Λειτουργία των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2015-2016

Αρχικό έγγραφο

Βαθμός ασφαλείας:

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Να διατηρηθεί μέχρι:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                    ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

—–
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                         Μαρούσι, 14 – 09 – 2015
ΤΜΗΜΑ Α΄                                                                         Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
—–                                                                                                         143218/Δ3

Α. Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι
e-mail: t08dea1@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ε.Παναγιωτοπούλου
Τηλ.: 210 3442190,2194,3797
FΑΧ: 210 3442334

ΠΡΟΣ: 1. Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
2. ΤΕΕ – ΕΕΕΕΚ (μέσω Δ.Ε)

ΚΟΙΝ.: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε & Δ.Ε.
Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε. & Ειδ.
Αγωγής και Εκπ/σης
(μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.)

 

ΘΕΜΑ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ »

 

Τα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ βαθμίδας, ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄ βαθμίδας και ενιαία ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ βαθμίδας,   τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 13, περ. δ και ε, του ν. 2817/2000(ΦΕΚ 78/14.3.2000), θα συνεχίσουν, έως και την έκδοση νέου θεσμικού πλαισίου για την τεχνική επαγγελματική   εκπαίδευση, τη λειτουργία τους και για το σχολικό έτος 2015-2016 , σύμφωνα με το οριζόμενο   ως άνω νομικό πλαίσιο . Η προβλεπόμενη από το Άρθρο 11 του νόμου 3699/2008(ΦΕΚ 199/2.9.2008) μετατροπή των παραπάνω σχολικών μονάδων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το ν. 3966/2011(ΦΕΚ 118/τ.Α΄/2011), άρθ. 56, παρ.2, περ. γ), όπως προβλέφθηκε εκ νέου στο άρθρο 28 του νόμου 4186/2013(ΦΕΚ 193/τΑ΄/ 17-9-2013) εντάσσεται στο πλαίσιο επανασχεδιασμού της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Οι εγγραφές των μαθητών στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ βαθμίδας, στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄ βαθμίδας και στα ενιαία ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ βαθμίδας, για το προαναφερόμενο έτος θα διεξαχθούν κανονικά. Οι παραπάνω Σ.Μ.Ε.Α.Ε θα λειτουργήσουν με τα ισχύοντα προγράμματα των Τ.Ε.Ε. σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στις περ. δ και ε της παρ.13 και στην περ. ε της παρ. 15 άρθρο 1 του ν. 2817/2000(ΦΕΚ 78/14.3.2000).

Τα ιδρυθέντα ειδικά ΕΠΑ.Λ. θα λειτουργούν με τα ισχύοντα προγράμματα των ΕΠΑ.Λ. προσαρμοσμένα στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους.

Επίσης, η λειτουργία των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) θα πραγματοποιηθεί βάση των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ Α ΄/17-09-2013) .

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ -ΔΗΜΑΚΟΥ

Εσωτερική Διανομή:

  1. Γραφείο κας Υπουργού
  2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
  3. Γεν. Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
  4. Δ/νση Προσωπικού Π.Ε & Δ.Ε.
  5. Δ/. νση Ειδικής Αγωγής

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα