Υποβολή Προτάσεων για Ίδρυση, Προαγωγή, Υποβιβασμό και Κατάργηση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
Ε
ΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

               ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ                                                                        
Μαρούσι, 27-04-2016
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                                                            Αρ. Πρ.:   71417/Δ3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τμήμα Α΄

—–

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. ? Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
ΠΡΟΣ:1)Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε και Δ.Ε
2) Διευθύνσεις  Δ/θμιας Εκπ/σης
Πληροφορίες: Ε. Παναγιωτοπούλου
Email: t08dea1@minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 2103442190, 2577, 2194
FAX: 2103442193
ΚΟΙΝ: 1) Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης,
Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ)

(μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων)
             2) Σχολικούς Συμβούλους
Ε
ιδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.)
             3) Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε
(μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.)

 

Αρχικό έγγραφο PDF
Συνημμένος πίνακας PDF

Θέμα: «Υποβολή Προτάσεων για Ίδρυση, Προαγωγή, Υποβιβασμό και Κατάργηση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. Των άρθρων 4, 6 και 8, 34 παρ. 1 και 35 του ν. 3699/2008 «Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (ΦΕΚ 199/τ. Α΄/2-10-2008).
 2. Του άρθρου 28 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τΑ/ 17-09-2013).
 3. Του άρθρου 8 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τΑ/ 17-09-2013) και του άρθρου 6 του ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τΑ/14-05-2015).
 4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
 5. Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό ? έλεγχος δαπανών» και τις διατάξεις του Ν.4270/2014(ΦΕΚ 143/τΑ΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ?δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 6. Του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ? Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 7. Το Π.Δ.  70/2015  (ΦΕΚ  114/τΑ΄/  22-9-2015)  με  θέμα:  Ανασύσταση  των  Υπουργείων  Πολιτισμού  και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,   του   Υπουργείου   Οικονομίας,   Υποδομών,   Ναυτιλίας   και   Τουρισμού   σε   Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
 8. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τΑ΄/ 23-9-2015) με θέμα: Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

    Προσκαλούμε τους/τις Περιφερειακούς/ές Διευθυντές/ύντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους/τις Διευθυντές/ντριες των Διευθύνσεων Δ.Ε, τους/τις Προϊσταμένους/μένες των ΚΕΔΔΥ σε συνεργασία  με τους/τις Σχολικούς Συμβούλους Ειδικής Αγωγής  και  τους/τις  Σχολικούς  Συμβούλους  Δ.Ε.  να συντάξουν και να απευθύνουν τις ως άνω προτάσεις.

     Παρακαλούμε τους/τις Περιφερειακούς/ές Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τους/ τις Διευθυντές/ντριες Δ.Ε.:

 • Να φροντίσουν για την τεκμηρίωση των προτάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί του αριθμού των μαθητών με τις σχετικές εισηγήσεις των ΚΕΔΔΥ και την ορθή διαχείριση προσωπικών δεδομένων.
 • Να συνοδεύσουν τον συγκεντρωτικό πίνακα με τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων για τη στέγαση και τη δέσμευση δαπάνης καθώς και τη γραπτή γνώμη τους, η οποία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους οφείλει να σταθμίζει τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή και να προκρίνει τις προτάσεις εκείνες που καλύπτουν τις ανάγκες της και παρέχουν υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό έργο στα σχολεία της περιοχής.
 • Να αποστείλουν τα ως άνω μέχρι και την Παρασκευή 3-6-2016 στο Υπ.Π.E.Θ (Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής ? Τμήμα Α΄, Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180 Μαρούσι) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: t08dea1@minedu.gov.gr .

Κατά τη σύνταξη των προτάσεων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:

α. Οι εισηγήσεις να αφορούν μόνο ειδικότητες και ΟΧΙ Ομάδες   Προσανατολισμού – Τομείς, καθότι επίκεινται νομοθετικές ρυθμίσεις, με τις οποίες θα καθοριστούν θέματα διάρθρωσης των Σπουδών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, των Προγραμμάτων Σπουδών και του πλαισίου ποιότητας.

β. Οι ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής (χιλιομετρικές αποστάσεις, δυνατότητα μεταφοράς των μαθητών κ.ά.).

γ. Η βούληση των γονέων, της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της περιοχής.

δ. Ο αριθμός των προς φοίτηση μαθητών και οι εκπαιδευτικές ανάγκες τους. Στον συνοδευτικό πίνακα πρέπει να καταχωρηθεί ο συνολικός αριθμός των μαθητών ανά κατηγορία ειδικής εκπ/κης ανάγκης. Διευκρινίζεται ότι για ίδρυση νέας ΣΜΕΑΕ ο αριθμός των προς φοίτηση μαθητών είναι τουλάχιστον πέντε (5).

ε.  Ο  βαθμός  δυσκολίας  των  διαγνωσμένων  ειδικών  εκπαιδευτικών  αναγκών  των  μαθητών  και  ο  τρόπος εκπαιδευτικής τους υποστήριξης όπως αυτός προκύπτει από την εισήγηση του οικείου ΚΕΔΔΥ.

στ.  Για την ίδρυση νέας Σ.Μ.Ε.Α.Ε. απαραίτητη προϋπόθεση, για την έγκρισή της είναι:

 • Η βεβαίωση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία να εξασφαλίζει με σαφήνεια τη δυνατότητα παιδαγωγικώς κατάλληλης στέγασης.
 • Η βεβαίωση δέσμευσης των δημοτικών οικονομικών υπηρεσιών για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης των λειτουργικών εξόδων όλης της δομής καθώς και οι δαπάνες εξοπλισμού των εργαστηρίων όπου θα αναφέρεται  το  απαιτούμενο  ποσό  από  01-09-2016   έως   και   3 1 -12-2016  και  το  απαιτούμενο   (κατά προσέγγιση)  ετήσιο  ποσό  για κάθε επόμενο  έτος  (βλ ενδεικτικά επισυναπτόμενο υπόδειγμα).

Επισημαίνεται ότι:

Α) Οι Διευθυντές/ντριες Δ/θμιας Εκπαίδευσης:

 • Συμπληρώνουν τον πίνακα με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών της περιοχής αρμοδιότητάς τους.
 • Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), αποστέλλουν εγγράφως προς τους Δήμους τις προτάσεις για κάθε είδους σχολική μεταβολή για το σχολικό έτος 2016-2017 προκειμένου να ζητήσουν τη γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων.
 • Όταν  συγκεντρώσουν  τις  γνωμοδοτήσεις  των  Δημοτικών  Συμβουλίων  διαβιβάζουν  τα  παραπάνω  στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Β) Οι προτάσεις που δεν θα είναι πλήρεις δεν θα αξιολογηθούν από την Υπηρεσία μας.

Γ)  Προτάσεις  που  είχαν  υποβληθεί  στο  παρελθόν  δεν  θα  συνυπολογιστούν  και  ζητείται  επικαιροποιημένη τεκμηρίωσή τους εξ αρχής.

        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 

Συν 1: Πίνακας

Συν 2: Υπόδειγμα βεβαίωσης

 

 Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αν.Υπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Δ/νση Σπουδών Π.Ε
5. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.
6. Δ/νση Ειδ. Αγωγής

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ?????????.                                                                                                    (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

ΔΗΜΟΣ ?????????.                                                                                                    (ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι λειτουργικές δαπάνες για την περίοδο 01-09-2016 έως 31-12-2016 του προτεινόμενου προς ίδρυση ??????????????. στο Δήμο ??????????.. ανέρχονται στο ποσό των ??????. ευρώ.

Σχετικά με τα ανωτέρω προβλέπεται ότι το ποσό της ετήσιας δαπάνης ανέρχεται κατά προσέγγιση στο ύψος των ???????. ευρώ.

Οι  λειτουργικές  δαπάνες του  ως  άνω σχολείου θα  επιβαρύνουν το  Ν.Π.Δ.Δ. με την  επωνυμία Ενιαία Σχολική Επιτροπή   Πρωτοβάθμιας   /   Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   Δήμου  ??????   και   θα  καλύπτονται  από   την επιχορήγηση που θα λαμβάνει ο Δήμος ????????. από τους ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Δ/θμιας Εκπαίδευσης και εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2016 στον κωδικό εξόδων ?????

 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα