Άσκηση 2 (τίθημι): Αντιστοιχίστε τους σωστούς τύπους του ρ. τίθημι στις παρακάτω προτάσεις.

  
Άσκηση Αντιστοίχισης
Ὅ,τι ἄν ἐθέλῃ τις ........ (ἀνατίθημι, γ' εν. προστακτικής ενεστώτα).
....... (ἀνατίθημι, β' εν. προστακτικής ενεστώτα) τῷ Κυρίῳ τὴν χάριν.
Παυσανίας ἔθαπτεν αὐτοὺς νομίζων ἐν γῇ φιλίᾳ ....... (τίθημι, απαρέμφατο ενεστώτα).
Κατεψεύσατό μου, τὰ πεπραγμένα ἑαυτῷ ....... (ἀνατίθημι, μετοχή ενεστώτα, ονομαστική ενικού) ἐμοί.
Οὐκ ἔσται αὐτῶ κατάκρισις τῆς ἐλεημοσύνης ......... (διατίθημι, μετοχή ενεστώτα, γενική ενικού) αὐτῷ τὴν ἀπολογίαν καλῶς.
Τοῖς ........ (ἐπιτίθημι, μετοχή ενεστώτα, δοτική πληθυντικού) τοῖς λόγοις τὰ ἔργα.
Ἔτι δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἱερῶν ........ (προστίθημι, γ' ενικό οριστικής παρατατικού) χρήματα οὐκ ὀλίγα.
Τἆλλα αὐτῷ πάντα προσθήσεις ἅ ἡμεῖς τῷ δικαίῳ ......... (προστίθημι, α' πληθ. οριστικής παρατατικού).
Σπονδὰς τε ἐποιοῦντο καὶ λιβανωτὸν ὑπὲρ αὑτῶν .......... (ἐπιτίθημι, γ' πληθ. οριστικής παρατατικού).