Άσκηση 1 (τίθημι): Αντιστοιχίστε τους σωστούς τύπους του ρ. τίθημι στις παρακάτω προτάσεις.

  
Άσκηση Αντιστοίχισης
Τιμοκράτης οὑτοσὶ τοσοῦθ᾽ ὑπερεῖδεν ἅπαντα τὰ πράγματα, ὥστε ...... (τίθημι, γ' εν. οριστικής ενεστώτα) τουτονὶ τὸν νόμον.
Τί δῆτα τὸν κρατῆρ’ ὄπισθ’ ἐμοῦ ....... (τίθημι, β' εν. οριστικής ενεστώτα);
....... (κατατίθημι, γ' πληθ. οριστικής ενεστώτα) ἐπὶ τὸν βωμὸν καὶ δένδρων καρπόν.
Τούτοις ....... (ἀνατίθημι, α' εν. υποτακτικής ενεστώτα) τὰς πράξεις;
Ὅταν τῆς πρὸς Θηβαίους συμμαχίας τὰς αἰτίας ........ (ἀνατίθημι, β' εν. υποτακτικής ενεστώτα) Δημοσθένει, ὑβρίζεις.
Πονηρή δέ ἐστι ἡ τοιήδε δίαιτα, ὅταν πόνον μηδένα τῷ πλήθει τῶν τροφῶν ....... (ἀνατίθημι, γ' εν. υποτακτικής ενεστώτα).
Δικαιότερον ἄν τις τύχῃ καὶ δαίμονι τοῦ τὸ μηδὲν παθεῖν ....... (ἀνατίθημι, γ' εν. ευκτικής ενεστώτα).
Εἰ τούτους οὕτω .......(διατίθημι, β' εν. ευκτικής ενεστώτα), σύμμαχοι ἄν σοι βούλοιντο εἶναι.
Τὴν περὶ τῆς ψυχῆς ἱστορίαν εὐλόγως ἄν ἐν πρώτοις .......(τίθημι, α' πληθ. ευκτικής ενεστώτα).
Πάντως ...... (παρατίθημι, β' πληθ. προστακτικής ενεστώτα) ὅ,τι ἄν βούλησθε.