Υπουργική Απόφαση Γ2/628/08-02-2001 Ωρολόγιο πρόγραμμα Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής

ΥΑ  Γ2/628/08-02-2001  (ΦΕΚ 230/τ.Β/06-03-2001)

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής

Αρχικό έγγραφο PDF

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπ` όψη:

  1. Το άρθρο 1 παρ. 20 του Ν. 2817/00 (ΦΕΚ 78 τ.Α’ 4.3.2000) ?Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις?.
  2. Το άρθρο 5 παρ. 11 και το άρθρο 24, παρ. 2, περί­πτωση γ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167, Τ.Α’).
  3. Τις διατάξειςτου Π.Δ. 172/86 (ΦΕΚ 65 τ.Α’, 10.5.1986) περί ?Ωρολογίου προγράμματος Γυμνασίων και Λυκείων Ε.Α.?.
  4. Τις υπ` αριθμ. 6, 7 και 8/00 Πράξεις του Τμήματος Ει­δικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.).
  5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ­καλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογι­σμού,
    αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνον

Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α`, Β` και Γ τάξεων Ειδικών Γυμνασίων ως εξής:

Ι. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
α/α Μαθήματα Ώρες την εβδομάδα
1 Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 15
2 Νοηματική Γλώσσα για τα κωφά ή εναλλακτικές μορφές επικ. 4
3 Μαθηματικά 5
4 Φυσική Αγωγή 2
5 Καλλιτεχνικά 2
Σύνολο 28
ΙΙ. Α’ Τάξη
α/α Μαθήματα Ώρες την εβδομάδα
1 Θρησκευτικά 2
2 Αρχαία Ελληνικά (από μετάφραση) 3
3 Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 6
4 Ιστορία 2
5 Μαθηματικά 4
6 Αγγλικά 1
7 Γεωγραφία 2
8 Βιολογία 1
9 Φυσική Αγωγή 2
10 Οικιακή Οικονομία 1
11 Καλλιτεχνικά 2
12 Πληροφορική – Τεχνολογία 2
Πρόσθετες υποστηρικτικές ώρες 7
Σύνολο 35
ΙΙΙ. Β΄ Τάξη
α/α Μαθήματα Ώρες την εβδομάδα
1 Θρησκευτικά 2
2 Αρχαία Ελληνικά (από μετάφραση) 3
3 Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 6
4 Ιστορία 2
5 Μαθηματικά 4
6 Φυσική – Χημεία 3
7 Γεωγραφία 1
8 Αγγλικά 1
9 Φυσική Αγωγή 2
10 Καλλιτεχνικά 1
11 Οικιακή Οικονομία 1
12 Πληροφορική – Τεχνολογία 2
Πρόσθετες υποστηρικτικές ώρες 7
Σύνολο 35
ΙV. Γ΄ Τάξη
α/α Μαθήματα Ώρες την εβδομάδα
1 Θρησκευτικά 2
2 Αρχαία Ελληνικά (από μετάφραση) 3
3 Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3
4 Ιστορία 2
5 Μαθηματικά 2
6 Φυσική – Χημεία 1
7 Κοινωνική Πολιτική Αγωγή 1
8 Αγγλικά 2
9 Βιολογία 1
10 Καλλιτεχνικά 1
11 Φυσική Αγωγή 2
12 Πληροφορική 1
13 ΣΕΠ 1
Πρόσθετες υποστηρικτικές ώρες 7
Σύνολο 35

Οι πρόσθετες διδακτικές ώρες θα διατίθενται για τη πα­ροχή εξατομικευμένης υποστήριξης και μικροομαδικής διδασκαλίας με ιδιαίτερη έμφαση στη Γλώσσα, στα Μα­θηματικά, στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην ειδική αγωγή, καθώς και σε άλλα ειδικά μαθήματα όπου αυτό απαιτείται.
Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι να καλυφθούν κενά των μαθητών σε προηγούμενες και προαπαιτούμε­νες – λειτουργικές γνώσεις.
Οι Διευθυντές των Ειδικών Γυμνασίων θα καταρτίζουν τα πρόσθετα εβδομαδιαία υποστηρικτικά προγράμματα, με βάση τις ανάγκες των μαθητών τους, τα οποία πρέπει να είναι ευέλικτα και ανατροφοδοτούμενα. Θα αξιολογεί­ται επίσης η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυ­τών, με συστηματικές καταγραφές της επίδοσης και της προόδου των μαθητών.
Οι πρόσθετες υποστηρικτικές ώρες δεν μπαίνουν κατ` ανάγκη στο τέλος του ημερησίου διδακτικού προγράμ­ματος, αλλά εντάσσονται και ενδιάμεσα, εξυπηρετώντας τη διακίνηση των παιδιών, που έχουν ανάγκη από ειδικές παρεμβάσεις.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2001

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 298 άρθρα