Αντιστοιχίστε τους ρ. τύπους του ἵσταμαι, απλού ή σύνθετου, στις παρακάτω προτάσεις:

Αντιστοίχιση ρ. τύπων του ρ. ἵστημι (απλών ή σύνθετων)

  
Αντιστοιχίστε τους απλούς ή σύνθετους τύπους του ρ. ἵστημι στις προτάσεις.
Πελοποννήσιοι Ἀθηναίων πόλιν ξυμμαχίδα καὶ φόρου ὑποτελῆ ......... (Οριστική Αορίστου β', γ΄ πληθ.)
Ὅταν ......, μὴ πάντως ἡγεῖσθε λόγων ἀκούσεσθαι θαυμαστῶν. (Υποτακτική Αορίστου β', α΄ εν.)
Διὰ τὰ μέλλοντα ἄνελε, ἵνα μὴ μείζονα καὶ χαλεπώτερα ...... κακά. (Υποτακτική Αορίστου β΄, α' πληθ.)
Ἐχούσης τῆς φάλαγγος τὴν αὑτῆς ἰδιότητα καὶ δύναμιν οὐδὲν ἄν ....... κατὰ πρόσωπον. (Ευκτική Αορίστου β΄, γ΄ εν.)
Ἀπεκρίνατο συγγνώσεσθαι τούτους εἰ φόρους ........ καὶ ὅμηρα δοῖεν. (Ευκτική Αορίστου β΄, γ' πληθ.)
......., εἶπε, ὦ Μάρκιε, καὶ θάρσει. (Προστακτική Αορίστου β΄, β΄ πληθ.)
Μηδαμῶς ὑμῖν ἐμπόδιον τὸ νῦν ἡμᾶς χωρίζεσθαι καταστήτω. (Προστακτική Αορίστου β΄, γ΄ εν.)
Μηκέτι μαθηταί, ἀλλὰ συμμαθηταί μου ........ (Προστακτική Αορίστου β΄, β΄ πληθ.)
Μικρῶν ....... μειζόνων ἔτυχεν. (Μετοχή Αορίστου β΄, ονομαστική ενικού, αρσενικό)
Δικαιογένους τοῦ κλήρου ἀφήκαμεν ἀλλήλων τῶν ἐγκλημάτων. (Μετοχή Αορίστου β΄, γενικού ενικού, αρσενικό)
Ναξίοις δ’ ...... μετὰ ταῦτα ἐπολέμησαν. (Μετοχή Αορίστου β', δοτική πληθυντικού, αρσενικό)
Διαλεχθείς τι τοῖς τριάκοντα ἐξῆλθε καὶ ....... ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ. (Απαρέμφατο Αορίστου β΄)