Ν. 3848/2010 ΦΕΚ 71 τ. Α΄ Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαί­δευση και λοιπές διατάξεις

Ν. 3848/2010 ΦΕΚ 71 τ. Α΄

Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαί­δευση και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 47

Λοιπές διατάξεις

5. Στο ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α`) καταργούνται:

α) στο άρθρο 20, η περίπτωση δ` της παραγράφου 1.1, η περίπτωση δ` της παραγράφου 1.2, η περίπτωση γ` της παραγράφου 1.3, η περίπτωση δ` της παραγράφου 1.4, η περίπτωση δ` της παραγράφου 2.2 και η περί­πτωση γ` της παραγράφου 3, β) η περίπτωση ζ` της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και γ) η περίπτωση β` της παραγράφου 1 του άρθρου 22. Η ισχύς των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου για τους κλάδους ΠΕ 61 (Νη­πιαγωγών Ε.Α.Ε.) και ΠΕ 71 (Δασκάλων Ε.Α.Ε.) ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τους λοιπούς κλάδους, τα ειδικά τυπικά προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις που καταργούνται με το πρώτο εδάφιο εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου και του επόμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση θέσεων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, εφόσον τα σχετικά πιστοποιητικά παρακολούθησης ετήσιων σεμι­ναρίων αποκτήθηκαν έως τις 31.8.2010.

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα