Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 2513/τ. Β’/12-08-2016).

Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 2513/τ. Β’/12-08-2016).

Αριθμ. 131360/Δ3  (2)
Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1γ) του άρθρου 28 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’/17-09-2013).
2. Των άρθρων 6, 8 και 34 παρ. 4 και 35 του Ν. 3699/2008 «Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων αναπηρία ή με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (ΦΕΚ 199/τ.Α’/2-10-2008).
3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό Π.δ. 63/2005, Α’ 98).
4. Των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
5. Του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/22-9-2015) με θέμα: Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
6. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α’/23-9-2015) με θέμα: Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών της παρ. 2, του άρθρου 2 του Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
7. Την υπ? αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/τ.Β’/09-10-2015).
8. Την υπ? αριθμ. 125705/Β1/28-07-2016 βεβαίωση της οικονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη δέσμευση της Οικ. Πίστωσης.
Β. 1. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας.
2. Τις Εισηγήσεις των ΚΕΔΔΥ.
3. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας.
Γ. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες:
Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού: Ετήσια δαπάνη ύψους 49.800,00 ? περίπου για κάθε έτος από τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία κατά το τρέχον οικ. έτος περιορίζεται στο ποσό των 16.600,00 ? περίπου. Η εν λόγω δαπάνη τόσο κατά το τρέχον οικονομικό έτος όσο και κατά τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδ. Φ.19-220, ΚΑΕ 0227). Επί του Προϋπολογισμού των οικείων Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού: Ετήσια δαπάνη ύφους 134.350 ευρώ περίπου, από την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας των ιδρυομένων σχολικών μονάδων, η οποία κατά το τρέχον οικ. έτος περιορίζεται στο ποσό των 52.050 ευρώ, περίπου. Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τους ΚΑΠ των οικείων Ο.Τ.Α.
Δ. Τις αυξημένες ανάγκες των από δεκαετίας μη μεταβαλλόμενων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης οι οποίες αποτυπώνονται στα συνεχώς κλιμακούμενα αιτήματα για επιπλέον κάλυψη αναγκών,
αποφασίζουμε τις παρακάτω μεταβολές σχολικών μονάδων ΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
Ιδρύονται, από το σχολικό έτος 2016-2017, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)
των παρακάτω Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης,
ως ακολούθως:
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ
Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο ΑΘΗΝΑΣ
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ
Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο ΚΑΒΑΛΑΣ
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΜΟΥ
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΙΚΑΡΙΑΣ
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΙΓΙΟΥ
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο ΣΚΥΔΡΑΣ
ΕΕΕΕΚ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο ΡΕΘΥΜΝΗΣ
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΕΕΕΚ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΕΕΕΚ ΚΑΜΑΡΙΩΝ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 9 Αυγούστου 2016
Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας                    Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων                                  Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Το ΦΕΚ σε PDF

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 298 άρθρα