Αντιστοιχίστε τους απλούς ή σύνθετους ρ. τύπους του ἵστημι στις παρακάτω προτάσεις:

Αντιστοίχιση ρ. τύπων του ρ. ἵστημι (απλών ή σύνθετων)

  
Αντιστοιχίστε τους απλούς ή σύνθετους τύπους του ρ. ἵστημι στις προτάσεις.
Οἴονται χρῆναι ἡμᾶς μαχομένους ἀποθνῄσκειν, ὅταν καὶ πρὸς τοῖς ἄλλοις κακοῖς εἰς ὀνείδη ........... . (Υποτακτική Ενεστώτα, γ' πληθ.)
Δοκεῖς ἐμοί, κἄν εἰ τοῖς ἀγορανόμοις ......... ὥσπερ ἄρτους τὰ κάτω πρὸς τὰ ἄνω, ἀζήμιος ἄν γενέσθαι. (Ευκτική Ενεστώτα, β' εν.)
Καὶ τὸ μὲν πλῆθος τῶν πεζῶν καὶ τῶν ἱππέων ὤγμευον αὐτῷ, ὡς ἐπιόντες τὰ θηρία ....... . (Ευκτική Ενεστώτα, γ' πληθ.)
Τὴν τοῦ ποταμοῦ κίνησιν ἐπαινεῖ, ὅτ’ ......... τῷ Ἀχιλλεῖ τὸ ἑαυτοῦ κῦμα. (Οριστική Παρατατικού, γ' εν.)
Νικόστρατος δ’ αὐτοὺς ....... καὶ παρεμυθεῖτο. (Οριστική Παρατατικού, γ' εν.)
Ἐὰν δ’ ἐκκλίνῃ τὸν στοῖχον (=τη γραμμή) ἡ ἄρκυς (=το κυνηγετικό δίκτυ), ........ (Προστατική Ενεστώτα, γ΄ εν.)
Μηδ’ ἐμέ κινεῖτε καλῶς κείμενον μηδὲ χαμόθεν ............ (Προστακτική Ενεστώτα, β' πληθ.)
Τὸν κατήγορον ὁρᾷ δυνάμενον καὶ τὰ μὴ πεπραγμένα ὑπ’ αὐτοῦ ........... τοῖς ἀκούουσιν ὡς διῴκηκε. (Απαρέμφατο Ενεστώτα)
Τῷ μὴ ........ μήτε βελτίους μήτε χείρους οὐδεμίαν δίκην προσγέγραφε. (Μετοχή Ενεστώτα, δοτική ενικού, αρσενικό)
Οὐδέν' ἂν ᾠόμην, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πιστεύοντα τοῖς πεπραγμένοις ἐγκαλέσαι τοῖς ........ εἰς λόγον ταῦτα. (Μετοχή Ενεστώτα, δοτική πληθυντικού, αρσενικό)
Κατεξανίσταται ἡ ἁμαρτία τῆς ἀγνοίας τὴν ὀργήν ........ τὴν ἐπὶ τοῖς γινομένοις. (Μετοχή Ενεστώτα, γενική ενικού, θηλυκό)