Προκήρυξη για την πρόσληψη Ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού επιστημονικού προσωπικού στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθηνών για το σχολικό έτος 2015-2016

ΑΔΑ: ΩΜΧΜ4691Ω2-Θ7Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ?ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ:   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                        ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ  

ΚΟΙΝ?ΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                   Αριθ?.πρωτ:  59144

ΚΑΙ  ΚΟΙΝ?ΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                     Η?/νία:  24/07/2015

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                             

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ?ΥΝΑΜΙΚΟΥ  

?ΙΟΙΚΗΣΗ    ΑΠΟΦΑΣΗ                                               

ΓΕΝΙΚΗ ?/ΝΣΗ ΕΠΑΓ. ΕΚΠ. & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ                     

?/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                                            Η ?ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚ?Ν (Α3)                                    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                            

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ?ΥΝΑΜΙΚΟΥ

?/νση  Εθνικ. Αντίστασης 8                                             

Τ.Κ. 17456 ?Αλι?ος                                               

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:                                       ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ ?/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣ?Ν 

Ηλίας ?ια?αντής                                                      2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝ?Ν  ΤΗΛΕΦ?ΝΟ: 210 9989675

FAX: 210 9989313

Email: a3@oaed.gr

 

 

 

ΘΕΜΑ :  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ?ΡΟΜΙΣΘΙΟΥ  ΕΚΠΑΙ?ΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ  ΕΙ?ΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ?ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣ?ΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜ?Ν ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  ΑΘΗΝ?Ν ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙ?ΙΚΟΤΗΤ?Ν 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙ?ΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙ?ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 

ΕΚΠΑΙ?ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ?ΠΙΚΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α?εΑ ΑΘΗΝΑΣ 

 

Ο Οργανισ?ός Απασχόλησης Εργατικού ?υνα?ικού (Ο.Α.Ε.?.) προκει?ένου να καλύψει τις ανάγκες των προγρα??άτων κατάρτισης της Σχολής Επαγγελ?ατικής Κατάρτισης Ατό?ων ?ε Αναπηρία Αθήνας, σε ωρο?ίσθιο διδακτικό και ειδικό εκπαιδευτικό επιστη?ονικό προσωπικό, ?ε σύ?βαση εξαρτη?ένης εργασίας ορισ?ένου χρόνου (άρθρο 3 παρ.2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), για το σχολικό έτος 2015? 2016, καλεί όσους ενδιαφέρονται, επιθυ?ούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως προβλέπονται στην υπ΄ αριθ? 2145/33/08-07-2014 Απόφαση ?Σ του Οργανισ?ού <<Περί Καθορισ?ού κριτηρίων επιλογής του ?ε σύ?βαση εξαρτη?ένης εργασίας ορισ?ένου χρόνου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστη?ονικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της ΠΒΜ Λακκιάς Θεσσαλονίκης του ΟΑΕ? και της Σχολής Επαγγελ?ατικής Κατάρτισης Α?εΑ Αθηνών>>, και τα αναλυτικά προγρά??ατα σπουδών της Σχολής Α?εΑ Αθήνας, που εγκρίθηκαν ?ε την υπ΄ αριθ?.  2178/33/08-07-2014 απόφαση του ?Σ του ΟΑΕ? και την υπ αρθ? 2314/37/22-072014 τροποποίηση αυτής,  να υποβάλουν αίτηση από 24-08-2015 έως 04-09-2015 ?ε τα απαιτού?ενα δικαιολογητικά  για τη δη?ιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωρο?ισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού επιστη?ονικού προσωπικού όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, για την κάλυψη των παρακάτω κλάδων και ειδικοτήτων.

 

 1. Πηλοπλαστική ? Τουριστικά κερα?ικά
 2. Αγιογραφία
 3. ?ερ?άτινων ειδών
 4. Ξυλουργική
 5. ?ιοικητικό και Οικονο?ικό Στέλεχος (Τηλεκατάρτιση)
 6. Κατασκευή ? Σχεδιασ?ός Ιστοσελίδων
 7. Υπάλληλος Μηχανογραφη?ένου Λογιστηρίου

 

Η αποστολή των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει ?όνο ταχυδρο?ικώς (συστη?ένο ή ταχυ?εταφορά) από τον/την υποψήφιο/α, στην Γρα??ατεία της παραπάνω 

Σχολής (ΟΑΕ?  ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝ?Ν, Λ. Γαλατσίου 19,11141, Γαλάτσι, Αθήνα) Περαιτέρω πληροφορίες για τις ζητού?ενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται από τη Σχολή Επαγγελ?ατικής Κατάρτισης Ατό?ων ?ε Αναπηρία  Αθήνας (Λ. Γαλατσίου 19, 11141, Γαλάτσι, 210 2110878, 210-2023687).

Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το σχολικό έτος 2015-2016 και θα αφορούν τη Σχολή Επαγγελ?ατικής Κατάρτισης Ατό?ων ?ε Αναπηρία  Αθήνας.

 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (?η προσέλευσης ?αθητών κλπ) δεν είναι δυνατή η λειτουργία των παραπάνω ειδικοτήτων, ο ΟΑΕ? δεν υποχρεώνεται να προσλάβει υποψηφίους αυτών των ειδικοτήτων.

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙ?Ν ?ΡΟΜΙΣΘΙ?Ν ΕΚΠΑΙ?ΕΥΤΙΚ?Ν 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει :

 

 1. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νό?ι?α από αυτές.
 2. Να έχουν τα απαιτού?ενα τυπικά προσόντα σύ?φωνα ?ε την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων
 3. Να ?ην έχουν καταδικασθεί για κακούργη?α ή πλη??έλη?α όπως ο Νό?ος προβλέπει.
 4. Να ?ην είναι υπόδικοι
 5. Να ?ην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώ?ατα.
 6. Να ?ην έχουν απολυθεί από τη θέση ?η?οσίου υπαλλήλου ή Ν.Π.?.?.

 

Β. ΕΙ?ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝ?Ν: 

 

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙ?Ν ΠΕ: (Πτυχιούχοι ΑΕΙ ? ΤΕΙ)

 • ΠΕ Φιλολόγων.
 • ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας.
 • ΠΕ Πληροφορικής.
 • ΠΕ Οικονο?ολόγων.
 • ΠΕ Νο?ικών/Πολιτικών Επιστη?ών.
 • ΠΕ Λογιστών
 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 • ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
 • ΠΕ Νοσηλευτικής
 • ΠΕ Ψυχολόγων.
 • ΠΕ Κερα?ικής
 • ΠΕ Τεχνολογίας ξύλου
 • ΠΕ Μαθη?ατικών
 • ΠΕ Φυσικών
 • ΠΕ Πληροφορικής ?ε ε?πειρία στο πρόγρα??α NOVA(για άτο?α ?ε προβή?ατα όρασης)
 • ΠΕ Μαθη?ατικών ?ε ε?πειρία στο πρόγρα??α NOVA (για άτο?α ?ε προβλή?ατα όρασης )
 • ΠΕ Φυσικών ?ε ε?πειρία στο πρόγρα??α NOVA (για άτο?α ?ε προβλή?ατα όρασης )

 

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙ?Ν ΤΕ:

 

Υποψήφιοι της κατηγορίας ΤΕ θεωρούνται υποψήφιοι ?ε Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή

ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότι?ο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας.

 • ΤΕ Πληροφορικής
 • ΤΕ Λογιστών.
 • ΤΕ Νοσηλευτικής
 • ΤΕ Ξυλουργικής
 • ΤΕ ?ο?ικών Έργων
 • ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
 • ΤΕ Σχεδιαστών

 

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙ?Ν :

 

 1. Υποψήφιοι της κατηγορίας ?Ε θεωρούνται υποψήφιοι ?ε πτυχίο ΙΕΚ ?ε πιστοποίηση, πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελ?ατικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελ?ατικής Σχολής, αναγνωρισ?ένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτι?ίας ?ε πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελ?ατικής Σχολής, από τον αρ?όδιο φορέα άν δεν είναι σαφής η βαθ?ίδα εκπαίδευσης ή ισότι?ο πτυχίο της αλλοδαπής  αντίστοιχης ειδικότητας.
 2. Υποψήφιοι χωρίς πτυχίο τεχνικής η επαγγελ?ατικής σχολής, ?ε αποδεδειγ?ένη διετή επαγγελ?ατική ή διδακτική ε?πειρία, στο αντικεί?ενο που αιτούνται να διδάξουν.

 

 • ?Ε Πηλοπλαστικής ? Κερα?ικής
 • ?Ε Αγιογραφίας
 • ?Ε ?ερ?ατοτεχνίας
 • ?Ε Ξυλουργικής ? Επιπλοποιίας
 • ?Ε ?ο?ικών Έργων
 • ?Ε Πληροφορικής.
 • ?Ε ?ιερ?ηνέων Νοη?ατικής Γλώσσας.
 • ?Ε Σχεδιαστών

 

 

Γ. ?ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Για τη συ??ετοχή στη διαδικασία επιλογής ωρο?ισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστη?ονικού προσωπικού υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1. Αίτηση συ??ετοχής (έντυπη).

Χορηγείται από τις γρα??ατείες των Σχολών η στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ? (www.oaed.gr), ?ε την οποία ο υποψήφιος δηλώνει τις ειδικότητες της προτί?ησής του, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη.

Οι ενδιαφερό?ενοι για παραπάνω από ?ία ειδικότητα θα υποβάλλουν χωριστά για κάθε ?ία, αίτηση και τα επιπλέον δικαιολογητικά συ??ετοχής.

2. Βιογραφικό ση?είω?α

3. Βασικός τίτλος σπουδών 

?ς βασικός τίτλος σπουδών θεωρείται εκείνος ?ε την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση. Στον βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα η οποία και θα πρέπει να είναι σύ?φωνη ?ε τη σχετική προκήρυξη, η η?ερο?ηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος, ο βαθ?ός επίδοσής του και ο χαρακτηρισ?ός του (καλώς, λίαν καλώς, άριστα). Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθ?ός και ο χαρακτηρισ?ός του, το αντίγραφο τίτλου σπουδών πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση, στην οποία να φαίνεται η βαθ?ολογική κλί?ακα (ελάχιστος βαθ?ός, βάση, ?έγιστος βαθ?ός) και οι τυχόν καθιερω?ένοι χαρακτηρισ?οί. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να έχει εκδοθεί από αρ?όδια εκπαιδευτική αρχή. Αντί του αντιγράφου τίτλου σπουδών ?πορεί να υποβάλλεται φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου η του πιστοποιητικού σπουδών, στο οποίο ό?ως πρέπει να αναφέρονται όλα τα παραπάνω στοιχεία.

Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυ?α του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλλει: α) επικυρω?ένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών β) επίση?η ?ετάφρασή του από το Υπουργείο Εξωτερικών γ) βεβαίωση ισοτι?ίας του τίτλου σπουδών από αρ?όδιο φορέα (πχ. ?ΟΑΤΑΠ ).

Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ Ψυχολόγων ?ε άδεια ασκήσεως επαγγέλ?ατος:

 • Πτυχίο Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της η?εδαπής ή ισότι?ο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλ?ατος.
 • Για τους απόφοιτους ΦΠΨ, πριν το 1993, γίνονται δεκτές αιτήσεις ?όνο των αποφοίτων ?ε ?εταπτυχιακό στην Ψυχολογία και άδεια ασκήσεως επαγγέλ?ατος.

4. Τίτλοι αναγνωρισ?ένων ?εταπτυχιακών.

Τίτλοι αναγνωρισ?ένων ?εταπτυχιακών σπουδών συναφείς ?ε την ειδικότητα του βασικού πτυχίου, η στην Ειδική Αγωγή, εφόσον υπάρχουν. ?ς τίτλοι αναγνωρισ?ένων ?εταπτυχιακών σπουδών νοούνται ?εταπτυχιακοί τίτλοι αναγνωρισ?ένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυ?άτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγ?ένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (?εταπτυχιακά πιστοποιητικά, master, D.Ε.Α.) καθώς και διδακτορικά διπλώ?ατα. Μεταπτυχιακοί τίτλοι εκπαιδευτικών ιδρυ?άτων του εξωτερικού αξιολογούνται ?όνο στην περίπτωση που είναι αναγνωρισ?ένοι από αρ?όδια όργανα ισοτι?ιών και συνοδεύονται από επίση?η ?ετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών.

5. Τίτλοι ή βεβαιώσεις παιδαγωγικών σπουδών επιπλέον του βασικού πτυχίου.

Η παιδαγωγική επάρκεια πιστοποιείται:

Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου τ?η?άτων Α.Ε.Ι. (κλάδοι ΠΕ01,ΠΕ02, ΠΕ03,

ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ8, ΠΕ11, ΠΕ15, ΠΕ16, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ19 Πληροφορικής του τ?ή?ατος διδακτικής της τεχνολογίας και των ψηφιακών συστη?άτων).ή σχετικής βεβαίωσης της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑΤΕ.Σ) ή της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ) της πρώην Σχολής

Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελ?ατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

Με την κατοχή ?εταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώ?ατος στις επιστή?ες της αγωγής.

Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυ?άτων του εξωτερικού, αξιολογούνται ?όνο στην περίπτωση που είναι αναγνωρισ?ένοι από αρ?όδια όργανα ισοτι?ιών και συνοδεύονται από επίση?η ?ετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ο τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

Βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγρά??ατος σπουδών, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τ?ή?α Α.Ε.Ι. ή από ο?άδες συνεργαζό?ενων τ?η?άτων του ίδιου ή περισσοτέρων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους τ?η?άτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισ?ού στην πρωτοβάθ?ια ή δευτεροβάθ?ια εκπαίδευση σύ?φωνα ?ε τις ισχύουσες διατάξεις. Τέτοιες βεβαιώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και από βεβαιώσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ?άτων, Πολιτισ?ού και Αθλητισ?ού που θα πιστοποιούν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

6. Επι?ορφωτικά σε?ινάρια για την Ειδική Αγωγή  

?ς τίτλοι επι?ορφωτικών σε?ιναρίων σε Α?εΑ νοούνται πιστοποιητικά παρακολούθησης σε?ιναρίων κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή από πανεπιστή?ια ή από φορείς του ?η?οσίου η του ευρύτερου ?η?οσίου το?έα.

7. Βεβαιώσεις ?ιδακτικής ε?πειρίας 

Η ?ιδακτική ε?πειρία που βεβαιώνεται πρέπει να έχει αποκτηθεί στην Εκπαίδευση Ειδικής Αγωγής ή στην κατάρτιση Ειδικής Αγωγής, στην τυπική η άτυπη εκπαίδευση η κατάρτιση σε φορείς του ?η?οσίου ή ευρύτερου ?η?οσίου το?έα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, στην ειδικότητα για την οποία προκηρύσσεται η θέση και απαραίτητα ?ετά την κτήση του πτυχίου.

Επίσης η διδακτική ε?πειρία που έχει αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά προγρά??ατα που υλοποιούνται από πιστοποιη?ένα ΚΕΚ ΑΜΕΑ θα πρέπει να βεβαιώνεται από τους εν λόγω φορείς. (πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται η Υπουργική Απόφαση ?ε την οποία έγινε η πιστοποίηση τους).

Η διδακτική ε?πειρία σε σχολεία του εξωτερικού πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχο?ένου της από αρ?όδια Ελληνική ή εκπαιδευτική ή Προξενική αρχή της αντίστοιχης χώρας.

Η διδακτική ε?πειρία που έχει αποκτηθεί σε Ιδιωτικά ΙΕΚ πρέπει να βεβαιώνεται από τον ΕΟΠΠΕΠ (ΟΕΕΚ για τις παλιότερες βεβαιώσεις προϋπηρεσίας).

Η διδακτική ε?πειρία σε αναγνωρισ?ένα Ιδιωτικά σχολεία πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχο?ένου της από ?η?όσια εκπαιδευτική αρχή.

Η διδακτική ε?πειρία που έχει αποκτηθεί σε αναγνωρισ?ένα πλαίσια Ειδικής Αγωγής, κατάρτισης ΑΜΕΑ, ( συλλόγους, ιδρύ?ατα ) πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχο?ένου της από τη δη?όσια εκπαιδευτική αρχή, η οποία εποπτεύει τους εν λόγω φορείς.

Για το ειδικό επιστη?ονικό προσωπικό (ΣΥΥ), η διδακτική και η επαγγελ?ατική ε?πειρία προσ?ετρούνται  ?ετά την άδεια ασκήσεως επαγγέλ?ατος.

Σε κάθε βεβαίωση ?ιδακτικής Ε?πειρίας θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται :

 • Το χρονικό διάστη?α ( έναρξη ? λήξη διδασκαλίας )
 • Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στα ?αθή?ατα της ειδικότητας που έχει προκηρυχθεί στο χρονικό διάστη?α που αναφέρεται στην βεβαίωση ή προκει?ένου για αναπληρωτές οι ώρες ανάθεσης διδασκαλίας τους ανά εβδο?άδα και ο αριθ?ός των εβδο?άδων.
 • Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα ?ε την οποία πραγ?ατοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερό?ενο εκπαιδευτικό.

Ση?είωση 

 • Βεβαιώσειςστιςοποίεςδεναναφέρονταιακριβώςοιαναγραφό?ενεςσυνολικέςώρεςδιδασκαλίας, δεν θα λα?βάνονται υπόψη ως διδακτική ε?πειρία.

8. Βεβαιώσεις Επαγγελ?ατικής ε?πειρίας 

 • Η Επαγγελ?ατική Ε?πειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία προκηρύσσεται η θέση και να είναι συναφής ?ε το αντικεί?ενο διδασκαλίας.
 • Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε ?ορφής, δεν προσ?ετρώνται ως επαγγελ?ατική ε?πειρία.

9. Επαγγελ?ατική Ε?πειρία στο ?η?όσιο Το?έα  

Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στην ?η?όσιο Το?έα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρ?όδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν ?ε σαφήνεια το χρονικό διάστη?α της εργασίας , την υπαλληλική κατηγορία και βαθ?ό, την ειδικότητα το πτυχίο, την εργασία η το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκρι?ένο είδος απασχόλησης και το αντίστοιχο χρονικό διάστη?α. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που αφορούν σε συ?βάσεις έργου για να ληφθούν υπόψη, θα πρέπει να αναγράφουν η να συνοδεύονται από βεβαιώσεις που θα πιστοποιούν εξηρτη?ένη εργασία ?ε παράλληλη αναγραφή του φορέα ασφαλιστικής κάλυψης.

Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας όπως και από συ??ετοχή σε προγρά??ατα Stage η πρακτικής άσκησης δεν λα?βάνεται υπόψη.

Η Επαγγελ?ατική Ε?πειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου (όπου αυτό απαιτείται) η ?εταπτυχιακού τίτλου και να είναι συναφής ?ε το αντικεί?ενο διδασκαλίας.

Ειδικότερα για τους ε?πειροτεχνίτες, η επαγγελ?ατική ε?πειρία τους πρέπει να είναι απολύτως συναφής ?ε την ειδικότητα, άλλως απορρίπτεται και δεν λα?βάνεται υπόψη.

Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε ?ορφής, δεν προσ?ετρώνται ως επαγγελ?ατική ε?πειρία.

10. Επαγγελ?ατική Ε?πειρία στον Ιδιωτικό Το?έα Μισθωτοί:

Οι βεβαιώσεις απασχόλησης η βεβαιώσεις διδακτικής ε?πειρίας όταν αυτές έχουν αποκτηθεί στον ιδιωτικό το?έα, προκει?ένου να δηλωθούν και να αξιολογηθούν, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τους εργοδότες και να αναγράφουν ?ε σαφήνεια το χρονικό διάστη?α της εργασίας, την ειδικότητα, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκρι?ένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστη?α.

Επιπλέον:

Ι. Για τους ασφαλισ?ένους του ΙΚΑ οι βεβαιώσεις απασχόλησης έως και το 2001 θα πρέπει να είναι θεωρη?ένες από την επιθεώρηση εργασίας ως προς την ειδικότητα και τη χρονική διάρκεια ενώ οι βεβαιώσεις απασχόλησης ?ετά την 1-1-2002 θα πρέπει να συνοδεύονται από Λογαριασ?ό Ασφαλισ?ένου ΙΚΑ στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός ειδικότητας (ασφάλισης). Στην περίπτωση που για την βεβαιού?ενη ειδικότητα δεν υφίσταται αντίστοιχος κωδικός, θα πρέπει να κατατίθεται σχετική ?ε αυτό βεβαίωση του ΙΚΑ. Εφόσον απαιτηθεί  κατά την πρόσληψη του υποψηφίου θα ζητηθεί από την υπηρεσία η προσκό?ιση των ενσή?ων εργασίας.

ΙΙ. Για τους ασφαλισ?ένους στο ΕΤΑΑ απαιτείται βεβαίωση στην οποία να αναγράφεται  ο/οι εργοδότης/ες που κατέβαλαν τις ασφαλιστικές εισφορές για τα χρονικά διαστή?ατα που αναφέρονται στις βεβαιώσεις.

Ελεύθεροι Επαγγελ?ατίες: Οι Ελεύθεροι Επαγγελ?ατίες προκει?ένου να δηλώσουν την εργασιακή τους ε?πειρία, θα πρέπει να διαθέτουν:

 1. Έναρξη επαγγέλ?ατος ή επιτηδεύ?ατος από την αντίστοιχη ?.Ο.Υ.
 2. Τα έντυπα Ε1 και Ε3 των αντίστοιχων Οικονο?ικών ετών, τα οποία ο υποψήφιος επικαλείται ως Επαγγελ?ατική Ε?πειρία.
 3. Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο επάγγελ?α, θα πρέπει το εισόδη?α που δηλώνεται για κάθε οικονο?ικό έτος, να είναι ?εγαλύτερο ή ίσο ?ε το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου που ορίζεται για το αντίστοιχο οικονο?ικό έτος.

Για το οικονο?ικό έτος 2014, ισχύει το αφορολόγητο όριο του οικονο?ικού έτους 2013.

Σε κάθε περίπτωση εργαζο?ένων στον Ιδιωτικό Το?έα πέρα από τις παραπάνω βεβαιώσεις δεν γίνονται δεκτά και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσή?ων, ση?ειώ?ατα καταβολής εισφορών, εκκαθαριστικά ση?ειώ?ατα εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών τα?είων κ.λ.π.

Επαγγελ?ατική Ε?πειρία εκτός Ελλάδος 

Η επαγγελ?ατική Ε?πειρία εκτός Ελλάδος δηλώνεται και ?οριοδοτείται, εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει:

Ι.  Βεβαίωση εργοδότη συνοδευό?ενη από επίση?η ?ετάφραση του Υπουργείου  Εξωτερικών και

ΙΙ. Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξι?ος χρόνος.

11. Βεβαίωση Πιστοποίησης η ένταξης στα ?ητρώα εκπαιδευτών/τριών ενηλίκων του                   Ε.ΚΕ.ΠΙΣ/ΕΟΠΠΕΠ.

12. Φωτοτυπία του δελτίου Αστυνο?ικής ταυτότητας. 

13. Κάρτα ανεργίας 

14. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι πολιτικός-διοικητικός υπάλληλος του κράτους, των Ν.Π.?.?. ή ?όνι?ο προσωπικό των ενόπλων δυνά?εων και των σω?άτων ασφαλείας ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι συνταξιούχος η δη?όσιος υπάλληλος και θα προσκο?ίσει εφ? όσον προσληφθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από το αρ?όδιο Υπηρεσιακό Συ?βούλιο.

15. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποχωρήσει οικιοθελώς από όλες τις σχολές (ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΚΕΚ) του ΟΑΕ? τα τελευταία τρία χρόνια πλέον του έτους αποχώρησης.

16. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικασθεί ή δεν είναι υπόδικος για τα αναφερό?ενα στο άρθρο 8 του Ν.2683/99 ποινικά αδική?ατα.

17. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ότι όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που καταθέτει είναι αληθή και γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

18. Εάν ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πτυχιούχος αλλοδαπής οφείλει επίσης να υποβάλει απολυτήριο Ελληνικού σχολείου ή σχετική βεβαίωση γνώσης Ελληνικής γλώσσας κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν.1566/85. 13.

19. Όσοι υποψήφιοι ε?πίπτουν στις διατάξεις του νό?ου 2190/94 και δεν ?ονι?οποιήθηκαν, και έχουν τα τυπικά προσόντα της σχετικής προκήρυξης, ?οριοδοτούνται και προηγούνται έναντι των άλλων υποψηφίων του αντίστοιχου κλάδου (θα πρέπει να προσκο?ισθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά)

?. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ?ΙΑ?ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ωρο?ίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστη?ονικού εκπαιδευτικού προσωπικού, υποψήφιος/α  ο/η οποίος/α  :

Έχει συ?πληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.

?εν έχει τα απαιτού?ενα τυπικά προσόντα σύ?φωνα ?ε την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων

?εν έχει υποβάλλει τίτλους σπουδών

?εν έχει υποβάλλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά αρ?όδια όργανα ( ?ΟΑΤΑΠ, Συ?βούλιο Ισοτι?ιών  κ.λ.π. )   ?εν έχει υποβάλλει αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.

?εν έχει υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1988 ?ε την οποία δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που καταθέτει είναι αληθή και γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Υποβάλλει εκπρόθεσ?α αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά

Για τους άνδρες υποψήφιους, δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχει απαλλαγεί νό?ι?α από αυτές.

Έχει καταδικασθεί για κακούργη?α ή πλη??έλη?α όπως ο Νό?ος προβλέπει.

Είναι υπόδικοι η έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώ?ατα.

Αποκλείεται για τα δυο (2) επό?ενα σχολικά έτη από την διαδικασία επιλογής ωρο?ισθίων εκπαιδευτικών υποψήφιος /α, ο/η οποίος/α :

Έχει αξιολογηθεί και προσληφθεί στις Σχολές του ΟΑΕ? και αποχωρεί οικιοθελώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, πλην των περιπτώσεων κύησης και πολύ σοβαρής ασθένειας δικής του /της ή του / της συζύγου του ή συγγενών Α΄ βαθ?ού .

Έχει αξιολογηθεί από την αρ?όδια ?ιεύθυνση Α3 κατόπιν σχετικής αναφοράς του ?ιευθυντή της Σχολής ως ακατάλληλος λόγω απρεπούς η αντιπαιδαγωγικής συ?περιφοράς κατ? επανάληψη η παιδαγωγικής ανεπάρκειας, ?ε βάση στοιχεία για τα οποία ο ?ιευθυντής έχει συντάξει έκθεση .

Ε. ?ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚ?Ν ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Όλοι οι υποψήφιοι ανεξαρτήτως βαθ?ίδας και ειδικότητας θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 500 ώρες εκπαιδευτική ε?πειρία σε κατάρτιση η εκπαίδευση Α?εΑ  

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται ?ε βάση τα επό?ενα κριτήρια και εντάσσονται σε δυο πίνακες κατάταξης (Πίνακας Α και Β ) κατά ειδικότητα και κατά κλάδο ανάλογα την κατηγορία που ανήκουν ΠΕ, ΤΕ, ?Ε, για ιδιώτες και αντίστοιχους πίνακες κατάταξης (Πίνακας Α και Β) για δη?οσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, ως εξής:  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

Περιλα?βάνει 3 υποκατηγορίες, στις οποίες εντάσσονται οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: 

 1. Υποψήφιοι κατηγορίας ΠΕ,  
 • Κάτοχοιδιδακτορικούή?εταπτυχιακούηβασικούτίτλουσπουδώνστηνΕιδικήΑγωγήκαι

1000 τουλάχιστον διδακτικές ώρες στην κατάρτιση η και στην εκπαίδευση Α?εΑ

 • Να διαθέτουν 1500 τουλάχιστον διδακτικές ώρες στην κατάρτιση η και στην εκπαίδευση Α?εΑ.
 • Να διαθέτουν 1000 τουλάχιστον διδακτικές ώρες στην κατάρτιση η και στην εκπαίδευση Α?εΑ και 1 έτους (300 η?έρες εργασίας) επαγγελ?ατική ε?πειρία συναφή ?ε το αντικεί?ενο σπουδών.
 1. Υποψήφιοι κατηγορίας ΤΕ
 • Να διαθέτουν 1500 τουλάχιστον διδακτικές ώρες στην εκπαίδευση η και στην κατάρτιση  Α?εΑ,
 • Να διαθέτουν 1000 τουλάχιστον διδακτικές ώρες στην κατάρτιση η και στην εκπαίδευση Α?εΑ και 1 έτους (300 η?έρες εργασίας) επαγγελ?ατική ε?πειρία συναφή ?ε το αντικεί?ενο σπουδών.
 1. Υποψήφιοι κατηγορίας
 • ?ε 1500 τουλάχιστον διδακτικές ώρες στην εκπαίδευση η και στην κατάρτιση Α?εΑ
 • Να διαθέτουν 1200 τουλάχιστον διδακτικές ώρες στην κατάρτιση η και στην εκπαίδευση Α?εΑ και 1 έτους (300 η?έρες εργασίας) επαγγελ?ατική ε?πειρία συναφή ?ε το αντικεί?ενο σπουδών.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄:  

Στον Πίνακα αυτό εντάσσονται οι υποψήφιοι που δεν ?πορούν να ενταχθούν στον Πίνακα Α και ?οριοδοτούνται ανάλογα ?ε τα προσόντα τους.

 

ΣΤ. ΜΟΡΙΟ?ΟΤΗΣΗΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. ?ιδακτική Ε?πειρία σε ΑΜΕΑ ή γενικά  

Κάθε ώρα διδακτικής ε?πειρίας σε ?ονάδα εκπαίδευσης γενικής παιδείας η ειδικής αγωγής τυπικής εκπαίδευσης (τ?ή?ατα ένταξης, παράλληλη στήριξη, διδασκαλία στο σπίτι) η γενικής επαγγελ?ατικής κατάρτισης η σε αναγνωρισ?ένα πλαίσια ειδικής αγωγής, κατάρτισης ΑΜΕΑ, ( συλλόγους, ιδρύ?ατα ) ?οριοδοτείται ένα (1) ?όριο

Κάθε ώρα διδακτικής ε?πειρίας σε ?ονάδα Επαγγελ?ατικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής ?οριοδοτείται δυο (2) ?όρια.

Στο ίδιο χρονικό διάστη?α δεν είναι δυνατό να συνυπολογίζεται διδακτική ε?πειρία περισσότερη από 28 διδακτικές ώρες ανά εκπαιδευτική εβδο?άδα.

2. Επαγγελ?ατική Ε?πειρία σε Α?εΑ η γενικά 

Η επαγγελ?ατική ε?πειρία προσ?ετράται εφ? όσον είναι συναφής ?ε το αντικεί?ενο που αιτείται να διδάξει

Σε περίπτωση πολλαπλής επαγγελ?ατικής δραστηριότητας το ίδιο χρονικό διάστη?α η επαγγελ?ατική ε?πειρία αξιολογείται έως 25 η?έρες εργασίας ανά ?ήνα

Η Επαγγελ?ατική Ε?πειρία γενικά αξιολογείται ?ε ένα ?όριο ( 1 ) για κάθε η?έρα επαγγελ?ατικής ε?πειρίας .

 • Η?έρες εργασίας Χ 1 Χ 1
 • Μήνες εργασίας Χ 25 Χ 1
 • Έτη εργασίας Χ 300 Χ 1
 • Η Επαγγελ?ατική Ε?πειρία σε Α?εΑ (όλων των κλάδων) αξιολογείται ?ε δυο ?όρια (2) για κάθε η?έρα επαγγελ?ατικής ε?πειρίας .
 • Η?έρες εργασίας Χ 1 Χ 2
 • Μήνες εργασίας Χ 25 Χ 2
 • Έτη εργασίας Χ 300 Χ 2

3. Επι?ορφωτικά Σε?ινάρια σε Α?εΑ 

Οι υποψήφιοι κάτοχοι πιστοποιητικών παρακολούθησης σε?ιναρίων κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από φορείς ?η?οσίου το?έα, ?οριοδοτούνται ?ε ένα ?όριο για κάθε ώρα κατάρτισης και ?έχρι 500 ?όρια τα οποία προστίθενται στο σύνολο των ?ορίων τους. (εξαιρούνται τα απαιτού?ενα σε?ινάρια για την απόκτηση της πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ/πρώην ΕΚΕΠΙΣ)

4. Ένταξη στα ?ητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ 

Οι υποψήφιοι πιστοποιη?ένοι ως εκπαιδευτές ενηλίκων στο ?ητρώο του ΕΟΠΠΕΠ/πρώην ΕΚΕΠΙΣ ?οριοδοτούνται ?ε 400 ?όρια τα οποία προστίθενται στο σύνολο των ?ορίων τους και οι υποψήφιοι που είναι ενταγ?ένοι στο εισαγωγικό ?ητρώο ?οριοδοτούνται ?ε 100 ?όρια.

5. Μεταπτυχιακές σπουδές 

Στους υποψήφιους κλάδου ΠΕ (πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) κατόχους σχετικών τίτλων ?εταπτυχιακών σπουδών προσ?ετρώνται για το Μεταπτυχιακό (Μaster κ.λ.π. ) 1.000 ?όρια και για το διδακτορικό 2.000 ?όρια. Αξιολογείται (ένας) 1 τίτλος τα ?όρια του οποίου προστίθενται στο σύνολο των ?ορίων του.

6. Ανεργία  

Σε κάθε υποψήφιο/α όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, που είναι άνεργος/η, στο σύνολο των ?ορίων του/της προστίθενται 200 ?όρια για συ?πληρω?ένους συνεχό?ενους 12 ?ήνες που είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης. Για συνεχό?ενη ανεργία πέραν των 12 ?ηνών προστίθενται στο σύνολο των ?ορίων του/της 20 ?όρια ανά συ?πληρω?ένο ?ήνα και ?έχρι 400 ?όρια.

7. Παιδαγωγικές σπουδές 

Οι υποψήφιοι κάτοχοι Παιδαγωγικών σπουδών, ?οριοδοτούνται ?ε 1.200 ?όρια τα οποία προστίθενται στο σύνολο των ?ορίων τους .

Ζ. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ 

Σε περίπτωση ισοβαθ?ίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει Πιστοποίηση ως εκπαιδευτής ενηλίκων στο ?ητρώο του ΕΟΠΠΕΠ/πρώην ΕΚΕΠΙΣ και έπεται ο υποψήφιος που είναι ενταγ?ένος στο εισαγωγικό ?ητρώο του ΕΟΠΠΕΠ/πρώην ΕΚΕΠΙΣ. Σε περίπτωση νέας ισοβαθ?ίας, λα?βάνεται υπόψη το σύνολο των ?ορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος και από τα κοινωνικά κριτήρια και το βαθ?ό του βασικού τίτλου σπουδών.

 1. Οικογενειακή Κατάσταση
 • Σε κάθε υποψήφιο στο σύνολο των ?ορίων του προστίθενται 100 ?όρια για κάθε ανήλικο τέκνο και 300 ?όρια για κάθε τέκνο ?ε ειδικές ανάγκες
 • Σε κάθε υποψήφιο στο σύνολο των ?ορίων του προστίθενται 200 ?όρια αν έχει σύζυγο ?ε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
 • Σε κάθε υποψήφιο στο σύνολο των ?ορίων του προστίθενται 100 ?όρια αν είναι αρχηγός ?ονογονεικής οικογένειας

?ικαιολογητικά για την απόδειξη κοινωνικών κριτηρίων

Για τα άτο?α ?ε αναπηρία, καθώς και για όσους έχουν τέκνο ή σύζυγο ?ε αναπηρία από 67% και άνω βεβαίωση υγειονο?ικής επιτροπής του ιδρύ?ατος του ΙΚΑ από την οποία να προκύπτει το είδος της πάθησης και ο βαθ?ός αναπηρίας.

Για τους πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων και αρχηγούς ?ονογονεϊκών οικογενειών πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αρ?όδιο ?ή?ο ή Κοινότητα ή απόφαση της Α.Σ.Π.Ε. από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του πολυτέκνου ή τέκνου πολυτέκνου. Για τους γονείς ανηλίκων τέκνων πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αρ?όδιο ?ή?ο ή Κοινότητα.

 

2.Βαθ?ός πτυχίου

Σε κάθε υποψήφιο στο σύνολο των ?ορίων του προστίθενται στα συνολικά ?όρια, τα ?όρια που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασ?ό του βαθ?ού του πτυχίου του επί το 20. (βαθ?ός πτυχίου χ 20 )

Σε περίπτωση που στο πτυχίο δεν αναγράφεται ο βαθ?ός αλλά υπάρχει ?όνο ο χαρακτηρισ?ός ΚΑΛ?Σ, Λ. ΚΑΛ?Σ και ΑΡΙΣΤΑ, θεωρείται ο βαθ?ός πτυχίου ως εξής :

ΚΑΛ?Σ = 5

Λ.ΚΑΛ?Σ = 6,5

ΑΡΙΣΤΑ = 8,5

Σε περίπτωση που ο βαθ?ός έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυ?α του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλει βεβαίωση αντιστοιχίας του βαθ?ού σπουδών από αρ?όδιο φορέα (?ΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ ) .

Σε περίπτωση που ο βαθ?ός αναφέρεται σε εικοσαβάθ?ια κλί?ακα γίνεται αναγωγή σε δεκαβάθ?ια και αν δεν αναφέρεται η δεν ?πορεί να προσδιοριστεί, ως βαθ?ός πτυχίου θεωρείται το πέντε (5).

Η. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ?ΙΑ?ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ? ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων ωρο?ισθίων εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού επιστη?ονικού προσωπικού της σχολής Α?εΑ Αθηνών, ?ε βάση τα νό?ι?α υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αντίστοιχα προσόντα τους συγκροτείται ?ε απόφαση του ?ιοικητή του ΟΑΕ?, ?ετά από πρόταση της ?ιεύθυνσης Α3, επιτροπή αποτελού?ενη από τρία τακτικά και τρία αναπληρω?ατικά ?έλη, εκπαιδευτικούς ή και διοικητικούς υπαλλήλους του ΟΑΕ?.

Η Επιτροπή αυτή:

 1. Ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών αυτών και αποκλείει τους ?η δικαιού?ενους να συ??ετάσχουν στην επιλογή ?ε βάση τα δικαιολογητικά αυτά .
 2. Ταξινο?εί τα δικαιολογητικά κατά ειδικότητα σύ?φωνα ?ε τη σχετική προκήρυξη και βαθ?ολογεί όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων σύ?φωνα ?ε τα προβλεπό?ενα στην παρούσα Απόφαση.
 3. Μετά τη βαθ?ολόγηση όλων των υποψηφίων συντάσσει Πίνακες Αξιολόγησης ?ρο?ισθίου εκπαιδευτικού και επιστη?ονικού προσωπικού κατά ειδικότητα, σύ?φωνα ?ε τη σχετική προκήρυξη και κατά σειρά αξιολόγησης ?ε βάση τα συνολικά ?όρια κάθε υποψηφίου.
 4. Συντάσσει Πίνακα Αποκλειο?ένων από τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων στον οποίο αναγράφεται συνοπτικά η αιτιολογία αποκλεισ?ού για κάθε ένα υποψήφιο.
 5. Αποφασίζει για κάθε θέ?α που προκύπτει κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων ωρο?ισθίων εκπαιδευτικών και αφορά στα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης που δεν προβλέπεται από την παρούσα Απόφαση.
 6. Οι περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 επανεξετάζονται από την δευτεροβάθ?ια επιτροπή , στην οποία παραδίδονται ολόκληροι οι φάκελοι των εν λόγω υποψηφίων.
 7. Η Επιτροπή ?ετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων παραδίδει στην ?ιεύθυνση Α3 και στην διευθύντρια της σχολής Α?εΑ Αθηνών, αντίγραφα των συγκεντρωτικών πινάκων αξιολόγησης και του πίνακα αποκλειο?ένων των υποψηφίων εκπαιδευτικών. Οι πίνακες αξιολόγησης και ο πίνακας  αποκλειο?ένων , αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Οργανισ?ού.
 8. Η ?ιευθύντρια της σχολής Α?εΑ Αθηνών την επό?ενη εργάσι?η η?έρα, ?ετά την παραλαβή των πινάκων, αναρτά σε ε?φανές ση?είο της Εκπαιδευτικής Μονάδας αντίγραφα των Πινάκων Αξιολόγησης , του Πίνακα Αποκλειο?ένων και ανακοίνωση για το δικαίω?α των υποψηφίων ωρο?ισθίων εκπαιδευτικών υποβολής ένστασης κατά των πινάκων σε προθεσ?ία πέντε (5) εργασί?ων η?ερών από την η?ερο?ηνία ανάρτησής τους.
 9. Για την παρούσα προκήρυξη τα αποτελέσ?ατα αξιολόγησης από την πρωτοβάθ?ια επιτροπή θα εκδοθούν ?ευτέρα 14/9/2014.
 10. Για να εξεταστούν οι ενστάσεις κατά των πινάκων που θα υποβληθούν από υποψηφίους εκπαιδευτικού και ειδικού επιστη?ονικού προσωπικού, οι οποίοι πήραν ?έρος στην επιλογή, απαιτείται:
 •  Να έχουν υποβληθεί ?έσα στην προβλεπό?ενη χρονική προθεσ?ία.
 •  Να περιλα?βάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου, την ειδικότητα για την οποία ήταν υποψήφιος και τους συγκεκρι?ένους λόγους για τους οποίους ενίσταται αναλυτικά.
 •  Κανένα νέο δικαιολογητικό δεν λα?βάνεται υπόψη ?ετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.

Με απόφαση του ?ιοικητή του ΟΑΕ? συγκροτείται ?ευτεροβάθ?ια τρι?ελής επιτροπή αποτελού?ενη από :

α. Τον Περιφερειακό ?ιευθυντή, ως Πρόεδρο

β. Έναν Εκπρόσωπο της ?ιοίκησης ως ?έλος

γ. Τον ?ιευθυντή ή τον Υποδιευθυντή εκπαιδευτικής ?ονάδας ως ?έλος.

Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύ?ατος των παραπάνω ?ελών ?ε απόφαση ?ιοικητή του ΟΑΕ?, ορίζεται η αντικατάστασή τους .

Η Επιτροπή αυτή:

Επανεξετάζει τις περιπτώσεις εκείνες που παραπέ?πονται σε αυτή από την Πρωτοβάθ?ια Επιτροπή καθώς και όποια περίπτωση εισηγείται ?έλος της Επιτροπής αυτής.

Κρίνει τις υποβληθείσες ενστάσεις και οι αποφάσεις της είναι οριστικές.

Ελέγχει και επικυρώνει τους τελικούς Πίνακες Αξιολόγησης ?ρο?ίσθιων Εκπαιδευτικών και τον Πίνακα Αποκλειο?ένων, όπως αυτοί δια?ορφώνονται ?ετά την επανεξέταση των ανωτέρω.

Ενη?ερώνει, το συντο?ότερο δυνατό, την ?ιοίκηση ? ?ιεύθυνση Α3 του Οργανισ?ού, για κάθε θέ?α επιλογής ωρο?ισθίου εκπαιδευτικού ή ειδικού επιστη?ονικού προσωπικού που δεν προβλέπεται από την παρούσα Απόφαση, αναφέροντας συγχρόνως την πρότασή της και ενεργεί κατόπιν οδηγιών της ?ιεύθυνσης Α3.

Συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιλα?βάνονται ο επικυρω?ένος Πίνακας Αποκλειο?ένων και οι επικυρω?ένοι Πίνακες Αξιολόγησης των υποψηφίων, κατά κατηγορία ειδικότητα και κλάδο σύ?φωνα ?ε την σχετική προκήρυξη.

Το έργο της Επιτροπής λήγει ?ετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών. Οι νέοι τελικοί πίνακες, που θα προκύψουν ?ετά την ολοκλήρωση του έργου της παραπάνω επιτροπής, παραδίδονται στην ?ιεύθυνση Α3 και στην διευθύντρια της σχολής Α?εΑ Αθηνών και αναρτώνται την επό?ενη εργάσι?η η?έρα ?ετά την παραλαβή τους στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ? και στον πίνακα ανακοινώσεων της σχολής Α?εΑ Αθηνών

Η διευθύντρια της σχολής Α?εΑ Αθηνών αιτείται προς την διεύθυνση Α3 , την έγκριση κάλυψης των κενών θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα σύ?φωνα ?ε σχετική εγκύκλιο της Α3. Μετά την έγκριση, ειδοποιεί τους υποψηφίους του πίνακα αξιολόγησης ?ε κάθε πρόσφορο ?έσο που αποδεικνύει ότι έλαβαν γνώση κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Θ. ?ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Οι προσλήψεις θα καλυφθούν πρώτα από τον Πίνακα Α σύ?φωνα ?ε την αξιολόγηση και τις ανάγκες της σχολής και αφού εξαντληθεί τότε θα γίνουν και από τον Πίνακα Β ?ε σειρά ανάλογα ?ε την κατάταξη των υποψηφίων.

Για όλους τους κλάδους για τους οποίους απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλ?ατος ή βιβλιάριο υγείας είναι απαραίτητη η προσκό?ιση τους.

Εφόσον εξαντληθούν οι ιδιώτες υποψήφιοι των Πινάκων Α και Β τότε δύναται να προσλα?βάνονται υποψήφιοι των πινάκων Α και Β των ?η?όσιων Υπάλληλων, Συνταξιούχων, αντιστοίχων ειδικοτήτων και κλάδων, που αξιολογούνται ?ε τα ίδια ως άνω κριτήρια.

Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον δη?ιουργηθούν ανάγκες εκπαιδευτικού και ειδικού επιστη?ονικού προσωπικού και εξαντληθούν όλοι οι υποψήφιοι των αντίστοιχων πινάκων αξιολόγησης δύναται ο ΟΑΕ? να προσλα?βάνει εκπαιδευτικό και ειδικό επιστη?ονικό προσωπικό ?ε κατευθείαν πρόσληψη και οι προσλα?βανό?ενοι πρέπει να έχουν τα προσόντα των θέσεων που καλύπτουν, όπως αυτά έχουν καθοριστεί ?ε την αρχική προκήρυξη.

Η πρόσληψη του επιλεγέντος ωρο?ισθίου προσωπικού της σχολής Α?εΑ Αθηνών πραγ?ατοποιείται ?ε απόφαση του ?ιοικητή του Οργανισ?ού, σύ?φωνα ?ε τις προβλεπό?ενες διατάξεις.

Κάθε άλλη λεπτο?έρεια που δεν περιλα?βάνεται στην παρούσα προκήρυξη και προκύπτει κατά την διαδικασία επιλογής εκτάκτου εκπαιδευτικού προσωπικού της σχολής Α?εΑ Αθηνών ρυθ?ίζεται ?ε απόφαση του ?ιοικητή του ΟΑΕ?.

Η τελική έγκριση πρόσληψης του εκπαιδευτικού προσωπικού υπόκειται στην έγκριση της Πράξης Υπουργικού Συ?βουλίου που ανα?ένεται από το Υπουργείο Εργασίας Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τα συναρ?όδια Υπουργεία

Ο ?ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

 

ΕΣ?ΤΕΡΙΚΗ ?ΙΑΝΟΜΗ

 1. Γρ. ?ιοικητή
 2. Γρ. Αντιπροέδρων
 3. Γρ. Γεν. ?/ντή Επαγγ. Εκπ. & Κατάρτισης
 4. ?/νση  ?ιοικητικού

 

Αρχικό έγραφο PDF

Αίτηση DOC

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα