Νόμος 3194/2003 Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις

Ν. 3194/2003 ΦΕΚ 267 τ. Α΄ 20-11-2003

Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις

Αρχικό Έγγραφο PDF

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 2

Θέματα ειδικής αγωγής

1. α) Ιδρύονται τρία Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ. Α.Υ.) στη Νομαρχία Αθηνών και ένα στο Νομό Θεσσαλονίκης, επιπλέον αυτών που υπάρχουν στους νομούς αυτούς.
β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι έδρες και οι περιφέρειες αρμοδιότητας των Κ.Δ.Α.Υ. που ιδρύονται.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομίας και Οικονομικών και Εσω­τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης συνι­στώνται οι αναγκαίες για τη λειτουργία των ιδρυόμενων Κ.Δ.Α.Υ. θέσεις εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού. Με όμοια απόφαση μπορεί να αυξάνονται οι αντίστοιχες θέσεις προσωπικού των Κ.Δ.Α. Υ. των άλλων νομών της χώρας, ανάλογα με τις ανά­γκες λειτουργίας τους.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακατανέμονται κατά Κ.Δ.Α.Υ. και κατά κλάδους οι θέσεις των Κ.Δ.Α. Υ. που υπάρχουν ή συνιστώ­νται.
ε) Οι διατάξεις του Π.Δ. 161/2001 (ΦΕΚ 145 Α`) εφαρμό­ζονται και για τη στέγαση και τις λειτουργικές δαπάνες των Κ.Δ.Α.Υ.

2. Κατά την τοποθέτηση σε θέσεις εκπαιδευτικού προ­σωπικού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) και των Τμημάτων Ένταξης προηγούνται εκ­παιδευτικοί, που είναι άτομα με αναπηρία 67% τουλάχι­στον ή είναι γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανά­γκες, εφόσον διαθέτουν τα υπό του άρθρου 4 κεφάλαιο Α` παράγραφος 1 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α`) προσόντα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2817/2000. Σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικών με τα προσόντα αυτά τοποθετούνται εκπαιδευτικοί, που είναι γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και έχουν μειωμένη διδακτική εμπειρία σε Σ.Μ.Ε.Α.

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 19 του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

“Ειδικά στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκ­παίδευσης και Κατάρτισης (Ε. Ε. Ε. Ε. Κ.) οι Διευθυντές επιλέγονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), στο οποίο προε­δρεύει, για την επιλογή των Διευθυντών αυτών, ο Πρό­εδρος του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγι­κού Ινστιτούτου, ο οποίος αναπληρώνεται από μόνιμο πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Υποψήφιοι για την επιλογή και τοποθέτηση σε θέσεις Διευθυντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι όσοι προέρχονται από τους κλά­δους δασκάλων και εκπαιδευτικού προσωπικού δευτε­ροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχων προς τα διδα­σκόμενα γνωστικά αντικείμενα και έχουν τα προσόντα τοποθέτησης και διορισμού σε θέσεις προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγη­ση του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ιν­στιτούτου, καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των Δι­ευθυντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., οι προθεσμίες υποβολής αι­τήσεων από τους ενδιαφερομένους, τα υποβλητέα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής των υποψη­φίων, η σύνταξη των πινάκων επιλογής και κύρωσης αυ­τών και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια. Με από­φαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά­των, όσοι επιλέγονται τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις Διευθυντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. για τε­τραετή θητεία.”

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Υ.Σ.Ε.Ε.Π., όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται Διευθυντής Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., ορίζεται αναπληρωτής αυτού μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν οργανικά σε σχολικές μονάδες της ίδιας διεύθυνσης πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν τα προσόντα επιλογής σε θέσεις Διευθυντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται εντός τριμήνου από την ισχύ του παρόντος νόμου, ύστερα από εισήγηση του Τμή­ματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανακαθορίζεται η συγκρότηση των κατά το άρθρο 6 πα­ράγραφος 19του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ152 Α`) Περιφερεια­κών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).

6. Ειδικό τυπικό προσόν διορισμού στον κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών του άρθρου 3 παράγραφος 10 του Ν. 2817/2000 ορίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2004 το πτυ­χίο νοσηλευτικής ή επισκεπτών υγείας ιδρύματος τριτο­βάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντί­στοιχο πτυχίο της αλλοδαπής και: α) πτυχίο του τμήματος εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής, κατεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, του Πανεπιστημίου Μακεδο­νίας ή β) πτυχίο της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ή πιστοποιητικό παι­δαγωγικής κατάρτισης της περίπτωσης α`, υποπερίπτω­ση αα` της παραγράφου 5του άρθρου 4του Ν. 3027/2002, που χορηγείται από την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

7. α) Στο άρθρο 1 παράγραφος 2του Ν. 2817/2000 προ­στίθεται εδάφιο ως εξής:

“Ειδικής εκπαιδευτικής μεταχείρισης μπορεί να τύχουν τα άτομα που έχουν ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα.”

β) Οι κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 2817/2000 οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών των Κ.Δ.Α.Υ. αυξάνονται κατά διακόσιες.

γ) Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2817/2000 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Κατά την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στα Κ.Δ.Α.Υ. λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην τοποθετούνται δύο εκ­παιδευτικοί με την ίδια εξειδίκευση στην ειδική αγωγή στο ίδιο Κ.Δ.Α.Υ., ώστε να επιτυγχάνεται η κάλυψη όλων των κατηγοριών ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.”

δ) Η παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2817/2000 αντικαθί­σταται ως εξής:

“5. α) Στα Κ.Δ.Α.Υ., στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., στις Σ.Μ.Ε.Α. και στα Τμήματα Ένταξης τοποθετούνται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί με τα παρακάτω προσόντα και κατά την ακόλουθη σειρά, όπου εξαντλείται ο κατάλογος υποψη­φίων της πρώτη περίπτωσης και ακολουθεί η δεύτερη πε­ρίπτωση και ούτω καθ` εξής:

αα) πτυχίο τμήματος ειδικής αγωγής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίο του τμήματος εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής, κατεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή αναγνωρισμέ­νο και ισότιμο τίτλο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή τίτ­λο μεταπτυχιακών σπουδών στην ειδική αγωγή,
ββ) πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρι­σμένο και ισότιμο τίτλο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, και μεταπτυχιακές σπουδές με εξειδίκευση σε μία κατη­γορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών,
γγ) πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρι­σμένο και ισότιμο τίτλο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και τίτλο διετούς μετεκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και τριετή υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.,
δδ) πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρι­σμένο και ισότιμο τίτλο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και σεμινάριο εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης στην ειδική αγωγή τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, που πραγματο­ποιήθηκε από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής και πενταετή υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.”.

ε) Κατά την τοποθέτηση καθηγητών ειδικής αγωγής σε Σ.Μ.Ε.Α. προηγούνται μεταξύ των πτυχιούχων Τ.Ε.Φ.Α.Α. όσοι κατέχουν πτυχίο Τ. Ε.Φ.Α.Α. με κατεύθυνση την προ­σαρμοσμένη κινητική δραστηριότητα ή ειδική φυσική αγωγή ή με κατεύθυνση στην ειδική αγωγή.

στ) Η παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 2817/2000 αντικαθί­σταται ως εξής:

“7. Στις θέσεις των εκπαιδευτικών της παραγράφου 5 διορίζονται ή μετατίθενται εκπαιδευτικοί από τους επιτυ­χόντες στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.”

ζ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Ν. 2817/ 2000 αντικαθίσταται ως εξής:

“Σε κάθε Κ.Δ.Α.Υ. προϊστάμενος ορίζεται εκπαιδευτικός ή μέλος του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού που κα­τέχει οργανική θέση σε αυτό.”

η) Η περίπτωση γ` της παραγράφου 14 του άρθρου 2 του Ν. 2817/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

“γ) από ένα μέλος του εκπαιδευτικού ή του ειδικού εκ­παιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής, αναπληρούμε­νο από άλλο μέλος του ίδιου προσωπικού, που ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης. Όταν στο Υ.Σ.Ε.Ε.Π. εξε­τάζονται θέματα επιλογής, υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπι­κού μετέχει στο συμβούλιο αυτό αποκλειστικά εκπρόσω­πος του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού.”

θ) Η παρ. 15 του άρθρου 2 του Ν. 2817/2000 αντικαθί­σταται ως εξής:

“15. Όταν το Υ.Σ.Ε.Ε.Π. εξετάζει θέματα επιλογής ειδι­κού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής, που αναφέρονται στην περίπτωση Α` της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν. 1566/1985 και του άρθρου 3 του παρό­ντος νόμου, καθώς και ορισμού προϊσταμένων στα Κ.Δ.Α.Υ., προεδρεύει αυτού ο Πρόεδρος του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ανα­πληρώνεται από μόνιμο πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ιν­στιτούτου.”

ι) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Καταργήθηκε Ν.3966/2011 ΦΕΚ 118 τ.Α΄ άρθρο 60 παρ.1 στ΄.

ια) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 2 του Ν. 2817/2000 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

“Για το διορισμό στις θέσεις Συμβούλων και Μόνιμων Παρέδρων απαιτείται πτυχίο Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής και για τα λοιπά τυπικά προσόντα και τη δια­δικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών ισχύει το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου.”

ιβ) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 2 του Ν. 2817/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

“Για το διορισμό στις θέσεις Παρέδρων με θητεία απαι­τείται πτυχίο Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, με­ταπτυχιακές σπουδές σε μία από τις ειδικότητες της ειδι­κής αγωγής και πενταετής τουλάχιστον εμπειρία στην ει­δική αγωγή.”

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδεί­ας και Θρησκευμάτων, Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ιδρύονται σε κάθε Κ.Δ.Α.Υ. θέσεις εκπαιδευτικών για τα τμήματα ένταξης και την κατ` οίκον διδασκαλία των μα­θητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο προϊστάμε­νος κάθε Κ.Δ.Α.Υ. διαθέτει κάθε σχολικό έτος τους πα­ραπάνω εκπαιδευτικούς στα σχολεία της αρμοδιότητας του με βάση τις ανάγκες και την κίνηση του μαθητικού πληθυσμού.

Άρθρο 3

Ίδρυση Σ.Μ.Ε.Α. στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών

1. Στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (Ε.Ι.Κ.) μπορεί να ιδρύονται και να λειτουργούν Σ.Μ.Ε.Α., που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνι­κής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Οι Σ.Μ.Ε.Α. της προηγούμενης παραγράφου ιδρύο­νται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Πρόνοιας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Κ. και εισήγηση των οργάνων του άρ­θρου 1 παρ. 18του Ν. 2817/2000. Με την ίδια απόφαση κα­θορίζονται:

α) ο τύπος της ιδρυόμενης σχολικής μονάδας, οι τά­ξεις, οι τομείς και τα τμήματα ειδικότητας αυτής,
β) οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού, ειδικού βοηθητικού και διοικητικού προσωπι­κού, κατά κλάδους και ειδικότητες, οι οποίες απαιτούνται για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και οι οποίες προσαυξάνουν τις θέσεις των οικείων κλάδων προσωπι­κού ειδικής αγωγής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
γ) οι χώροι και οι εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του Ε.Ι.Κ., η χρήση των οποίων παραχωρείται για τη λειτουργία των ιδρυόμενων σχολικών μονάδων και για όσο χρονικό διά­στημα εξακολουθεί η λειτουργία αυτών.

3. Στις ιδρυόμενες σχολικές μονάδες εγγράφονται και φοιτούν μαθητές που είναι τρόφιμοι του Ε.Ι.Κ. ή τυγχά­νουν οποιασδήποτε περίθαλψης και πρόνοιας αυτού. Μπορεί να εγγράφονται και να φοιτούν επίσης εξωτερικοί κωφοί και βαρήκοοι μαθητές, ύστερα από εισήγηση του οικείου Κ.Δ.Α.Υ.

4. α) Υπάλληλοι του Ε.Ι.Κ., που προσφέρουν εκπαι­δευτικό έργο ή υποστηρικτικές υπηρεσίες αντίστοιχες με το έργο του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοη­θητικού προσωπικού στους τροφίμους και περιθαλπό­μενους αυτού, μπορεί ύστερα από αίτηση τους, να εντάσσονται στις θέσεις προσωπικού, οι οποίες συνι­στώνται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του πα­ρόντος άρθρου ή να μετατάσσονται σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου.
β) Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι για ένταξη είναι πε­ρισσότεροι από τις συνιστώμενες θέσεις, προτιμώνται όσοι έχουν το μεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας.

5. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ένταξη ή μετά­ταξη γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Κ. και πρόταση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκ­παιδευτικού Προσωπικού (Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) και ύστερα από αί­τηση τους, που υποβάλλεται εντός διμήνου από την ίδρυ­ση της σχολικής μονάδας:

α) σε θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευ­τικού ή ειδικού βοηθητικού ή διοικητικού προσωπικού για όσους είναι μόνιμοι υπάλληλοιτου Ε.Ι.Κ. καιέχουνταπρο-βλεπόμενα προσόντα από τις οικείες διατάξεις για διορι­σμό στις θέσεις αυτές,
β) σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας που συνιστώνται με την απόφαση ένταξης για όσους δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμε­νης περίπτωσης α`, καθώς και για όσους δεν επιθυμούν να ενταχθούν σε μόνιμες θέσεις.
Οι εντασσόμενοι σε θέσεις της παρούσας περίπτωσης εξακολουθούν να υπηρετούν με την ίδια σχέση εργασίας.

6. Όσοι υπαχθούν στις διατάξεις της παραγράφου 5του παρόντος άρθρου κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμά­κια του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ40 Α`) με απόφαση του Υπουρ­γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Υ.Σ.Ε.Ε.Π., εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

7. Όσοι κατέχουν προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις μπορεί να διατίθενται ολικά ή μερικά σε άλλες Σ.Μ.Ε.Α. για την προσφορά υπηρεσιών, με απόφαση του Υπουρ­γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Άρθρο 10

Ισχύς

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζε­ται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφη­μερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα