Υπουργική Απόφαση Γ2/627/08-02-2001 Ωρολόγιο πρόγραμμα Ενιαίων Λυκείων Ειδικής Αγωγής

ΥΑ  Γ2/627/08-02-2001  (ΦΕΚ 230/τ.Β/06-03-2001)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίων Λυκείων Ειδικής Αγωγής

Αρχικό Έγγραφο PDF

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπ` όψη:

 1. Τα άρθρα 1 και 7 παρ. ατού Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188τ.Α`, 23.9.1997) περί ?Ενιαίου Λυκείου, πρόσβασης των αποφοίτων του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις?.
  2. Το άρθρο 5 παρ. 11 και το άρθρο 24, παρ. 2, περί­πτωση γ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167, τ.Α`)
  3. Το άρθρο 1 παρ. 20 του Ν. 2817/00 (ΦΕΚ 78 τ.Α` 14.3.2000) ?Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις?.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 29α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137, τ. Α`) και του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 τ. Α`), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38τ.Α`).
  5.Τις διατάξεις του Π.Δ. 172/86 (ΦΕΚ65Τ.Α`, 10.5.1986) περί ?Ωρολογίου προγράμματος Γυμνασίων και Λυκείων Ε.Α.?
  6. Τις υπ` αριθμ. Γ2/3163/11.9.2000 και Γ2/3304/ 18.9.2000 Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων των τά­ξεων Α`, Β` και Γ Ενιαίου Λυκείου.
  7. Τις υπ` αριθμ. 6, 7 και 8/00 Πράξεις του Τμήματος Ει­δικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.).
  8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ­καλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογι­σμού,
  αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνον

Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α`, Β` και Γ τάξεων των Ενιαίων Λυκείων Ειδικής Αγωγής ως εξής:

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
α/α Μαθήματα Ώρες την εβδομάδα
1 Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 14
2 Μαθηματικά 5
3 Φυσική 3
4 Χημεία 2
5 Φυσική Αγωγή 2
6 Καλλιτεχνικά 2
Σύνολο 28
Α’ Τάξη
Α1 Μαθήματα Γενικής Παιδείας
α/α Μαθήματα Ώρες την εβδομάδα
1 Θρησκευτικά 2
2 Αρχαία Ελληνικά (από μετάφραση) 3
3 Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 6
4 Ιστορία 2
5 Μαθηματικά 4
6 Φυσική 2
7 Χημεία 1
8 Αγγλικά 2
9 Αρχές Οικονομίας 1
10 Τεχνολογία 1
11 Φυσική Αγωγή 2
12 Σ.Ε.Π. 1
Σύνολο 27
Α2 Μαθήματα επιλογής Ώρες την εβδομάδα
1
Γεν. Σύνολο 27 +1 = 28
Α3 Πρόσθετες υποστηρικτικές ώρες 3
Γεν. Σύνολο 27 + 1+ 3 = 31
Β΄ Τάξη
Β1 Μαθήματα Γενικής Παιδείας
α/α Μαθήματα Ώρες την εβδομάδα
1 Θρησκευτικά 2
2 Αρχαία Ελληνικά (από μετάφραση) 3
3 Νέα Ελληνική Γλώσσα 3
4 Νεοελληνική Λογοτεχνία 3
5 Ιστορία 2
6 Μαθηματικά 3
7 Φυσική 1
8 Χημεία 1
9 Βιολογία 1
10 Αγγλικά 2
11 Φυσική Αγωγή 2
12 Εισαγωγή στο Δίκαιο και στους Πολιτικούς θεσμούς 1
Σύνολο 23
Β2 Μαθήματα Κατευθύνσεων Ι) Θεωρητική Κατεύθυνση
α/α Μαθήματα Ώρες την εβδομάδα
1 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα (από μετάφραση) 2
2 Αρχές Φιλοσοφίας 1
3 Λατινικά 1
Σύνολο 4
ΙΙ) Θετική Κατεύθυνση
α/α Μαθήματα Ώρες την εβδομάδα
1 Μαθηματικά 2
2 Φυσική 1
3 Χημεία 1
Σύνολο 4
ΙΙΙ) Τεχνολογική Κατεύθυνση
α/α Μαθήματα Ώρες την εβδομάδα
1 Μαθηματικά 2
2 Φυσική 1
3 Τεχνολογία Επικοινωνιών 1
Σύνολο 4
Β3 Μαθήματα επιλογής Ώρες την εβδομάδα
1
Β4 Πρόσθετες υποστηρικτικές ώρες 5
Γεν. Σύνολο 23+ 4 + 1+ 5 = 33
Γ΄ Τάξη
Γ1 Μαθήματα Γενικής Παιδείας
α/α Μαθήματα Ώρες την εβδομάδα
1 Θρησκευτικά 2
2 Νεοελληνική Γλώσσα 3
3 Νεοελληνική Λογοτεχνία 3
4 Ιστορία 2
5 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 2
6 Φυσική 1
7 Βιολογία 1
8 Αγγλικά 2
9 Φυσική Αγωγή 1
10 Ιστορία των επιστημών και της τεχνολογίας 1
Σύνολο 17
Γ2 Μαθήματα Κατευθύνσεων Ι) Θεωρητική Κατεύθυνση
α/α Μαθήματα Ώρες την εβδομάδα
1 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα (από μετάφραση) 4
2 Νεοελληνική Λογοτεχνία 3
3 Λατινικά 1
4 Ιστορία 1
Σύνολο 9
ΙΙ) Θετική Κατεύθυνση
α/α Μαθήματα Ώρες την εβδομάδα
1 Μαθηματικά 4
2 Φυσική 2
3 Χημεία 2
4 Βιολογία 1
Σύνολο 9
ΙΙΙ) Τεχνολογική Κατεύθυνση
1) Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής
α/α Μαθήματα Ώρες την εβδομάδα
1 Μαθηματικά 4
2 Χημεία – Βιοχημεία 2
3 Φυσική 2
4 Ηλεκτρολογία 1
Σύνολο 9
2) Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών
α/α Μαθήματα Ώρες την εβδομάδα
1 Μαθηματικά 4
2 Φυσική 2
3 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε       Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2
4 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών 1
Σύνολο 9
Γ3 Μαθήματα επιλογής Ώρες την εβδομάδα
1
Γ4 Πρόσθετες υποστηρικτικές ώρες 5
Γεν. Σύνολο 17+ 9 + 1+ 5 = 32

Οι πρόσθετες διδακτικές ώρες θα διατίθενται για τη πα­ροχή εξατομικευμένης υποστήριξης και μικροομαδικής διδασκαλίας με ιδιαίτερη έμφαση στη Γλώσσα, στα Μα­θηματικά, στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην ειδική αγωγή, καθώς και σε άλλα ειδικά μαθήματα όπου αυτό απαιτείται.
Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι να καλυφθούν κενά των μαθητών σε προηγούμενες και προαπαιτούμε­νες – λειτουργικές γνώσεις.
Οι Διευθυντές των Ειδικών Λυκείων θα καταρτίζουν τα πρόσθετα εβδομαδιαία υποστηρικτικά προγράμματα, με βάση τις ανάγκες των μαθητών τους, τα οποία πρέπει να είναι ευέλικτα και ανατροφοδοτούμενα. θα αξιολογείται επίσης η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυ­τών, με συστηματικές καταγραφές της επίδοσης και της προόδου των μαθητών.
Οι πρόσθετες υποστηρικτικές ώρες δεν μπαίνουν κατ` ανάγκη στο τέλος του ημερησίου διδακτικού προγράμ­ματος, αλλά εντάσσονται και ενδιάμεσα, εξυπηρετώντας τη διακίνηση των παιδιών, που έχουν ανάγκη από ειδικές παρεμβάσεις.
Σε κάθε μία από τις τάξεις Α`, Β` και Γ Λυκείου, οι μαθη­τές υποχρεούνται να επιλέξουν ένα μάθημα επιλογής από αυτά που αναφέρονται ανά τάξη στην Υ.Α. Γ2/3163/ 11.9.00 (ΦΕΚ 1161, τ. Β`, 19.9.2000). Αν επιθυμούν μπο­ρούν να επιλέξουν και δεύτερο, όπως ισχύει στο Ενιαίο Λύκειο.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2001

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα