Υπουργική Απόφαση Γ6/27922/08-03-2007 (ΦΕΚ 449/τ. Β΄/03-04-2007) Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιο­τήτων. α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπη­ρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ­σης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης), και σε προ­γράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι). β) Του ειδικού εκ­παιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι­ας εκπαίδευσης

Υπ. Απόφαση Γ6/27922/08-03-2007  ΦΕΚ 449 τ. Β΄ 03-04-2007

Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιο­τήτων. α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπη­ρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ­σης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης), και σε προ­γράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι). β) Του ειδικού εκ­παιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι­ας εκπαίδευσης

 

Αρχικό Έγγραφο PDF

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 35 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α) «Δομή και λειτουργία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ­παίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Της παραγράφου 11 του άρθρου 3 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α/14.3.2000) «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» με την οποία εξουσιοδο­τείται ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού, του ειδικού εκπαιδευτικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού των σχολείων ειδικής αγωγής και του προσωπικού των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολό­γησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ)
3. Του άρθρου 2 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α/20.11.2003.) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις»
4. Την υπ` αριθμ. 1/27.1.2005 πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με την οποία εισηγείται τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσωπικού των σχολείων ειδι­κής αγωγής.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα­λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα ιδιαίτερα καθήκοντα και τις αρμο­διότητες:

α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολι­κές μονάδες ειδικής αγωγής (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης) και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλ­ληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι).

β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού (Ε.Β.Π.), που υπη­ρετεί σε ΣΜΕΑ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ­παίδευσης ως εξής:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Το προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές δομές της ειδικής αγωγής, οφείλει να:

1. Ενεργεί στο πλαίσιο των παγκόσμιων διακηρύξεων των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και σύμφωνα με τις δεοντολογικές αρχές της επιστημονικής και επαγγελματικής του ιδιότητας,

2. συμμετέχει και προωθεί επαγγελματικές δραστηρι­ότητες που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και στη βελτίωση της ποιότη­τας ζωής των ΑμεΑ και των οικογενειών τους,

3. επιδεικνύει ευαισθησία για το θρήσκευμα, τον πο­λιτισμό, τη γλώσσα,, το φύλο, την αναπηρία, την κοι­νωνικοοικονομική θέση των ΑμεΑ και έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων,

4. συνεργεί με το προσωπικό των σχολείων γενικής εκπαίδευσης, με τα θεσμικά όργανα και τα μέλη της κοινότητας στην προώθηση της σχολικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των ΑμεΑ,

5. δύναται να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμ­ματα.

Α΄ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές δομές της ειδικής αγωγής, έχουν όλα τα καθήκοντα και τις αρ­μοδιότητες που καθορίζονται από την υπ` αριθμ. Φ. 353.1/ 324/ 105657/ Δ1 υπουργική απόφαση και ειδικότερα:

Διευθυντές ειδικών σχολείων

1. Επιβλέπουν και συντονίζουν το έργο του προσω­πικού που υπηρετεί με οιαδήποτε σχέση στη σχολική μονάδα.

2. Ορίζουν, συγκαλούν και προεδρεύουν στη διεπι­στημονική ομάδα του σχολείου, για τη διάγνωση και αξιολόγηση των μαθητών κατά τη διαδικασία ένταξης τους και το σχεδιασμό προγραμμάτων κατά τη διάρκεια φοίτησης, στη σχολική μονάδα. Όταν απουσιάζουν ή κωλύονται, ορίζουν τον αναπληρωτή τους από τα μέλη της ομάδας.

3. Προσκαλούν σε συνεδρίαση τα μέλη του συλλόγου, (εκπαιδευτικούς, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, ειδικό βοηθητικό προσωπικό) και διευκολύνουν τη μεταξύ τους συνεργασία.

4. Συνεργάζονται με το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής και με τις υποστηρικτικές υπηρεσίες (ΚΔΑΥ, ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες, κ.α.) για τη σχολική, κοι­νωνική και επαγγελματική ένταξη των μαθητών.

5. Συμπράττουν με τους διευθυντές της γενικής εκ­παίδευσης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων, με σκοπό τη διαμόρφωση θετικής στά­σης και τη δημιουργία ευκαιριών αλληλοαποδοχής των μαθητών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

6. Διευκολύνουν τη συμμετοχή των μαθητών στα προ­γράμματα αποκατάστασης κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου και μεριμνούν, ώστε να μη διαταράσσεται η εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος.

7. Συνεργάζονται με τους γονείς και παρέχουν σε αυτούς κάθε διευκόλυνση στη συνεργασία με το προ­σωπικό του σχολείου. Προγραμματίζουν και οργανώ­νουν ενημερωτικές συναντήσεις των γονέων με τους εκπαιδευτικούς, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό ή άλλους εμπλεκόμενους φορείς, σε θέματα κοινού εν­διαφέροντος.

8. Είναι συνολικά υπεύθυνοι για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, σε ό, τι αφορά τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

9. Φροντίζουν για τη συνεχή επιμόρφωση και ενημέρω­ση του προσωπικού σε νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και διδακτικές μεθόδους.

10. Υποβάλλουν για θεώρηση στο σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής, σε τρία αντίγραφα, το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα και την ετήσια αξιολογική έκθεση λειτουργίας του σχολείου.

Εκπαιδευτικοί ειδικών σχολείων

1. Οργανώνουν, καταρτίζουν και υλοποιούν σε συ­νεργασία με το Ε.Ε.Π. το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των μαθητών της τάξης τους.

2. Καθοδηγούν τους γονείς σε θέματα αγωγής και βο­ήθειας στο σπίτι και προτείνουν δραστηριότητες για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών τους.

3. Συνεργάζονται με το ειδικό εκπαιδευτικό προσω­πικό για την αντιμετώπιση των ατομικών αναγκών των μαθητών τους.

4. Ενημερώνονται για τα προγράμματα αποκατάστα­σης των μαθητών τους, τα οποία υλοποιούνται εκτός του σχολείου και συνεργάζονται με τους ειδικούς επι­στήμονες.

Εκπαιδευτικοί των τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.)

1. Αξιολογούν τους μαθητές για τη διερεύνηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών με βάση τις προτάσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί στο σύλλογο διδασκόντων από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τάξεων. Προ­κειμένου να εντάξουν τους μαθητές στο Τ.Ε., λαμβάνουν υπόψη:

– τη σοβαρότητα των εκπαιδευτικών αναγκών,
– την ανάγκη για εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρό­γραμμα,
– την ηλικία και την τάξη στην οποία φοιτούν οι προ­τεινόμενοι να παρακολουθήσουν το Τ.Ε.,
– τον αριθμό των μαθητών που έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν αποτελεσματικά και προτείνουν αυ­τούς που θα υποστηριχθούν από το τμήμα ένταξης με τεκμηριωμένη εισήγηση.

2. Ενημερώνουν, σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου, τους γονείς και κηδεμόνες του μαθητή σχετι­κά με τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες να γίνουν για να φοιτήσει στο Τ.Ε..
Σε καμιά περίπτωση δεν αποκλείεται μαθητής από το Τ.Ε., αν οι γονείς του επιθυμούν τη φοίτηση του σε αυτό ακόμα κι αν και δεν έχει διάγνωση από τις αρμόδιες διαγνωστικές υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις αυτές αρκεί σχετική εισήγηση από το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής.

3. Συνεργάζονται με τον εκπαιδευτικό της τάξης, ώστε να υπάρχει σύνδεση μεταξύ του κοινού και του εξειδι­κευμένου προγράμματος ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησης του (π.χ. συνδιδασκαλία). Στόχος παραμένει η πλήρης ένταξη στο σχολικό περιβάλλον.

4. Ενισχύουν τη γενικότερη προσαρμογή των μαθητών του Τ.Ε. στο κοινό σχολικό περιβάλλον, με τη συμμε­τοχή τους σε ομάδες εργασίας, παιχνιδιών και άλλων δραστηριοτήτων της σχολικής ζωής.

5. Μεριμνούν για την τακτική ενημέρωση του ατομικού φακέλου του κάθε μαθητή, ο οποίος φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο με ευθύνη του διευθυντή του σχολείου.

Ενδεικτικά ο φάκελος μπορεί να περιέχει:

– συνοπτικό οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό του μαθητή,
– γνωματεύσεις και αξιολογήσεις που αφορούν στις εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες του μαθητή,
– εισηγήσεις για την κατάρτιση του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Σε περίπτωση αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος (με­τεγγραφή ή εγγραφή) ενημερώνεται η διεύθυνση της νέας σχολικής μονάδας.

6. Πληροφορούν και συμβουλεύουν τα μέλη της σχολι­κής κοινότητας για θέματα ειδικής αγωγής και συνεργά­ζονται με τους σχολικούς συμβούλους της περιφέρειας τους και με το προσωπικό του οικείου ΚΔΑΥ.

7. Συντάσσουν και υποβάλλουν για θεώρηση στο σχο­λικό σύμβουλο ειδικής αγωγής το εβδομαδιαίο ωρολό­γιο πρόγραμμα λειτουργίας και την ετήσια αξιολογική έκθεση λειτουργίας του Τ.Ε..

8. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές συστε­γαζόμενων σχολείων ή σε προγράμματα παράλληλης στήριξης όμορου σχολείου ύστερα από εισήγηση του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το σχολείο.

9 Οι διευθυντές των σχολείων στα οποία λειτουρ­γούν Τ.Ε.:

– Φροντίζουν για τον εξοπλισμό και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Τ.Ε., ύστερα από εισήγηση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών και ενημέρωση του σχο­λικού συμβούλου ειδικής αγωγής.
– Μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία των ΤΕ, δεν απασχολούν τους εκπαιδευτικούς αυτών σε άλλες δραστηριότητες και δεν αναστέλλουν τη λειτουργία τους χωρίς την έγκριση του σχολικού συμβούλου ει­δικής αγωγής

Εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης

1. Ενημερώνονται από το διευθυντή του σχολείου σχετικά με τις ανάγκες του μαθητή, για τον οποίο έχει εγκριθεί παράλληλη στήριξη ύστερα από σχετική πρό­ταση του ΚΔΑΥ ή των πιστοποιημένων ιατροπαιδαγωγικών υπηρεσιών και εισήγηση του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής.

2. Αξιολογούν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του μαθητή και συντάσσουν εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το ΚΔΑΥ και το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής. Για την υλοποίηση του συνερ­γάζονται με το διευθυντή, τους υπεύθυνους εκπαιδευτι­κούς του τμήματος και τους άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου για την ενιαία αντιμετώπιση των προβλημάτων του συγκεκριμένου μαθητή.

3. Υλοποιούν το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρό­γραμμα μέσα και έξω από την τάξη και είναι συνολικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής (διαλείμματα, επισκέψεις, εκδηλώσεις κ.λπ.) στις οποίες συμμετέχει ο μαθητής.

4. Συνεργάζονται με το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής και τα ΚΔΑΥ στις περιπτώσεις μαθητών που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία και προβλήματα.

5. Συντάσσουν ατομικό εκπαιδευτικό και εβδομαδιαίο πρόγραμμα υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του μα­θητή και το υποβάλλουν σε τρία αντίτυπα, στο σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής, ο οποίος και παρακολουθεί την εφαρμογή του.

6. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές συ­στεγαζόμενου ή όμορου σχολείου που χρειάζονται πα­ράλληλη στήριξη ύστερα από εισήγηση του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής και του Διευθυντή Εκπαί­δευσης.

7. Καταρτίζουν το πρόγραμμα παράλληλης στήριξης σε συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής και το ΚΔΑΥ, με κριτήρια τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή και τις δυνατότητες ένταξης στην τάξη του

Εκπαιδευτικοί που παρέχουν διδασκαλία στο σπίτι

1. Ενημερώνονται από το σχολείο και την οικογένεια για τους ιδιαίτερους λόγους, για τους οποίους ο μα­θητής, που αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν, αδυνατεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα στο σχολείο, και συνεργάζονται με τους φορείς του προγράμματος θε­ραπείας του παιδιού.

2. Συγκεντρώνουν πληροφορίες για το ιστορικό του μαθητή από την οικογένεια και ενημερώνονται για τον ιδιαίτερο τρόπο της εκπαιδευτικής αντιμετώπισης, από το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής.

3. Συνεργάζονται με το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής για τον καθορισμό και την εφαρμογή του ωρα­ρίου εργασίας, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα κάθε πε­ρίπτωσης, και προβαίνουν στη σύνταξη του ατομικού εκπαιδευτικού προγράμματος διδασκαλίας, ύστερα από μαθησιακή αξιολόγηση.

4. Τηρούν εβδομαδιαίο ημερολόγιο δραστηριοτήτων με ημερήσιες καταγραφές του προγράμματος του μα­θητή. Οι μαθητές που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία και έχουν ανάγκη ειδικής διεπιστημονικής στήριξης, υπο­στηρίζονται από το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής, το ΚΔΑΥ και την ομάδα θεραπείας.

5. Διευκολύνουν την ένταξη του μαθητή, όταν επανέλ­θει στην τάξη, με την προσαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό της τάξης,

6. Υποβοηθούν προγράμματα ένταξης του μαθητή στη σχολική τάξη και γενικότερα στη σχολική ζωή, όταν αυτό είναι εφικτό.

7. Συντάσσουν και υποβάλλουν ατομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του μαθητή σε τρία αντίτυπα στο σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής και συνεργάζονται μαζί του σε τακτά χρονικά διαστήματα και άμεσα, όταν προκύπτει ιδιαίτερο πρόβλημα.

Β΄ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΜΕΑ

Γενικά

1. Το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό μετέχει ισότιμα στις δραστηριότητες και τις διαδικασίες του συλλό­γου προσωπικού της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί. Δεν απαλλάσσεται από τα γενικά και ειδικά καθήκοντα του προσωπικού του σχολείου και από την ανάληψη εργασιών που ο διευθυντής του σχολείου μπο­ρεί να τους αναθέσει.

2. Η άσκηση των καθηκόντων τους δύναται να επεκτεί­νεται και στους μαθητές των συστεγαζόμενων ή γειτονι­κών ΣΜΕΑ, όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες και εφόσον έχουν καλυφθεί οι ανάγκες των σχολείων στα οποία υπηρετούν. Η επέκταση της άσκησης των καθηκόντων γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΕ-ΕΠ, στο οποίο υποβάλλονται οι σχετικές αιτιολογημένες εισηγήσεις του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής και της αντίστοιχης ειδικότητας,

3. Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς, το λοιπό προσωπικό του σχολείου και τους γονείς για την εύρυθ­μη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την προώθηση του εκπαιδευτικού έργου.

4. Ασκούν τα καθήκοντά τους παράλληλα με το δι­δακτικό έργο των εκπαιδευτικών, σε ιδιαίτερο χώρο ή μέσα στην τάξη, όταν χρειάζεται, σε προγραμματισμένη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης. Σε καμιά, όμως, περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν

5. Ενημερώνουν συστηματικά τον ατομικό φάκελο του κάθε μαθητή και σε προγραμματισμένες συνεργασίες ανταλλάσσουν απόψεις με το λοιπό εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, τηρώντας πάντοτε τις σχετικές με το επαγγελματικό απόρρη­το διατάξεις, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 16 του ν.1143/1981.

6. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σεβόμενοι τον κώ­δικα δεοντολογίας της ειδικότητας τους και σύμφωνα με τις διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας.

7. Υποβάλλουν πρόγραμμα δραστηριοτήτων για θε­ώρηση στο σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής, με την έναρξη του σχολικού έτους σε τρία αντίτυπα, μέσω του διευθυντή του σχολείου και τον ενημερώνουν για βασι­κές αλλαγές και τροποποιήσεις του προγράμματος, που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του.

8. Διευκολύνουν την πρακτική άσκηση προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών της ειδικότητάς τους, τους οποίους δέχεται το σχολείο σε συνεννόηση με το διευ­θυντή και το προσωπικό της αντίστοιχης ειδικότητας, ύστερα από σχετική έγκριση του ΥΠΕΠΘ.

9. Τα προγράμματα στήριξης και συνεργασίας με τους γονείς, σε ατομική ή μικροομαδική βάση, εντάσσονται στο πλαίσιο του ωραρίου τους.

10. Μετέχουν υποχρεωτικά σε όλες τις εκδηλώσεις εντός και εκτός σχολείου.

Ειδικά κατά κλάδο

Ψυχολόγοι

1. Αξιολογούν τους μαθητές του σχολείου, όπου υπηρε­τούν, χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους, όπως: παρατήρηση, συνέντευξη με την οικογένεια, ενημέρωση από το προσωπικό του σχολείου, ψυχοτεχνικά μέσα, αποσκοπώντας στο να διαμορφώσουν μια ολοκληρω­μένη ψυχολογική εκτίμηση για την προσωπικότητα του μαθητή και τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες του.

2. Συμμετέχουν στη διεπιστημονική ομάδα για την ένταξη των μαθητών στη σχολική μονάδα και στο κα­τάλληλο εκπαιδευτικό τμήμα.

3. Παρέχουν, στο πλαίσιο του ωραρίου τους, συμβου­λευτική υποστήριξη στο προσωπικό του σχολείου με σκοπό την επίλυση προβλημάτων των μαθητών και των οικογενειών τους και συμμετέχουν στο σχεδιασμό του προγράμματος δραστηριοτήτων του μαθητή.

4. Προγραμματίζουν και παρέχουν το υποστηρικτικό τους έργο ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και των οικογενειών τους.

5. Αναλαμβάνουν, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, την υποστηρικτική, συμβουλευτική ή θεραπευτική διαδικα­σία, ατομική ή ομαδική των μαθητών, η οποία κρίνεται υποχρεωτική κατά την αξιολόγηση. Για τους ενήλικες μαθητές απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τους και, όπου κρίνεται αναγκαίο, η συγκατάθεση της οικογένειας. Στις περιπτώσεις που ο μαθητής δέχεται ψυχοθεραπευτική αγωγή εκτός σχολείου, δεν εντάσσεται σε πρόγραμμα θεραπευτικής διαδικασίας εντός αυτού.

6. Αξιολογούν, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του προσωπικού, τις δυνατότητες και τις απαραίτητες ανά­γκες των μαθητών που πρόκειται να μετεγγραφούν σε άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ή να αποφοιτήσουν.

7. Παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη στην οικογένεια του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ομα­δική ή ατομική βάση, η οποία περιλαμβάνει:

– ενημέρωση σε σχέση με το πρόβλημα και τις μεθό­δους παρέμβασης,
– εκπαίδευση για τις σχέσεις γονέων – παιδιού και την αντιμετώπιση προβλημάτων στο σπίτι,
– συμβουλευτική για συναισθηματική στήριξη σε θέ­ματα οικογένειας,
– καθοδήγηση για την ανάγκη πρόσθετων ιατρικών, ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων και μεθόδων αποκα­τάστασης.

8. Συντάσσουν τις ψυχολογικές εκθέσεις των μαθητών τους κατόπιν γραπτών αιτημάτων των γονέων ή υπηρε­σιών. Την ευθύνη της ανακοίνωσης του περιεχομένου των ψυχολογικών εκθέσεων προς τρίτους έχουν οι ίδιοι οι ψυχολόγοι.

9. Συνεργάζονται με τα άλλα μέλη του Ε.Ε.Π., τους σχολικούς συμβούλους, τα ΚΔΑΥ, τις ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες, τις διευθύνσεις άλλων σχολείων και με φο­ρείς που παρέχουν ιατρικές, ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες στους μαθητές.

Κοινωνικοί Λειτουργοί

1. Αποτελούν το συνδετικό κρίκο μεταξύ του σχολείου της οικογένειας, και των άλλων κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών που ασχολούνται με το παιδί, την οικογένεια και τις ιδιαίτερες ανάγκες που αντιμετωπίζουν.

2. Συντάσσουν το κοινωνικό ιστορικό του μαθητή, που πρόκειται να ενταχθεί στη σχολική μονάδα, σε συνεργα­σία με τους γονείς. Εισηγούνται τις αναγκαίες παρεμ­βάσεις υποστήριξης για την καλύτερη προσαρμογή του μαθητή και της οικογένειας του στο σχολικό πλαίσιο.

3. Στηρίζουν συστηματικά και προγραμματισμένα, σε ατομική και ομαδική βάση, τους μαθητές, που αντιμετω­πίζουν προσωπικά ή άλλου είδους προβλήματα.

4. Προετοιμάζουν αυτούς που πρόκειται να αποφοι­τήσουν και συνεργάζονται με τον επαγγελματικό σύμ­βουλο και τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κοινωνική ή εργασιακή αποκατάσταση, ενισχύοντας τους όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

5. Συνεργάζονται με την οικογένεια (γονείς, αδέλφια, ευρύτερη οικογένεια), με στόχο τη θετική τους στάση στο πρόβλημα του μαθητή, τη βελτίωση της ποιότη­τας της καθημερινής συμβίωσης και την αντιμετώπιση προβλημάτων προσωπικής ή κοινωνικής φύσης. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών χρησιμοποιούν και τις τρεις μεθόδους κοινωνικής εργασίας, με άτομα, ομάδες και κοινότητα.

6. Συνεργάζονται με σχολικούς συμβούλους, ΚΔΑΥ, άλλα σχολεία, ιατροπαιδαγωγικές κοινωνικές υπηρε­σίες, και με κάθε φορέα που υποστηρίζει το κοινωνικό τους έργο.

7. Εργάζονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ο οποίος διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή που κρίνεται αναγκαία για το έργο τους.

8. Διοργανώνουν συγκεντρώσεις γονέων, σε συνεργα­σία με το διευθυντή και τα άλλα μέλη του προσωπικού του σχολείου και τους ενημερώνουν για κάθε είδους παροχές που δικαιούνται.

9. Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν προγραμματι­σμένες επισκέψεις στις οικογένειες των μαθητών, να συνοδεύουν τους γονείς σε διάφορες υπηρεσίες, όταν κρίνεται αναγκαίο, πάντοτε στα πλαίσια του ωραρίου εργασίας, και σε συνεργασία με το διευθυντή, αφού, λόγω της ιδιομορφίας του έργου τους, η αποστολή τους δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο του σχολείου.

10. Συντάσσουν εκθέσεις που αναφέρονται σε θέματα των αρμοδιοτήτων τους, όταν ζητηθεί από τις εμπλε­κόμενες υπηρεσίες, και τις παραδίδουν στο διευθυντή για τη διεκπεραίωσή τους.

Θεραπευτές Λόγου

1. Αναλαμβάνουν την περιοδική αξιολόγηση των μα­θητών που παρουσιάζουν προβλήματα επικοινωνίας, λόγου, ομιλίας, φωνής (με ομιλία ή με εναλλακτικές μεθόδους) Σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα αποκατάστασης.

2. Συνεργάζονται με τους γονείς και τους καθοδηγούν πώς να χειρίζονται τα προβλήματα επικοινωνίας, λόγου, ομιλίας και φωνής του παιδιού τους.

3. Αναλαμβάνουν την ενημέρωση του προσωπικού του σχολείου, σε θέματα λόγου και επικοινωνίας, ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των δυσκολιών στο πλαί­σιο του διδακτικού και θεραπευτικού λόγου.

4. Ασκούν το έργο τους σε ιδιαίτερο χώρο, σε ατομική ή μικροομαδική βάση, και, όταν κρίνεται απαραίτητο για τον ίδιο το μαθητή, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, μέσα στην τάξη.

Φυσικοθεραπευτές

1. Αξιολογούν τις κινητικές και λειτουργικές ικανό­τητες των μαθητών, προσδιορίζουν τις ανάγκες τους και καθορίζουν τους θεραπευτικούς στόχους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούν ειδικές μεθόδους και μέσα εκπαιδεύοντας τους μαθητές, σε ατομική ή ομαδική βάση, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τους ίδιους, στο χώρο του φυσικοθεραπευτηρίου ή σε άλλους κα­τάλληλους χώρους, εντός και εκτός σχολείου.

2. Παρακολουθούν και αξιολογούν περιοδικά την κινη­τική εξέλιξη των μαθητών και ενημερώνουν τον ατομικό τους φάκελο.

3. Συνεργάζονται με τις συναφείς ειδικότητες του σχο­λείου (εργοθεραπευτή – εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής), χωρίς να τους υποκαθιστούν στο έργο τους καθώς και με το Ε.Β.Π. και ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό του σχολείου για θέματα της αρμοδιότητάς τους.

4. Ενημερώνουν την οικογένεια για την κινητική εξέλι­ξη του μαθητή και εισηγούνται, σε συνεργασία με τους εργοθεραπευτές, τις όποιες εργονομικές διευθετήσεις κρίνονται απαραίτητες.

5. Εισηγούνται, συνεργαζόμενοι με τους εργοθεραπευτές, στο διευθυντή του σχολείου τις αναγκαίες εργονο­μικές διευθετήσεις για την ανεμπόδιστη παραμονή των μαθητών στο χώρο του σχολείου και την απρόσκοπτη μετακίνηση τους. Προτείνουν την προμήθεια βοηθημά­των για τη διευκόλυνση της κινητικής δραστηριότητας και της μαθησιακής ετοιμότητας των μαθητών.

Εργοθεραπευτές

1. Αξιολογούν τις αναπτυξιακές, λειτουργικές και αι­σθητικοκινητικές δεξιότητες των μαθητών, με ειδικές δοκιμασίες και τεχνικές.

2. Προσδιορίζουν τις ανάγκες των μαθητών και κα­θορίζουν τους στόχους αποκατάστασης των διαφόρων δεξιοτήτων μέσω σκόπιμων δραστηριοτήτων (κινητικών, αντιληπτικών, κ.α.) που βοηθούν το μαθητή στη σχολική και κοινωνική προσαρμογή.

3. Παρακολουθούν και εξετάζουν περιοδικά την ανά­πτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών και ενημερώνουν τους γονείς για την εξέλιξή τους και για το πρόγραμμα εργοθεραπείας που εφαρμόζουν. Δίνουν τις απαραί τητες συμβουλές, προκειμένου να έχει ο μαθητής την καλύτερη υποστήριξη στο σπίτι.

4. Συνεργάζονται με τους φυσικοθεραπευτές και ει­σηγούνται στο διευθυντή του σχολείου τις αναγκαίες εργονομικές διευθετήσεις. Προτείνουν την προμήθεια βοηθημάτων για τη διευκόλυνση της ψυχοκινητικής δρα­στηριότητας και της μαθησιακής ετοιμότητας των μα­θητών, ώστε να αξιοποιούνται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι δυνατότητες τους. Προτείνουν λειτουργικούς χειρισμούς, συνεργαζόμενοι με το ειδικό βοηθητικό προ­σωπικό και τους γονείς, σε θέματα δραστηριοτήτων κα­θημερινής ζωής και αυτοεξυπηρέτησης των μαθητών.

5. Αναλαμβάνουν την ενημέρωση του προσωπικού του σχολείου και των γονέων, σε θέματα απόκτησης δεξιοτήτων μέσω σκόπιμων δραστηριοτήτων, ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση στο χώρο του σχολείου και στο σπίτι..

6. Το πρόγραμμα εργοθεραπείας γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σε ατομική βάση ή σε μικρές ομάδες, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον ερ-γοθεραπευτή.

Σχολικοί Νοσηλευτές

1. Ευαισθητοποιούν τους μαθητές σε κανόνες ατομι­κής υγιεινής και προφύλαξης από κινδύνους. Έχουν ως κύριο έργο την αγωγή και την προαγωγή της υγείας, με σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση της υγείας στο σχολικό πληθυσμό.

2. Συμμετέχουν στον έλεγχο και την παρακολούθηση της υγιεινής κατάστασης του σχολικού περιβάλλοντος (αίθουσες, κοινόχρηστοι χώροι, κυλικείο), και συνιστούν στους εμπλεκόμενους, τη λήψη των απαραίτητων μέ­τρων για την προστασία των μαθητών.

3. Παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στα παιδιά του σχο­λείου και αντιμετωπίζουν αιφνίδιες αδιαθεσίες, ασθένει­ες ή ατυχήματα που προκύπτουν κατά τα διαλείμματα ή κατά τη διάρκεια σχολικών δραστηριοτήτων.

4. Αναλαμβάνουν το νοσηλευτικό έργο μαθητών (φαρ­μακευτική αγωγή κ.λπ.) σε συνεργασία με το σχολίατρο ή τον προσωπικό γιατρό του κάθε μαθητή, με τη συ­ναίνεση του γονιού.

5. Είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση της οικογέ­νειας και, σε περίπτωση ατυχήματος, συνοδεύουν το μαθητή κατά τη μεταφορά του σε νοσηλευτικό ίδρυμα και παραμένουν σε αυτό μέχρι την άφιξη του γονέα ή του κηδεμόνα.

6. Ευαισθητοποιούν, ενημερώνουν και προτείνουν ειδι­κούς χειρισμούς στο ειδικό βοηθητικό προσωπικό, στα θέματα ατομικής υγιεινής των μαθητών και συνεργάζο­νται με όλο το προσωπικό του σχολείου και τις υγειονο­μικές υπηρεσίες για θέματα της αρμοδιότητας τους.

7. Εργάζονται εξατομικευμένα ή σε μικρές ομάδες στο γραφείο ή το εργαστήριο αγωγής υγείας, αν διαθέτει η σχολική μονάδα.

8. Παρέχουν συμβουλευτική στους γονείς σε θέματα υγείας και διοργανώνουν σεμινάρια παροχής πρώτων βοηθειών στο προσωπικό του σχολείου, στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης.

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι

1. Διερευνούν την αυτοεκτίμηση, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των μαθητών με στόχο την καλύτερη πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας.

2. Ενημερώνουν τους μαθητές και τις οικογένειες τους για τις αλλαγές που επιτελούνται στην αγορά εργασίας, (νόμοι, επαγγέλματα, θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα) και υποστηρίζουν την προσαρμογή τους στους εργασιακούς χώρους.

3. Στα καθήκοντα τους περιλαμβάνεται η διερεύνηση της αγοράς εργασίας εκτός σχολείου και η συμβουλευ­τική γονέων στο χώρο του σχολείου και σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτός αυτού.

4. Εργάζονται εντός του σχολείου με τους μαθητές σε ατομική ή ομαδική βάση και συνοδεύουν τους μαθητές σε προγράμματα πρακτικής άσκησης εκτός σχολείου.

Ειδικοί στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών μαθητών

1. Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς και το Ε.Ε.Π. για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων των μαθητών. Τους στηρίζουν στη μαθησιακή διαδικασία και μετέχουν ενεργά στην κατάρτιση και υλοποίηση ατομικών εκπαι­δευτικών προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατο­λισμού για μαθητές με προβλήματα όρασης.

2. Χρησιμοποιούν κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία για την αξιολόγηση των μαθητών με προβλήματα όρα­σης, από τα οποία προκύπτουν στοιχεία για κλίσεις και δεξιότητες που διαθέτουν, με σκοπό την καλύτερη κατάρτιση του εξατομικευμένου προγράμματος επαγ­γελματικού προσανατολισμού.

3. Ερευνούν την πρόσβαση των μαθητών στα διάφορα επαγγέλματα και προτείνουν εναλλακτικές επαγγελ­ματικές λύσεις (εργασία στο σπίτι, νέα επαγγέλματα κλπ) Ενεργοποιούν τους γονείς των τυφλών μαθητών και τους υποδεικνύουν επαγγελματικές κατευθύνσεις και επαγγελματικές επιλογές για τα παιδιά τους, που πρέπει να κινούνται στη βάση ρεαλιστικών στόχων.

4. Εισηγούνται τις κατάλληλες εργονομικές διευθε­τήσεις στο χώρο του σχολείου σε συνεργασία με τους ειδικούς στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης.

5. Παρέχουν συμβουλευτική στις οικογένειες των μα­θητών με προβλήματα όρασης σε θέματα επιλογών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης λαμβά­νοντας υπόψη την υπάρχουσα νομοθεσία.

6. Στο υποστηρικτικό τους έργο, συμπεριλαμβάνεται η διερεύνηση της αγοράς εργασίας εκτός σχολείου, η στήριξη των μαθητών προκειμένου να προσαρμοστούν στο χώρο της εργασίας και η συμβουλευτική των γο­νέων. Οι δραστηριότητες αυτές προγραμματίζονται με τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του σχολείου.

Ειδικοί στη νοηματική γλώσσα των κωφών μαθητών

1. Συνεργάζονται και υποστηρίζουν το ΕΕΠ και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σε θέματα που αφορούν την ειδικότητα τους. Βασική τους υποχρέωση είναι να εκτελούν χρέη διερμηνέα νοηματικής μέσα και έξω από το σχολείο.

2. Συνεργάζονται με τις επιστημονικές ομάδες και τους γονείς των κωφών μαθητών σε θέματα που αφο­ρούν τη χρησιμοποίηση της νοηματικής.

Ειδικοί στον προσανατολισμό, την κινητικότητα και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών μαθητών

1. Συμπράττουν με τους εκπαιδευτικούς και το Ε.Ε.Π. και αξιολογούν, με ειδικά μέσα και μεθόδους, τις ανά­γκες των μαθητών στην κινητικότητα, τον προσανατο­λισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης

2. Υλοποιούν εξατομικευμένα προγράμματα παρέμ­βασης στο χώρο του σχολείου ή σε άλλους χώρους, χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα και βοηθήματα.

3. Παρακολουθούν και αξιολογούν την πορεία του μαθητή ως προς το πρόγραμμα κινητικότητας και προ­σανατολισμού και ενημερώνουν τον ατομικό του φάκε­λο. Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, εισηγούνται στη διεπιστημονική ομάδα αλλαγές στο εξατομικευμένο πρόγραμμα.

4. Συνεργάζονται με τους γονείς των μαθητών και τους παρέχουν στήριξη και καθοδήγηση για θέματα κινητικότητας, προσανατολισμού και δεξιοτήτων καθη­μερινής διαβίωσης στο σπίτι.

5. Εισηγούνται τις κατάλληλες εργονομικές διευθετή­σεις που πρέπει να γίνουν στο σχολείο και το σπίτι και τα κατάλληλα, κατά περίπτωση, βοηθήματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές.

6. Μετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των μαθη­τών, ενημερώνουν τους γονείς για τις εργασίες των μαθητών στο σπίτι, υποστηρίζοντας τους σ` αυτή την προσπάθεια.

7. Συνοδεύουν, καθοδηγούν και προφυλάσσουν τους τυφλούς μαθητές στο χώρο του σχολείου, σε συνεργα­σία με τους άλλους εκπαιδευτικούς και το Ε.Β.Π.

8. Καταρτίζουν και υλοποιούν προγράμματα ενημέρω­σης σε θέματα της ειδικότητας τους για εκπαιδευτι­κούς και γονείς, με στόχο την ενιαία αντιμετώπιση των μαθητών στον προσανατολισμό και την κινητικότητα, εντός και εκτός σχολείου.

Γ΄ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Υποβοηθούν τους μαθητές στις βασικές τους ανά­γκες, όπως στη χρήση τουαλέτας, ατομικής υγιεινής, καθαριότητας, αλλαγής ρούχων, σίτισης και γενικά στην αυτοεξυπηρέτηση τους. Σε εξαιρετικά δύσκολες και ιδιαίτερες περιπτώσεις μαθητών, έχουν τη συνδρομή και του λοιπού προσωπικού του σχολείου με την έγκριση ή ενημέρωση του διευθυντή.

2. Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, απασχολούν δημιουργικά τους μαθητές και ενθαρρύ­νουν τη συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες μέσα και έξω από την τάξη, ακολουθώντας το ημερήσιο πρόγραμμα του σχολείου.

3. Βοηθούν στην αποβίβαση και επιβίβαση των μα­θητών στα σχολικά λεωφορεία, χωρίς να τους συνο­δεύουν στα δρομολόγια, και συνεργάζονται με τους εφημερεύοντες,

4. Συμμετέχουν στις συνεδριάσεις ως μέλη του συλ­λόγου προσωπικού του σχολείου. Λαμβάνουν μέρος ισότιμα στις δραστηριότητες του και διατυπώνουν τις απόψεις τους για θέματα που εμπίπτουν στην αρμο­διότητα τους ή είναι γενικότερου ενδιαφέροντος. Δεν απαλλάσσονται από τα γενικά ή ειδικά καθήκοντα και από την ανάληψη εργασιών που ο διευθυντής του σχο­λείου μπορεί να τους αναθέσει στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης.

5. Επικοινωνούν με τους γονείς, έπειτα από συνεννό­ηση με το διευθυντή, ενημερώνοντας τους για θέματα διαβίωσης των μαθητών στο σχολείο και τους προ­τείνουν τρόπους στήριξης και καθημερινής φροντίδας στο σπίτι, αντίστοιχους με αυτούς που εφαρμόζονται στο σχολείο.

6. Εξαιρούνται από τις εφημερίες του σχολείου λόγω της ιδιομορφίας που παρουσιάζει το εργασιακό τους πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να διαφοροποιείται εξαι­τίας των μη προβλέψιμων αναγκών των μαθητών.

7. Παρευρίσκονται και προσφέρουν τις υπηρεσίες στους μαθητές τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη λειτουργίας του σχολείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα