Υποβολή Προτάσεων για ίδρυση, Προαγωγή, Υποβιβασμό και Κατάργηση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(ΣΜΕΑΕ)και τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.» & « Υποβολή Προτάσεων για ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΑΔΑ: 7ΒΨΦ4653ΠΣ-30Ψ

         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,                                                            Βαθμός ασφαλείας:
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                   Να διατηρηθεί μέχρι:
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ                                      Μαρούσι, 02-03-2016
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                     Αρ. Πρ.: 36548 /Δ3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
—–
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. ? Πόλη: 15180 Μαρούσι                                                            ΠΡΟΣ:1)Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε και Δ.Ε
Ιστοσελίδα:  www.minedu.gov.gr/index.php/eidiki-                                2) Διευθύνσεις Π/θμιας Εκπ/σης
agwgi-2/sxolika-nea-eid-ekp                                                                         3) Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
email: thasteri@minedu.gov.gr                                                                    ΚΟΙΝ:1) Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης,
Πληροφορίες: Θ Αστέρη                                                                               Διάγνωσης και Υποστήριξης(ΚΕΔΔΥ)
Τηλέφωνο: 2103442191                                                                                 (μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων)
FAX: 2103442193                                                                                            2) Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε &

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(μέσω των Δ/νσεων Π.Ε.)
3) Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε &
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.)

Αρχικό έγγραφο PDF

Θέμα: α) «Υποβολή Προτάσεων για ίδρυση, Προαγωγή, Υποβιβασμό και Κατάργηση Σχολικών Μονάδων  Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(ΣΜΕΑΕ)και τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.»
β) « Υποβολή Προτάσεων για ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Λαμβάνοντας υπόψη:
Α. τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 4, 6 και 8, 34 παρ. 1 και 35 του ν. 3699/2008 «Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (ΦΕΚ 199/τ. Α΄/2-10-2008),
2. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
3. του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό ? έλεγχος δαπανών» και τις διατάξεις του Ν.4270/2014(ΦΕΚ 143/τΑ΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ?δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
4. του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ? Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
5. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τΑ΄/ 22-9-2015) με θέμα: Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
6. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τΑ΄/ 23-9-2015) με θέμα: Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

Προσκαλούμε τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε όπως, σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε, τους Προϊσταμένους των ΚΕΔΔΥ, τους Σχολικούς Συμβούλους Ειδικής Αγωγής και τους Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. και Δ.Ε., όπου αυτό απαιτείται , να συντάξουν και να απευθύνουν τις ως άνω προτάσεις ?εισηγήσεις και συγκεκριμένα για την ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό, κατάργηση και συγχώνευση Σχολικών  Μονάδων  Ειδικής  Αγωγής  και  Εκπαίδευσης  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των Τμημάτων Ένταξης Π.Ε. και Δ.Ε.
Οι ως άνω προτάσεις-εισηγήσεις με όλη την τεκμηρίωση δηλαδή αντίγραφα των εισηγήσεων των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ, των Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και των Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. και Δ.Ε. καθώς και συμπληρωμένων των συγκεντρωτικών συνοδευτικών πινάκων, αποστέλλονται στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Π.Ε.Θ προκειμένου για την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Παρακαλούμε τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε να φροντίσουν ώστε:

Α) Να συνοδεύσουν το φάκελο της πρότασης- εισήγησης με τη γραπτή γνώμη τους, η οποία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους οφείλει να σταθμίζει τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή και να προκρίνει τις προτάσεις εκείνες που καλύπτουν τις ανάγκες της και παρέχουν υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό έργο στα σχολεία της περιοχής.
Β) Να φροντίσουν για την τεκμηρίωση των προτάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί του αριθμού των μαθητών με τις σχετικές γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ, συνυποβάλλοντας τα σχετικά αντίγραφα καθώς και συμπληρωμένους τους συγκεντρωτικούς συνοδευτικούς πίνακες  μέχρι 15-04-2016 στο ΥΠ.Π.E.Θ (Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής ?Τμήμα Α΄, Α. Παπανδρέου 37,Τ.Κ. 15180 Μαρούσι) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση :t08dea1@minedu.gov.gr.
Γ) Να φροντίσουν για την ορθή διαχείριση προσωπικών δεδομένων και τη μη διακίνηση στα διαβιβασθέντα έγγραφα των ονομάτων των μαθητών.

Κατά τη σύνταξη των εισηγήσεων , θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:
α. Οι ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής (χιλιομετρικές αποστάσεις, δυνατότητα μεταφοράς των μαθητών κ.ά.).
β. Η βούληση των γονέων, της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της περιοχής.
γ. Ο αριθμός των προς φοίτηση μαθητών για όλες τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε και τα Τμήματα Ένταξης Π.Ε. και Δ.Ε. Ειδικά για ίδρυση νέας Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε. θα πρέπει ο αριθμός των προς φοίτηση μαθητών να είναι τουλάχιστον πέντε (5). «Στον πίνακα 1» πρέπει να καταχωρηθεί ο συνολικός αριθμός των μαθητών ανά κατηγορία ειδικής εκπ/κης ανάγκης.
δ. Ο βαθμός δυσκολίας των διαγνωσμένων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και ο τρόπος εκπαιδευτικής τους υποστήριξης όπως αυτός προκύπτει από την εισήγηση του οικείου ΚΕΔΔΥ.
ε. Σε περίπτωση ίδρυσης νέας Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε. είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για την έγκριση της, η απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του αρμόδιου Δήμου, η οποία να εξασφαλίζει με σαφήνεια τόσο τη δυνατότητα στέγασης όσο και την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της προτεινόμενης δομής. Στην περίπτωση των εργαστηρίων να αναφερθούν οι δαπάνες εξοπλισμού για κάθε έτος από τα επόμενα οικονομικά έτη με την αντίστοιχη βεβαίωση δαπάνης. Επίσης να σταλεί η βεβαίωση δαπάνης για την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας των ιδρυομένων σχολικών μονάδων, από τους οικείους ΟΤΑ με την δυνατότητα κάλυψης των δαπανών που βαρύνονται και για το τρέχον οικ. Έτος. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να σταλεί η αντίστοιχη βεβαίωση δαπάνης για την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας και των Τμημάτων Ένταξης Π.Ε & Δ.Ε.

Σε περίπτωση μίσθωσης κτηρίου για τη στέγαση ΣΜΕΑΕ ή Τμημάτων Ένταξης η πρόταση-εισήγηση πρέπει να συνοδεύεται από ειδική έκθεση δαπάνης της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στην οποία να αναφέρεται με σαφήνεια η εξεύρεση του κατάλληλου χώρου και η κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

στ) Οι υποσημειώσεις στους δύο συνοδευτικούς πίνακες.
ζ) Η συμπλήρωση του «πίνακα 1» πρέπει να γίνει με αξιολογική σειρά (ως προς τις ιδρύσεις), με ευθύνη των Δ/ντών των Δ/νσεων Π.Ε.

Επισημαίνεται ότι :

Α) Οι προτάσεις που δεν θα είναι πλήρεις δεν θα αξιολογηθούν από την Υπηρεσία μας.
Β)Επίσης, προτάσεις που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα συνυπολογιστούν και ζητείται επικαιροποιημένη
τεκμηρίωσή τους εξ αρχής.
Γ) Η εγκύκλιος για προτάσεις ίδρυσης, προαγωγής, υποβιβασμού και κατάργησης Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ειδικά Γυμνάσια και Λύκεια, Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια, ΕΕΕΕΚ) θα εκδοθεί αφού ολοκληρωθεί από την υπηρεσία η προσαρμογή
του πλαισίου λειτουργίας των ανωτέρω δομών.

Συν:3 πίνακες

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1.  Γραφείο Υπουργού
2.  Γραφείο Αν.Υπουργού
3.  Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4.  Δ/νση Σπουδών Π.Ε
5. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.
6.  Δ/νση Ειδ. Αγωγής

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα