Άσκηση 3 (τίθεμαι): Αντιστοιχίστε τους σωστούς τύπους του ρ. τίθεμαι στις παρακάτω προτάσεις.

  
Άσκηση Αντιστοίχισης
Ἀναπαυόμενοι τὸν κόπον ....... (ἀποτίθεμαι, α΄ πληθ. οριστικής ενεστώτα).
Κατασεσημασμένας καταλείπουσιν οἱ διατιθέμενοι τὰς διαθήκας, ἵνα μηδεὶς εἰδῇ ἅ ...... (διατίθεμαι, γ' πληθ. οριστικής ενεστώτα).
Πρὸς τοὺς ἐπιπλήττοντας καὶ νουθετοῦντας ὑμᾶς ....... (διατίθεμαι, β' πληθ. οριστικής ενεστώτα) δυσκόλως.
Ὅταν τὰ καλῶς ὑπὸ τῶν ἀρχαίων εἰρημένα ........ (παρατίθεμαι, γ' ενικό υποτακτικής ενεστώτα) αὐτοῖς, ὠφελείας τυγχάνουσιν.
Χρή δ’, ὅταν μὲν ....... (τίθεμαι, β' πληθ. υποτακτικής ενεστώτα) τοὺς νόμους, ὁποῖοί τινές εἰσι σκοπεῖν.
Πάντες μὲν κοινωνούντων τῆς τῶν ἀρχόντων αἱρέσεως ὁπόσοιπερ ἄν ὅπλα ἱππικὰ ἤ πεζικὰ ....... (τίθεμαι, γ' πληθ. υποτακτικής ενεστώτα).
Δικαίως ἄν λέγοιτο, εἰ παρὰ φύσιν ........ (διατίθεμαι, γ' ενικ. ευκτικής ενεστώτα).
Οὔτ’ ἄν ἐν λόγῳ ἄνδρα ........ (τίθεμαι, α' εν. ευκτικής ενεστώτα), ὅς μὴ πάντα τὰ λεγόμενα καλὰ μετὰ δικαιοσύνης πράττοι.
Κατὰ δὲ ταὐτὰ κἄν τοῖς πενταγώνοις οἱ τρίγωνοι ......... (προστίθεμαι, γ' πληθ. ευκτικής ενεστώτα) τῇ αὐτῇ τάξει.
Ἅ ἄν εἴπῃς, ἔμμενε τούτοις, ἤ ἐὰν μετατιθῇ, φανερῶς ........ (μετατίθεμαι, β' εν. προστακτικής ενεστώτα).