Άσκηση 6 (τίθημι/τίθεμαι): Αντιστοιχίστε τους σωστούς τύπους του ρ. τίθημι/τίθεμαι στις παρακάτω προτάσεις.

  
Άσκηση Αντιστοίχισης
Εἴ τις αὐτοῦ τὴν τύχην περιελὼν ἑτέρῳ ........ (παρατίθημι, γ' εν. ευκτικής αορ. β΄), οὐκ ἄν πολύ τι καταδεἠς εἴη.
Τὰς χεῖρας ........ (ἐπιτίθημι, γ' πληθ. ευκτικής αορ. β΄) ἄν τῇ κεφαλῇ.
Κατηγόρησαν δέ μου καὶ περὶ τῆς ἱκετηρίας, ὡς ........ (κατατίθημι, α' εν. ευκτικής αορ. β΄) ἐγὼ ἐν τῷ Ἐλευσινίῳ.
Ἄλλως τε καὶ ψυχρὰν ἄν ........ (κατατίθεμαι, α' εν. ευκτικής αορ. β΄) τῇ πατρίδι χάριν.
Σύ τε τὰ σαυτοῦ μιμήσῃ, τὴν χάριν εἰ ........ (κατατίθεμαι, β' εν. ευκτικής αορ. β΄).
Ἤπόρει ὅπως ........ (διατίθεμαι, γ' εν. ευκτικής αορ. β΄).
........ (παρατίθημι, β' εν. προστακτικής αορ. β΄) αὐτοῖς ἰχθῦς ἤ κρέας.
Ἄν τὰ δύο δικαστήρια μὴ δύνηται διαλλάξαι, τέλος ........ (ἐπιτίθημι, γ' εν. προστακτικής αορ. β΄) τῇ δίκῃ.
Ὑμεῖς δὲ ἀκηκοότες, ὁποίας τινὸς ὑμῖν δοκοῦσι ἄξιοι εἶναι δίκης, ταύτην αὐτοῖς ........ (ἐπιτίθημι, β' πληθ. προστακτικής αορ. β΄).
Ὅταν δὲ γένωνται ἡμέραι ἑπτὰ, ........ (προστίθεμαι, γ' εν. προστακτικής αορ. β΄) τὸ ἥμισυ τοῦ σίτου τοῦ ἀφαιρεθέντος.
Λαβὼν τὸ κάλυμμα ἔχε καὶ ........ (περιτίθεμαι, β' εν. προστακτικής αορ. β΄) περὶ τὴν κεφαλήν.
........ (ἀνατίθεμαι, β' πληθ. προστακτικής αορ. β΄) θεῷ τὸ πρᾶγμα.