Άσκηση 5 (τίθημι): Αντιστοιχίστε τους σωστούς τύπους του ρ. τίθημι στις παρακάτω προτάσεις.

  
Άσκηση Αντιστοίχισης
Εἰ κακῶς ......... (διατίθημι, α΄ εν. οριστικής αορ. β΄), τότε ἄν μοι κατὰ ταύτην προσῆκε κρίνεσθαι τὴν γραφήν.
Σύ τοίνυν οὐδετέραν ...........(προστίθημι, β΄ εν. οριστικής αορ. β΄) τούτων.
Εἰ κατώρθωσαν, ἀνδράσι μὲν ἄν τἄλγιστα ...........(προστίθημι, γ΄ πληθ. οριστικής αορ. β΄), πασὶ δὲ καὶ γυναιξὶ τὰ ἀπρεπέστατα.
Τούτους οὕτω ...........(διατίθημι, α΄ πληθ. οριστικής αορ. β΄), ὥστε παύσασθαι στρατείας ἐφ’ ἡμᾶς ποιουμένους.
Μεθ’ ὑποδειγμάτων ἐγὼ πρὸς ὑμᾶς πολλοὺς .........(διατίθεμαι, α΄ εν. οριστικής αορ. β΄) λόγους.
Οὐ γὰρ .........(ἀποτίθεμαι, β΄ εν. οριστικής αορ. β΄) σαυτῷ εὔνοιαν παρὰ τῷ δήμῳ.
Πρώτην γὰρ καὶ νόμους .........(τίθεμαι, γ΄ εν. οριστικής αορ. β΄) καὶ πολιτείαν κατεστήσατο.
Καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ οὕτω ...........(τίθημι, α΄ εν. υποτακτικής αορ. β΄) ἐν τοῖς ἀνθρώποις;
Νόμος κεῖται ἐάν τις μὴ ἐπιτήδειον ...........(τίθημι, γ΄ εν. υποτακτικής αορ. β΄) νόμον.
Τὸ δ’ ἐμὸν σῶμα, ὦ παῖδες, ὅταν τελευτήσῳ , μήτε ἐν χρυσῷ ...........(τίθημι, β΄ πληθ. υποτακτικής αορ. β΄) μήτε ἐν ἀργύρῳ.
Ὤμοι, τίν’ ὑμῶν πρῶτον ἤ τίν’ ὕστατον πρὸς στέρνα ...........(τίθεμαι, α΄ εν. υποτακτικής αορ. β΄);
Ὅσῳ ἄν πλείω τις ...........(παρατίθεμαι, γ΄ εν. υποτακτικής αορ. β΄) τὰ περιττὰ τῶν ἱκανῶν, τοσούτῳ καὶ θᾶττον κόρος ἐμπίπτει τῆς ἐδωδῆς.
Ἐξ ἀμφοῖν τοῖν λόγοιν σκεψάμενοι τὴν δύναμιν τῆς ἡδονῆς ...........(παρατίθεμαι, α΄ πληθ. υποτακτικής αορ. β΄) πρὸς τὴν κρίσιν.