Άσκηση 4 (τίθεμαι): Αντιστοιχίστε τους σωστούς τύπους του ρ. τίθεμαι στις παρακάτω προτάσεις.

  
Άσκηση Αντιστοίχισης
Πλοῦτος γὰρ, φησὶν, ἐὰν ῥέῃ, μὴ ........ (προστίθεμαι, β' πληθ. προστακτικής ενεστώτα) καρδίᾳ.
Ζῴων διαμερισθέντων μάγειροι ........... (διατίθεμαι, γ' πληθ. προστακτικής ενεστώτα) ξένοις τε καὶ δημιουργοῖς.
Καὶ ἀνεῖπεν ὁ κῆρυξ .......(τίθεμαι, απαρέμφατο ενεστώτα) παρ’ αὑτοὺς τὰ ὅπλα.
Τὰ συλλεγόμενα χρήματα ἦν ἀποθήκαις .......... (ἀποτίθεμαι, μετοχή ενεστώτα, ονομαστική πληθ.).
Τούτῳ τῷ ὕδατι τὸν ῥύπον ......... (ἀποτίθεμαι, μετοχή ενεστώτα, ονομαστική ενικού) φαιδροτέρα γίγνεται.
Πολλῶν ........... (μετατίθεμαι, μετοχή ενεστώτα, γενική πληθυντικού) τε καὶ αὐτομολούντων οὐδὲ τὸ λοιπόν ἦν ἔτι τῷ Ἀννίβᾳ πιστόν.
Αὐτοῖς ............ (ἐπιτίθεμαι, γ' πληθ. οριστικής παρατατικού) οἱ τριακόσιοι.
Πρῶτον ἑαυτὸν ἐν μέσῳ ........... (κατατίθεμαι, γ' ενικ. οριστικής παρατατικού) τοῦ στρατοπέδου.
Τὰς ἐκ τῶν γραμμάτων ἐκλογὰς εἰς τὸ γῆρας ἑαυτῷ ........ (ὑποτίθεμαι, β' ενικ. οριστικής παρατατικού).