Ορισμός κριτηρίων για τη χορήγηση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) – ανακοινοποίηση στο ορθό (ως προς ημερομηνίες στα υπ? αρ. 2 & 4 από τα έχοντας υπόψη)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 1730/τ. Β΄/18-08-2015

ΑΔΑ: 7ΕΧΤΟΞΛΔ-ΞΛΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ως προς ημερομηνίες στα υπ? αρ. 2 & 4 από τα έχοντας υπόψη

Αθήνα, 10.08.2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αθήνα, 05- 08- 2015

Αρ. Πρωτ.8726

Γραφείο ΠροέδρουΤηλ.: 210 3319055Φαξ: 210 6081879

Ηλεκτρ. Δ/νση: secme-iep@iep.edu.gr

 

Αρχικό Έγγραφο PDF    

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

«Ορισμός κριτηρίων για τη χορήγηση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).»

 

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013, όπου προβλέπεται   η συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής στο ΙΕΠ, η οποία θα εξετάζει τις συνάφειες των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).

2) Το υπ? αρ. 39/21-07-2015 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με θέμα «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής στο Ι.Ε.Π., η οποία θα εξετάζει τις συνάφειες των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)».

3) την υπ΄ αρ. 8616/30-07-2015 Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστασίου Κουράκη (ΑΔΑ: 77ΓΚΟΞΛΔ- Χ5Ε) «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)»

4) την   συνεδρίαση   της 31-07-2015 της Επιστημονικής   Επιτροπής, στην   οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Κουρμπέτης Βασίλειος και τα τακτικά μέλη κ.κ. Λολίτσας Κωνσταντίνος, Κούτρας Στέφανος, Βλαχόπουλος Λάζαρος, Μουταβελής Αδριανός, Παναγιωτοπούλου Ευγενία και Χατζηπέτρου Ανθούλα και

5) την Πράξη 41/04-08-2015 του Δ.Σ. του ΙΕΠ, Θέμα: «Ορισμός κριτηρίων για τη χορήγηση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ»).

 

Αποφασίζουμε:

 τον ορισμό κριτηρίων για τη χορήγηση συνάφειας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), ως εξής:

Α. Κριτήρια της συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ):

  1. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Παιδαγωγικό Τμήμα ή Τμήμα Ανθρωπιστικών σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ. Τίτλοι από άλλα Τμήματα πρέπει να έχουν εκπαιδευτική εφαρμογή στην ΕΑΕ.
  2. Το πρόγραμμα σπουδών να είναι 2ετές και να περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
  3. Τα 6/8 των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών να είναι σχετικά με τις κατηγορίες αναπηριών ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του νόμου 3699/2008, Άρθρο 3 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την ΕΑΕ.

Β. Κριτήρια της συνάφειας των διδακτορικών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ):

  1. Ο διδακτορικός   τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Παιδαγωγικό Τμήμα ή Τμήμα Ανθρωπιστικών σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ. Τίτλοι από άλλα Τμήματα πρέπει να έχουν παιδαγωγική εφαρμογή στην ΕΑΕ.
  2. Η διδακτορική διατριβή θα πρέπει να έχει θέμα σχετικά με τις κατηγορίες αναπηριών και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του νόμου 3699/2008, Άρθρο 3 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την ΕΑΕ.
  3. Ο Επιβλέπων καθηγητής ή τουλάχιστον ένα μέλος της τριμελούς επιτροπής θα πρέπει να έχει γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τις κατηγορίες αναπηριών ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του νόμου 3699/2008, Άρθρο 3 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την ΕΑΕ.

Η κάλυψη των απαιτούμενων κριτηρίων που αφορούν στα έτη σπουδών, στην εξειδίκευση ανά αναπηρία, στην πρακτική άσκηση και στο εκπαιδευτικό ίδρυμα φοίτησης δύναται να οδηγούν σε προσωρινή συνάφεια με την ΕΑΕ για ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι τις 31 Αυγούστου 2016.

Η προσωρινή συνάφεια επανεξετάζεται και οδηγεί σε συνάφεια, όταν αποκτηθεί πλήρης κάλυψη των απαιτούμενων κριτηρίων.

Τα ως άνω κριτήρια είναι δυνατόν να τροποποιούνται μετά από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της Επιστημονικής Επιτροπής, αν από την άσκηση των επιστημονικών καθηκόντων της προκύψουν σχετικές ανάγκες. Η σχετική τροποποίηση γίνεται με Υπουργική Απόφαση μετά από γνωμοδότηση του ΙΕΠ.

Όλοι οι μεταπτυχιακοί-διδακτορικοί τίτλοι των υποψηφίων αναπληρωτών για ένταξη στους πίνακες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) καθώς και του ΕΕΠ-ΕΒΠ πλην όσων αναγράφουν ρητά Ειδική Αγωγή ή Σχολική Ψυχολογία, εξετάζονται ως προς τη συνάφειά τους με την ΕΑΕ, από την αρμόδια Επιτροπή του ΙΕΠ. Προϋπηρεσίες οι οποίες αποκτήθηκαν από ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ, καθώς και του ΕΕΠ-ΕΒΠ, με μεταπτυχιακό- διδακτορικό τίτλο, έως και το σχολικό έτος 2014-2015 δεν θίγονται.

 

O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.                                 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

                                                                                                            ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ                                                              ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Κοινοποίηση:

  1. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
  2. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
  3. Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα