Διευκρίνηση για “Καθήκοντα Σχολικών Βοηθών σε ΣΜΕΑΕ”

Μαρούσι, 3/5/2017
Αρ. πρωτ.:  72413/Δ3

ΘΕΜΑ: «Καθήκοντα Σχολικών Βοηθών σε ΣΜΕΑΕ»
ΣΧΕΤ : 40493/Δ3/9-3-2017/ΥΠ.Π.Ε.Θ./Διεύθυνση ΕΑΕ/Τμήμα Β΄

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού διευκρινίζεται ότι οι Σχολικοί Βοηθοί, που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Κοινωφελούς Απασχόλησης και τοποθετούνται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), ασκούν επικουρική υποστήριξη στο έργο του Εκπαιδευτικού, του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού και λειτουργούν υπό την εποπτεία αυτού, χωρίς να τους υποκαθιστούν. Το πρόγραμμα των Σχολικών Βοηθών καταρτίζεται από τον/την Διευθυντή/ντρια ? Προϊστάμενο/η της ΣΜΕΑΕ σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων και διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες των φοιτούντων μαθητών ή των ιδιαίτερων αναγκών που προκύπτουν, στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ

Η εγκύκλιος σε μορφή pdf

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 219 άρθρα