Αντιστοιχίστε τους ρ. τύπους του ἵσταμαι, απλού ή σύνθετου, στις παρακάτω προτάσεις:

Αντιστοίχιση ρ. τύπων του ρ. ἵστημι (απλών ή σύνθετων)

  
Αντιστοιχίστε τους απλούς ή σύνθετους τύπους του ρ. ἵστημι στις προτάσεις.
Οὐ σύ με λοιδορεῖς, ἀλλ’ ὁ πύργος ἐν ᾧ ............ . (Οριστική Ενεστώτα, β' ενικό)
Οὐχὶ ταὐτά .......... μοι γιγνώσκειν. (Οριστική Ενεστώτα, γ' ενικό)
Ἐν ἀπορίᾳ δυσμεταχειρίστῳ .............. (Οριστική Ενεστώτα, α' πληθ.)
Μὴ τοίνυν ............. μηδενὶ τρόπῳ, πρὶν ἄν τοῦτ’ αὐτὸ ἐκπορισώμεθα. (Υποτακτική Ενεστώτα, α' πληθ.)
Ἤν δέ τινες ........ ἀπὸ βασιλέως, πολέμιοι ὄντων. (Υποτακτική Ενεστώτα, γ' πληθ.)
Καὶ γὰρ ἐς τοὐναντίον οὗ βούλομαι ἄν ......... (Ευκτική Ενεστώτα, α' εν.)
Εἰ ἀποθάνοι, ἐν ἀσφαλεῖ ....... ἄν αὐτῶν αἱ ἀπολογίαι. (Ευκτική Ενεστώτα, γ' πληθ.)
Τῆς στρατηγίας αὐτοῖς ....... φανερῶς, καὶ μήτε προδότης γίνου. (Προστακτική Ενεστώτα, β' εν.)
Τῆς ἀρχῆς τῶν νομοφυλάκων ........ (Προστακτική Ενεστώτα, γ' εν.)
Καὶ ὑμεῖς ...... καὶ λαβόντες ἀπαγάγετε τοῦτον ἔνθα εἴρηται. (Προστακτική Ενεστώτα, β' πληθ.)