Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις ? Μετονομασίες και Καταργήσεις Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 2591/τ Β΄/22-08-2016)

ΘΕΜΑ: «Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις ? Μετονομασίες και Καταργήσεις Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΑΔΑ: 6Δ1Κ4653ΠΣ-745

Μαρούσι, 03 – 08 -2016
Αριθ. Πρωτ.: 128728/ Δ3
Βαθμός Προτερ.:

ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 2591/τΒ΄/22-08-2016

Έχοντας υπόψη
Α. τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 6, 8 και 34 παρ. 4 και 35 του ν. 3699/2008 «Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (ΦΕΚ 199/τ. Α΄/2-10-2008).
2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
3. Των άρθρων 20 και 77 του Ν.4270/2014(ΦΕΚ 143/τΑ΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ?δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
4. Του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ? Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5 . Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τΑ΄/ 22-9-2015) με θέμα: Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
6 Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τΑ΄/ 23-9-2015) με θέμα: Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών της παρ. 2, του άρθρου 2 του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ194/Α΄/22?11?2010) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
7. Την υπ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/τΒ΄/09-10-2015).
Β. 1. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας,
2. Τις Εισηγήσεις των ΚΕΔΔΥ,
3. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας
Γ. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες:
Επί του Προϋπολογισμού των οικείων Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού: Ετήσια δαπάνη ύψους: 61080 ? ΕΥΡΩ περίπου, από την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας των ιδρυομένων σχολικών μονάδων, η οποία κατά το τρέχον οικ. έτος περιορίζεται στο ποσό των 28202 ? ΕΥΡΩ, περίπου. Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τους ΚΑΠ των οικείων Ο.Τ.Α..
Δ. Τις από δεκαετίας αυξημένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών όπως πιστοποιούνται από τα ΚΕΔΔΥ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ιδρύονται, από το σχολικό έτος 2016-2017, Τμήματα Ένταξης στα Γυμνάσια των κάτωθι Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α. ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου:
T. E στο 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
T. E στο 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
T. E στο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας:
T. E στο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
T.E στο ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
T. E στο 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
T E στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ
T E στο 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης:
T. E στο 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
T. E στο 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας:
T. E στο 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας:
T. E στο 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας:
T. E στο 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
T. E στο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
T. E στο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
T. E στο 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
T. E στο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας:
T. E στο 3ο Γ/ΣΙΟ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ
T. E στο 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ
T. E στο 2ο Γ/ΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
T. E στο 5ο Γ/ΣΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
T .E στο 4ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΗΣ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής:
T.E στο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΟΥ
T .E στο 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
T .E στο 11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
T .E στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής:
T .E στο 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
T. E στο 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
T. E στο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά:
T. E στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
T. E στο 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
T .E στο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου:
T .E στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΣΑΜΟΥ
T. E στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου:
T .E στο 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
T. E στο 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
T. E στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
T. E στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΑΓΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ
T. E στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΩΧΩΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου:
T. E στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης:
T. E στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΓΕΛ ΣΕΡΒΙΩΝ
T .E στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας:
T. E στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
T. E στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
T. E στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ
T. E στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ
T. E στο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας:
T. E στο 19ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας:
T. E στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
T. E στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
T. E στο 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
T. E στο 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
T. E στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΑΓΑΝΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων:
Τ.Ε. στο ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τ.Ε. στο 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας:
Τ.Ε. στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας:
Τ.Ε στο 10ο Γ/ΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας:
Τ.Ε στο 8ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
Τ.Ε στο 2ο Γ/ΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Τ.Ε στο 3ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
Τ.Ε στο 9ο Γ/ΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας:
Τ.Ε. στο 6 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τ.Ε. στο 5 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας:
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΘΑΚΗΣ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΗΣ
Τ.Ε στο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κερκύρας:
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας:
Τ.Ε στο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Τ.Ε στο ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης:
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς:
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σ.Σ. ΜΟΥΡΙΩΝ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΡΩΠΟΥ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας:
Τ.Ε στο 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΗΣ
Τ.Ε στο 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής:
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΗΤΗΣ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Τ.Ε στο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
Τ.Ε στο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων:
Τ.Ε στο 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Τ.Ε στο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΔΑΣ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου:
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΖΙΟΥ
Τ.Ε στο 12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
Τ.Ε στο 11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τ.Ε στο 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΓΕΡΗΣ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΟΠΕΔΙΟΥ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας
Τ.Ε στο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΟΥ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας
Τ.Ε στο 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Τ.Ε στο 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΑΛΑΣ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας
Τ.Ε. στο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Τ.Ε. στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΟΥ
Τ.Ε. στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΜΗΣ
Τ.Ε στο 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Τ.Ε στο 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Τ.Ε στο 6 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΆΜΦΙΣΣΑΣ
Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΤΕΑΣ

Β. Συγχωνεύονται και μετονομάζονται , από το σχολικό έτος 2016-2017, τα Τμήματα Ένταξης των παρακάτω
Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις παρακάτω Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ από ΤΕ του 5 ου Γυμνασίου Καλαμαριάς σε ΤΕ του 4 ου Γυμνασίου Καλαμαριάς (ΦΕΚ1901/τ Β΄/5-8-2013)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας:
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ από ΤΕ του 2ου Γ/ΣΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΣΕ ΤΕ του 1 ου Γ/ΣΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ (ΦΕΚ 1575/τ.Β/2011)

Γ. Καταργείται από το σχολικό έτος 2016-2017, στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων:
το Τ.Ε του 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΕ (1248/24-9-2002 τ.Β΄)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ       Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ           ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                 ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αν. Υπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε και Δ.Ε.
5. Δ/νση Ειδ. Αγωγής

 

Αρχικό έγγραφο με ΑΔΑ pdf

ΦΕΚ σε pdf

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα