάθε ειδικό μάθημα τουλάχιστον το μισό της βαθμολογικής κλίμακας για να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν υποτεθεί  ότι κάποιος υποψήφιος ημερήσιου ΕΠΑΛ πετύχει βαθμό στα Μαθηματικά 150,στη Νεοελληνική Γλώσσα 120, στo ένα μάθημα ειδικότητας 130 και στο άλλο 170,στο Ελεύθερο Σχέδιο 125 , στο Γραμμικό Σχέδιο 135, Αγγλικά 150 τα μόρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή είναι:

Α)Για τα τμήματα για τα οποία δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο μορίων θα προκύψει ως εξής:

Μαθηματικά:150 Χ συντελεστή 1,5=225

Νεοελληνική Γλώσσα:120Χ 1,5=180

Μάθημα Ειδικότητας:130 Χ 3,5=455

Μάθημα Ειδικότητας:170 Χ 3,5=595

Συνολικός αριθμός μορίων:225+180+455+595=1455 (με άριστα τα 2000 μόρια)

Β)Για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ξένη γλώσσα π.χ Αγγλικά στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής:

Αγγλικά:150 Χ 2=300

Συνολικός αριθμός μορίων:1455+300=1755(με άριστα τα 2400 μόρια)

 

Γ)Για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής:

Ελεύθερο Σχέδιο 125         Μέσος όρος Χ 2= 130 Χ2 =260

Γραμμικό Σχέδιο  135      

Συνολικός αριθμός μορίων:1455+260=1715(με άριστα τα 2400 μόρια)

 

Σημειώνεται ότι για τους  υποψήφιους εσπερινού ΕΠΑΛ   που εξετάζονται  στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας με την ίδια βαθμολογία το σύνολο μορίων προκύπτει ως εξής:

Μαθηματικά:150 Χ 1,5=225

Νεοελληνική Γλώσσα:120 Χ1,5=180

Συνολικός αριθμός μορίων:225+180=405(με άριστα τα 600 μόρια)

Για τμήματα για τα οποία  απαιτείται εξέταση στα παραπάνω ειδικά μαθήματα το σύνολο μορίων διαμορφώνεται σε 405+300=705  και  405+260=665 αντίστοιχα (με άριστα τα 1000 μόρια)                            

 

 Ε) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

Οι τελειόφοιτοι (της ομάδας Α΄) ΕΠΑΛ καταθέτουν μηχανογραφικό δελτίο (στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου 2009), στο οποίο δηλώνουν κατά σειρά προτεραιότητας τις προτιμήσεις για τις σχολές και τα τμήματα ΤΕΙ κλπ. που επιθυμούν να εισαχθούν. Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει όλα τα τμήματα και τις σχολές της ομάδας που αντιστοιχεί στον τομέα αποφοίτησής του όπως αναφέρονται στο ΠΙΝΑΚΑ  ΙΙ.

Από εφέτος το μηχανογραφικό δελτίο δεν θα αποστέλλεται  στα ΕΠΑ.Λ. σε έντυπη μορφή, αλλά θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ και θα μπορεί να εκτυπώνεται είτε από το Λύκειο είτε απευθείας από τον ίδιο τον υποψήφιο. Η υποβολή του θα γίνει στα Γραφεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που υπάγονται τα ΕΠΑΛ ή στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιπτώσεις που δεν λειτουργούν τέτοια Γραφεία , ηλεκτρονικά με σχετικό πρόγραμμα που θα σας αποσταλεί. Για τον τρόπο, την ακριβή προθεσμία  και τη διαδικασία υποβολής του θα ενημερωθείτε μέσω νέας εγκυκλίου μας.  

                                                επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2Ο - ΟΜΑΔΑ Β΄        

 Πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε όλα τα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποφοίτων ομάδας Β΄ ΕΠΑ.Λ.

Α) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ – ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

Οι Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι κατανεμημένα σε πέντε (5) επιστημονικά πεδία, όπως αυτά έχουν οριστεί από τη νομοθεσία που ισχύει για το Γενικό Λύκειο. Οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά σε πανελλαδικό επίπεδο σε έξι (6) ή επτά (7) μαθήματα, ως ακολούθως :

α) τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα της ομάδας Β που είναι η Νεοελληνική Γλώσσα, τα Μαθηματικά II (Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης του Γενικού Λυκείου) και η Φυσική II (Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης του Γενικού Λυκείου)

β) ένα (1) μάθημα που επιλέγει ο μαθητής από τα  πέντε (5) μαθήματα επιλογής : Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Βιολογία I (Βιολογία Γενικής Παιδείας ), Βιολογία II (Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης ), Αρχές Οικονομικής Θεωρίας . Στην περίπτωση που ο μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος για το 5ο επιστημονικό πεδίο τότε υποχρεωτικά επιλέγει δύο (2) μαθήματα και συγκεκριμένα τα «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» και  τις «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας». Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος εξετάζεται πανελλαδικά σε επτά (7) μαθήματα.

γ) δύο (2) μαθήματα ειδικότητας που αντιστοιχούν στον κύκλο, τον τομέα και την ειδικότητα που ακολουθεί στο ΕΠΑ.Λ. που φοιτά, όπως περιγράφονται στο συνημμένο πίνακα I.

Η εξέταση των τριών υποχρεωτικών μαθημάτων της ομάδας Β και των μαθημάτων επιλογής είναι κοινή με τους υποψηφίους του ημερήσιου ή εσπερινού  Γενικού Λυκείου αντίστοιχα, δηλαδή στην ίδια εξεταστέα ύλη, και σε κοινά θέματα που ορίζει η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και διέπεται από τη νομοθεσία των πανελλαδικών εξετάσεων του Γενικού Λυκείου. Οι εξετάσεις στα μαθήματα γενικής παιδείας θα διεξάγονται σε Γενικό Λύκειο της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε. που θα ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε.

 Πιο αναλυτικά τα πέντε (5) επιστημονικά πεδία, τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά πεδίο και οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων περιγράφονται στο συνημμένο πίνακα III.

Τα δύο μαθήματα ειδικότητας της ομάδας Α΄ και της ομάδας Β΄ των ημερησίων ΕΠΑ.Λ. θα εξετάζονται σε ΕΠΑ.Λ. που θα ορίζονται με απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. σε κοινά θέματα για όλους τους υποψηφίους και των δύο ομάδων.

 

 

Β) ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ

Ο υποψήφιος της ομάδας Β΄ στο μηχανογραφικό δελτίο που θα συμπληρώσει την ίδια περίοδο (αρχές Ιουλίου) με τους υποψηφίους του Γενικού Λυκείου μπορεί να επιλέξει μέχρι δύο (2) επιστημονικά πεδία, με την προϋπόθεση ότι έχει εξεταστεί πανελλαδικά στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας των συγκεκριμένων πεδίων. Αν το ένα (1) από τα δύο (2) επιστημονικά πεδία που επιθυμεί να επιλέξει ο υποψήφιος είναι το 5ο , τότε πρέπει υποχρεωτικά να έχει εξεταστεί πανελλαδικά  στα μαθήματα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής».  Τα μόριά του θα υπολογιστούν ανά πεδίο με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων κατά επιστημονικό πεδίο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Υποψήφιος έχει επιλέξει την ομάδα Β΄ και ως μάθημα επιλογής την Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου. Ο συγκεκριμένος υποψήφιος μπορεί να επιλέξει ένα ή δύο από τα εξής επιστημονικά πεδία :

1ο πεδίο : θα υπολογιστούν τα μόριά του με συντελεστές βαρύτητας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας (Χ 0,9) και της Ιστορίας του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (Χ 0,4).

2Ο πεδίο : θα υπολογιστούν τα μόριά του με συντελεστές βαρύτητας στο μάθημα Μαθηματικά II  1,3) και Φυσική II (Χ 0,7).

4ο πεδίο : θα υπολογιστούν τα μόριά του με συντελεστές βαρύτητας στο μάθημα Μαθηματικά II  1,3) και Φυσική II (Χ 0,7).

     Ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν μπορεί να επιλέξει το 3ο και το 5ο πεδίο, αφού δεν εξετάστηκε    πανελλαδικά στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας των συγκεκριμένων πεδίων.

          Όπως συνάγεται από τα παραπάνω και όπως φαίνεται και στον ΠΙΝΑΚΑ III, όλοι οι υποψήφιοι της ομάδας Β΄ έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν το 2ο και 4ο επιστημονικό πεδίο, ανεξαρτήτως του μαθήματος επιλογής που εξετάστηκαν πανελλαδικά, αφού για το 2ο και 4ο πεδίο τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι τα Μαθηματικά II και η Φυσική II, τα οποία ανήκουν στα τρία υποχρεωτικά μαθήματα της ομάδας Β΄.

 

Γ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για το βαθμό πρόσβασης του μαθήματος, τους συντελεστές προφορικού και γραπτού βαθμού, το γενικό βαθμό πρόσβασης και τον τρόπο υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων του υποψηφίου θα ισχύσουν ό,τι και στο Γενικό Λύκειο, δηλαδή :

προφορικός βαθμός του μαθήματος είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο τετραμήνων. Για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης του μαθήματος ο προφορικός βαθμός προσαρμόζεται έτσι ώστε να μη διαφέρει περισσότερο από δύο (2) μονάδες από το γραπτό βαθμό.

γραπτός βαθμός του μαθήματος είναι ο βαθμός που πέτυχε στις πανελλαδικές εξετάσεις

ο βαθμός πρόσβασης του μαθήματος( ΒΠΜ) συνυπολογίζεται από τον προσαρμοσμένο  προφορικό βαθμό  και το γραπτό βαθμό και με το μαθηματικό τύπο :                                                   (προφορικός βαθμός Χ0,3) + (γραπτός βαθμός Χ0,7) και στρογγυλοποιείται με προσέγγιση δεκάτου

ο γενικός βαθμός πρόσβασης (ΓΒΠ) είναι ο  μέσος όρος των βαθμών πρόσβασης των έξι (6) ή επτά (7) μαθημάτων που εξετάστηκαν πανελλαδικά  και στρογγυλοποιείται με προσέγγιση εκατοστού.

Για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων λαμβάνεται υπόψη ο ΓΒΠ Χ 0,8 και οι  ΒΠΜ των δύο (2) μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας ανά πεδίο επί τους αντίστοιχους συντελεστές , όπως φαίνονται στον παραπάνω πίνακα. Το άθροισμα των τριών παραπάνω γινομένων πολλαπλασιάζεται επί εκατό και έτσι προκύπτει ο συνολικός αριθμός μορίων που μπορεί να είναι και διαφορετικός ανά πεδίο.

Κατ΄αναλογία με το Γενικό Λύκειο, προϋπόθεση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η επίτευξη από τον υποψήφιο Γενικού Βαθμού Πρόσβασης τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου δυνατού βαθμού ή η συγκέντρωση συνόλου μορίων τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων  για κάθε Σχολή ή Τμήμα (βλέπε ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ στην παράγραφο Ε).

 

 

 

Δ) ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

 

Οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. που έχουν επιλέξει την ομάδα Β΄ των μαθημάτων και  θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποβάλλουν σε καθορισμένη και αποκλειστική προθεσμία  αίτηση – δήλωση στο σχολείο τους. Για το τρέχον σχολικό έτος η προθεσμία θα είναι 1 με  20 Φεβρουαρίου 2009. Με την αίτηση – δήλωση οι μαθητές θα δηλώσουν

τον κύκλο ΕΠΑ.Λ., τον οποίο ακολουθούν

ποιο από τα 5 μαθήματα επιλογής θα δώσουν πανελλαδικά

αν θα εξεταστούν και στο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» πανελλαδικά  

αν θα εξεταστούν σε κάποιο/α από τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική)

αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές ή/και Αστυνομικές Σχολές ή/και Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής  Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Η υποβολή της  Αίτησης – Δήλωσης, όπως και για τους υποψηφίους του Γενικού Λυκείου, είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για όλους τους μαθητές της τελευταίας τάξης των  ΕΠΑ.Λ. της ομάδας Β΄.  Μετά την υποβολή της δεν συμπληρώνεται ούτε τροποποιείται. Η μη υποβολή της σημαίνει αποκλεισμό του υποψηφίου από τις διαδικασίες των εξετάσεων και της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Από εφέτος η αίτηση –δήλωση δεν θα αποστέλλεται στα Γενικά Λύκεια και στα ΕΠΑ.Λ. σε έντυπη μορφή, αλλά θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ και θα μπορεί να εκτυπώνεται είτε από το Λύκειο είτε απευθείας από τον ίδιο τον υποψήφιο. Η υποβολή της θα γίνει στο ΕΠΑΛ ηλεκτρονικά με σχετικό πρόγραμμα που θα σας αποσταλεί. Για τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής της θα ενημερωθείτε μέσω νέας εγκυκλίου μας.

Υποψήφιος που δήλωσε με την Αίτηση – Δήλωση που υπέβαλε, ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά  σε κάποιο μάθημα ή ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά και στο 7ο μάθημα « Αρχές Οικονομικής Θεωρίας»,  στην εξέταση του οποίου τελικά δεν προσήλθε, θεωρείται ότι εξετάστηκε και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0), ο οποίος θα συνυπολογιστεί και στον τελικό ΓΒΠ του υποψηφίου.

          Αντίθετα, αν υποψήφιος με την αίτηση – δήλωση δήλωσε ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στην εξέταση ειδικού μαθήματος ή στις προκαταρκτικές εξετάσεις για Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές  ή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ και δεν προσέλθει στις εν λόγω εξετάσεις δεν έχει καμμία βαθμολογική επίπτωση, αλλά αποκλείεται από τις διαδικασίες εισαγωγής σε τμήματα ή σχολές που απαιτούν τέτοιες εξετάσεις (βλέπε παράγραφο Ε). 

 

 

 

Ε) ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική) – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ( Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές) – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ (ΤΕΦΑΑ)

 

i)  ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική)                                                                 

Για τις Σχολές ή Τμήματα που απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, ο υποψήφιος πρέπει να εξεταστεί και να επιτύχει τη βάση στο ειδικό μάθημα ( ή στα ειδικά μαθήματα, αν είναι δύο) για να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής. Οι Σχολές και τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα είναι :

-Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Γραφιστικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, Τεχν. Γραφικών Τεχνών, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, για τα οποία εξετάζονται τα ειδικά μαθήματα , «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ» και «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ».

- Μουσικών Σπουδών, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, για τα οποία εξετάζονται τα ειδικά μαθήματα «ΑΡΜΟΝΙΑ» και « ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ».

- Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών των Παν/μίων Παντείου και Πειραιά, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας, Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο του ΤΕΙ Ηπείρου, Τουριστικών Επιχειρήσεων των ΤΕΙ και Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης, για τα οποία εξετάζεται μία από τις ξένες γλώσσες «ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΓΑΛΛΙΚΑ», «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ», «ΙΤΑΛΙΚΑ».

- Ναυτιλιακών Σπουδών του Παν/μίου Πειραιά, για το οποίο εξετάζεται το ειδικό μάθημα «ΑΓΓΛΙΚΑ».

-Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής Φιλολογίας των κατευθύνσεων του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της ειδίκευσης «Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού» του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Παν/μίου, για τα οποία εξετάζονται το ειδικό μάθημα της αντίστοιχης με την κατεύθυνση ξένης γλώσσας.

- Ειδίκευσης Μετάφρασης και Διερμηνείας του Τμήματος   Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Παν/μίου, για το οποίο εξετάζονται δύο από τις τρεις ξένες γλώσσες : «ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΓΑΛΛΙΚΑ», «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ».

-Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Παν/μίου Ιωαννίνων, για το οποίο εξετάζεται το ειδικό μάθημα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ».

Σε περίπτωση λειτουργίας νέων Τμημάτων για τα οποία θα απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, θα αποσταλεί εγκαίρως στα σχολεία σχετική ανακοίνωση.

 Σημειώνεται ότι η εξέταση των ειδικών μαθημάτων για όλους τους υποψηφίους ανεξαρτήτως τύπου Λυκείου ή ομάδας μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. είναι ενιαία και διεξάγεται σε εξεταστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που ορίζονται από το ΥΠΕΠΘ. Ειδικά για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών, εξεταστικά κέντρα λειτουργούν σε όλες τις πρωτεύουσες των Νομών.                                      

 

 

ii) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ( Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές)

Για τις Σχολές που απαιτούνται προκαταρκτικές εξετάσεις, ο υποψήφιος πρέπει να λάβει μέρος και να κριθεί ικανός. Σχολές για τις οποίες απαιτούνται προκαταρκτικές εξετάσεις είναι οι Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και οι Σχολές Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού. Οι προθεσμίες υποβολής των σχετικών αιτήσεων, ο χρόνος, ο τόπος, η διαδικασία, και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις ορίζονται με προκήρυξη των ίδιων των Σχολών.

 

 

iii) ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ (ΤΕΦΑΑ)

Για τα Τμήματα που απαιτούνται πρακτικές δοκιμασίες – αγωνίσματα (ΤΕΦΑΑ), ο υποψήφιος πρέπει να λάβει μέρος έστω και σε ένα (1) από τα τρία αγωνίσματα για να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής.

Για όλες τις παραπάνω Σχολές ή τα Τμήματα για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα ή προκαταρκτικές εξετάσεις ή πρακτικές δοκιμασίες ισχύουν οι ίδιοι συντελεστές, οι ίδιες επιδόσεις, ο ίδιος τρόπος υπολογισμού βαθμών και μορίων, οι ίδιες προϋποθέσεις εισαγωγής  και γενικότερα η ίδια διαδικασία με το Γενικό Λύκειο. Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα :

 - Υποψήφιος πέτυχε ΓΒΠ 9,5 και συγκέντρωσε 10500 μόρια. Ο συγκεκριμένος υποψήφιος συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για όσες Σχολές ή Τμήματα δεν απαιτούν ειδικά μαθήματα ή προκαταρκτικές εξετάσεις ή  πρακτικές δοκιμασίες , γιατί αν και ο ΓΒΠ είναι μικρότερος του μισού (κάτω από 10), τα μόρια του είναι πάνω από το μισό του μέγιστου δυνατού (20000).

- ο ίδιος υποψήφιος στην εξέταση του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών πέτυχε βαθμό 8,5 και γι αυτό δεν μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής για Σχολές ή Τμήματα που απαιτούν εξέταση στο ειδικό μάθημα των Αγγλικών, γιατί στα Αγγλικά δεν πέτυχε τη βαθμολογική βάση.

- επίσης  στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ συγκέντρωσε 1600 μόρια από τις επιδόσεις του και συμμετέχει  στη διαδικασία επιλογής και για τα ΤΕΦΑΑ, γιατί τα μόριά του για τα ΤΕΦΑΑ είναι 12100 (10500+1600=12100), δηλαδή πάνω από το μισό του μέγιστου αριθμού μορίων για αυτά τα  Τμήματα (το μέγιστο δυνατό είναι 24000, αφού ο μέσος όρος των βαθμών στα αγωνίσματα πολλαπλασιάζεται επί  συντελεστή 2).

   

 

 

ΣΤ) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Μετά την ανακοίνωση των βαθμών των υποψηφίων και τη χορήγηση της Βεβαίωσης Πρόσβασης και του Απολυτηρίου, οι υποψήφιοι της ομάδας Β’ των ΕΠΑ.Λ. καταθέτουν στις οικείες επιτροπές συγκέντρωσης μηχανογραφικών δελτίων Γενικών Λυκείων της περιοχής τους σε καθορισμένη και αποκλειστική προθεσμία (περίπου αρχές Ιουλίου 2009) το μηχανογραφικό τους Δελτίο, στο οποίο δηλώνουν κατά σειρά προτεραιότητας τις προτιμήσεις τους για τις Σχολές και τα Τμήματα που επιθυμούν να εισαχθούν. Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει στο μηχανογραφικό δελτίο  Σχολές και Τμήματα που περιλαμβάνονται σε ένα (1) ή το πολύ δύο (2) επιστημονικά πεδία με τις προϋποθέσεις  της ανωτέρω παραγράφου (Β’).

Οι υποψήφιοι της ομάδας Β’ ημερήσιου ή εσπερινού  ΕΠΑ.Λ. μετέχουν στη διαδικασία επιλογής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τον ίδιο τρόπο και  διεκδικώντας το ίδιο ποσοστό θέσεων με τους υποψηφίους του ημερήσιου ή εσπερινού  Γενικού Λυκείου  αντίστοιχα.

Από εφέτος τα μηχανογραφικά δελτία δεν θα αποστέλλονται  στα Λύκεια σε έντυπη μορφή, αλλά θα αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ και θα εκτυπώνονται είτε από το Λύκειο είτε απευθείας από τον ίδιο τον υποψήφιο. Η υποβολή τους θα γίνει ηλεκτρονικά με σχετικό πρόγραμμα που θα σας αποσταλεί. Για τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής τους θα ενημερωθείτε μέσω νέας εγκυκλίου μας. 

 

                                      επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι   ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΟΜΑΔΑ Α΄ & Β΄

                  

 

 

ΚΥΚΛΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Στοιχεία Μηχανών

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Εγκαταστάσεις Ψύξης

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

2.ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Στοιχεία Μηχανών

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ

3.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές

4.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

5.ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Οικοδομική

6.ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Γραφιστικές Εφαρμογές

Τεχνολογία Εκτυπώσεων

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

Δομημένος Προγραμματισμός

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

8.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας II

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

9.ΥΓΕΙΑΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Στοιχεία Παθολογίας

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ

ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ

ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Στοιχεία Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ

10.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Φυτική Παραγωγή

Σύγχρονες Γεωργικές  Επιχειρήσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων

Υγιεινή  και Ασφάλεια  Τροφίμων

ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ανθοκηπευτικές  Καλλιέργειες

Διαμόρφωση Τοπίου

ΝΑΥΤΙΚΟΣ

11.ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ναυσιπλοΐα ΙΙ

Μεταφορά Φορτίων

12.ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Μηχανές Πλοίου Ι

Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ

 

 

 

 

 


 

                                                      επιστροφή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ    ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΕΠΑΛ  ΟΜΑΔΑ Α΄

 

1. Οι απόφοιτοι του  Μηχανολογικού τομέα και του τομέα Οχημάτων των ΕΠΑΛ εισάγονται στα τμήματα:

         ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

         ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

         ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ( Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ )

         ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

         ΟΧΗΜΑΤΩΝ

         ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ

         ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

         ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

         ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

         ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

         ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

         ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ

         ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ &ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

         ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

         ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

         Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

         Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

 

 

  2. Οι απόφοιτοι του Ηλεκτρολογικού τομέα των ΕΠΑΛ εισάγονται στα τμήματα:

        ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

        ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ( Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ )

        ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

        ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

        ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

        ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

        ΟΧΗΜΑΤΩΝ

        ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

        ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ           

        ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

       Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

       Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

 

  3.Οι απόφοιτοι του Ηλεκτρονικού τομέα εισάγονται στα τμήματα:

       ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

       ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ( Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ )

       ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

       ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

       ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

       ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

       ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

       ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

       ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

       ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

       ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

       ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

       ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

       ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

       ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

       ΟΧΗΜΑΤΩΝ

       ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

       ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

       Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

       Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 4.Οι απόφοιτοι του τομέα Δομικών Έργων των ΕΠΑΛ εισάγονται στα τμήματα:

       ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

       ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ( Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ )

       ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ( Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ )

       ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

       ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

       ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

       ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

       ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

 

 5.Οι απόφοιτοι του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑΛ εισάγονται στα τμήματα:

        ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

       ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

       ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

       ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

       ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

       ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ

       ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

       ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

       ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

       ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

       ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑΣ

       ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

       ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

     

  6.Οι απόφοιτοι του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ των ΕΠΑΛ εισάγoνται στα  τμήματα:          

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

    ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

    ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

    ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

    ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

    ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

    ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

    ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

    ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

    Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

    Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

  7. Οι απόφοιτοι  του  τομέα Οικονομίας και Διοίκησης των ΕΠΑΛ εισάγονται στα  τμήματα:

      ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

      ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

      ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

      ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

      ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

      ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

      ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

      ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

      ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

      ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

      ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

      ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

      ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

      ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

      ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

      ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

      ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

      ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

      ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

      ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

      ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

      ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

      ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

      Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

      Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

  8.Οι απόφοιτοι του τομέα Υγείας και Πρόνοιας των ΕΠΑΛ εισάγονται στα τμήματα:

     ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

     ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

     ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

     ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

     ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

    ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

    ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

    ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

    ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

    ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

    ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

    ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

    ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ

    ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

    ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

    ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

9. Οι απόφοιτοι του τομέα Γεωπονίας ,Τροφίμων και Περιβάλλοντος των ΕΠΑΛ εισάγονται στα τμήματα:       

     ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

     ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

     ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

     ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

     ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ

     ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

     ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

     ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ

     ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

     ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

     ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

     ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

     ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

     ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΛΙΕΙΑΣ

    ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

    ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

    ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

    ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

    ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

 

10.Οι απόφοιτοι του τομέα  Ναυτικού Πλοιάρχων και του τομέα  Ναυτικού Μηχανικών των ΕΠΑΛ εισάγονται στα τμήματα:

      ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ

      Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

      Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

      ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

      ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

      ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Οι απόφοιτοι ημερησίων ΕΠΑΛ όλων των τομέων, πλην του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών , εισάγονται και στις παρακάτω σχολές:

    ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ)-ΟΠΛΑ

    ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ)-ΣΩΜΑΤΑ

    ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(Σ.Μ.Υ.Ν)

    ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ(Σ.Τ.Υ.Α

    ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

 

                          επιστροφή                         

 

 

 

 


 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙII ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Β΄

                            

 

ΠΕΔΙΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II

2)ΦΥΣΙΚΗ II

3)ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ( Χ 0,9)

4)ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ( Χ 0,4)

5) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

6) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

2Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II ( Χ 1,3)

2)ΦΥΣΙΚΗ II ( Χ 0,7)

3)ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

4)ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (οποιοδήποτε)

5) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

6) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

3Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II

2)ΦΥΣΙΚΗ II

3)ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Χ 0,4)

4)ΒΙΟΛΟΓΙΑ I ( Χ 0,9)

       ή

   ΒΙΟΛΟΓΙΑ II ( Χ 1,3)

5) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

6) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

4Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II ( Χ 1,3)

2)ΦΥΣΙΚΗ II ( Χ 0,7)

3)ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

4)ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (οποιοδήποτε)

5) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

6) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II

2)ΦΥΣΙΚΗ II

3)ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

4)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Χ 0,7)

5) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Χ 1,3)

6) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

7) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

                                                                 

                               επιστροφή

 

 

 

ΚΟΡΥΦΗ

 

 

 

 

’ρθρα που αφορούν τις Πανελλήνιες Εξετάσεις

 

 

Χωρίς επαναφορά της βάσης του «10», με αυξημένο αριθμό εισακτέων στις θετικές σχολές και παράταση για... εισαγωγή στα ΑΕΙ με το 10% χωρίς νέες εξετάσεις, είναι τα τρία στοιχεία των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Όπως μετέδωσε το protothema.gr, φέτος για πρώτη φορά οι εξετάσεις στην Α΄ Λυκείου θα γίνουν και μέσω της Τράπεζας Θεμάτων, η οποία θα υπόκειται στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων». Θα δοθούν τα θέματα περίπου 20 ημέρες νωρίτερα, προκειμένου οι μαθητές να γνωρίζουν την γκάμα ερωτήσεων και να προετοιμασθούν καλύτερα.
Νέος «Μr Πανελλαδικές Εξετάσεις» ορίσθηκε ο καθηγητής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Γιώργος Δάσσιος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο αριθμός των εισακτέων δεν θα τροποποιηθεί σημαντικά σε σχέση με πέρυσι, καθώς θα μειωθεί ο αριθμός των θέσεων στις θεωρητικές σχολές.
O Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων, με διεθνή ονομασία «National Exams Organization», αποτελεί επιτελικό επιστημονικό φορέα αρμόδιο για ζητήματα που αφορούν στις γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο Γενικό και στο Επαγγελματικό Λύκειο, στις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στη δημιουργία και λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Εξετάσεων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, σε συνεργασία με το ΙΕΠ…
Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ο κ. Δάσσιος θα κληθεί να συμβάλει αποφασιστικά, σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου του ΕΟΕ, στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του φορέα και στην επιτυχή διεκπεραίωση της αποστολής του, που συνίσταται στη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας και διαφάνειας των Εξετάσεων των μαθητών του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου, απολαμβάνοντας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.

Αποστολή του Οργανισμού είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας και διαφάνειας των Εξετάσεων των Μαθητών του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου.

Στο πλαίσιο της αποστολής του, ο Οργανισμός είναι αρμόδιος ιδίως για:

α) τον προσδιορισμό της εξεταστέας ύλης με θεματικό προσδιορισμό,

β) τη διατύπωση πρότασης για τη συγκρότηση των περιφερειακών επιτροπών και της κεντρικής επιτροπής, για τη διεξαγωγή των Εξετάσεων,

γ) τη διατύπωση πρότασης για τον ορισμό βαθμολογητών, για τη βαθμολόγηση των γραπτών στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που αξιολογούνται και επιμορφώνονται διαρκώς,

δ) τη διοργάνωση των εξετάσεων σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο και τον ορισμό κάθε σχετικού θέματος, όπως είναι οι επιτηρήσεις, η διάρκεια, η διαδικασία βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης,

ε) τη συνεργασία με τις υπηρεσιακές υποστηρικτικές αρμόδιες Διευθύνσεις και υπηρεσίες του Υπουργείου

Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διοργάνωση των Εξετάσεων,

στ) τη γνωμοδότηση ή εισήγηση, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ή αυτεπαγγέλτως, σχετικά με θέματα που άπτονται των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και της αποστολής του,

ζ) την αξιολόγηση των διαδικασιών των εξετάσεων ετησίως και τη σύνταξη και υποβολή θεσμικών προτάσεων βελτίωσης της ποιότητας των διαδικασιών των Εξετάσεων,

η) τη δημιουργία και τη λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Εξετάσεων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας,

θ) τη συνεργασία ή και τη συμμετοχή ως μέλος σε διεθνή δίκτυα, φορείς ή οργανισμούς

Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να γνωρίζουν τα εξής:
Σε ο,τι αφορά στις Πανελλαδικές του 2014 , οι οποίες αναμένεται να αρχίσουν στις 27 Μαίου, ύστερα δηλαδή από τις εκλογές, καθορίζεται:
Υποψήφιοι για το 10% (χωρίς νέα εξέταση) μπορούν να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2013 (με τα ΓΕΛ ή με τα ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν αίτηση-δήλωση έως τις 25 Φεβρουαρίου, , αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο.
Όσοι από τους υποψηφίους για το 10% επιθυμούν την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές Σχολές, σε Αστυνομικές Σχολές (μόνο για αστυνομικούς) ή Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, θα πρέπει να παρακολουθήσουν τις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων υπουργείων, ώστε να υποβάλουν στις σχολές αυτές ανάλογη αίτηση με δικαιολογητικά και να υποβληθούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις.
Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και συμμετάσχουν εφέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποχρεωτικά θα συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).
Αντίθετα, οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων στα ΤΕΦΑΑ, δεν θα διαγωνιστούν εκ νέου στις πρακτικές δοκιμασίες, αλλά θα διατηρήσουν τις περσινές τους επιδόσεις. Αν το 2013 δεν είχαν υποβληθεί στις πρακτικές δοκιμασίες, φέτος δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των ΤΕΦΑΑ.
Οι Αστυνομικές Σχολές φέτος δεν θα δεχτούν υποψηφίους ιδιώτες, αλλά μόνο ήδη υπηρετούντες αστυνομικούς. Οι υποψήφιοι για το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ Αθήνας από φέτος δεν θα εξετάζονται πλέον στα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο. Επίσης, οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων μπορούν να αποκτήσουν το απολυτήριο Γενικού Λυκείου χωρίς να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους αποφοίτησής τους και να εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου σε θέματα που ορίζουν οι καθηγητές.

 

 

Το φάντασ΅α των Εξετάσεων ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ

30 χρόνια το ράβε - ξήλωνε του υπουργείου Παιδείας ΅ε τις Πανελλαδικές

Αν κανείς κοιτάξει, τα τελευταία περίπου τριάντα χρόνια, τις διακηρύξεις των υπουργών Παιδείας, κάθε φορά που άλλαζαν το σύστη΅α πρόσβασης στην Τριτοβάθ΅ια Εκπαίδευση, θα εκπλαγεί. Γιατί; Επειδή τα αποτελέσ΅ατα των νέων τρόπων πρόσβασης στα ΑΕΙ - ΤΕΙ ήταν εντελώς αντίθετα από τις υποσχέσεις του υπουργείου Παιδείας σε τέτοιο βαθ΅ό ΅άλιστα, που να ΅πορεί κάποιος να υποστηρίξει ΅ε στοιχεία ότι όποτε το υπουργείο Παιδείας ΅ιλάει για αλλαγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων πρέπει να περι΅ένου΅ε τα αντίθετα ακριβώς απ’ όσα υπόσχεται ότι θα πετύχει.
Τατελευταία30 χρόνιαέχου΅ε4 βασικέςαλλαγές στο σύστη΅α πρόσβασης στην Τριτοβάθ΅ια Εκπαίδευση: την περίοδο 1980-1983 (Πανελλήνιες Εξετάσεις), την περίοδο 1984-1998 (Γενικές Εξετάσεις), την περίοδο 1999-2004 (Πανελλαδικές Εξετάσεις Ενιαίου Λυκείου) και την περίοδο 2005-2011 (Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου). Πριν από περίπου 33 χρόνια, τον Νοέ΅βριο του 1978, ο τότε υφυπουργός Παιδείας Βασίλης Κοντογιαννόπουλος εξήγγειλε, «εν ΅έσω πανηγυρισ΅ών», τον νέο τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθ΅ια Εκπαίδευση, σύ΅φωνα ΅ε τον οποίο οι ΅αθητές θα έδιναν εξετάσεις στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου και τα αποτελέσ΅ατά τους θα χρησί΅ευαν όχι ΅όνο για τη σχολική αξιολόγηση του ΅αθητή (προαγωγή - απόλυση), αλλά και ως κριτήρια για την εισαγωγή στην Τριτοβάθ΅ια Εκπαίδευση.
Παράλληλα, ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος διαβεβαίωνε την κοινή γνώ΅η ότι «η εισαγωγή στην Τριτοβάθ΅ια Εκπαίδευση δεν θα εξαρτάται στο εξής από παράγοντες όπως τα φροντιστήρια και η τύχη που ελάχιστη σχέση έχουν», όπως τονιζόταν, «΅ε την εκπαιδευτική και ΅αθησιακή διαδικασία». Η βασική «καινοτο΅ία» των Πανελληνίων Εξετάσεων, δηλαδή η διπλή εξεταστική δοκι΅ασία (Β’ και Γ’ Λυκείου), όξυνε τις εκπαιδευτικές ανισότητες και «καθιέρωσε», πραγ΅ατικά, την ταχύτατη εξάπλωση των φροντιστηρίων, αφού ΅ετέτρεψε τη Λυκειακή Βαθ΅ίδα σε εξεταστικό κέντρο.
Αποτέλεσ΅α; Τα περίπου 500 φροντιστήρια που υπήρχαν στα τέλη της δεκαετίας του ‘70 (1977), το 1982 έχουν γίνει περίπου 1.000 που λειτουργούν ήδη στην Αθήνα και σε όλες τις πρωτεύουσες νο΅ών. Την ίδια στιγ΅ή, βεβαίως, ως φυσική συνέπεια αυξάνεται η φοιτητική ΅ετανάστευση (+20% ανά΅εσα στο 1979 και το 1983).
Το 1983 οι Πανελλήνιες Εξετάσεις ΅ετονο΅άζονται σε Γενικές Εξετάσεις. Σύ΅φωνα ΅ε τις επίση΅ες ανακοινώσεις, το νέο σύστη΅α στόχευε στην «ελάττωση της απορρύθ΅ισης της λειτουργίας του λυκείου» ΅ε τον περιορισ΅ό των Γενικών Εξετάσεων ΅όνο στη Γ’ Λυκείου. Επίσης στόχευε στην «αύξηση της ισότητας ευκαιριών» ΅ε το «άνοιγ΅α των πανεπιστη΅ίων» και «στον περιορισ΅ό της εξάπλωσης των φροντιστηρίων».
Με κάποιες παραλλαγές το σύστη΅α των Γενικών Εξετάσεων ΅έχρι το 1998. Το αν εκπλήρωσε τους στόχους του το δείχνουν καθαρά τα παρακάτω αποκαλυπτικά στοιχεία: ενώ το ποσοστό των ΅αθητών της Γ’ Λυκείου στην Αθήνα που παρακολούθησαν φροντιστήριο και ιδιαίτερα ΅αθή΅ατα το 1984 ήταν 65%, το 1993 φτάνει το 95%!
Από το 1984 ΅έχρι το 1988 στη διάρκεια των Γενικών Εξετάσεων οι βαθ΅οί των τριών τάξεων του λυκείου λα΅βάνονται υπόψη σε ποσοστό 25%. Αποτέλεσ΅α; Βαθ΅οθηρία και βέβαια τελικά, βαθ΅ολογικός πληθωρισ΅ός. Οι ΅αθητές που βαθ΅ολογούνται ΅ε «άριστα» πενταπλασιάζονται ΅έσα σε ΅ια 8ετία - 9ετία και από 2,3% τη σχο λική χρονιά 1977-78 γίνονται 11,9% το 1985-86, για να προσγειωθούν το 1994 στο 8,5% όταν πια είχε καταργηθεί το καθεστώς συ΅΅ετοχής τους στα κριτήρια επιλογής των εξετάσεων. Το 1997, οι πρώτες σελίδες των εφη΅ερίδων γέ΅ισαν ΅ε τις εξαγγελίες για την κατάργηση των Γενικών Εξετάσεων και την ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστή΅ια. Το ΥΠΕΠΘ ισχυρίζεται ότι ΅ε την εφαρ΅ογή του νέου συστή΅ατος στόχευε: α) Στο τέλος των Γενικών Εξετάσεων και στο άνοιγ΅α των πανεπιστη΅ίων, που θα κατάφερνε συντριπτικό χτύπη΅α στα φροντιστήρια και β) στη ΅είωση του ανταγωνισ΅ού για την κατάληψη ΅ιας θέσης στα τριτοβάθ΅ια ιδρύ΅ατα, που θα αποκαταστήσει στο λύκειο το κλί΅α που απαιτείται για να λειτουργήσει παιδαγωγικά το σχολείο.
Τα αποτελέσ΅ατα; Υποβαθ΅ίζεται ΅έσα σε ΅ικρό χρονικό διάστη΅α η ΅ορφωτική λειτουργία του λυκείου, ενώ τα δύο πρώτα χρόνια εφαρ΅ογής του νέου συστή΅ατος πρόσβασης στην Τριτοβάθ΅ια Εκπαίδευση, χιλιάδες ΅αθητές όχι ΅όνο δεν είχαν πρόσβαση στα ΑΕΙ - ΤΕΙ αλλά κόπηκαν ακό΅η και από τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη Β’ ή τη Γ’ Λυκείου. Το 1999 στα γεννητούρια του «κατασπάραξε» 30 χιλιάδες ΅αθητές, το 1/3 του ΅αθητικού πληθυσ΅ού της Β’ Λυκείου. Το 2004, στα τελευταία του αξιολόγησε ένα στα δύο παιδιά που φοιτούσαν στη Β’ Λυκείου ΅ε βαθ΅ό κάτω από τη βάση. Η διαρροή των ΅αθητών π.χ. από τη Β’ στη Γ’ Λυκείου από 4,4% των ΅αθητών (το 1993-94)
έφτασε το 2000 το 25%. Παράλληλα ενώ το 1994 το ποσοστό των ΅αθητών της Β’ και Γ’ Λυκείου στην Αθήνα που παρακολουθούσαν φροντιστήριο και ιδιαίτερα ΅αθή΅ατα ανερχόταν κατά ΅έσο όρο σε 55 - 60%, το 2000 ξεπέρασε το 85%! Μόνο ΅έσα στα δύο πρώτα χρόνια εφαρ΅ογής του νέου συστή΅ατος 1999 - 2000 αυξήθηκαν κατά 50% οι ιδιωτικές δαπάνες για φροντιστήρια και ιδιαίτερα ΅αθή΅ατα.

Τα αποτελέσ΅ατα των νέων τρόπων πρόσβασης στα ΑΕΙ - ΤΕΙ από το 1978 ΅έχρι σή΅ερα ήταν εντελώς αντίθετα από τις υποσχέσεις του υπουργείου Παιδείας Κάθε φορά που άλλαζε ο τρόπος εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ αυξανόταν ο αριθ΅ός των φροντιστηρίων

 

Πανελλήνιες ανθρωποφαγίας Για την «ανάγκη» εισόδου σε μια σχολή, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται, γράφει ο http://sofistis.wordpress.com:

«Πανελλήνιες εξετάσεις... Μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει το καθαρτήριο του Δάντη με τις πιο σφοδρές ενδοοικογενειακές συγκρούσεις... -"Μη βγαίνεις έξω... διάβασε... θα σε φάνε οι άλλοι... Τι θα γίνεις στη ζωή σου; Ενα τίποτα θα γίνεις αν δεν περάσεις! Ενα τίποτα, να το θυμάσαι"! Η ασίγαστη αγωνία του γονιού να κατακτήσει το παιδί του μια διακριτή και υψηλή κοινωνική θέση και διαμέσου του παιδιού ίσως να γίνει και ο ίδιος αυτό που δεν κατάφερε στη ζωή του... (...) Για τον απόγονο που κουβαλά και τη δική μας ζωή, τις επιτυχίες ή αποτυχίες μας, τις επιθυμίες ή απωθημένα μας... Φροντιστήρια, ολόκληροι μισθοί στην παραπαιδεία, κεφάλαια που επενδύονται σε ένα μέλλον όλο και πιο σκοτεινό, όλο και πιο άδηλο... Σε ένα μέλλον των υπόγειων "μνημονίων" όπου ό,τι και να επενδύσει κανείς, σε ύλη ή συναισθήματα, προορίζεται για "αγοραία" ιδιοποίηση...

Για ένα τέτοιο ξεπουλημένο μέλλον οι οικογένειες παλεύουν να θωρακίσουν τον αγαπημένο απόγονο με master και doctora και με όλο και πιο εξειδικευμένα πτυχία και γνώσεις, για να μπει αύριο το... παιδί στον πιο βάρβαρο ανταγωνισμό ανθρώπου με άνθρωπο... Κι ας έχει αποθηκεύσει στο "σκληρό δίσκο" του έναν τεράστιο όγκο μαθηματικών και οικονομικών τύπων κι ας στερείται παντελώς κάθε κλασικής και ανθρωπιστικής παιδείας που θα μπορούσε να τον κάνει καλύτερο άνθρωπο... Κι ας βγει αύριο στην αγορά εφοδιασμένος με τύπους, μόνο και μόνο για να φάει τους άλλους και να μην τον φάνε εκείνοι κι ας μην μπορεί να συντάξει ούτε μία πρόταση και ας μην μπορεί να πει ούτε μία καλημέρα στο γείτονα... Αρκεί να έχει διακριθεί και να έχει "πετύχει" στην αγορά, αρκεί να γίνει "πετυχημένος" και ας αποτελεί ένα είδος νεο-αγράμματου, με μεταπτυχιακό και διδακτορικό...

Και το καταδικασμένο παιδί σκύβει να διαβάσει κατατρομαγμένο και σκέφτεται το μέλλον του όπως ακριβώς καθορίζεται σήμερα από τους "άλλους", δηλαδή τα μνημόνια, τις "αγορές" και τα εγχώρια ανδρείκελά τους... Και να φανταστεί κανείς ότι οι νεο-αγράμματοι με διδακτορικά είναι το μικρότερο κακό. Η μεγάλη φτώχεια, η απελπισία και ταπείνωση, η κοινωνική αδικία στην οποία βυθίζουν ολοένα και περισσότερο τον τόπο αυτοί που έχουν αναλάβει να τον "σώσουν", δημιουργούν ένα νέο είδος παιδιού-υβριδίου που μεγαλώνει σιγά σιγά δίπλα μας και μέσα στο σπίτι μας... Δεν είναι ευτυχισμένο, δεν είναι δυστυχισμένο... δεν είναι καν παιδί... Είναι απλώς έξω από τη φύση του(...)».

 

Οι μεταρρυθμίσεις που στοίχειωσαν

Οι μεγαλύτερες αλλαγές στα πανεπιστήμια από τη Μεταπολίτευση και ύστερα

Την έκτη μεγάλη μεταρρύθμιση από τη Μεταπολίτευση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση επιχειρεί η Αννα Διαμαντοπούλου. Ανάμεσα σε εκατοντάδες μικρές και μεγαλύτερες αλλαγές που έγιναν με προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις όλα αυτά τα χρόνια, η μακροβιότερη μεταρρύθμιση στα ΑΕΙ ήταν αυτή που έγινε το 1982 με τον νόμο-πλαίσιο για τη λειτουργία τους. Παρά τις κριτικές και τις πολλές αλλαγές που έχει δεχθεί έκτοτε, αυτός ο νόμος λειτούργησε για σχεδόν 30 χρόνια. Η πιο οργανωμένη προσπάθεια μεταρρύθμισης στα πανεπιστήμια έγινε το 2007 από τη Μαριέττα Γιαννάκου και τώρα από τη σημερινή υπουργό Παιδείας.

Μεταρρύθμιση Γεωργίου Ράλλη

Ο πρώτος νόμος-πλαίσιο

Το Βατερλώ Κοντογιαννόπουλου

«Κάτσε καλά, Γεράσιμε…»

Η βάση του δέκα

 

1964-1976 Η γλώσσα στον γύψο

Το 1964 ο Ευάγγελος Παπανούτσος καθιερώνει τη χρήση της δημοτικής γλώσσας. Υστερα ήρθε η κυβέρνηση της Αποστασίας και μετά η χούντα των συνταγματαρχών. Φυσικά επανέφεραν την καθαρεύουσα, που ταίριαζε και πιο πολύ με το στυλ της «επαναστάσεως» την οποία φαντασιωνόταν ο δικτάτορας που ξεκίνησε το παραληρηματικό διάγγελμά του με την ατάκα: «Η χώρα διήρχετο μιαν κρίσιν αναζητούσαν διέξοδον»... Δύο χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας ο Γεώργιος Ράλλης ως υπουργός Παιδείας θα κάνει πραγματικότητα τη μεταρρύθμιση Παπανούτσου. Κάποιοι λένε ότι έως και σήμερα είναι η πιο ουσιώδης μεταρρύθμιση.

Παιδείας παίδεμα

Η συναίνεση ήρθε, αλλά δεν άντεξε

Αλλαγή και Ασυλο με κεφαλαίο

Απ’ τον Σουφλιά στη Μαριέττα

 

ΚΟΡΥΦΗ

Βοήθεια, δίνω Πανελλήνιες!

Υποχρεωτικά μέχρι και την Γ' Λυκείου

Η επιτυχία στις Πανελλαδικές έχει συνταγή

Στη μάχη των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Από τις δεξιότητες των μαθητών θα κρίνεται η εισαγωγή στα πανεπιστήμια

Όπου φτωχός και το σχολείο του

Παίδες εν καμίνω...

Εκπαιδεύοντας την ελίτ 

Τα μυστικά της βαθμολογίας των γραπτών στις Πανελλήνιες

Πανελλήνιες Εξετάσεις ή η αβάσταχτη ελαφρότητα του επαγγέλματος

Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος

Ολες οι βάσεις της δεκαετίας  Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ των βαθ΅ολογιών των υποψηφίων ανα΅ένεται σή΅ερα από το υπουργείο Παιδείας, ενώ ήδη από τις 16 ΅έχρι και τις 23 Ιουνίου οι φετινοί υποψήφιοι παραλα΅βάνουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας (password). Εως και τις 28 Ιουνίου υποβάλλουν το Μηχανογραφικό τους είτε ΅όνοι τους από οποιονδήποτε Η/Υ που έχει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο είτε στο Λύκειό τους ΅ε τη βοήθεια των καθηγητών τους. «ΤΑ ΝΕΑ» για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παραθέτουν ένα πλήρες ιστορικό των βάσεων εισαγωγής της τελευταίας δεκαετίας και τη διακύ΅ανσή τους για κάθε πανεπιστη΅ιακό τ΅ή΅α.

Προς τα κάτω οι βάσεις με σφαγή αριστούχων Σφαγή αριστούχων στα 17 από  τα 22 ΅αθή΅ατα των Πανελλαδικών, η οποία σπρώχνει  προς τα κάτω τις φετινές βάσεις εισαγωγής στα περισσότερα τ΅ή΅ατα  και σχολές της Τριτοβάθ΅ιας Εκπαίδευσης, αποκάλυψε η χθεσινή ανακοίνωση των βαθ΅ολογιών απότο  υπουργείο Παιδείας.

ΑΕΙ - ΤΕΙ: εισάγονται με 2,4 οι πολύτεκνοι, με 17,55 οι υπόλοιποι... Αναλυτικά οι πίνακες με τις βάσεις εισαγωγής για τις ειδικές κατηγορίες

 

ΚΟΡΥΦΗ

Δεσμοί, δεσμά και δέσμες…Από την Έλενα Ακρίτα

Μη χαλάς την καρδιά σου , καρδιά μου…
Αυτή η Τετάρτη -η Μαύρη Τετάρτη- Τετάρτη ήταν και πέρασε. Μια βλαμένη Τετάρτη. Μίζερη, ανέραστη κι εκδικητική. Μια Τετάρτη που σε άγχωσε, που σε τρέλανε, που η καρδιά έφθασε στο στόμα και οι σφυγμοί σου χτύπησαν διακόσια. Μια συμπλεγματική Τετάρτη που έγινε σταρ, στα καλά καθούμενα, μόνο και μόνο γιατί κρατούσε στο τσεπάκι της τη ζώη σου. Το μέλλον σου. Τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ σου. Τις βάσεις και τις βαθμολογίες σου. Τα όνειρα σου. Που σε πείσανε ότι είναι δικά σου. Και σε δέσανε. Και σεδεσμεύσανε. Μη μένεις δέσμιος της δέσμης σου, καρδιά μου … .

Δεν φταις εσύ. Δεν φταις εσύ που το εκπαιδευτικό σύστημα αλλάζει Τρίτη-Πέμπτη-Σάββατο, κάθε καινούριος υπουργός, μόλις μπει στο ρετιρέ τις Παιδείας, τον πιάνει μανία να αλλάξει τη διακόσμηση. Πάρτε από ‘κεί τον καναπέ, φέρτε πίσω την εταζέρα, ξεκρεμάστε τον πίνακα, αλλάξτε το πορτατίφ, τις λάμπες, τα λαμπατέρ, αλλάξτε τους τα φώτα γενικώς.

Δεν φταις εσύ που η μάνα σου κι ο πατέρας σου επενδύσανε τη μάνα τους και τον πατέρα τους πάνω σου. Που εδώ ο κόσμος καίγεται κι εκείνοι φαντασιώνονται μια μπρονζέ κορνίζα με το δίπλωμά σου πάνω από την κασέλα.

Πώς το πάθανε αυτό; Πότε το πάθανε αυτό και δεν το πήρανε χαμπάρι; Μια χαρά γενιά του Πολυτεχνείου υπήρξαν οι άνθρωποι. Με τα πανό τους, με τα πλακάτ τους, με τον Μαρκούζε τους, με τον Ρομέρ και τον Γκοντάρ τους, με τις προγαμιαίες τους. Είδες καρδιά μου, τι παθαίνει ο άνθρωπος μόλις πατάει τα σαράντα; Παθαίνει μια εξέλιξη. Μεταλλάσσεται ως Πόκεμον. Ό,τι κορόιδευε, τώρα το λούζεται. Ό,τι πολέμησε, τώρα το ασπάζεται. Δηλώνει αστός, φέρεται σαν μικροαστός και ψηφίζει Αριστερά. ’βυσσος η ψυχή του τεχνοκράτη. Μόλις μπει το Home Cinema από την πόρτα, βγαίνει ο Μαρξ από το παράθυρο.

Κι έτσι, για τα προσχήματα, έτσι για ένα άλλοθι στο προχόλ της μέσης ηλικίας κάποιες μνήμες ανασύρονται ενίοτε. Κάποιες σπάνιες συναντήσεις με τους <<παλιούς>>. Τους <<συναγωνιστές>> μην πω καμιά βαριά κουβέντα σαββατιάτικα: << Τι ωραία που ήταν όλα τότε, θυμάσαι βρε; Μας κυνηγούσαν οι μπάτσοι στη Στουρνάρη, τρέχαμε στις διαδηλώσεις… Τι νόστιμα, τι γραφικά σαν ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη ένα πράγμα. Θυμάσε βρε; Αλήθεια το ‘χεις κρατήσει ακόμα εκείνο το χακί αμπέχωνο; Αλήθει, το ‘χεις ακόμα εκείνο το κατακόκκινο όραμα; Μπράβο βρε…>>. Κατάλαβες καρδιά μου;

Αυτός ήταν ο μπαμπάς σου κάποτε. Αυτή ήταν η μαμά σου. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι ολόφωτα, σαν αστραπές στο σκότος και στο έρεβος Μακριά μαλλιά, βλέμμα – αγκαλιά, σώμα χωρίς κυτταρίτιδα. Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που τώρα, με ρόμπα και τσόκαρο, σβήνουν το ένα τσιγάρο πίσω απ’ το άλλο. Και Τετάρτη πρωί, ακριβώς στις δέκα, κάθονται κολλημένοι στην οθόνη, να δουν αν μπήκες εσύ στο Πανεπιστήμιο.

Πώς να μπεις στο Πανεπιστήμιο, καρδιά μου; Πώς; Ποιος σώφρων άνθρωπος μπορεί να πιάσει βαθμολογία 19,7; Να σου το δώσω και ολογράφως να το εντυπωθείς: Δεκαεννέα κόμμα επτά. Που σημαίνει ότι με 19,6 είσαι για φτύσιμο. Νούλα. Αποτυχημένος. Με 19,6 θα πουλάς εμφιαλωμένα νερά στα φανάρια. Έτσι και αλλιώς, ως επιστήμων, δεν θα δεις προκοπή, καρδιά μου.

Δικηγόρο έχω. Παθολόγο έχω. Καρδιολόγο έχω. Ενδοκρινολόγο, οδοντίατρο, γυναικολόγο, χειρουργό, ορθοπεδικό έχω. (Ψυχίατρο δεν έχω, αλλά που θα πάει…) Τους έχω όλους αυτούς σε όλες τις συσκευασίες. Και σε καθηγητή και σε υφηγητή και σε κάτι πιο λάιτ, άμα μου ‘ρχεται βαρύ στο στομάχι όλο αυτό το κρεμασμένο χαρτομάνι στο γραφείο του, όλη αυτή η διπλωματία, το ξένο Πανεπιστήμιο, το ντοκτορά και η διάκριση

Υδραυλικό δεν έχω, καρδιά μου. Στον ηλεκτρολόγο κάνω τάματα να ‘ρθει να δει το ρελέ ασφαλείας που τα ‘χει φτύσει. Καυστηρατζή δεν βρίσκω. Αυτοί λείπουν από τη ζωή μου. Αυτοί που έρχονται, αν έρθουν, κάθονται ένα τέταρτο, παίρνουν μια εικοσάρα και δεν σου δίνουν και απόδειξη. Και κάθε μισό λεπτό, βαράει το κινητό τους. Ουρές περιμένουν. Ουρές ατέλειωτες μέσα στην κατάνυξη. Τεχνικός μπήκε στο σπίτι μου ή ο Τίμιος Σταυρός;

Όχι, καρδία μου, δεν σου λέω <<γίνε υδραυλικός>>, επειδή δεν βρίσκω εγώ υδραυλικό. Δεν είναι τόσο ιδιοτελή τα κίνητρά μου. Σου λέω, απλώς,γράψ’ την αυτή τη Μαύρη Τετάρτη. Γράψ’ την κανονικά. Μπορεί να μη με πιστεύεις τώρα, αλλά κάποτε θα τη θυμάσαι και θα ρίχνεις το γέλιο της αρκούδας. Μπορεί να μην το ξέρεις τώρα, τώρα που τα μάτια σου ναι υγρά ακόμα, αλλά η ζωή πάντα βρίσκει τρόπους να σου κλείνει το μάτι. Δεν είναι η Κηφισίας ο μόνος δρόμος για να φθάσεις Σύνταγμα. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Υπάρχουν κι άλλοι δρόμοι. Κι αν δεν είσαι ακόμα σίγουρος ότι καλά και σώνει θέλεις να φθάσεις Σύνταγμα, ότι καλά και σώνει αυτός είναι ο προορισμός σου, δεν πειράζει. Δεν έγινε και τίποτα. Η διαδρομή μετράει, καρδιά μου…

Και όταν δεις το μέρος που θέλεις, μόνος σου θα το καταλάβεις. Θαπαρκάρεις και θα βγεις. Θα κοιτάξεις γύρο σου. Θα έχεις φθάσει. Επιτέλους, ύστερα από χρόνια στα θρανία, ύστερα από δέσμες και δεσμά, βάσεις και Βασούλες, ύστερα από απύθμενες ηλιθιότητες, εσύ θα έχεις φθάσει. Εκεί που θέλεις. Εκεί που Εσύ θέλεις. Τελικά. Αρχικά. Καλή αρχή, καρδιά μου. Καλή ζωή.

 

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: «Δεν θα έβαζα ποτέ δικό μου κείμενο στις εξετάσεις» «Γράφω δύσκολα, δεν είναι για παιδιά» δηλώνει η ακαδημαϊκός στο «Βήμα» - Σωρεία προσφυγών από όσους έλυσαν το «δύσκολο» θέμα της Φυσικής «Αν επέλεγα εγώ θέματα για τις εξετάσεις δεν θα έβαζα ποτέ κείμενο της Αρβελέρ»... Αυτό λέει στο «Βήμα» η ίδια η ακαδημαϊκός κυρία Ελένη Αρβελέρ σχολιάζοντας την επιλογή κειμένου της για την αρχαία τέχνη στα ερωτήματα τα Έκθεσης, την πρώτη ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. 

 

ΚΟΡΥΦΗ

 


 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

 

Ο πρώτος οδηγός για τους υποψηφίους του 2011 Με πολύ απλό, σαφή και παραστατικό τρόπο, ο οδηγός αυτός απαντά στις απορίες των 9.000 φετινών μαθητών υποψηφίων, οι οποίοι όπως φαίνεται θα είναι οι τελευταίοι που θα διαγωνιστούν με το υπάρχον σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων.

 

Μαθήματα - κλειδιά για τις βάσεις

 

Εισιτήριο στα παν/α η Νεοελληνική Γλώσσα   Ν. Γλώσσα 1ο   Ν. Γλώσσα 2ο

 

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2009

Πανελλαδικές 2009: Τα θέματα  και οι λύσεις

Οι  πρώτες σε προτιμήσεις για. το 2009

 

Ετήσιο κόστος 7.250 ευρώ για την εισαγωγή στο «δωρεάν Πανεπιστήμιο»

 

ΚΟΡΥΦΗ

Για το μηχανογραφικό

Οδηγός: Πώς να συμπληρώσετε σωστά το μηχανογραφικό σας 2011     Μάρνυ Παπαματθαίου 

Οι «έξυπνες» επιλογές σχολής και τα πονηρά σημεία

Εληξαν τυπικά τα μαθήματα την Παρασκευή 15 Απριλίου και οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2011 ξεκινούν εφέτος νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, στις 12 Μαΐου. Τα σχολεία θα ξανανοίξουν τη Δευτέρα 2 Μαΐου, οι μαθητές όμως της Γ' λυκείου θα προσέλθουν μόνο για να πάρουν το δελτίο του εξεταζομένου στις πανελλαδικές δοκιμασίες.
Εφέτος βέβαια η «αντίστροφη μέτρηση» για τις πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινάει με πολλά ερωτηματικά. Αγνωστο είναι ακόμη ποια χρονική περίοδο (πριν ή μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων) θα κατατεθούν τα μηχανογραφικά δελτία, οι θέσεις των εισακτέων σε κάθε σχολή παραμένουν άγνωστες, ενώ οι διαδικασίες των μετεγγραφών αλλάζουν και το νέο σύστημα θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά εφέτος. Οπως λέει ο φροντιστής κ. Γ. Χατζητέγας, «με αυτά τα δεδομένα η διαχείριση των εξεταστικών και πανελλαδικών κρίσεων των εφήβων μαθητών μας χρειάζεται έναν ορθολογικό συνδυασμό ψυχολογικών στρατηγικών και τεχνικών που συνιστούν μια πιθανή συνταγή επιτυχίας με την πεποίθηση ότι οι εξετάσεις επιβραβεύουν όσους έχουν πραγματικά μοχθήσει».
«Στο “χρηματιστήριο” των βάσεων των πανελλαδικών εξετάσεων τα τελευταία 30 χρόνια ζήσαμε μεγάλες ανακατατάξεις» αναφέρει ο κ. Χατζητέγας. «Στη δεκαετία του '80 είχαμε την έκρηξη της ζήτησης στις νεοσύστατες τότε σχολές της κοινωνιολογίας. Μία δεκαετία αργότερα ζήσαμε την αυξημένη ζήτηση των σπουδών στα τμήματα ΜΜΕ και στην τρέχουσα δεκαετία διαπιστώσαμε την άνοδο και την πτώση των βάσεων στα τμήματα της Χρηματοοικονομικής και της Πληροφορικής. Οι αλλαγές είναι απρόβλεπτες τις περισσότερες φορές. Οπως για παράδειγμα η μεγάλη ζήτηση των σπουδών της Παιδαγωγικής την τελευταία δεκαετία ως αποτέλεσμα της δημιουργίας του ολοήμερου σχολείου, η οποία διπλασίασε τις θέσεις απασχόλησης των δασκάλων».
Από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα οι επιλογές των υποψηφίων
Με βάση τεκμηριωμένες έρευνες το ποσοστό των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι μπορούν να διοριστούν στο Δημόσιο δεν θα υπερβαίνει το 5% στο άμεσο μέλλον. Με αυτό το δεδομένο οι νέοι στρέφονται σε σπουδές που αποτελούν ζητούμενο σε μια δυναμική αγορά εργασίας.
Οπως λένε οι ειδικοί, η αγορά εργασίας στη χώρα μας παρουσιάζει μεγαλύτερη ζήτηση από την αντίστοιχη προσφορά σε επαγγέλματα που αφορούν την πληροφορική, την οικονομία, τα φοροτεχνικά, τις τηλεπικοινωνίες, τον τουρισμό, τη διατροφή, τον αθλητισμό, την προστασία του περιβάλλοντος και τις εναλλακτικές καλλιέργειες.
Πάντως, όπως αναφέρει ο κ. Χατζητέγας, η οικονομική ύφεση επιφέρει ρεαλιστικές αλλαγές στον πίνακα των προτιμήσεων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφιοι στρέφονται πλέον σε παραδοσιακές σχολές επαγγελματικής ασφάλειας και αποκατάστασης με το βλέμμα όχι πλέον στο Δημόσιο αλλά και στον απαιτητικό ιδιωτικό στίβο.
Τα πρώτα τμήματα στην προτίμηση των υποψηφίων
Πιθανότατα και εφέτος οι στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές στο σύνολό τους θα προηγηθούν στις προτιμήσεις των υποψηφίων καθώς οδηγούν σε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Οι υποψήφιοι όμως πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι για τις συνθήκες της εκπαίδευσης και των σπουδών, καθώς απαιτούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσωπικότητας με έμφαση στην πειθαρχία, στην υπομονή και στην αφοσίωση στα καθήκοντα που απορρέουν από μια αυστηρή ιεραρχία. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι κάθε χρόνο από τη Σχολή Ευελπίδων αποχωρεί από το πρώτο τρίμηνο ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 20% των επιτυχόντων.
Στην ίδια κατεύθυνση οι νομικές σπουδές, τα παιδαγωγικά τμήματα, οι ιατρικές σχολές και οι υψηλόβαθμες σχολές του Πολυτεχνείου θα παραμείνουν, όπως όλα δείχνουν, στις πρώτες προτιμήσεις των υποψηφίων, ανεξάρτητα από τη δυσκολία της επαγγελματικής αποκατάστασης που παρατηρείται στους αποφοίτους μερικών εξ αυτών.
Η... πτώση των παιδαγωγικών
Οι παιδαγωγικές σπουδές παρουσιάζουν σήμερα άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, οι εκτιμήσεις όμως είναι ότι τα επόμενα χρόνια οι διορισμοί θα είναι σημαντικά μειωμένοι και ο σταθερός αριθμός των αποφοίτων θα δυσκολέψει την πρόσβαση στο δημόσιο σχολείο. Σταθερή αξία στην αγορά εργασίας είναι οι σπουδές του Πολυτεχνείου και, παρά την κρίση, ο κατασκευαστικός τομέας δεν θα πάψει ποτέ να δίνει δουλειά στους πολιτικούς μηχανικούς, στους ηλεκτρολόγους και στους μηχανολόγους.
Οι οικονομικές σπουδές, τα χρηματοοικονομικά, τα λογιστικά και οι σπουδές της εμπορίας και της διαφήμισης αποτελούν σταθερό ζητούμενο της αγοράς εργασίας. Σταθερή αξία αποτελούν και οι σπουδές της διοίκησης, με πολλές νέες αναδυόμενες ειδικότητες όπως π.χ. η διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας(Logistics). H εποχή της ποιοτικής τυποποίησης όλων των αγαθών και των υπηρεσιών απαιτεί επιστήμονες με εξειδίκευση. Εδώ απαιτούνται συνήθως διαθεματικές σπουδές οι οποίες συνδυάζουν τη διοίκηση και τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων με τη μηχανολογία, την τεχνολογία τροφίμων και τις σπουδές στην εκπαίδευση γενικότερα.
Η πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες, ιδίως σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι η διαχείριση ενεργειακών πόρων, αποτελούν τις νέες προτιμήσεις των υποψηφίων. Το κανάλι του Internet αποδεικνύεται πλέον ο νέος χώρος μιας νέας οικονομίας.
Η πληροφορική συνδυάζεται με την οικονομία και στο μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων υπάρχουν πολλές σχολές με ανάλογα προγράμματα σπουδών. Η πληροφορική συνδυάζεται ακόμη και με τη γενετική και τη ρομποτική δημιουργώντας νέες επιστήμες βιοπληροφορικής οι οποίες ανευρίσκονται στο μηχανογραφικό των υποψηφίων.
Τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες αποτελούν διαχρονικά «αθάνατες» επιστήμες καθώς οδηγούν σε πολλές κατευθύνσεις και όχι μόνο στην εκπαίδευση και στη διδασκαλία. Μια ενδιαφέρουσα εκδοχή των μαθηματικών σπουδών είναι οι σπουδές στατιστικής και αναλογιστικής που συνδυάζονται με πολλούς τομείς της επιστήμης και της οικονομίας.
Οι σπουδές στις ξένες φιλολογίες, ιδίως στην Αγγλική και στην Ισπανική, αποτελούν ένα ασφαλές διαβατήριο στην αγορά εργασίας, καθώς και όλα τα επαγγέλματα των χαμηλόβαθμων σχολών του 3ου επιστημονικού πεδίου, από τη νοσηλευτική ως την εργοθεραπεία, τα οποία δίνουν και θα εξακολουθούν να δίνουν διέξοδο στην αγορά εργασίας.
Οι σπουδές τουριστικών επαγγελμάτων και τουριστικών επιχειρήσεων αποτελούν μια έξυπνη επιλογή που οδηγεί ασφαλώς σε επαγγελματική αποκατάσταση. Τέλος, σταθερή αξία σε σπουδές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι τα τμήματα των ναυτιλιακών σπουδών αλλά και ό,τι σχετίζεται με την «πράσινη» ανάπτυξη και τη διαχείριση του περιβάλλοντος.
Πώς να συμπληρώσετε σωστά το μηχανογραφικό δελτίο σας
Η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, ιδίως εφέτος που κατά τα φαινόμενα θα κατατεθεί ηλεκτρονικά και σε διάστημα ελάχιστων ημερών, προϋποθέτει καλή γνώση από μέρους των υποψηφίων των σχετικών τεχνικών λεπτομερειών. «Το Βήμα» παρουσιάζει με τη βοήθεια του κ. Χατζητέγα μερικές πρακτικές και χρήσιμες συμβουλές για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο τίτλος μιας σχολής ή ενός τμήματος δεν είναι απολύτως αντίστοιχος με το περιεχόμενο των σπουδών και κυρίως με τα επαγγελματικά δικαιώματα που αυτές εξασφαλίζουν.
Μια απλή και πρακτική μέθοδος συμπλήρωσης
· Θεωρούμε ως υπόθεση εργασίας ότι έχουμε συγκεντρώσει τον μέγιστο αριθμό μορίων, π.χ. 20.000 μόρια! Σας υπενθυμίζουμε ότι έχουν παρατηρηθεί άνοδοι και πτώσεις σχολών κατά χιλιάδες μόρια από τη μία χρονιά στην άλλη!
· Χαρακτηρίζουμε τις σχολές είτε ως Α (πρώτης προτίμησης) είτε ως Β (δεύτερης προτίμησης) είτε ως Γ (τρίτης προτίμησης) διατρέχοντας το σύνολο των σχολών και των δύο πεδίων που έχουμε επιλέξει, ανεξάρτητα από τις βάσεις των προηγουμένων ετών. Οσες σχολές δεν μας ενδιαφέρουν τις προσπερνούμε και δεν τις χαρακτηρίζουμε.
· Διερευνούμε με ιδιαίτερη προσοχή το πρόγραμμα των σπουδών κάθε σχολής ή τμήματος, τις μεταπτυχιακές προοπτικές και τα επαγγελματικά δικαιώματα.
· Ιεραρχούμε τις σχολές της κάθε κατηγορίας με αύξοντα αριθμό 1, 2, 3 κτλ. Ετσι, αν π.χ. έχουμε χαρακτηρίσει 10 σχολές ως Α, 10 ως Β και άλλες 10 ως Γ, θα έχουμε τις σχολές Α1, Α2... Α10, Β11, Β12... Β20, Γ21, Γ22... Γ30.
· Σβήνουμε τους χαρακτηρισμούς Α, Β, Γ. Ο αριθμός ο οποίος είναι σημειωμένος δίπλα από κάθε σχολή αποτελεί τη σειρά προτίμησης με την οποία θα συμπληρώσουμε το μηχανογραφικό δελτίο.
Τα πονηρά σημεία
· Η πλέον υψηλόβαθμη σχολή δεν είναι οπωσδήποτε και η «καλύτερη».
· Aν κληθούμε να καταθέσουμε μηχανογραφικό, ενώ πρόκειται να συμμετάσχουμε σε εξετάσεις για τις στρατιωτικές - αστυνομικές σχολές, θα πρέπει να προσέξουμε ώστε οι σχολές που έπονται σε σειρά προτίμησης να δηλώνονται ανεξάρτητα από την ύπαρξη των πρώτων (μπορεί, λ.χ., να υπάρξει αποτυχία σε κάποιο αγώνισμα).
· Να έχουμε υπόψη μας ότι οι σχολές με ειδικό μάθημα έχουν βαθμούς πρόσβασης αρκετά χαμηλότερους από αυτούς για τους οποίους μας προδιαθέτουν οι βαθμοί εισαγωγής (έτσι, π.χ., η Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης είχε βάση το 2010 20.921 μόρια αλλά αντίστοιχο βαθμό πρόσβασης 18,24 ενώ οι Ναυτιλιακές Σπουδές του Πειραιά είχαν βάση το 2010 17.394 μόρια αλλά αντίστοιχο βαθμό πρόσβασης 15,26).
· Στις περιπτώσεις των υποψηφίων των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών αλλά και σε όσες περιπτώσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί μετεγγραφών μπορούν να δηλωθούν και τμήματα εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας, αρκεί να υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα. Η μετεγγραφή πάντως δεν είναι εξασφαλισμένη με βάση τις διατάξεις των επικείμενων νομοθετικών ρυθμίσεων. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον σχετικό πίνακα του υπουργείου Παιδείας για τα «αντίστοιχα» πανεπιστήμια και ΤΕΙ.
· Προσέχουμε τις κοινές σχολές των διαφόρων επιστημονικών πεδίων και τις δηλώνουμε από το πεδίο που μας δίνει τα περισσότερα μόρια. Π.χ., το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Παντείου, που είναι κοινό τμήμα του 1ου και του 5ου επιστημονικού πεδίου, πρέπει να δηλωθεί από υποψήφιο που έχει πρόσβαση και στα δύο πεδία από εκείνο το πεδίο στο οποίο έχει τα περισσότερα μόρια.
· Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και εφέτος στις σχολές του Πανεπιστημίου της Κύπρου καθώς απαιτείται ξεχωριστή αίτηση (http://www.ucy.ac.cy). Για τις σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου οι βάσεις εισαγωγής είναι σε πολλές περιπτώσεις αρκετά χαμηλές και επειδή λειτουργεί σύστημα επιλαχόντων είναι δυνατόν να εισαχθεί κάποιος με σχετικά μικρό βαθμό πρόσβασης. Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής των υποψηφίων η υψηλή ποιότητα των κυπριακών πανεπιστημίων και τεχνολογικών ιδρυμάτων. Το κόστος της φοιτητικής μετανάστευσης στη Μεγαλόνησο είναι απολύτως αντίστοιχο με εκείνο μιας πόλης στην ελληνική περιφέρεια.
Εξυπνες επιλογές χαμηλών επιδόσεων
Οσοι από τους υποψηφίους έχουν πετύχει υψηλές επιδόσεις διαθέτουν ασφαλώς άνεση σχετικά με το πόσες και ποιες σχολές θα επιλέξουν. Αυτοί όμως των οποίων οι επιδόσεις είναι χαμηλότερες των προσδοκιών τους μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις σε χαμηλόβαθμα τμήματα που οδηγούν σε επαγγελματικές ενασχολήσεις ανάλογες των επιθυμιών και των ονείρων τους. Μερικές χρήσιμες παρατηρήσεις:
· Tα επόμενα χρόνια, όταν οι σημερινοί υποψήφιοι βρεθούν στην αγορά εργασίας, θα υπάρχει πλήρης ταύτιση των πανεπιστημίων και ΤΕΙ σε προγράμματα σπουδών, διδακτικό προσωπικό και επαγγελματικά δικαιώματα.
· Χαμηλόβαθμα σημερινά ΤΕΙ θα έχουν υπερκεράσει αρκετά πανεπιστήμια στην ενιαία κλίμακα αξιολόγησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
· Αρκετοί υποψήφιοι μπορούν να διεκδικήσουν σχολές με πολύ καλές προοπτικές, εφόσον βέβαια σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά τους, και από «μη συμβατά» επιστημονικά πεδία, παρά την απώλεια του 7% στα μόριά τους. Π.χ , ένας υποψήφιος της θεωρητικής κατεύθυνσης με μόρια εισαγωγής κοντά στα 10.500 δύσκολα θα βρει σχολή στο 1ο επιστημονικό πεδίο. Αν επομένως έχει πρόσβαση στο 3ο ή στο 4ο ή στο 5ο επιστημονικό πεδίο, μπορεί να αναζητήσει αξιόπιστες λύσεις στα χαμηλόβαθμα ΤΕΙ αυτών των επιστημονικών πεδίων.
· Υπάρχουν λύσεις για όλα τα βαθμολογικά βαλάντια Π.χ., μπορεί ένας υποψήφιος να μην εξασφαλίσει εισαγωγή σε ένα υψηλόβαθμο τμήμα διοίκησης ή λογιστικής, υπάρχουν όμως αντίστοιχα χαμηλόβαθμα ΤΕΙ στο κέντρο και στην περιφέρεια που οδηγούν σε ανάλογο επαγγελματικό περιβάλλον. Ανάλογα ισχύουν και για πολλές σχολές που έχουν σχέση με τις κατασκευές, τη μηχανολογία και την ηλεκτρολογία.
Τα συνηθέστερα λάθη του μηχανογραφικού
· Είναι λάθος να ιεραρχούμε τις σχολές κατά φθίνουσα σειρά μορίων και όχι σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις προτιμήσεις μας.
· Η σειρά προτίμησης μιας σχολής δεν αποτελεί κριτήριο για την εισαγωγή μας. Εφόσον συγκεντρώνουμε τον απαραίτητο αριθμό μορίων, επιτυγχάνουμε στη σχολή ή στο τμήμα ανεξάρτητα από τη σχολή προτίμησης. Πολλοί γονείς έχουν λαθεμένα την εντύπωση ότι η σειρά επιλογής διευκολύνει ή δυσκολεύει την εισαγωγή μας σε κάποιο τμήμα.
· Στο μηχανογραφικό αποτυπώνουμε τις δικές μας επιθυμίες και όχι των άλλων. Τα στερεότυπα των γονέων είναι πάντοτε σεβαστά αλλά απέχουν από την κοινωνική δυναμική και τη σύγχρονη ζήτηση των επαγγελμάτων.
· Μια περιζήτητη και με καλή φήμη σχολή μπορεί να είναι καλή για τους άλλους αλλά όχι για μας. Δεν μπορεί επί παραδείγματι να κατευθυνθώ σε πολυτεχνική σχολή χωρίς να έχω «πρακτικές» κλίσεις και δεξιότητες ή να προτιμήσω λογιστικές σχολές χωρίς να είμαι «οργανωτικός - συμβατικός» τύπος και με άνεση στις αριθμοεργασίες.
· Σίγουρα δεν μπορούμε να ασκήσουμε όλα τα επαγγέλματα, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε επιλεκτικοί στην προτίμησή μας, από τις υψηλόβαθμες ως τις χαμηλόβαθμες σχολές.
· Μια σχολή με υψηλή ζήτηση σήμερα μπορεί να είναι... στα αζήτητα σε έξι-επτά χρόνια που θα βγούμε στην αγορά εργασίας.
· Η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου αφορά όλους τους υποψηφίους, ακόμη και εκείνους που δεν τα πήγαν όπως περίμεναν ή δεν πληρούν το κριτήριο της βαθμολογικής βάσης. Η λήψη απόφασης στη ζωή μας πρέπει να γίνεται με βάση τα δεδομένα που κάθε φορά υπάρχουν. Η ζήτηση άλλωστε στον πιο σημαντικό βαθμό καθορίζει τελικά τις βάσεις εισαγωγής.
Μερικές πληροφορίες που αξίζουν την προσοχή μας
· Οι απόφοιτοι των τμημάτων τουριστικών επιχειρήσεων έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως λογιστές ύστερα από διετή άσκηση.
· Οι απόφοιτοι των τμημάτων πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πειραιώς εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο εξασφαλίζοντας τα επαγγελματικά δικαιώματα των οικονομολόγων.
· Το τμήμα πληροφορικής του ΤΕΙ Αθηνών είναι το πρώτο τμήμα ΤΕΙ που υποδέχεται με κατατακτήριες εξετάσεις αποφοίτους πανεπιστημίου!
· Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης (ΑΕΙ) αποκτούν άδεια άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού, κάτι που εξασφαλίζεται και από τα τμήματα των ΤΕΙ της κοινωνικής εργασίας (Αθήνα, Ηράκλειο, Πάτρα).
· Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού στο ΤΕΙ Χαλκίδας, με έδρα τη Θήβα, που ανήκει στο 5ο επιστημονικό πεδίο, έχει ανάλογο πρόγραμμα σπουδών με το Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, με έδρα την Κατερίνη, που ανήκει στο 4ο και 5ο επιστημονικό πεδίο! Και τα δύο πάντως έχουν ευοίωνες προοπτικές απασχόλησης για τους αποφοίτους τους.
· Το Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά και το Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου διαφέρουν στο γεγονός ότι οι απόφοιτοι του τμήματος στον Πειραιά που επιλέγουν την κατεύθυνση «Διεθνής και Ευρωπαϊκός Οικονομικός Πυλώνας» εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ οι απόφοιτοι του Παντείου δεν έχουν αυτό το δικαίωμα.
· Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφής του Χαροκοπείου και οι απόφοιτοι των ΤΕΙ Διατροφής και Διαιτολογίας μπορούν να ανοίξουν δικό τους γραφείο ως ελεύθεροι επαγγελματίες με κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
· Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών μπορούν πλέον να διοριστούν ως φιλόλογοι.
· Oλοι οι μηχανικοί ύστερα από σύντομη εκπαίδευση και σχετικές εξετάσεις μπορούν να υπογράφουν περιβαλλοντικές μελέτες.
· Μπορεί κάποιος να περάσει σε oικονομικό τμήμα χωρίς να εξεταστεί στο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας»! Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πειραιά και το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανήκουν και στο 4ο πεδίο, οι απόφοιτοί τους όμως εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, κάτι που συμβαίνει και με τους αποφοίτους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου, που ανήκει και στο 1ο πεδίο. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που βρίσκεται στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
· Τμήματα με σύγχρονο σχεδιασμό και ελκυστικό πρόγραμμα σπουδών συμβατό με την αγορά εργασίας περνούν συνήθως απαρατήρητα. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε: το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επιστήμης Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη, το Τμήμα Τεχνών Ηχου και Εικόνας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με έδρα την Κέρκυρα, το Τμήμα Εργοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας, τα τμήματα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με έδρα το Κιλκίς, το Τμήμα Σχεδιασμού Ξύλου και Επίπλου με έδρα την Καρδίτσα κτλ.

▅Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού δίνει την ευκαιρία ακόμη και στην περίπτωση μίας επιτυχημένης μετεγγραφής  Μυστικά και παγίδες του Μηχανογραφικού Η συ΅πλήρωση και κατάθεση του Μηχανογραφικού Δελτίου από τους χιλιάδες υποψηφίους όλων των κατηγοριών είναι το κα΅πανάκι που χτυπά προειδοποιώνταςγια την τελευταίαστροφή στον σκληρό αγώνα δρό΅ου «για ΅ια θέση στονήλιο» της Τριτοβάθ΅ιας Εκπαίδευσης.

Το μυστικό για το μηχανογραφικό

Τα μυστικά του μηχανογραφικού

11 «επαγγελματικά» μυστικά στο Μηχανογραφικό

Οι αντιστοιχίες για το 2010 των Πανεπιστημιακών τμημάτων 

 

ΚΟΡΥΦΗ

Η ιστοσελίδα αυτή είναι  τμήμα του οικοχώρου " ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ  

 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ © 2008-2009 ΒΟΥΛΑ ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΥ*   .. .από 7/4/09    ..free counters..free counters...

.

Μετρητής 

Επισκεπτών

από 16/1/2009

....