Νόμος 4264/2014

Ν. 4264/2014 ΦΕΚ 118 τ. Α’

Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστή­ματος και άλλες διατάξεις

Αρχικό έγγραφο PDF

Άρθρο 46

Ρυθμίσεις Θεμάτων Ειδικής Αγωγής

1. Η παρ. 24 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α`193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α` 8) αντικαθίσταται ως εξής:

«24. Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ οι οποίοι προσλαμβάνονται για ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου σε Διευ­θύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απασχολούνται τουλάχιστον 16 ώρες εβδομαδιαίως, λαμβάνουν τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές πλήρους ωραρίου από την έναρξη του σχολικού έτους 2013-2014. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, από τη δημοσίευση του πα­ρόντος νόμου, συμπληρώνουν το προβλεπόμενο από το νόμο διδακτικό ωράριο εντός της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: σε άλλη ΣΜΕΑΕ, σε ΚΕΔΔΥ για τις ειδικότητες που προ­βλέπεται, σε ενισχυτική διδασκαλία στην ίδια σχολική μονάδα ή σε άλλη σχολική μονάδα της οικείας Διεύ­θυνσης Εκπαίδευσης, σε διοικητικό έργο της σχολικής μονάδας που υπηρετούν ή σε όμορη σχολική μονάδα. Η ανωτέρω απασχόληση θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου με όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες. Τα παραπάνω ισχύουν και για εκπαιδευτι­κούς που προσλαμβάνονται από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης για τις δομές της ειδικής αγωγής. Τα όσα ανωτέρω υλοποιούνται με απόφαση του οικείου Διευ­θυντή Εκπαίδευσης.»

2. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 11 της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α` 8), καταρ­γούνται και τίθενται εδάφια ως εξής: «Οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΔΕΕΑΕ για την παράλληλη στήριξη, πραγματοποιούνται αποκλειστικά ως μειωμένου ωραρίου. Για τους ανωτέρω προσληφθέντες εκπαιδευ­τικούς μειωμένου ωραρίου, η σύμβαση πρόσληψής τους μπορεί με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης να μετατραπεί σε πλήρους ωραρίου, εφόσον οι εκπαι­δευτικοί το έχουν δηλώσει στην αρχική αίτησή τους, για το ίδιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, καθώς και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ ΕΑΕ και ΠΕ Γενικής Αγω­γής που προσλαμβάνονται για την παράλληλη στήριξη, εφόσον δε συμπληρώνουν το προβλεπόμενο διδακτικό τους ωράριο, παρέχουν συμπληρωματικά υπηρεσίες με σειρά προτεραιότητας:

α) παράλληλη στήριξη συνεκπαίδευση και σε άλλους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

β) ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στους οποίους παρέχεται παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, στην ίδια σχολική μονάδα ή σε άλλη σχολική μονάδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

γ) υπηρεσίες σε ΚΕΔΔΥ για τις ειδικότητες που προβλέπεται. Τα ανωτέ­ρω υλοποιούνται με αποφάσεις του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση μετατροπής της σύμβα­σης μειωμένου ωραρίου σε πλήρους ωραρίου κατά τα ανωτέρω, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης υποχρεούνται στην αποστολή των ονομάτων των εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής για την τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης.»

3. Στην παρ. 2 περίπτωση α` του άρθρου 56 του ν. 3966/2011 (Α` 118) καταργείται, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το εδάφιο από τη φράση: «Οι εκπαι­δευτικοί όλων των ανωτέρω κλάδων» έως και τη φράση: «έως και τις ώρες υποστήριξης, από το οικείο ΚΕΔΔΥ.»

4. Για τις ανάγκες δυσπρόσιτων και νησιωτικών πε­ριοχών και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι αντίστοιχοι πίνακες πρόσληψης προσωπικού των περιφερειακών διευθύνσεων, μπορούν να συγκροτούνται οι ΕΔΕΑΥ του άρθρου 39 του ν. 4115/2013, με ψυχολόγους και κοινωνι­κούς λειτουργούς οι οποίοι διατίθενται από την τοπική αυτοδιοίκηση, τις δημόσιες μονάδες υγείας και τα ΚΕΔ­ΔΥ. Τα ανωτέρω ισχύουν από το σχολικό έτος 2013-2014.

5. Στις περιπτώσεις προγραμμάτων συνεκπαίδευσης για μαθητές Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σε σχολικές μονάδες Γενικής Εκπαίδευσης που διαθέτουν Τμήμα Ένταξης, τη διαδικασία για τη μεταφορά των μαθητών αναλαμβάνει η Σ.Μ.Ε.Α.Ε. εγ­γραφής κάθε μαθητή. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα συνεκπαίδευσης διενεργείται σε σχολική μονάδα άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από αυτή στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής, την έγκριση μετακίνησης εκδίδει ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής ΠΕ και ΔΕ.

6. Στην παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4115/2013 (Α` 24) στην περίπτωση γ` που ακολουθεί μετά την περίπτωση 2β`, μετά τη φράση «ΣΔΕΥ» τίθεται η φράση «, καθώς και στις ΣΜΕΑΕ». Τα ανωτέρω ισχύουν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2013-2014.

7. Κατά την πρώτη εφαρμογή από το σχολικό έτος 2013-2014 του θεσμού των ΕΔΕΑΥ του άρθρου 39 του ν. 4115/2013 (Α`24) μπορούν να συγκροτούνται οι ΕΔΕΑΥ ακόμα και αν απουσιάζει ένα μέλος τους, λόγω εξάντλη­σης των πινάκων πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ που τηρούνται στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης.

8. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μάιου 2014.

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα