Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του άρθρου 48, του ν.4415/2016 (Α’ 159)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
—–

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. ? Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 344 2195/2128
FAX: 210 344 2365

Μαρούσι, 04- 10 ? 2016
Αρ
. Πρωτ. 163629/ΓΔ4

ΠΡΟΣ:

 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης της χώρας (έδρες τους)
 2. Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
  Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας (μέσω των Περ. Δ/νσεων Εκπ/σης)
 3. Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ & ΔΕ της χώρας (μέσω των Περιφ. Δ/νσεων Εκπ.)
 4. Δ/ντές Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας (έδρες τους)
 5. Σχολικές μονάδες (μέσω των οικείων Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε. )

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του άρθρου 48, του ν.4415/2016 (Α΄ 159).

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4, του άρθρου 21, του ν.3699/2008 (Α΄199), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3, του άρθρου 48, του ν.4415/2016 (Α΄ 159) και ισχύει, καλούνται οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, εφόσον διαπιστώνουν την ύπαρξη λειτουργικών αναγκών  στις  ΣΜΕΑΕ,  στα  Τμήματα  Ένταξης  και  στα  προγράμματα  Παράλληλης  Στήριξης, να εκδίδουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων αυτών τηρώντας απαρέγκλιτα τα κάτωθι :

 1. Η πρόσκληση αφορά εκπαιδευτικούς της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή με προσόντα όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 4, του άρθρου 21, του ν.3699/2008 (Α΄ 199), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3, του άρθρου 48, του ν.4415/2016 (Α΄ 159). Η  επιλογή και προσωρινή τοποθέτηση γίνεται μεταξύ των αιτηθέντων με την αξιολογική σειρά που ορίζεται στην συγκεκριμένη διάταξη.
 2. Η προσωρινή τοποθέτηση πραγματοποιείται είτε με ολική διάθεση είτε για συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου, κατ? ελάχιστον δέκα ωρών, και εφόσον το λειτουργικό κενό που τυχόν προκύπτει από τη μετακίνηση, δύναται να καλυφθεί από άλλον εκπαιδευτικό της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης. Η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας στις ΣΜΕΑΕ, στα Τμήματα Ένταξης και στην Παράλληλη Στήριξη.
 3. Οι  εκπαιδευτικοί  που  δεν  συμπληρώνουν  το  διδακτικό  τους  ωράριο  και  στη  σχολική μονάδα, που υπηρετούν, υπάρχουν εγκεκριμένα αιτήματα για Παράλληλη Στήριξη μαθητών,  δύναται  να  συμπληρώνουν  το  διδακτικό  τους  ωράριο  για  την  υποστήριξη αυτών, εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός διδακτικών ωρών υποστήριξης των μαθητών, όπως προτείνεται από το ΚΕΔΔΥ. Το σύνολο των εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν κάθε μαθητή δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους τέσσερις. Η ανάθεση συμπλήρωσης   διδακτικού   ωραρίου   για   κάλυψη   διδακτικών   αναγκών   Παράλληλης Στήριξης γίνεται με απόφαση των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης του Σχολικού Συμβούλου παιδαγωγικής ευθύνης της σχολικής μονάδας και έγκριση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
 4. Στην περίπτωση που επιλέγονται εκπαιδευτικοί των περ. β και γ, της παρ. 4, του άρθρου 21  για  την  τοποθέτησή  τους  σε  ΣΜΕΑΕ,  Τ.Ε.,  Παράλληλη  Στήριξη  και  κατ?     οίκον διδασκαλία ενημερώνονται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΕΑΕ, οι οποίοι προβαίνουν σε συναντήσεις επιστημονικής καθοδήγησης των εκπαιδευτικών. Ειδικά, για τους εκπαιδευτικούς της περ. γ, της ανωτέρω διάταξης οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΕΑΕ, σε συνεργασία με τα οικεία ΚΕΔΔΥ, οργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια. Στη συνέχεια αναφέρουν τις ανάγκες επιμόρφωσης των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στους Προϊστάμενους των Τμημάτων Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι οποίοι επεξεργάζονται τις αναφορές και υποβάλλουν πρόταση αναγκών επιμόρφωσης στη Διεύθυνση ΕΑΕ του ΥΠΠΕΘ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

 Εσωτερική  διανομή

 1. Γεν. Δ/νση Σπουδών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
 2. Γεν. Δ/νση Προσωπικού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
 3. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε.
 4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε.
 5. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης
 6. 6 .Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
 7. Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε.
 8. Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Δ.Ε.

Αρχικό έγγραφο PDF

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα