Αντιστοιχίστε τους ρ. τύπους του ἵσταμαι, απλού ή σύνθετου, στις παρακάτω προτάσεις:

Αντιστοίχιση ρ. τύπων του ρ. ἵστημι (απλών ή σύνθετων)

  
Αντιστοιχίστε τους απλούς ή σύνθετους τύπους του ρ. ἵστημι στις προτάσεις.
..... ὑπὸ θεοῦ καὶ γελάτω. (Προστακτική Ενεστώτα, γ' εν.)
Ἀξιώσει ἀποφαίνειν τὰς ἡμετέρας ξυμφορὰς τοῖς συμμάχοις βλάβας ........ (Μετοχή Ενεστώτα, αιτιατική πληθυντικού, θηλυκό)
Ὅλη ἡ ψυχὴ εἰς τὴν βελτίστην φύσιν ...... τιμιωτέραν ἕξιν λαμβάνει σωφροσύνην. (Μετοχή Ενεστώτα, ονομαστική ενικού, θηλυκό)
Πρὸς τοὺς θεοὺς εὐχαῖς καὶ θυσίαις ....... ἐς τὴν ἀρχὴν ἐχρήσαντο. (Μετοχή Ενεστώτα, ονομαστική πληθυντικού, αρσενικό)
....... ἐκ τοῦ συμποσίου ὁ Τίμαρχος. (Οριστική Παρατατικού, γ' εν.)
Μετὰ Ποτειδεατῶν τὸ πρῶτον .......... (Οριστική Παρατατικού, γ' πληθ.)
Διὰ τὴν τοῦ πατρὸς φυγὴν περὶ τοῦ σώματος εἰς κίνδυνον ......... (Οριστική Αορίστου β΄, α΄ εν.)
Ταῦτα γὰρ τελευταῖα πρὸς τῆς Ξέρξου στρατείας ναυτικὰ ἀξιόλογα ἐν τῇ Ἑλλάδι ....... (Οριστική Αορίστου β΄, γ' εν.)
Πολλῶν κακῶν αἴτιοι τοῖς Ἕλλησιν ........ (Οριστική Αορίστου β', α' πληθ.)
Τῶν κτημάτων τῶν ἡμετέρων αὐτῶν ....... (Οριστική Αορίστου β΄, β' πληθ.)