Κριτήρια Συνάφειας των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών τίτλων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και των Σχολικών Ψυχολόγων

ΑΔΑ: ΩΤ1ΟΟΞΛΔ-ΗΓΞ

Αρχικό έγγραφο σε pdf

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 342/19-01-2017

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασμα Πρακτικού 3/19-01-2017

   Σήμερα 19 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμου Κουζέλη.

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. κ. Παύλος Χαραμής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Κώστας Βρατσάλης, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Γεωργία Φέρμελη.

Απουσιάζει η κ. Κρυσταλλία Χαλκιά-Θεοδωρίδου.

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μάρθα Θωμοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

………………………………………………………………………………………………………………………..

Θέμα: Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Συνάφειας σχετικά με τα Κριτήρια Συνάφειας των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών τίτλων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και των Σχολικών Ψυχολόγων

   Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Βασίλειος Κουρμπέτης, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 106/18-01-2017):

«Η Επιστημονική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1)          την υπ. αριθ. 9508/8-9-2015  , (ΦΕΚ 1927, τ. Β / 8-9-2015) Υπουργική Απόφαση της Υπουργού   Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αγγελικής-Ευφροσύνης Κιάου-Δημάκου «Συγκρότηση Επιστημονικής    Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)» και

2)          τη   συνεδρίαση της 5-12-2016   της   Επιστημονικής   Επιτροπής,   στην   οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Κουρμπέτης Βασίλειος και τα μέλη κ.κ. Κούτρας Στέφανος, Βλαχόπουλος Λάζαρος, Τσιακούλιας Φίλιππος, Παναγιώτου Μάνθα, Παπαευαγγέλου Κων/νος, Μπαλαμώτης Γεώργιος και το αναπληρωματικό μέλος Αρβανίτης Δημήτριος

προτείνει,
Κ
ριτήρια  συνάφειας  μεταπτυχιακών  τίτλων  με  Σχολική  Ψυχολογία  (&  Παιδαγωγική Ψυχολογία ή Εκπαιδευτική Ψυχολογία):

 1. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Τμήμα Ψυχολογίας ή από σχολή που προσφέρει βασικές σπουδές Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής & Εκπαίδευσης και να έχει εφαρμογή στον μαθητικό πληθυσμό (προσχολικό/ΠΕ & ΔΕ).
 2. Ο χρόνος σπουδών πλήρους φοίτησης να είναι τουλάχιστον 3 εξάμηνα, δηλαδή να έχει 90 πιστωτικές μονάδες ECTS. Το πρόγραμμα σπουδών να περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε δομές Εκπαίδευσης (Γ. & Ε.Α.), συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΔΔΥ (σχολικές ψυχολογικές υπηρεσίες).  Στον  χρόνο  σπουδών να  περιλαμβάνεται εποπτευόμενη πρακτική άσκηση , τουλάχιστον 20 πιστωτικών μονάδων ECTS.
 3. Η πρακτική άσκηση να έχει υλοποιηθεί σε σχολικές μονάδες ειδικής και γενικής αγωγής με στόχο την αξιολόγηση και στήριξη των μαθητών και την υποστήριξη γονέων και εκπαιδευτικών. Η πρακτική άσκηση να είναι βεβαιωμένη από τον επόπτη καθηγητή και τον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας και να συνοδεύεται από ημερολόγιο / παρουσιολόγιο. Η πρακτική άσκηση να περιλαμβάνει παρακολούθηση (μαθητεία) του έργου του ψυχολόγου στον χώρο εργασίας του, συμμετοχή σε συζητήσεις ατομικών περιπτώσεων, συμμετοχή σε αξιολογήσεις μαθητών και σχεδιασμό παρεμβάσεων (σχολείο, οικογένεια), συμμετοχή του Εκπαιδευτικού σε συνεδρίες διεπιστημονικής ομάδας και σε ενδοσχολικές δραστηριότητες. Δεν γίνονται δεκτές πρακτικές ασκήσεις εξ αποστάσεως, μελέτες περίπτωσης,  ιδιωτικές παρεμβάσεις. Η προϋπηρεσία να μη θεωρείται πρακτική άσκηση.
 4. Τα 6/9 των μαθημάτων (συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας και της πρακτικής άσκησης) ή οι 60 από τις 90 απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες ECTS του Προγράμματος Σπουδών να έχουν σχέση με τα θέματα που αντιμετωπίζει η σχολική ψυχολογία στην πράξη, όπως αυτά προσεγγίζονται και από τη Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα.

Κριτήρια συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων Ε.Ε.Π. (με κλάδο & αντικείμενο)

 1. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Τμήμα ή Σχολή που υποστηρίζει βασικές σπουδές στον κλάδο ή από Τμήματα Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών Επιστημών, Εκπαίδευσης ή Τμήματα Επιστημών Υγείας.
 2. Ο μεταπτυχιακός τίτλος να συνδέεται άμεσα και επαρκώς με το ειδικό καθηκοντολόγιο του κλάδου, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο σχετικό ΦΕΚ (449, τ. Β, 3-4-2007) ή στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και συνάγεται από το Πρόγραμμα Σπουδών και την αναλυτική βαθμολογία.
 3. Ο χρόνος σπουδών πλήρους φοίτησης να είναι τουλάχιστον 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και να έχει 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
 4. Ειδικότερα, τα 6/9 των μαθημάτων (ή οι 60 από τις 90 πιστωτικές μονάδες – ECTS) να είναι συναφή με τον κλάδο και το ειδικό καθηκοντολόγιο, με την ειδική εκπαίδευση, με ανάλογες ομάδες πληθυσμού και με σχετικές δομές διάγνωσης, υποστήριξης , εκπαίδευσης και αποκατάστασης.
  Στις παραπάνω πιστωτικές μονάδες να συμπεριλαμβάνονται είτε μαθήματα εξειδικευμένων τεχνικών στο αντικείμενο του Μεταπτυχιακού (θεωρία, εργαστήρια, εφαρμογή), οι οποίες να  εφαρμόζονται  σε  χώρους όπου  παρέχονται συναφείς  με  τον  κλάδο  υπηρεσίες,  είτε εποπτευόμενη πρακτική άσκηση.
  . Δεν γίνονται δεκτές πρακτικές ασκήσεις εξ αποστάσεως και ιδιωτικές παρεμβάσεις. Η προϋπηρεσία να μη θεωρείται πρακτική άσκηση.

 

Συνάφεια τίτλων Διδ. Σπουδών με ΕΑΕ, Σχολική Ψυχολογία & Ε.Ε.Π. (κλάδο και αντικείμενο)

 Α.  Κριτήρια  της  συνάφειας  των  διδακτορικών  τίτλων  μ ε  την  Ειδική  Αγωγή  και  Εκπαίδευση  (Ε.Α.Ε .)

 1. Ο διδακτορικός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Παιδαγωγικό Τμήμα ή Τμήμα Ανθρωπιστικών σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.. Τίτλοι από άλλα Τμήματα πρέπει να έχουν παιδαγωγική εφαρμογή στην Ε.Α.Ε..
 2. Η διδακτορική διατριβή θα πρέπει να έχει θέμα σχετικό με τις κατηγορίες αναπηριών και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του νόμου 3699/2008, Άρθρο 3 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την ΕΑΕ.
 3. Ο Επιβλέπων καθηγητής ή τουλάχιστον ένα μέλος της τριμελούς επιτροπής θα πρέπει να έχει γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τις κατηγορίες αναπηριών ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του νόμου 3699/2008, Άρθρο 3 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την ΕΑΕ.

Β.  Κριτήρια  της  συνάφειας  των  διδακτορικών  τίτλων  με  τη  Σχολική  (Παιδαγωγική  &  Εκπαιδευτική) Ψυχολογία

 1. Ο   διδακτορικός   τίτλος   σπουδών   να   έχει   αποκτηθεί   από   τμήματα   Ψυχολογίας, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών ή Παιδαγωγικών Σπουδών.
 2. Η διδακτορική διατριβή θα πρέπει να είναι σχετική με θέματα που αντιμετωπίζει η σχολική ψυχολογία στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, όπως αυτά προσεγγίζονται από την Επιστημονική Κοινότητα (παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών ατομικά ή ομαδικά σε μαθητές, γονείς & εκπαιδευτικούς, σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία).
 3. Ο Επιβλέπων καθηγητής ή τουλάχιστον ένα μέλος της τριμελούς επιτροπής θα πρέπει να έχει γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τη Σχολική Ψυχολογία ή τη Σχολική Συμβουλευτική ή την Εκπαιδευτική Ψυχολογία.

Γ.  Κριτήρια  της  συνάφειας  των  διδακτορικών  τίτλων  με  τον  κλάδο  και  το  αντικείμενο  απασχόλησης του  Ε.Ε .Π.

 1. Ο διδακτορικός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Τμήμα που υποστηρίζει βασικές σπουδές στον κλάδο ή από Τμήματα Aνθρωπιστικών και Kοινωνικών σπουδών, Τμήματα Εκπαίδευσης και Τμήματα Υγείας.
 2. Η διδακτορική διατριβή θα πρέπει να είναι σχετική με τον κλάδο και το αντικείμενο απασχόλησης / ειδικό καθηκοντολόγιο (όπως αυτό περιγράφεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία).
 3. Ο Επιβλέπων καθηγητής ή τουλάχιστον ένα μέλος της τριμελούς επιτροπής θα πρέπει να έχει γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τον κλάδο.

 Ημερομηνία έναρξης  ισχύος  των κριτηρίων

Τα κριτήρια ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησής τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Δεν ισχύουν για μεταπτυχιακούς τίτλους που έχουν αποκτηθεί πριν την ημερομηνία ανάρτησης της εν λόγω απόφασης και δεν αφορούν σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες που έχουν  εγγραφεί  και  φοιτούν  επίσης  πριν  την  ημερομηνία     ανάρτησης  της  εν  λόγω απόφασης.

Η επιτροπή επιφυλάσσεται για ενδεχόμενες βελτιωτικές παρεμβάσεις στα κριτήρια, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο».

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει την παραπάνω εισήγηση σχετικά με τα Κριτήρια Συνάφειας των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών τίτλων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και των Σχολικών Ψυχολόγων.

………………………………………………………………………………………………………………………..

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:00, λήγει η συνεδρίαση.

 

Ο Πρόεδρος
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Η Γραμματέας
Γεράσιμος Κουζέλης Μάρθα Θωμοπούλου
αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.

 

 

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 300 άρθρα