Τροποποίηση Υ.Α. 8616/30-07-2015 «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)

Σημείωση supereducation: καταργήθηκε με την ΦΕΚ 1927/τ. Β΄/08-09-2015

ΑΔΑ: 60ΝΛΟΞΛΔ-ΗΙΖ

 Αρχικό Έγγραφο PDF     ΦΕΚ 1720/τ. Β’/17-08-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αθήνα, 4-08-2015

Αρ. Πρωτ. 8690

Γραφείο Προέδρου
Τηλ.: 210 3319055 Φαξ: 210 6081879
Ηλεκτρ. Δ/νση: secme-iep@iep.edu.gr

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Υ.Α. 8616/30-07-2015 «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013, όπου προβλέπεται η συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής στο ΙΕΠ, η οποία θα εξετάζει τις συνάφειες των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).

2) Το υπ? αρ. 39/21-07-2016 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με θέμα «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής στο Ι.Ε.Π., η οποία θα εξετάζει τις συνάφειες των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)».

3)   Την Υ.Α. 8616/30-07-2015 «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και

4) Το υπ? αρ. 39/21-07-2016 απόσπασμα   πρακτικού του Δ.Σ.   του Ι.Ε.Π.   με θέμα τροποποίηση της Υ.Α. 8616/30-07-2015 «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής στο Ι.Ε.Π., η οποία θα εξετάζει τις συνάφειες των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)».

 

Αποφασίζουμε:

τροποποιούμε   την Υ.Α. 8616/30-07-2015 «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) ως εξής:

  1. Αντικαθίσταται στο ορθό το όνομα του μέλους της ως άνω Επιτροπής από Χατζηπέτρου Αθηνά, Επιστημονική συνεργάτης ΕΣΑμεΑ, ως μέλος, σε Χατζηπέτρου Ανθούλα Επιστημονική συνεργάτης ΕΣΑμεΑ, ως μέλος,
  1. Αντικαθίσταται η κ. Παπασταυρινίδου Γεωργία, Εισηγήτρια του ΙΕΠ από την κ. Μάνου Ιωάννα, Σύμβουλο Α΄ του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., ως αναπληρωματικό μέλος.
  1. Μετά τα   ονόματα (κύρια και αναπληρωματικά) των μελών της Επιτροπής προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Τον Πρόεδρο της ως άνω Επιτροπής κ. Κουρμπέτη Βασίλειο, Σύμβουλο A΄ του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., απουσιάζοντα, κωλυόμενο ή ασθενούντα αναπληρώνει ο κ. Κων/νος Λολίτσας, Προϊστάμενος Δ/νσης Ειδικής Αγωγής Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ως Αντιπρόεδρος».

 

 

O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΕΠ                                     Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

                                                                                                              ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ                                                                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Κοινοποίηση:

  1. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
  2. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
  3. Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα