Άσκηση 7 (τίθημι/τίθεμαι): Αντιστοιχίστε τους σωστούς τύπους του ρ. τίθημι/τίθεμαι στις παρακάτω προτάσεις.

  
Άσκηση Αντιστοίχισης
Οὐδαμόθεν ἀφίεσαν, πρὶν ......... (παρατίθημι, απαρμφ. αορ. β΄) αὐτοῖς ἄριστον.
Ταύτῃ τῇ γνώμῃ ἔφη καὶ τοὺς ἄλλους ......... (προστίθεμαι, απαρμφ. αορ. β΄).
Ναῦν ........ (ἀνατίθημι, μετοχ. αορ. β΄, ονομαστ. πληθ.) τῷ Ποσειδῶνι ἀνεχώρησαν ἐς Ναύπακτον.
Συμφέρομαι τῷ ἐν Δελφοῖς ........ (ἀνατίθημι, μετοχ. αορ. β΄, δοτ. εν.) τὸ τοιοῦτον γράμμα.
Φρύνης Ἀφροδίτην χρυσῆν ........ (ἀνατίθημι, μετοχ. αορ. β΄, γεν. εν.) ἐν Δελφοῖς τοῦτον ἐπιγράψαι «Ἀπὸ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἀκρασίας».
Δεξιοῦνται γυναικείαν στολὴν ........ (περιτίθεμαι, μετοχ. αορ. β΄, ον. πληθ.) .
Ἔδωκεν αὐτοῖς τὴν ἐξουσίαν ........ (ἀποτίθεμαι, μετοχ. αορ. β΄, δοτ. πληθ.) τὰ ὅπλα σῴζεσθαι.
Ἐκέλευον αὐτὀν μοι δανεῖσαι ........ (ὑποτίθεμαι, μετοχ. αορ. β΄, αιτ. εν.) τὰ σκεύη τῆς νεώς.