Υπουργική Απόφαση Γ6/57523/04-06-2002 Καθορισμός εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)

Υπουργική Απόφαση Γ6/57523/04-06-2002   ΥΠ.Ε.Π.Θ.   ΦΕΚ 765/ τ. Β΄

Καθορισμός εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ).

 

Αρχικό Έγγραφο PDF

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ. Α΄/2000) «εκπαίδευση των ατόμων με (ειδικές εκπαιδευτικές ανά- γκες και άλλες διατάξεις».
  2. Την 7/2001 πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με την οποία γνωμοδοτεί.
  3. Την ανάγκη καθορισμού ωρολογίου προγράμματος για τη λειτουργία των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελμα- τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ).
  4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί- ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα για τη λειτουργία των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ), ως ακολούθως:

 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ
ΤΑΞΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΩΝ

ΚΥΡΙΑ Β΄ Γ΄ ΓΛΩ-

ΣΣΑ

ΜΑΘΗ-

ΜΑΤΙΚΑ

ΜΟΥΣΙ-

ΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΓΩΓΗ

ΠΛΗΡΟΦΟ-

ΡΙΚΗ

ΚΟΙΝΩ-

ΝΙΚΗ

ΕΠΑΓΓ.

ΑΓΩΓΗ

ΑΙΣΘΗΤ.

ΑΓΩΓΗ

10 2 2 3 3 2 3 3 2 30
10 2 2 3 3 2 3 3 2 30
11 2 2 3 3 1 3 3 2 30
12 2 2 2 3 1 2 2 3 1 30
15 2 2 2 1 2 2 3 1 30

 

Όπου δεν υπάρχει Γ’ εξειδίκευση οι ώρες κατανέμονται στην κύρια ή Β’ εξειδίκευση.

  1. To εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των ΕΕΕΕΚ περιλαμβάνει:

α. Το διδακτικό δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται από τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

β. Τα εξατομικευμένα και μικροομαδικά υποστηρικτικά προγράμματα, που υλοποιούνται από το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΕΠ), όπως ορίζονται από τη Γ6/9.5.2001 υπουργική απόφαση

γ. Την τεχνική επαγγελματική κατάρτιση από τις αντίστοιχες ειδικότητες.

  1. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μπορεί να διαμορφώνεται ανάλογα με το βαθμό και το είδος των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των δυνατοτήτων των παιδιών και να αναμορφώνεται με βάση τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης.
  2. Οι εξειδικεύσεις των εργαστηρίων, όπως: κηπουρικής, ανθοκομίας, φυτικών και ζωικών προϊόντων, χειροτεχνίας, κηροπλαστικής, μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής, ραπτικής, ξυλογλυπτικής, υφαντικής, γουναρικής, καθαριότητας κτιρίων, αυτόνομης διαβίωσης προεπαγγελματικών δεξιοτήτων κ.ά-, μπορούν να περιέχουν και δραστηριότητες ευέλικτης ζώνης, που διευκολύνουν την κοινωνικοποίηση και την προετοιμασία για επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα ΕΕΕΕΚ.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2002

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα