Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) και ωράριο εργασίας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτά (ΦΕΚ 449/τ.Β΄/03-04-2007)

Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) και ωράριο εργασίας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτά.

Γ6/28915/12-03-2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 449/τ.Β΄/03-04-2007)

Αρχικό Έγγραφο PDF

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. την παράγραφο 12 του άρθρου 2 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α/14/3/2000) «εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» με την οποία προβλέπεται υπουργική απόφαση για τη λειτουργία των ΚΔΑΥ.
  2. την υπ? αριθμ. 4/12.7.2006 πράξη του Τμήματος ειδικής αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με την οποία εισηγείται λεπτομέρειες λειτουργίας των ΚΔΑΥ
  3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
  1. Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας του προσωπικού που υπηρετεί στα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης ως εξής:

Για τους κλάδους των εκπαιδευτικών και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού τις 6 ώρες ημερησίως και 30 ώρες εβδομαδιαίως.
Για τους κλάδους ΔΕ και ΥΕ ισχύει το ωράριο λειτουργίας των ΚΔΑΥ

  1. Τροποποιούμε την υπ? αριθμ. Γ6/4494/2001 (ΦΕΚ 1503 τ.Β/8.11.2001) υπουργική απόφαση «κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) των ατόμων με ειδικές ανάγκες και καθορισμός των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού αυτού» στα παρακάτω σημεία:

α) Η τελευταία φράση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται από: «και υπάγονται στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί το ΚΔΑΥ.».

β) Η παράγραφος ε του άρθρου 2 συμπληρώνεται με τη φράση «Σε ότι αφορά βοηθήματα ή όργανα που ενισχύουν αισθητηριακές λειτουργίες και κινητικότητας καθορίζονται από ιατρικές γνωματεύσεις, οι οποίες προσδιορίζουν και το πρόβλημα και κρίνονται απαραίτητες για την παροχή των βοηθημάτων από τον ασφαλιστικό τους φορέα ή από το ΥΠΕΠΘ.

γ) Η παράγραφος στ του άρθρου 2 αντικαθίσταται από «την εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες, στις προαγωγικές εξετάσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις μεταλυκειακές σπουδές (ΙΕΚ), στις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις όπου προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα καθώς και στις εξε? τάσεις του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας».

δ) Η παράγραφος θ του ιδίου άρθρου διαγράφεται.

ε) Η παράγραφος 6 του άρθρου. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

Κάθε ΚΔΑΥ λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας επί επτά ώρες ημερησίως, από της 8ης πρωινής μέχρι και της 15ης μεταμεσημβρινής ώρας. Κατά τους θερινούς μήνες από 10 Ιουλίου μέχρι και 31 Αυγούστου τα ΚΔΑΥ λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας καθώς και από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 1η Ιανουαρίου και από μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Τρίτη της Δικαινησίμου. Για το λόγο αυτό δεν προγραμματίζονται άδειες κατά τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων εκτός αυτών της μικρής διάρκειας για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, τη χορήγηση των οποίων κρίνει ο προϊστάμενος του ΚΔΑΥ.

Οι αξιολογήσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας της υπηρεσίας από 1ης Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 10 Ιουλίου. Εφόσον υπάρχει ανάγκη προγραμματίζονται υποχρεωτικά συναντήσεις ? αξιολογήσεις και κατά τις απογευματινές ώρες με προσωπικό που ορίζεται από το συλλογικό διοικητικό όργανο.

στ) Προστίθεται παράγραφος με αυξ. αριθμό 7 ως παρακάτω

ζ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 συμπληρώνεται από

«Οι μαθητές που παραπέμπονται από σχολικές μονάδες με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα, καλό είναι να συνοδεύονται από: α) αντίγραφο πρακτικού της παιδαγωγικής συνεδρίας, με αναφορά του εκπαιδευτικού για τις ενδείξεις που έχει καταγράψει για το συγκεκριμένο μαθητή, β) Το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης καθώς και τα αποτελέσματα της παρέμβασης, γ) αντίγραφο πρακτικού με την υπόδειξη του γονέα για την παραπομπή του μαθητή στο ΚΔΑΥ. Στην περίπτωση που προσέρχεται με αίτημα του γονέα ή κηδεμόνα, το ΚΔΑΥ ζητεί από τη σχολική μονάδα περιγραφική παιδαγωγική έκθεση σχετική με τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του μαθητή.

η) Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 συμπληρώνεται με τη φράση «Η συνεδρίαση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της γνωμάτευσης και των προτάσεων η οποία υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία αξιολόγησης, με ευθύνη του προϊσταμένου». Τυχόν διαφωνίες καταγράφονται στο πρακτικό.

θ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 συμπληρώνεται

«Στην περίπτωση που ο γονέας δε συμφωνεί με τη γνωμάτευση, ή υπάρχει αντίφαση με προηγούμενες ή από άλλο φορέα γνωματεύσεις, με ευθύνη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης συγκροτείται διεπιστημονική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι δε συμμετείχαν σε προηγούμενες αξιολογήσεις. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί μπορεί να είναι ειδικοί των προβλεπόμενων κλάδων από δημόσιους φορείς του ΥΠΕΠΘ ή του Υπουργείου Υγείας ? Πρόνοιας. Η επιτροπή επαναξιολογεί και εκδίδει την τελική γνωμάτευση.»

ι) Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 συμπληρώνεται «ελλείψει εκπαιδευτικού αντίστοιχης βαθμίδας, η μαθησιακή αξιολόγηση διενεργείται από τον εκπαιδευτικό της άλλης βαθμίδας».

ια) Η παράγραφος του άρθρου 14 συμπληρώνεται τη φράση «εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ΚΔΑΥ συμμετέχουν στις επιτροπές εξετάσεων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα αντίστοιχα του κλάδου τους μαθήματα».

ιβ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 συμπληρώνεται με τη φράση «και έχει την ευθύνη ψυχοφαρμακευτικής στήριξης. Η συνταγογράφηση για χορήγηση φαρμάκων γίνεται δεκτή από το ταμείο του ασφαλισμένου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2007

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα