Αντιστοιχίστε τους σωστούς τύπους του ρ. ἵστημι (απλού ή σύνθετου) στις παρακάτω προτάσεις:

Αντιστοίχιση ρ. τύπων του ρ. ἵστημι (απλών ή σύνθετων)

  
Αντιστοιχίστε τους απλούς ή σύνθετους τύπους του ρ. ἵστημι στις προτάσεις.
..... ἀπὸ τῶν ἐν σοὶ τὰς ἐλπίδας ἐχόντων τρόπαια. (Οριστική Ενεστώτα, β' εν.)
Τῇ δ’ ἀλκυόνι τικτούσῃ περὶ τροπὰς πᾶσαν ..... θάλασσαν ἀκύμονα καὶ ἀσάλευτον. (Οριστική Ενεστώτα, γ' εν.)
Ὠκεανοῦ πατρὸς ἐν κήποις ἱερὸν χορὸν ...... Νύμφαις. (Οριστική Ενεστώτα, β΄ πληθ.)
Φίλιππον θαυμάζουσιν καὶ χαλκοῦν ....... . (Οριστική Ενεστώτα, γ' πληθ.)
Μόνον οὗτος με ἐς ὀρθὸν ....... . (Οριστική Παρατατικού, γ' εν.)
Προθέμενοι τῶν πολεμίων νεκρῶν τὰ ὅπλα τροπαῖον εὐθύς ......... . (Οριστική Παρατατικού, γ' πληθ.)
Ἐσθίοντες τεταγμένα σῴζομεν καὶ αὔξομεν τὴν φύσιν καὶ τὴν δύναμιν, ἄτακτα δὲ φθείρομεν καὶ ......... αὐτήν. (Οριστική Ενεστώτα, α' πληθ.)
Ἐὰν μὲν γὰρ ἡδέα πρὸς ἡδέα ........, τὰ μεὶζω ἀεὶ καὶ πλείω ληπτέα. (Υποτακτική Ενεστώτα, β' εν.)
Οὐκ ἔχει πολλὰς διατριβάς, ἐὰν μὴ .......... .(Υποτακτική Ενεστώτα, γ' εν.)
Ἀξιοῦμεν πάντας ἀνθρώπους ὑποχειρίους ποιήσασθαι, ἵν’ αὐτοὺς δεῦρο κομίσαντες τὴν Πελοπόννησον ............. . (Υποτακτική Ενεστώτα, α' πληθ.)